Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Một số phương trình quy về phương trình bậc hai

1 Một số phương trình quy về phương trình bậc hai

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1. Một số phương trình quy về phương trình bậc hai32) ( x − 2)4 + ( x − 4)4 = 16;Đáp số. x = 2 ∨ x = 4.3) ( x − 1)4 + ( x − 3)4 = 16.Đáp số. x = 1 ∨ x = 3.Phương trình có dạng

( x + a) · ( x + b) · ( x + c) · ( x + d ) = A,với a < b < c < d và a + d = b + c. Ta đặt

t=( x + a) + ( x + b ) + ( x + c ) + ( x + d )

a+b+c+d

= x+

.

4

4Bài tập 1.3. Giải các phương trình sau:

1) x · ( x + 1) · ( x − 1) · ( x + 2) = 24Đáp số. {−3; 2}.2) ( x − 4) · ( x − 5) · ( x − 6) · ( x − 7) = 1680;Đáp số. {−1; 12}.3) (12 x − 1) · (6 x − 1) · (4 x − 1) · (3 x − 1) = 5;Đáp số. −1 1

; .

12 2Hướng dẫn. Viết phương trình đã cho dưới dạng

x−1

1

1

5

1

· x− · x− · x−

=

.

12

6

4

3

3 · 4 · 6 · 12Phương trình có dạng

(ax2 + b 1 x + c)(ax2 + b 2 x + c) = dx2 ,c = 0.• Nhận xét x = 0 khơng là nghiệm của phương trình.

• Chia phương trình cho x2 , ta đượcax + b 1 +c

c

· ax + b 2 +

= d.

x

xc

xĐặt t = ax + .

Chú ý. Ta cũng có thể đặt

t = ax2 +Bài tập 1.4.1Giải các phương trình sau:1) ( x − 2)( x − 3)( x − 6)( x − 9) =

1 Trầnb1 + b2

x + c.

2Văn Toàn45 x2

.

4Đáp số. x =3

∨ x = 12.

2Chủ đề 1. Phương trình quy về bậc hai4

2) ( x − 1)( x − 2)( x − 4)( x − 8) =10 2

x .

9Đáp số. x =

3) 2 x2 − 3 x + 1 2 x2 − 4 x + 1 =8

1

1

∨ x = 3 ∨ x = 14 − 2 31 ∨ x = 14 + 2 31 .

3

3

33 x2

;

4Đáp số. x =1

∨ x = 2.

44) ( x − 1) · ( x − 2) · ( x − 6) · ( x − 12) = 6 x2 ;

Đáp số. x = 3 ∨ x = 4 ∨ x = 7 − 37 ∨ x = 7 + 37.

5) ( x2 − 5 x + 1) · ( x2 − 4) = −4( x − 1)2 .

Đáp số. x = 0 ∨ x = 4 ∨ x =1

1

1 − 13 ∨ x = 1 + 13 .

2

2Hướng dẫn. Đặt u = x − 1.

Phương trình dạng

ax4 + bx3 + cx2 + bx + a = 0,(a = 0)

ax4 + bx3 + cx2 + dx + e = 0,Bài tập 1.5.2a, b = 0,e

d

=

a

b2.Giải các phương trình sau:1) 6 x4 − 35 x3 + 62 x2 − 35 x + 6 = 0;

Đáp số. x =1

1

∨ x = ∨ x = 2 ∨ x = 3.

3

22) 6 x4 − 25 x3 + 12 x2 + 25 x + 6 = 0;

1

21

3Đáp số. x = − ∨ x = − ∨ x = 2 ∨ x = 3.

3) x4 + x3 − 10 x2 + x + 1 = 0;

Đáp số. x = −2 − 3 ∨ x = 3 − 2 ∨ x =1

1

3− 5 ∨ x = 3+ 5 .

2

24) x4 − 6 x3 + 6 x2 + 6 x + 1 = 0;

Đáp số. x = 1 − 2 ∨ x = 1 + 2 ∨ x = 2 − 5 ∨ x = 2 + 5.

5) 2 x4 − x3 − 14 x2 + x + 2 = 0;

Đáp số. x = −1 − 2 ∨ x = 2 − 1 ∨ x =1

1

5 − 41 ∨ x = 5 + 41 .

