Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP

CHƯƠNG 3: THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp243.1. Đánh giá độ tuyến tính và đường chuẩn.

3.1.1. MeT

‒ Thực hiện quy trình dựng chuẩn theo mục 2.5.

‒ Vẽ đường cong phụ thuộc giữa tỷ lệ tín hiệu chất ngoại chuẩn chia cho nội chuẩn

(trục tung y) phụ thuộc vào nồng độ ngoại chuẩn (trục hoành x). Nếu sự phụ thuộc

tuyến tính, ta có khoảng khảo sát đường biểu diễn là một phương trình:

y = ax + b

Trong đó: a: giá trị độ dốc slope;

b: giá trị hệ số chặn intercept

Và hệ số tương quan: R

R phải đạt theo yêu cầu sau: 0,995 ≤ R ≤ 1

Hay 0,99 ≤ R2 ≤ 1 [6]Hình 3.1. Đường chuẩn của MeT lần thử nghiệm Ngày 27-12-2018Khóa luận tốt nghiệp25Hình 3.2. Đường chuẩn của MeT lần thử nghiệm Ngày 3-1-2019Hình 3.3. Đường chuẩn của MeT lần thử nghiệm Ngày 7-1-2019Tính toán Độ lệch chuẩn, Hiệu suất thu hồi, Độ lệch chuẩn tương đối

Độ lệch chuẩn:Khóa luận tốt nghiệp26Độ lệch chuẩn tương đối %:

Hiệu suất thu hồi %

Bảng 3.1 - Đánh giá đường chuẩn MeT

Nồng

Nồng độ phân tích (µg/L)

độ dung

Trial 1

Trial 2

Trial 3

dịch

Ngày:

Ngày:

Ngày:

chuẩn

(µg/L) 27-12-18 03-01-19 07-01-19

0,000

9,35

5,20

4,45

20,000

22,03

21,52

20,62

50,000

42,45

50,43

48,24

100,000

91,43

88,14

93,40

200,000 204,75

204,71

203,29

0,08

0,0734

0,0767

a

- 0,6976 - 0,274 - 0,3253

b

R

0,9904

0,9925

0,9997Trung

bình

(µg/L)

6,33

21,39

47,04

90,99

204,25

0,08

-0,43

0,99SD2,64

0,71

4,12

2,66

0,83

0,0033

0,2312

0,0049Kết luận: Khoảng nồng độ: 0 – 200 ppb

Phương trình: y = ax + b

Độ đúng: % Thu hồi: 91-107 %

Độ chụm: % Độ lệch chuẩn tương đối: ≤ ± 8,8%Thu

hồi

%RSD

%107,0

94,1

91,0

102,1

-3,3

8,8

2,9

0,4

-Khóa luận tốt nghiệp273.1.2. DProT.

Hình 3.4. Đường chuẩn của DProT lần thử nghiệm Ngày 27-12-2018Hình 3.5. Đường chuẩn của DProT lần thử nghiệm Ngày 3-1-2019Hình 3.6. Đường chuẩn của DProT lần thử nghiệm Ngày 7-1-2019

Tính tốn tương tự mục 3.1.1 ta được bảng sau:

Bảng 3.2 - Đánh giá đường chuẩn DProT

Nồng

Nồng độ phân tích (µg/L)

Trung

độ dung

bình

Trial 1

Trial 2

Trial 3

dịch

(µg/L)

Ngày: 27- Ngày: 03- Ngày: 07chuẩn

12-18

01-19

01-19

(µg/L)

