Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4: ƯỚC LƯỢNG ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO

CHƯƠNG 4: ƯỚC LƯỢNG ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp542023,76118,82021,41107,052021,61108,05Bảng 4.3 – Độ khơng đảm đo khi thử nghiệm phân tích MeT (Lần 1).

Quy trình

Weighing

Syring 100µl

pipetting 5ml

Syring 1ml

Volumetric flask

Balance

Pretreatment & GCMSRSD [%]

0,03

0,12

0,17

1,15

0,03

0,06

4,0414984(RSD)^2

[%]

0,001

0,013

0,030

1,333

0,001

0,003

16,333709sum17,72Uncertainty (68%) = SqRoot4,21 %Uncertainty (95%) = SqRoot x 28,42 %4.2.2. Độ không đảm bảo đo khi phân tích DProT.

Bảng 4.4 – Độ lệch chuẩn tương đối của thiết bị khi đo DProT (Lần 1).

Nồng độ lý thuyềt Nồng độ thực tế

(µg/l)

(µg/l)

20

23,26Thu hồi

(%)

116,32022,7113,52022,68113,42022,23111,152021,86109,32022,05110,252023,48117,42023,35116,752016,5682,8Trung bình

(%)

110,0944SD

RSD

(%)

%

10,63 9,663

9Khóa luận tốt nghiệp55Bảng 4.5 – Độ không đảm đo khi thử nghiệm phân tích DProT (Lần 1).

Quy trình

weighing

Syring 100µl

pipetting 5ml

Syring 1ml

Volumetric flask

Balance

Pretreatment & GCMSSDrel [%]

0,03

0,12

0,17

1,15

0,03

0,06Uncertainty (68%) =SqRootUncertainty (95%) =SqRoot x 29,6632579

sum(SDrel)

^2

0,001

0,013

0,030

1,333

0,001

0,003

93,3785

53

94,76

9,73 %

19,47 %4.2.3. Độ không đảm bảo đo khi phân tích MBT.

Bảng 4.6 – Độ lệch chuẩn tương đối của thiết bị khi đo MBT (Lần 1).

Nồng độ lý thuyềt Nồng độ thực tế

(µg/l)

(µg/l)

20

23,03Thu hồi Trung bình

(%)

(%)

115,15

113,33892023,01115,052021,47107,352021,98109,92022,72113,62023,11115,552023,48117,42022,92114,6SD

(%)

3,172RSD,

%

2,799Khóa luận tốt nghiệp562022,29111,45Bảng 4.7 – Độ không đảm đo khi thử nghiệm phân tích MBT (Lần 1).

(SDrel)

^2

0,001

0,013

0,030

1,333

0,001

0,003

7,83422

33

9,22Quy trình

weighing

Syring 100µl

pipetting 5ml

Syring 1ml

Volumetric flask

Balance

Pretreatment & GCMSSDrel [%]

0,03

0,12

0,17

1,15

0,03

0,06Uncertainty (68%) =SqRoot3,04 %Uncertainty (95%) =SqRoot x 26,07 %2,7989683

sum4.2.4. Độ khơng đảm bảo đo khi phân tích DBT.

Bảng 4.8 – Độ lệch chuẩn tương đối của thiết bị khi đo DBT (Lần 1).

Nồng độ lý thuyềt Nồng độ thực tế

(µg/l)

(µg/l)

20

22,67Thu hồi Trung bình

(%)

(%)

113,352022,18110,92021,97109,852021,84109,22021,61082022,08110,42023,75118,752022,32111,62022,93114,65111,8556SD

(%)RSD,

%3,2902,942Bảng 4.9 – Độ khơng đảm đo khi thử nghiệm phân tích DBT (Lần 1).

Quy trìnhSDrel [%](SDrel)

^2Khóa luận tốt nghiệpweighing

Syring 100µl

pipetting 5ml

Syring 1ml

Volumetric flask

Balance

Pretreatment & GCMS570,03

0,12

0,17

1,15

0,03

0,06

2,9416232

sum0,001

0,013

0,030

1,333

0,001

0,003

8,65314

69

10,04Uncertainty (68%) =SqRoot3,17 %Uncertainty (95%) =SqRoot x 26,34 %4.2.5. Độ không đảm bảo đo khi phân tích TBT.

Bảng 4.10 – Độ lệch chuẩn tương đối của thiết bị khi đo TBT (Lần 1).