4

46) 16 x4 − 48 x3 + 24 x2 + 12 x + 1 = 0.

Đáp số. x =

2 TrầnVăn Toàn1

1

1

1

1− 2 ∨ x = 1+ 2 ∨ x = 2− 5 ∨ x = 2+ 5 .

2

2

2

21.1. Một số phương trình quy về phương trình bậc hai5

1

∨x=1 .

27) 2 x4 + 9 x3 − x2 − 18 x + 8 = 0.Đáp số. x = −4 ∨ x = −2 ∨ x =8) 2 x4 − 7 x3 − 34 x2 + 21 x + 18 = 0.Đáp số. x = −3 ∨ x = − ∨ x = 1 ∨ x = 6 .1

29) x4 − 3 x3 − 8 x2 + 12 x + 16 = 0.Đáp số. ( x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 2 ∨ x = 4).10) x4 + 3 x3 − 8 x2 − 12 x + 16 = 0.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −2 ∨ x = 1 ∨ x = 2).11) x4 − 12 x3 + 47 x2 − 72 x + 36 = 0.Đáp số. ( x = 1 ∨ x = 2 ∨ x = 3 ∨ x = 6).12) x4 − 6 x3 − 7 x2 + 36 x + 36 = 0.Đáp số. ( x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 3 ∨ x = 6).13) x4 − 4 x3 − 17 x2 + 24 x + 36 = 0.Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −1 ∨ x = 2 ∨ x = 6).14) x4 + 2 x3 − 23 x2 + 12 x + 36 = 0.Đáp số. ( x = −6 ∨ x = −1 ∨ x = 2 ∨ x = 3).15) x4 − 2 x3 − 23 x2 − 12 x + 36 = 0.Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −2 ∨ x = 1 ∨ x = 6).16) x4 + 4 x3 − 17 x2 − 24 x + 36 = 0.Đáp số. ( x = −6 ∨ x = −2 ∨ x = 1 ∨ x = 3).17) x4 + 6 x3 − 7 x2 − 36 x + 36 = 0.Đáp số. ( x = −6 ∨ x = −3 ∨ x = 1 ∨ x = 2).18) x4 + 12 x3 + 47 x2 + 72 x + 36 = 0.Đáp số. ( x = −6 ∨ x = −3 ∨ x = −2 ∨ x = −1).19) x4 − 9 x3 − 2 x2 + 72 x + 64 = 0.Đáp số. ( x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 4 ∨ x = 8).20) x4 − 5 x3 − 30 x2 + 40 x + 64 = 0.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −1 ∨ x = 2 ∨ x = 8).21) x4 + 3 x3 − 38 x2 + 24 x + 64 = 0.Đáp số. ( x = −8 ∨ x = −1 ∨ x = 2 ∨ x = 4).22) x4 − 3 x3 − 38 x2 − 24 x + 64 = 0.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −2 ∨ x = 1 ∨ x = 8).23) x4 + 5 x3 − 30 x2 − 40 x + 64 = 0.Đáp số. ( x = −8 ∨ x = −2 ∨ x = 1 ∨ x = 4).24) x4 + 9 x3 − 2 x2 − 72 x + 64 = 0.Đáp số. ( x = −8 ∨ x = −4 ∨ x = 1 ∨ x = 2).25) x4 + 15 x3 + 70 x2 + 120 x + 64 = 0.Đáp số. ( x = −8 ∨ x = −4 ∨ x = −2 ∨ x = −1).26) x4 − 8 x3 − 18 x2 + 72 x + 81 = 0.Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −1 ∨ x = 3 ∨ x = 9).27) x4 + 8 x3 − 18 x2 − 72 x + 81 = 0.Đáp số. ( x = −9 ∨ x = −3 ∨ x = 1 ∨ x = 3).28) x4 − 12 x3 + 7 x2 + 120 x + 100 = 0.Đáp số. ( x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 5 ∨ x = 10).29) x4 − 6 x3 − 47 x2 + 60 x + 100 = 0.Đáp số. ( x = −5 ∨ x = −1 ∨ x = 2 ∨ x = 10).30) x4 + 4 x3 − 57 x2 + 40 x + 100 = 0.Đáp số. ( x = −10 ∨ x = −1 ∨ x = 2 ∨ x = 5).31) x4 − 4 x3 − 57 x2 − 40 x + 100 = 0.Đáp số. ( x = −5 ∨ x = −2 ∨ x = 1 ∨ x = 10).6

32) x4 + 6 x3 − 47 x2 − 60 x + 100 = 0.