0.000

0.00

0.00

0.00

20.000

18.48

21.89

21.84

20.74

50.000

51.15

51.56

46.78

49.83

100.000

101.33

87.20

94.77

94.43

200.000

199.17

204.75

202.92

202.28

a

3.90E-02 4.27E-02 4.23E-02 4.13E-02

b

5.85E-03 -1.71E-01 -1.49E-01 -1.05E-01

R

0.9998

0.9916

0.9975

0.9963

Kết luận:SD%

Thu

hồi%

RSD1.95

2.65

7.07

2.85

2.04E-03

9.65E-02

0.00420104

100

94

101

-9.4

5.3

7.5

1.4

-Khoảng nồng độ: 0 – 200 ppb

Phương trình: y = ax + b

Độ đúng: % Thu hồi: 94-104 %

Độ chụm: % Độ lệch chuẩn tương đối: ≤ ± 9,4%

3.1.3. MBT.Khóa luận tốt nghiệp28Hình 3.7. Đường chuẩn của MBT lần thử nghiệm Ngày 27-12-2018

Hình 3.8. Đường chuẩn của MBT lần thử nghiệm Ngày 27-12-2018Hình 3.9. Đường chuẩn của MBT lần thử nghiệm Ngày 7-1-2019

Tính tốn tương tự mục 3.1.1 ta được bảng sau:

Bảng 3.3 - Đánh giá đường chuẩn MBT

Nồng

Nồng độ phân tích (µg/L)

Trung

độ dung

bình

Trial 1

Trial 2

Trial 3

dịch

(µg/L)

Ngày: 27- Ngày: 03- Ngày: 07chuẩn

12-18

01-19

01-19

(µg/L)

0.000

0.00

0.00

0.00

20.000

19.15

21.75

21.35

20.75

50.000

50.10

50.45

46.47

49.01

100.000

100.39

88.08

95.40

94.62

200.000

199.86

204.71

202.75

202.44

a

5,40E-02 6,15E-02 6,00E-02 5,85E-02

b

-2,67E-02 -2,75E-01 -2,32E-01 -1,78E-01

R

1,0000

0,9925

0,9977

0,9967

Kết luận:SD%

Thu

hồi%

RSD1.40

2.20

6.19

2.44

3,97E-03

1,33E-01

0,0038104

98

95

101

-6.7

4.5

6.5

1.2

-Khoảng nồng độ: 0 – 200 ppb

Phương trình: y = ax + b

Độ đúng: % Thu hồi: 95-104 %

Độ chụm: % Độ lệch chuẩn tương đối: ≤ ± 6,7

3.1.4. DBT.

Hình 3.10. Đường chuẩn của DBT lần thử nghiệm Ngày 27-12-2018Khóa luận tốt nghiệp29Hình 3.11. Đường chuẩn của DBT lần thử nghiệm Ngày 3-1-2019Hình 3.12. Đường chuẩn của DBT lần thử nghiệm Ngày 7-1-2019

Tính tốn tương tự mục 3.1.1 ta được bảng sau:

Bảng 3.4 - Đánh giá đường chuẩn DBT

Nồng

Nồng độ phân tích (µg/L)

Trung

độ dung

bình

Trial 1

Trial 2

Trial 3

dịch

(µg/L)

Ngày: 27- Ngày: 03- Ngày: 07chuẩn

12-18

01-19

01-19

(µg/L)

0,000

0,00

0,00

0,00

20,000

19,66

21,57

21,27

20,83

50,000

50,11

51,12

47,18

49,47

100,000

100,70

87,86

94,68

94,41

200,000

199,65

204,66

202,93

202,41

a

2,43E-02 2,61E-02 2,59E-02 2,54E-02

b

3,13E-03 -1,11E-01 -9,77E-02 -6,87E-02

R

1,0000

0,9923

0,9976

0,9966

Kết luận:SD%

Thu

hồi%

RSD1,02

2,05

6,42

2,54

1,01E-03

6,26E-02

0,003908104

99

94

101

-4,9

4,1

6,8

1,3

-Khoảng nồng độ: 0 – 200 ppb

Phương trình: y = ax + b

Độ đúng: % Thu hồi: 94-104 %

Độ chụm: % Độ lệch chuẩn tương đối: ≤ ± 6,8

3.1.5. TBT.Hình 3.13. Đường chuẩn của TBT lần thử nghiệm Ngày 27-12-2018Khóa luận tốt nghiệp30Hình 3.14. Đường chuẩn của TBT lần thử nghiệm Ngày 3-1-2019Hình 3.15. Đường chuẩn của TBT lần thử nghiệm Ngày 7-1-2019

Tính tốn tương tự mục 3.1.1 ta được bảng sau:

Bảng 3.5 - Đánh giá đường chuẩn TBT

Nồng

Nồng độ phân tích (µg/L)

Trung

độ dung

bình

Trial 1

Trial 2

Trial 3

dịch

(µg/L)

Ngày: 27- Ngày: 03- Ngày: 07chuẩn

12-18

01-19

01-19

(µg/L)

0,000

0,00

0,00

0,00

20,000

19,22

20,41

20,76

20,13

50,000

49,75

50,29

46,41

48,82

100,000

99,14

90,53

95,40

95,02

200,000

200,55

203,98

202,80

202,44

a

1,19E-02 1,27E-02 1,28E-02 1,25E-02

b

-1,58E-02 -5,64E-02 -5,71E-02 -4,31E-02

R

0,9999

0,9950

0,9975

0,9974

Kết luận:

Khoảng nồng độ: 0 – 200 ppb

Phương trình: y = ax + b

Độ đúng: % Thu hồi: 95-101 %SD%

Thu

hồi%

RSD0,81

2,10

4,32

1,74

5,06E-04

2,37E-02

0,00245101

98

95

101

-4,0

4,3

4,5

0,9

-Khóa luận tốt nghiệp31Độ chụm: % Độ lệch chuẩn tương đối: ≤ ± 4,5

3.1.6. MOT.Hình 3.16. Đường chuẩn của MOT lần thử nghiệm Ngày 27-12-2018Hình 3.17. Đường chuẩn của MOT lần thử nghiệm Ngày 3-1-2019Hình 3.18. Đường chuẩn của MOT lần thử nghiệm Ngày 7-1-2019

Tính tốn tương tự mục 3.1.1 ta được bảng sau:

Bảng 3.6 - Đánh giá đường chuẩn MOT

Nồng

Nồng độ phân tích (µg/L)

Trung

độ dung

bình

Trial 1

Trial 2

Trial 3

dịch

(µg/L)

Ngày: 27- Ngày: 03- Ngày: 07chuẩn

12-18

01-19

01-19

(µg/L)

0,000

0,00

0,00

0,00

20,000

16,34

21,40

19,44

19,06

50,000

48,82

48,74

49,46

49,01

100,000

110,03

90,60

95,85

98,82

200,000

194,94

204,20

202,11

200,42

a

4,20E-02 7,61E-02 7,27E-02 6,36E-02

b

2,28E-02 -3,57E-01 -2,22E-01 -1,86E-01

R

0,9945

0,9947

0,9987

0,9960

Kết luận:SD%

Thu

hồi%

RSD2,55

0,39

10,05

4,85

1,88E-02

1,93E-01

0,002495

98

99

100

-13,4

0,8

10,2

2,4

-Khoảng nồng độ: 0 – 200 ppb

Phương trình: y = ax + b

Độ đúng: % Thu hồi: 95-100 %

Độ chụm: % Độ lệch chuẩn tương đối: ≤ ± 13,4

3.1.7. TeBTKhóa luận tốt nghiệp32Hình 3.19. Đường chuẩn của TeBT lần thử nghiệm Ngày 27-12-2018Hình 3.20. Đường chuẩn của TeBT lần thử nghiệm Ngày 3-1-2019Hình 3.21. Đường chuẩn của TeBT lần thử nghiệm Ngày 7-1-2019

Tính tốn tương tự mục 3.1.1 ta được bảng sau:

Bảng 3.7 - Đánh giá đường chuẩn TeBT

Nồng

Nồng độ phân tích (µg/L)

Trung

độ dung

bình

Trial 1

Trial 2

Trial 3

dịch

(µg/L)

Ngày: 27- Ngày: 03- Ngày: 07chuẩn

12-18

01-19

01-19

(µg/L)