Nồng độ lý thuyềt Nồng độ thực tế

(µg/l)

(µg/l)

20

22,84Thu hồi Trung bình

(%)

(%)

114,22023,05115,252021,81109,052021,66108,32021,85109,252021,96109,82022,88114,42022,72113,62020,57102,85110,7444SD

(%)RSD,

%4,0013,613Bảng 4.11 – Độ khơng đảm đo khi thử nghiệm phân tích TBT (Lần 1).

Quy trình

weighing

Syring 100µl

pipetting 5ml

Syring 1mlSDrel [%]

0,03

0,12

0,17

1,15(SDrel)

^2

0,001

0,013

0,030

1,333Khóa luận tốt nghiệpVolumetric flask

Balance

Pretreatment & GCMS580,03

0,06

3,6126561

sum0,001

0,003

13,0512

84

14,43Uncertainty (68%) =SqRoot3,80 %Uncertainty (95%) =SqRoot x 27,60 %4.2.6. Độ không đảm bảo đo khi phân tích MOT.

Bảng 4.12 – Độ lệch chuẩn tương đối của thiết bị khi đo MOT (Lần 1).

Nồng độ lý thuyềt Nồng độ thực tế

(µg/l)

(µg/l)

20

21,31Thu hồi Trung bình

(%)

(%)

106,552020,89104,452020,21101,052020,31101,552021,29106,452021,22106,12021,31106,552021,55107,752022,04110,2105,6278SD

(%)RSD,

%2,8942,739Bảng 4.13 – Độ khơng đảm đo khi thử nghiệm phân tích MOT (Lần 1).

Quy trình

weighing

Syring 100µl

pipetting 5mlSDrel [%]

0,03

0,12

0,17(SDrel)

^2

0,001

0,013

0,030Khóa luận tốt nghiệpSyring 1ml

Volumetric flask

Balance

Pretreatment & GCMS591,15

0,03

0,06

2,7393734

sum1,333

0,001

0,003

7,50416

67

8,89Uncertainty (68%) =SqRoot2,98 %Uncertainty (95%) =SqRoot x 25,96 %4.2.7. Độ khơng đảm bảo đo khi phân tích TeBT.

Bảng 4.14 – Độ lệch chuẩn tương đối của thiết bị khi đo TeBT (Lần 1).

Nồng độ lý thuyềt Nồng độ thực tế

(µg/l)

(µg/l)

20

23,92Thu hồi Trung bình

(%)

(%)

119,62023,39116,952018,6293,12018,2791,352017,2862017,2586,252021,67108,352021,61082020,42102,1101,3SD

(%)RSD,

%12,75

712,59

3Bảng 4.15 – Độ khơng đảm đo khi thử nghiệm phân tích TeBT (Lần 1).

Quy trình

weighing

Syring 100µl

pipetting 5mlSDrel [%]

0,03

0,12

0,17(SDrel)

^2

0,001

0,013

0,030Khóa luận tốt nghiệpSyring 1ml

Volumetric flask

Balance

Pretreatment & GCMS601,15

0,03

0,06

12,593053

sum1,333

0,001

0,003

158,584

99

159,97Uncertainty (68%) =SqRoot12,65 %Uncertainty (95%) =SqRoot x 225,30 %4.2.8. Độ không đảm bảo đo khi phân tích DPhT.

Bảng 4.16 – Độ lệch chuẩn tương đối của thiết bị khi đo DPhT (Lần 1).

Nồng độ lý thuyềt Nồng độ thực tế

(µg/l)

(µg/l)

20

22,68Thu hồi Trung bình

(%)

(%)

113,42022,25111,252021,82109,12022,65113,252021,43107,152022109,62022,26111,32023,07115,352022,02110,1111,1667SD

(%)RSD,

%2,5212,268Bảng 4.17– Độ khơng đảm đo khi thử nghiệm phân tích DPhT (Lần 1).

Quy trình

weighing

Syring 100µl

pipetting 5mlSDrel [%]

0,03

0,12

0,17(SDrel)

^2

0,001

0,013

0,030Khóa luận tốt nghiệpSyring 1ml

Volumetric flask

Balance

Pretreatment & GCMS611,15

0,03

0,06

4,0414984

sum1,333

0,001

0,003

16,3337

09

17,72Uncertainty (68%) =SqRoot4,21 %Uncertainty (95%) =SqRoot x 28,42 %4.2.9. Độ không đảm bảo đo khi phân tích DOT.

Bảng 4.18 – Độ lệch chuẩn tương đối của thiết bị khi đo DOT (Lần 1).