33) x4 + 18 x3 + 97 x2 + 180 x + 100 = 0.Chủ đề 1. Phương trình quy về bậc hai

Đáp số. ( x = −10 ∨ x = −2 ∨ x = 1 ∨ x = 5).

Đáp số. ( x = −10 ∨ x = −5 ∨ x = −2 ∨ x = −1).34) x4 − 5 x3 − 20 x2 + 60 x + 144 = 0.Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −2 ∨ x = 4 ∨ x = 6).35) x4 − 3 x3 − 28 x2 + 36 x + 144 = 0.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −2 ∨ x = 3 ∨ x = 6).36) x4 + x3 − 32 x2 + 12 x + 144 = 0.Đáp số. ( x = −6 ∨ x = −2 ∨ x = 3 ∨ x = 4).37) x4 − x3 − 32 x2 − 12 x + 144 = 0.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −3 ∨ x = 2 ∨ x = 6).38) x4 + 3 x3 − 28 x2 − 36 x + 144 = 0.Đáp số. ( x = −6 ∨ x = −3 ∨ x = 2 ∨ x = 4).39) x4 + 5 x3 − 20 x2 − 60 x + 144 = 0.Đáp số. ( x = −6 ∨ x = −4 ∨ x = 2 ∨ x = 3).40) x4 + 15 x3 + 80 x2 + 180 x + 144 = 0.Đáp số. ( x = −6 ∨ x = −4 ∨ x = −3 ∨ x = −2).41) x4 − 15 x3 + 20 x2 + 180 x + 144 = 0.Đáp số. ( x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 6 ∨ x = 12).42) x4 − 7 x3 − 68 x2 + 84 x + 144 = 0.Đáp số. ( x = −6 ∨ x = −1 ∨ x = 2 ∨ x = 12).43) x4 + 5 x3 − 80 x2 + 60 x + 144 = 0.Đáp số. ( x = −12 ∨ x = −1 ∨ x = 2 ∨ x = 6).44) x4 − 5 x3 − 80 x2 − 60 x + 144 = 0.Đáp số. ( x = −6 ∨ x = −2 ∨ x = 1 ∨ x = 12).45) x4 + 7 x3 − 68 x2 − 84 x + 144 = 0.Đáp số. ( x = −12 ∨ x = −2 ∨ x = 1 ∨ x = 6).46) x4 + 21 x3 + 128 x2 + 252 x + 144 = 0.Đáp số. ( x = −12 ∨ x = −6 ∨ x = −2 ∨ x = −1).47) x4 − 12 x3 − 13 x2 + 144 x + 144 = 0.Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −1 ∨ x = 4 ∨ x = 12).48) x4 − 10 x3 − 35 x2 + 120 x + 144 = 0.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −1 ∨ x = 3 ∨ x = 12).49) x4 + 6 x3 − 67 x2 + 72 x + 144 = 0.Đáp số. ( x = −12 ∨ x = −1 ∨ x = 3 ∨ x = 4).50) x4 − 6 x3 − 67 x2 − 72 x + 144 = 0.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −3 ∨ x = 1 ∨ x = 12).51) x4 + 20 x3 + 115 x2 + 240 x + 144 = 0.Đáp số. ( x = −12 ∨ x = −4 ∨ x = −3 ∨ x = −1).52) x4 − 18 x3 + 37 x2 + 252 x + 196 = 0.Đáp số. ( x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 7 ∨ x = 14).53) x4 − 8 x3 − 93 x2 + 112 x + 196 = 0.Đáp số. ( x = −7 ∨ x = −1 ∨ x = 2 ∨ x = 14).54) x4 − 16 x3 − 2 x2 + 240 x + 225 = 0.Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −1 ∨ x = 5 ∨ x = 15).55) x4 − 12 x3 − 58 x2 + 180 x + 225 = 0.Đáp số. ( x = −5 ∨ x = −1 ∨ x = 3 ∨ x = 15).56) x4 + 8 x3 − 98 x2 + 120 x + 225 = 0.Đáp số. ( x = −15 ∨ x = −1 ∨ x = 3 ∨ x = 5).1.1. Một số phương trình quy về phương trình bậc hai757) x4 − 6 x3 − 32 x2 + 96 x + 256 = 0.