Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Cân bằng vật chất

2 Cân bằng vật chất

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpMặt lốp

g/cm372ThânHơnglốplốp1,171,091,12Cao suTầngtamhỗngiác

1,23xung

1,19Cao suMàng

kín khí

1,15bọc

tanh

1,24Thiết kế 1 lốp xe container quy cách 11R22.5 nặng 58kg, mỗi lớp trong lốp xe

chiếm tỷ lệ khối lượng khác nhau:

Bảng 6.18: Thể tích các bán thành phẩm trước khi lưu hóa

STTBán thành1

2

3

4phẩm

Mặt lốp

Thân lốp

Hơng lốp

Cao su tam5giác

Tầng hỗn

xung �46

7Màng kín khí

Cao su bọc

tanhThể tíchDài (cm)Rộng (cm)Dày (cm)306,464

183,815

182,12

186,7629

70,48

23,5

1,73,88

0,45

1,4

1,05(cm3)

34483,33

5830

5992

333,3301,44

302,69

303,95

305,21

182,1215

15

15

15

640,8

0,8

0,8

0,8

0,273617,28

3632,35

3647,42

3662,5

3147,03�0,152 �183, 46129,6Khóa luận tốt nghiệp73Bảng 6.19: Khối lượng cao su sử dụng cho quy cách 12R22.5STT

1

2

3

4trong 1 ngày38621

6821

13062(g)

13131140

2319140

4441080(tấn)

13,13

2,32

4,4428202788000,281

1

1

1

14305

4322

4340

4358

36191463700

1469480

1475600

1481720

12304601,46

1,47

1,48

1,48

1,2323211091400,11805892740026027,40phẩmlượng(g)Mặt lốp

Thân lốp

Hông lốp

Cao su tam1

1

2xung �4

Màng kín khí

Cao su bọc7trong 1 ngàyKhối lượngTầng hỗn6Khối lượngSốgiác5Khối lượngBán thànhtanh

TổngThể tích các sợi :

d soi 2

Vsoi 

�lbi '

46-8Trong đó:

-dsoi: đường kính sợi (cm)

l: chiều dài vải mành (cm)

b: chiều rộng vải mành (cm)

i

i '  doc  i ngang

15

idoc: số sợi dọc; ingang: số sợi ngang

Bảng 6.20: Thể tích các tầng sợi sử dụng trong lốp xeTầngSốdsoilbidocingangsợilớpcmcmcmcm)cmSợi10,11183,70,506i’

6Vsợidmcm3g/cm3g738,5,944386,Khóa luận tốt nghiệp74thép

thân856lốp

Sợi

thép

hỗn40,07305,521782,1504,54,591,04,9----10,98421,417,418,845,00,4641,48,521,417,418,897,60,4689,79xung

Thép

tanh2Vải

bọc2tanh0,15

558,00,06180,520,06183,584200,

0Vải

bọc

gót2lốp6.2.2 Thiết kế định mức ngun liệu thực tế

Phần hao hụt đầu vào chủ yếu do thao tác công nhân, hóa chất nguyên liệu bị lỗi

dẫn đến phải cắt hay loại bỏ. Một phần thất thoát trên thiết bị hoặc rơi vãi. Ngoải ra

còn có các sản phẩm khơng đạt yêu cầu và bavia.Khóa luận tốt nghiệp75Cao suChất độnPhụ gia0,01%Sợi thépCán luyệnSợi thép0,05%Cán trángÉp đùn0,2%CắtTanh lốp

0,1%0,1%Thành hình

0,02%Lưu hóa

0,01%KCSThành phẩmHình 6.32: Sơ đồ phần trăm hao hụt0,05%Khóa luận tốt nghiệp76Xem phần đầu vào là M 0  100 phần nguyên liệu. Sau khi qua các khâu có

sự hao hụt trong quá trình sản xuất, khối lượng ngun liệu còn lại là M1.

Bảng 6.21: Tính tốn hao hụt ngun liệu

STT

1

2

3

4

5

6

7

8Cơng đoạn

Cân

Cán luyện

Ép đùn

Cán tráng

Tanh

Cắt

Thành hình

Lưu hóaM0

100

99,99

99,94

99,84

99,64

99,59

99,49

99,47% hao hụt

0,01

0,05

0,1

0,2

0,05

0,1

0,02

0,01Mx

99,99

99,94

99,84

99,64

99,59

99,49

99,47

99,46Tỷ lệ cao su hao hụt:X100  99, 46

 0,0054%

100

Bảng 6.22: Khối lượng cao su thực tế cần dùng trong 1 ngàySTT

1

2

3

4

5

6

7Bán thành phẩm

Mặt lốp

Thân lốp

Hơng lốp

Cao su tam giác

Tầng hỗn xung�4

Màng kín khí

Cao su bọc tanh

TổngKhối lượng (kg)

38,62

6,82

13,06

0,82

4,31

4,32

4,34

4,36

3,62

0,31

80,58Khối lượng thực

tế (kg)

38,83

6,86

13,13

0,82

4,33

4,35

4,36

4,38

3,64

0,32

81,02Khối lượng thực

tế cần trong 1

ngày (kg)

13202,16

2331,66

4465,07

280,33

1471,45

1477,59

1483,72

1489,85

1237,13

109,88

27548,84Bảng 6.23: Khối lượng sợi thực tế cần dùng trong 1 ngày

Tầng sợiKhối lượng (kg)Khối lượng thựcKhối lượng thựcKhóa luận tốt nghiệp77tế (kg)

Sợi thép thân lốp

Sợi thép hỗn xung

Thép tanh

Vải bọc tanh

Vải bọc gót lốp

Tổng4,39

1,78

4,20

0,04

0,09

10,504,41

1,79

4,22

0,04

0,09

10,56tế cần trong 1

ngày (kg)

1499,50

609,47

1435,71

14,15

30,68

3589,516.3 Khối lượng hóa chất cần dùng trong đơn pha chế

Bảng 6.24: Công thức cao su mặt lốp theo khối lượng

STTNguyên liệuphr% khối lượng1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TổngSBR

SVR10

N201

Dầu P-140

Collophane

Acid strearic

ZnO

Petroleum Resin

6PPD

TMQ

S

MBTS80,0

20,0

52,0

8,5

2,0

2,5

3,5

3,0

1,5

1

1,5

1,2

176,745,3

11,3

29,4

4,8

1,1

1,4

2,0

1,7

0,8

0,6

0,8

0,7

100Khối lượng

(kg)

5977,2

1494,3

3885,2

635,1

149,4

186,8

261,5

224,1

112,1

74,7

112,1

89,7

13202,2Bảng 6.25: Công thức cao su thân lốp theo khối lượng

STTNguyên liệuphr% khối lượng1

2

3

4

5

6SVR10

N330

Collophane

Dầu P-140

ZnO

Acid strearic100,0

55,0

1,5

6,5

8,0

1,554,6

30,1

0,8

3,6

4,4

0,8Khối lượng

(kg)

1274,1

700,8

19,1

82,8

101,9

19,1Khóa luận tốt nghiệp7

8

9

10

11

12

Tổng6PPD

TMQ

Resorcinolformaldehyde resin

HMMM (RA-65)

S

MBTS781,5

0,50,8

0,319,1

6,41,20,715,33.0

3,0

1,3

183,01,6

1,6

0,7

10038,2

38,2

16,6

2331,66Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Cân bằng vật chất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×