Nồng độ lý thuyềt Nồng độ thực tế

(µg/l)

(µg/l)

20

21,81Thu hồi Trung bình

(%)

(%)

109,052021,91109,552020,08100,42019,4972021,32106,62020,81042022,67113,352022,76113,82019,1695,8105,5056SD

(%)RSD,

%6,6656,317Bảng 4.19 – Độ khơng đảm đo khi thử nghiệm phân tích DOT (Lần 1).

Quy trình

weighing

Syring 100µl

pipetting 5mlSDrel [%]

0,03

0,12

0,17(SDrel)

^2

0,001

0,013

0,030Khóa luận tốt nghiệpSyring 1ml

Volumetric flask

Balance

Pretreatment & GCMS621,15

0,03

0,06

6,3167533

sumUncertainty (68%) =SqRootUncertainty (95%) =SqRoot x 21,333

0,001

0,003

39,9013

73

41,28

6,43 %

12,85 %4.2.10. Độ khơng đảm bảo đo khi phân tích TPhT.

Bảng 4.20 – Độ lệch chuẩn tương đối của thiết bị khi đo TPhT (Lần 1).

Nồng độ lý thuyềt Nồng độ thực tế

(µg/l)

(µg/l)

20

22,57Thu hồi Trung bình

(%)

(%)

112,852022,27111,352022,22111,12022,22111,12021,41107,052021,49107,452022,13110,652022,61132022,03110,15110,5222SD

(%)RSD,

%2,0781,881Bảng 4.21 – Độ khơng đảm đo khi thử nghiệm phân tích TPhT (Lần 1).

Quy trình

weighing

Syring 100µl

pipetting 5mlSDrel [%]

0,03

0,12

0,17(SDrel)

^2

0,001

0,013

0,030Khóa luận tốt nghiệpSyring 1ml

Volumetric flask

Balance

Pretreatment & GCMS631,15

0,03

0,06

1,8805971

sum1,333

0,001

0,003

3,53664

53

4,92Uncertainty (68%) =SqRoot2,22 %Uncertainty (95%) =SqRoot x 24,44 %4.3. Độ không đảm bảo đo khi phân tích Organotins (Lần 2).

‒ Xử lý mẫu theo mục 2.6 và chiết mẫu theo mục 2.7.

‒ Thêm 100 µL dung dịch chuẩn làm việc C 1 µg/L (2.3) vào 5 ml dung dich mẫu sau

khi đã ngâm chiết.

‒ Phân tích bằng máy GC - MS

4.3.1. Độ khơng đảm bảo đo khi phân tích MeT.

Bảng 4.22 – Độ lệch chuẩn tương đối của thiết bị khi đo MeT (Lần 2).

Nồng độ lý thuyềt Nồng độ thực tế

(µg/l)

(µg/l)

50

44,52Thu hồi Trung bình

(%)

(%)

89,045043,8787,745044,9289,845045,3390,665047,0294,045046,9193,825045,3690,725046,1392,265051,02102,0492,24SD

(%)RSD

%4,2254,581Khóa luận tốt nghiệp64Bảng 4.23 – Độ khơng đảm đo khi thử nghiệm phân tích MeT (Lần 2).

Quy trình

weighing

Syring 100µl

pipetting 5ml

Syring 1ml

Volumetric flask

Balance

Pretreatment & GCMSSDrel [%]

0,03

0,12

0,17

1,15

0,03

0,06Uncertainty (68%) =SqRoot4,580901

sum(SDrel)

^2

0,001

0,013

0,030

1,333

0,001

0,003

20,9846

54

22,37

4,73 %Uncertainty (95%) = SqRoot x 2

9,46 %

4.3.2. Độ không đảm bảo đo khi phân tích DProT.

Bảng 4.24 – Độ lệch chuẩn tương đối của thiết bị khi đo DProT (Lần 2).

Nồng độ lý thuyềt Nồng độ thực tế

(µg/l)

(µg/l)

50

50,24Thu hồi

(%)

100,485050,89101,785051,32102,645051,86103,725050,67101,345051,23102,465048,6697,325048,1196,225050,92101,84Trung bình

(%)100,8667SD

(%)2,504 2,482Bảng 4.25 – Độ khơng đảm đo khi thử nghiệm phân tích DProT (Lần 2).

Quy trình

weighing

Syring 100µlSDrel [%]

0,03

0,12(SDrel)

^2

0,001

0,013RSD

%Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4: ƯỚC LƯỢNG ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×