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −2 ∨ x = 4 ∨ x = 8).58) x4 + 6 x3 − 32 x2 − 96 x + 256 = 0.Đáp số. ( x = −8 ∨ x = −4 ∨ x = 2 ∨ x = 4).59) x4 − 21 x3 + 58 x2 + 336 x + 256 = 0.Đáp số. ( x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 8 ∨ x = 16).60) x4 − 15 x3 − 32 x2 + 240 x + 256 = 0.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −1 ∨ x = 4 ∨ x = 16).61) x4 − 10 x3 − 15 x2 + 180 x + 324 = 0.Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −2 ∨ x = 6 ∨ x = 9).62) x4 − 4 x3 − 57 x2 + 72 x + 324 = 0.Đáp số. ( x = −6 ∨ x = −2 ∨ x = 3 ∨ x = 9).63) x4 + 2 x3 − 63 x2 + 36 x + 324 = 0.Đáp số. ( x = −9 ∨ x = −2 ∨ x = 3 ∨ x = 6).64) x4 − 2 x3 − 63 x2 − 36 x + 324 = 0.Đáp số. ( x = −6 ∨ x = −3 ∨ x = 2 ∨ x = 9).65) x4 + 4 x3 − 57 x2 − 72 x + 324 = 0.Đáp số. ( x = −9 ∨ x = −3 ∨ x = 2 ∨ x = 6).66) x4 + 20 x3 + 135 x2 + 360 x + 324 = 0.Đáp số. ( x = −9 ∨ x = −6 ∨ x = −3 ∨ x = −2).67) x4 − 24 x3 + 83 x2 + 432 x + 324 = 0.Đáp số. ( x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 9 ∨ x = 18).68) x4 − 20 x3 + 15 x2 + 360 x + 324 = 0.Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −1 ∨ x = 6 ∨ x = 18).69) x4 − 14 x3 − 87 x2 + 252 x + 324 = 0.Đáp số. ( x = −6 ∨ x = −1 ∨ x = 3 ∨ x = 18).70) x4 − 9 x3 − 32 x2 + 180 x + 400 = 0.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −2 ∨ x = 5 ∨ x = 10).71) x4 − 7 x3 − 48 x2 + 140 x + 400 = 0.Đáp số. ( x = −5 ∨ x = −2 ∨ x = 4 ∨ x = 10).72) x4 + 3 x3 − 68 x2 + 60 x + 400 = 0.Đáp số. ( x = −10 ∨ x = −2 ∨ x = 4 ∨ x = 5).73) x4 − 3 x3 − 68 x2 − 60 x + 400 = 0.Đáp số. ( x = −5 ∨ x = −4 ∨ x = 2 ∨ x = 10).74) x4 + 21 x3 + 148 x2 + 420 x + 400 = 0.Đáp số. ( x = −10 ∨ x = −5 ∨ x = −4 ∨ x = −2).75) x4 − 27 x3 + 112 x2 + 540 x + 400 = 0.Đáp số. ( x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 10 ∨ x = 20).76) x4 − 20 x3 − 21 x2 + 400 x + 400 = 0.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −1 ∨ x = 5 ∨ x = 20).77) x4 − 18 x3 − 59 x2 + 360 x + 400 = 0.Đáp số. ( x = −5 ∨ x = −1 ∨ x = 4 ∨ x = 20).78) x4 − 24 x3 + 38 x2 + 504 x + 441 = 0.Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −1 ∨ x = 7 ∨ x = 21).79) x4 − 30 x3 + 145 x2 + 660 x + 484 = 0.Đáp số. ( x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 11 ∨ x = 22).80) x4 − 15 x3 + 2 x2 + 360 x + 576 = 0.Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −2 ∨ x = 8 ∨ x = 12).81) x4 − 5 x3 − 98 x2 + 120 x + 576 = 0.