0,000

0,00

0,00

0,00

20,000

18,28

14,70

15,64

16,21

50,000

51,33

45,64

47,06

48,01

100,000

91,44

108,21

102,65

100,77

200,000

203,52

196,78

199,54

199,95

a

4,58E-02 4,84E-02 4,31E-02 4,58E-02

b

-2,34E-01 -2,07E-01 -2,13E-01 -2,18E-01

R

0,9953

0,9943

0,9976

0,9957

Kết luận:SD%

Thu

hồi%

RSD1,85

2,96

8,54

3,39

2,64E-03

1,44E-02

0,001781

96

101

100

-11,4

6,2

8,5

1,7

-Khoảng nồng độ: 0 – 200 ppb

Phương trình: y = ax + b

Độ đúng: % Thu hồi: 81-101 %

Độ chụm: % Độ lệch chuẩn tương đối: ≤ ± 11,4

3.1.8. DPhT.Hình 3.22. Đường chuẩn của DPhT lần thử nghiệm Ngày 27-12-2018Khóa luận tốt nghiệp33Hình 3.23. Đường chuẩn của DPhT lần thử nghiệm Ngày 3-1-2019Hình 3.24. Đường chuẩn của MBT lần thử nghiệm Ngày 7-1-2019

Tính tốn tương tự mục 3.1.1 ta được bảng sau:

Bảng 3.8 - Đánh giá đường chuẩn DPhT

Nồng

Nồng độ phân tích (µg/L)

độ dung

Trial 1

Trial 2

Trial 3

dịch

Ngày: 27- Ngày: 03- Ngày: 07chuẩn

12-18

01-19

01-19

(µg/L)

0,000

0,00

0,00

0,00

20,000

19,70

20,94

21,08

50,000

49,63

50,39

47,44

100,000

98,79

90,99

95,92

200,000

200,71

203,75

202,37

a

8,60E-03 9,80E-03 1,04E-02

b

2,30E-03 1,12E-02 6,10E-03

R

0,9998

0,9980

0,9998

Kết luận:Trung

bình

(µg/L)SD%

Thu

hồi%

RSD20,57

49,16

95,23

202,28

9,60E-03

6,53E-03

0,99920,76

1,53

3,94

1,52

9,17E-04

4,47E-03

0,00104103

98

95

101

-3,7

3,1

4,1

0,8

-Khoảng nồng độ: 0 – 200 ppb

Phương trình: y = ax + b

Độ đúng: % Thu hồi: 95-103 %

Độ chụm: % Độ lệch chuẩn tương đối: ≤ ± 4,1

3.1.9. DOT.Hình 3.25. Đường chuẩn của DOT lần thử nghiệm Ngày 27-12-2018Hình 3.26. Đường chuẩn của DOT lần thử nghiệm Ngày 3-1-2019Khóa luận tốt nghiệp34Hình 3.27. Đường chuẩn của DOT lần thử nghiệm Ngày 7-1-2019

Tính tốn tương tự mục 3.1.1 ta được bảng sau:

Bảng 3.9 - Đánh giá đường chuẩn DOT

Nồng

Nồng độ phân tích (µg/L)

Trung

độ dung

bình

Trial 1

Trial 2

Trial 3

dịch

(µg/L)

Ngày: 27- Ngày: 03- Ngày: 07chuẩn

12-18

01-19

01-19

(µg/L)

0,000

0,00

0,00

0,00

20,000

19,80

20,71

19,91

20,14

50,000

47,85

48,49

46,35

47,56

100,000

99,02

88,90

95,04

94,32

200,000

200,99

204,86

203,00

202,95

a

1,49E-02 1,88E-02 1,83E-02 1,73E-02

b

-3,44E-02 -1,23E-01 -1,00E-01 -8,57E-02

R

0,9995

0,9922

0,9969

0,9962

Kết luận:SD%

Thu

hồi%

RSD0,50

1,10

5,10

1,94

2,15E-03

4,59E-02

0,0037101

95

94

101

-2,5

2,3

5,4

1,0

-Khoảng nồng độ: 0 – 200 ppb

Phương trình: y = ax + b

Độ đúng: % Thu hồi: 95-101 %

Độ chụm: % Độ lệch chuẩn tương đối: ≤ ± 5,4

3.1.10. TPhT.Hình 3.28. Đường chuẩn của TPhT lần thử nghiệm Ngày 27-12-2018Hình 3.29. Đường chuẩn của PPhT lần thử nghiệm Ngày 3-1-2019Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×