Đáp số. ( x = −8 ∨ x = −2 ∨ x = 3 ∨ x = 12).8Chủ đề 1. Phương trình quy về bậc hai82) x4 − 12 x3 − 28 x2 + 288 x + 576 = 0.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −2 ∨ x = 6 ∨ x = 12).83) x4 − 8 x3 − 68 x2 + 192 x + 576 = 0.Đáp số. ( x = −6 ∨ x = −2 ∨ x = 4 ∨ x = 12).84) x4 + 4 x3 − 92 x2 + 96 x + 576 = 0.Đáp số. ( x = −12 ∨ x = −2 ∨ x = 4 ∨ x = 6).85) x4 − 4 x3 − 92 x2 − 96 x + 576 = 0.Đáp số. ( x = −6 ∨ x = −4 ∨ x = 2 ∨ x = 12).86) x4 − 7 x3 − 38 x2 + 168 x + 576 = 0.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −3 ∨ x = 6 ∨ x = 8).87) x4 − 3 x3 − 58 x2 + 72 x + 576 = 0.Đáp số. ( x = −6 ∨ x = −3 ∨ x = 4 ∨ x = 8).88) x4 + x3 − 62 x2 + 24 x + 576 = 0.Đáp số. ( x = −8 ∨ x = −3 ∨ x = 4 ∨ x = 6).89) x4 − x3 − 62 x2 − 24 x + 576 = 0.Đáp số. ( x = −6 ∨ x = −4 ∨ x = 3 ∨ x = 8).90) x4 + 3 x3 − 58 x2 − 72 x + 576 = 0.Đáp số. ( x = −8 ∨ x = −4 ∨ x = 3 ∨ x = 6).91) x4 − 28 x3 + 67 x2 + 672 x + 576 = 0.Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −1 ∨ x = 8 ∨ x = 24).92) x4 − 25 x3 − 2 x2 + 600 x + 576 = 0.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −1 ∨ x = 6 ∨ x = 24).93) x4 − 21 x3 − 94 x2 + 504 x + 576 = 0.Đáp số. ( x = −6 ∨ x = −1 ∨ x = 4 ∨ x = 24).94) x4 − 24 x3 − 50 x2 + 600 x + 625 = 0.Đáp số. ( x = −5 ∨ x = −1 ∨ x = 5 ∨ x = 25).95) x4 − 32 x3 + 102 x2 + 864 x + 729 = 0.Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −1 ∨ x = 9 ∨ x = 27).96) x4 − 15 x3 − 20 x2 + 420 x + 784 = 0.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −2 ∨ x = 7 ∨ x = 14).97) x4 − 9 x3 − 92 x2 + 252 x + 784 = 0.Đáp số. ( x = −7 ∨ x = −2 ∨ x = 4 ∨ x = 14).98) x4 − 30 x3 + 25 x2 + 840 x + 784 = 0.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −1 ∨ x = 7 ∨ x = 28).99) x4 − 20 x3 + 31 x2 + 600 x + 900 = 0.Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −2 ∨ x = 10 ∨ x = 15).100) x4 − 14 x3 − 47 x2 + 420 x + 900 = 0.Đáp số. ( x = −5 ∨ x = −2 ∨ x = 6 ∨ x = 15).101) x4 − 12 x3 − 73 x2 + 360 x + 900 = 0.Đáp số. ( x = −6 ∨ x = −2 ∨ x = 5 ∨ x = 15).102) x4 − 8 x3 − 53 x2 + 240 x + 900 = 0.Đáp số. ( x = −5 ∨ x = −3 ∨ x = 6 ∨ x = 10).103) x4 − 6 x3 − 67 x2 + 180 x + 900 = 0.Đáp số. ( x = −6 ∨ x = −3 ∨ x = 5 ∨ x = 10).104) x4 + 2 x3 − 83 x2 + 60 x + 900 = 0.Đáp số. ( x = −10 ∨ x = −3 ∨ x = 5 ∨ x = 6).105) x4 − 2 x3 − 83 x2 − 60 x + 900 = 0.Đáp số. ( x = −6 ∨ x = −5 ∨ x = 3 ∨ x = 10).106) x4 − 30 x3 − 31 x2 + 900 x + 900 = 0.Đáp số. ( x = −5 ∨ x = −1 ∨ x = 6 ∨ x = 30).1.1. Một số phương trình quy về phương trình bậc hai

107) x4 − 28 x3 − 89 x2 + 840 x + 900 = 0.

Bài tập 1.6.

1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)12)13)14)15)3x4 + 100

x x2 − 10

x4 + 100

xx2 − 10x4 + 81

xx2 − 9x4 + 81

x x2 − 9

x4 + 81

xx2 − 9x4 + 64

x x2 − 8

x4 + 64

x x2 − 8

x4 + 49

xx2 − 7x4 + 49

xx2 − 7x4 + 36

x x2 − 6

x4 + 36

xx2 − 6x4 + 36

xx2 − 6x4 + 25

x x2 − 5

x4 + 25

xx2 − 5x4 + 25

x3 Trầnx2 − 59Đáp số. ( x = −6 ∨ x = −1 ∨ x = 5 ∨ x = 30).Giải các phương trình sau:

=29

.

3Đáp số. x = −2 ∨ x = 5 ∨ x ==89

.

6Đáp số. x = − ∨ x = 4 ∨ x ==17

.

2=41

.

4=97

.

10= 10.5

2190 + 10 .1

1

20 − 7 10 ∨ x = 7 10 + 20 .

3

33

2Đáp số. x = − ∨ x = 6 ∨ x = 2 − 13 ∨ x = 13 + 2 .Đáp số. x = −1 ∨ x = 9 ∨ x =Đáp số. x = −2 ∨ x =1

1

9 − 3 73 ∨ x = 3 73 + 9 .

8

89

1

1

∨ x = 18 − 3 61 ∨ x = 3 61 + 18 .

2

5

5Đáp số. x = −2 ∨ x = 4 ∨ x = 4 − 2 6 ∨ x = 2 6 + 4 .=65

.

7Đáp số. x = −1 ∨ x = 8 ∨ x ==65

.

3Đáp số. x = − ∨ x = 3 ∨ x ==65

.

6Đáp số. x = −2 ∨ x == 13.1

1

10 − 190 ∨ x =

3

31

1

8 − 2 114 ∨ x = 2 114 + 8 .

7

7

1

1

21 − 469 ∨ x =

2

2469 + 21 .7

1

1

∨ x = 14 − 259 ∨ x =

2

3

3259 + 14 .7

3Đáp số. x = −2 ∨ x = 3 ∨ x = 6 − 42 ∨ x = 42 + 6 .=37

.

5Đáp số. x = −1 ∨ x = 6 ∨ x ==73

.

10Đáp số. x = − ∨ x = 4 ∨ x =1

1

12 − 7 6 ∨ x = 7 6 + 12 .

5

5=13

.

2Đáp số. x = −1 ∨ x = 5 ∨ x =1

1

5 − 105 ∨ x =

4

4105 + 5 .=41

.

2Đáp số. x = −2 ∨ x =5

∨ x = 10 − 105 ∨ x =

2105 + 10 .=53

.

6Đáp số. x = − ∨ x = 3 ∨ x =Văn Toàn3

25

31

1

6 − 186 ∨ x =

5

51

1

15 − 305 ∨ x =

4

4186 + 6 .305 + 15 .Chủ đề 1. Phương trình quy về bậc hai10

16)17)18)19)20)21)22)23)24)25)26)27)28)29)30)31)32)x4 + 16

x x2 − 4

x4 + 16

xx2 − 4x4 + 16

xx2 − 4

x4 + 9x x2 − 3

x4 + 9

xx2 − 3

x4 + 4x x2 − 2

x4 + 4

x x2 − 2

x4 + 4

xx2 − 2

x4 + 1xx2 − 1

x4 + 1x x2 − 1

x4 + 1

x x2 + 1

x4 + 1

xx2 + 1

x4 + 1x x2 + 1=17

.

3=41

.

6=97

.

15= 5.=25

.

2= 5.xx4 + 4

xx2 + 2

x4 + 92

3Đáp số. x = − ∨ x = 6 ∨ x =

4

3Đáp số. x = − ∨ x = 3 ∨ x =Đáp số. x = −1 ∨ x = 3 ∨ x =73 + 3 .1

1

3 − 21 ∨ x =

2

221 + 3 .3

2Đáp số. x = − ∨ x = 2 ∨ x = 6 − 39 ∨ x = 39 + 6 .Đáp số. x = −1 ∨ x = 2 ∨ x = 2 − 6 ∨ x = 6 + 2 .Đáp số. x = − ∨ x = 4 ∨ x ==85

.

21Đáp số. x = − ∨ x = 3 ∨ x ==17

.

6Đáp số. x = − ∨ x = 2 ∨ x ==41

.

12Đáp số. x = − ∨ x = 3 ∨ x == 1.1

1

3 − 73 ∨ x =

4

41

1

12 − 2 61 ∨ x = 2 61 + 12 .

5

565

.

141

21

1

4 − 114 ∨ x =

7

7114 + 4 .2

31

1

6 − 134 ∨ x =

7

7134 + 6 .1

21

1

2 − 13 ∨ x =

3

313 + 2 .1

31

1

3 − 73 ∨ x =

8

873 + 3 .Đáp số. x = 1.=17

.

10Đáp số. x =1

∨x=2 .

2=41

.

15Đáp số. x =1

∨x=3 .

35

=

.

3

x x2 + 2x2 + 21

1

4 − 2 13 ∨ x = 2 13 + 4 .

3

3=x4 + 4x4 + 4Đáp số. x = −1 ∨ x = 4 ∨ x =Đáp số. ( x = 1 ∨ x = 2).=65

.

18Đáp số. x =1

∨x=4 .

2=85

.

33Đáp số. x =2

∨x=3 .

35

=

.

2

x x2 + 3Đáp số. ( x = 1 ∨ x = 3).1.1. Một số phương trình quy về phương trình bậc hai

33)34)35)36)37)38)39)40)41)42)43)44)45)46)47)48)49)x4 + 9

x x2 + 3

x4 + 16

x x2 + 4

x4 + 16

xx2 + 4x4 + 16

x x2 + 4

x4 + 16

xx2 + 4x4 + 25

xx2 + 5x4 + 25

x x2 + 5

x4 + 25

xx2 + 5x4 + 36

xx2 + 6x4 + 36

x x2 + 6

x4 + 36

xx2 + 6x4 + 49

xx2 + 7x4 + 49

x x2 + 7

x4 + 49

x x2 + 7

x4 + 64

xx2 + 8x4 + 64

xx2 + 8x4 + 64

x x2 + 8=25

.

14= 2.11

Đáp số. x =3

∨x=2 .

2Đáp số. x = 2.=17

.

5=82

.

15Đáp số. x =2

∨x=6 .

3=97

.

39Đáp số. x =4

∨x=3 .

3=13

.

3=41

.

18Đáp số. x = 2 ∨ x ==53

.

21Đáp số. x ==13

.

5Đáp số. ( x = 2 ∨ x = 3).=37

.

7Đáp số. ( x = 1 ∨ x = 6).=73

.

22=25

.

4=65

.

22Đáp số. x = 2 ∨ x ==65

.

24Đáp số. x ==10

.

3Đáp số. ( x = 2 ∨ x = 4).=65

.

9Đáp số. ( x = 1 ∨ x = 8).=65

.

9Đáp số. ( x = 1 ∨ x = 8).Đáp số. ( x = 1 ∨ x = 4).Đáp số. ( x = 1 ∨ x = 5).Đáp số. x =5

.

25

∨x=3 .

33

∨x=4 .

2Đáp số. ( x = 1 ∨ x = 7).

7

.

27

∨x=3 .

3Chủ đề 1. Phương trình quy về bậc hai12

50)51)52)53)54)55)x4 + 81x4 + 81

xx2 + 9x4 + 81

x x2 + 9

x4 + 81

xx2 + 9=41

.

5=51

.

10Đáp số. x ==97

.

26Đáp số. x = 2 ∨ x =x4 + 100

xx2 + 10x4 + 100

x x2 + 10Bài tập 1.7.Đáp số. x = 3.= 3.x x2 + 94=29

.

7=89

.

26Đáp số. ( x = 1 ∨ x = 9).

3

∨x=6 .

2

9

.

2Đáp số. ( x = 2 ∨ x = 5).Đáp số. x =5

∨x=4 .

2Giải các phương trình sau:1) x4 =11 x + 6

.

6 x + 11Đáp số. x = −2 ∨ x = − ∨ x = 1 .2) x4 =61 x + 21

.

21 x + 61Đáp số. x = −3 ∨ x = − ∨ x = 1 .3) x4 =205 x + 52

.

52 x + 205Đáp số. x = −4 ∨ x = − ∨ x = 1 .4) x4 =11 x − 6

.

6 x − 11Đáp số. x = −1 ∨ x =1

∨x=2 .

25) x4 =61 x − 21

.

21 x − 61Đáp số. x = −1 ∨ x =1

∨x=3 .

36) x4 =205 x − 52

.

52 x − 205Đáp số. x = −1 ∨ x =1

∨x=4 .

4Bài tập 1.8.

1) x3 =51

2

1

31

4Giải các phương trình sau:14 x2 + 13 x + 2

.

2 x2 + 13 x + 14

1

2Đáp số. x = −2 ∨ x = − ∨ x = 1 ∨ x =

2) x3 =1

1

− 21 − 5 ∨ x =

2

221 − 5 .17 x2 + 15 x + 2

.

2 x2 + 15 x + 17

1

2Đáp số. x = −2 ∨ x = − ∨ x = 1 ∨ x = −2 2 − 3 ∨ x = 2 2 − 3 .

4 Trần

5 TrầnVăn Tồn

Văn Tồn1.1. Một số phương trình quy về phương trình bậc hai

3) x3 =1320 x2 + 17 x + 2

.

2 x2 + 17 x + 20

1

2Đáp số. x = −2 ∨ x = − ∨ x = 1 ∨ x =

4) x3 =1

1

−3 5 − 7 ∨ x = 3 5 − 7 .

2

223 x2 + 19 x + 2

.

2 x2 + 19 x + 23

1

2Đáp số. x = −2 ∨ x = − ∨ x = 1 ∨ x = − 15 − 4 ∨ x = 15 − 4 .

5) x3 =25 x2 + 24 x + 4

.

4 x2 + 24 x + 25

1

21

1

− 65 − 9 ∨ x =

4

465 − 9 .1

21

1

− 77 − 9 ∨ x =

2

277 − 9 .Đáp số. x = −2 ∨ x = − ∨ x = 1 ∨ x =

6) x3 =26 x2 + 21 x + 2

.

2 x2 + 21 x + 26Đáp số. x = −2 ∨ x = − ∨ x = 1 ∨ x =

29 x2 + 23 x + 2

.

7) x = 2

2 x + 23 x + 29

31

2Đáp số. x = −2 ∨ x = − ∨ x = 1 ∨ x = −2 6 − 5 ∨ x = 2 6 − 5 .

Bài tập 1.9.

1) x4 =6Giải các phương trình sau:23 x2 − 16 x + 3

.

3 x2 − 16 x + 23Đáp số. x = −1 ∨ x =1

∨ x = 1∨ x = 3 .

333 x2 − 19 x + 3

2) x = 2

.

3 x − 19 x + 33

4Đáp số. x = −1 ∨ x =

3) x4 =1

1

1

∨ x = 1∨ x = 3∨ x = 3− 5 ∨ x =

3

2

236 x2 − 29 x + 6

.

6 x2 − 29 x + 36Đáp số. x = −1 ∨ x =

4) x4 =1

∨ x = 1∨ x = 3 .

343 x2 − 22 x + 3

.

3 x2 − 22 x + 43Đáp số. x = −1 ∨ x =

6 Trần5+3 .Văn Toàn1

∨ x = 1∨ x = 3∨ x = 2− 3∨ x =

33+2 .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Một số phương trình quy về phương trình bậc hai

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×