Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối

2 Phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.2. Phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối2520) x2 + 21 x + 54 = 6 − 5 x.Đáp số. ( x = −24 ∨ x = −10 ∨ x = −6 ∨ x = −2).21) x2 + 14 x + 33 = 7 − x.Đáp số. ( x = −13 ∨ x = −8 ∨ x = −5 ∨ x = −2).22) x2 + 14 x + 33 = x + 21.Đáp số. ( x = −12 ∨ x = −9 ∨ x = −6 ∨ x = −1).23) x2 + 19 x + 34 = 11 − 5 x.Đáp số. ( x = −23 ∨ x = −9 ∨ x = −5 ∨ x = −1).24) x2 + 12 x + 20 = 8 − x.Đáp số. ( x = −12 ∨ x = −7 ∨ x = −4 ∨ x = −1).25) x2 + 10 x + 9 = x + 19.Đáp số. ( x = −10 ∨ x = −7 ∨ x = −4 ∨ x = 1).26) x2 + 6 x − 7 = 11 − x.Đáp số. ( x = −9 ∨ x = −4 ∨ x = −1 ∨ x = 2).27) x2 + 6 x − 7 = x + 17.Đáp số. ( x = −8 ∨ x = −5 ∨ x = −2 ∨ x = 3).28) x2 + 4 x − 12 = x + 16.Đáp số. ( x = −7 ∨ x = −4 ∨ x = −1 ∨ x = 4).29) x2 + 2 x − 15 = 13 − x.Đáp số. ( x = −7 ∨ x = −2 ∨ x = 1 ∨ x = 4).30) x2 − 16 = 14 − x.Đáp số. ( x = −6 ∨ x = −1 ∨ x = 2 ∨ x = 5).31) x2 − 16 = x + 14.Đáp số. ( x = −5 ∨ x = −2 ∨ x = 1 ∨ x = 6).32) x2 − 2 x − 15 = x + 13.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −1 ∨ x = 2 ∨ x = 7).33) x2 − 4 x − 12 = 16 − x.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = 1 ∨ x = 4 ∨ x = 7).34) x2 − 6 x − 7 = 17 − x.Đáp số. ( x = −3 ∨ x = 2 ∨ x = 5 ∨ x = 8).35) x2 − 6 x − 7 = x + 11.Đáp số. ( x = −2 ∨ x = 1 ∨ x = 4 ∨ x = 9).36) x2 − 10 x + 9 = 19 − x.Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 4 ∨ x = 7 ∨ x = 10).37) x2 − 12 x + 20 = x + 8.Đáp số. ( x = 1 ∨ x = 4 ∨ x = 7 ∨ x = 12).38) x2 − 14 x + 33 = 21 − x.Đáp số. ( x = 1 ∨ x = 6 ∨ x = 9 ∨ x = 12).39) x2 − 14 x + 33 = x + 7.Đáp số. ( x = 2 ∨ x = 5 ∨ x = 8 ∨ x = 13).40) x2 − 16 x + 48 = 22 − x.Đáp số. ( x = 2 ∨ x = 7 ∨ x = 10 ∨ x = 13).41) x2 − 16 x + 48 = x + 6.Đáp số. ( x = 3 ∨ x = 6 ∨ x = 9 ∨ x = 14).42) x2 − 18 x + 65 = 23 − x.Đáp số. ( x = 3 ∨ x = 8 ∨ x = 11 ∨ x = 14).43) x2 − 18 x + 65 = x + 5.Đáp số. ( x = 4 ∨ x = 7 ∨ x = 10 ∨ x = 15).44) x2 − 20 x + 84 = 24 − x.Đáp số. ( x = 4 ∨ x = 9 ∨ x = 12 ∨ x = 15).26

45) x2 − 20 x + 84 = x + 4.Chủ đề 1. Phương trình quy về bậc hai

Đáp số. ( x = 5 ∨ x = 8 ∨ x = 11 ∨ x = 16).46) x2 − 22 x + 105 = 25 − x.Đáp số. ( x = 5 ∨ x = 10 ∨ x = 13 ∨ x = 16).47) x2 − 22 x + 105 = x + 3.Đáp số. ( x = 6 ∨ x = 9 ∨ x = 12 ∨ x = 17).48) x2 − 24 x + 128 = x + 2.Đáp số. ( x = 7 ∨ x = 10 ∨ x = 13 ∨ x = 18).49) x2 − 19 x + 34 = 5 x + 11.Đáp số. ( x = 1 ∨ x = 5 ∨ x = 9 ∨ x = 23).50) x2 − 22 x + 85 = x + 25.Đáp số. ( x = 3 ∨ x = 10 ∨ x = 11 ∨ x = 20).51) x2 − 26 x + 153 = x + 1.Đáp số. ( x = 8 ∨ x = 11 ∨ x = 14 ∨ x = 19).52) x2 − 21 x + 54 = 5 x + 6.Đáp số. ( x = 2 ∨ x = 6 ∨ x = 10 ∨ x = 24).53) x2 − 24 x + 108 = x + 24.Đáp số. ( x = 4 ∨ x = 11 ∨ x = 12 ∨ x = 21).54) x2 − 23 x + 76 = 5 x + 1.Đáp số. ( x = 3 ∨ x = 7 ∨ x = 11 ∨ x = 25).55) x2 − 26 x + 133 = x + 23.Đáp số. ( x = 5 ∨ x = 12 ∨ x = 13 ∨ x = 22).56) x2 − 30 x + 209 = x − 1.Đáp số. ( x = 10 ∨ x = 13 ∨ x = 16 ∨ x = 21).57) x2 − 25 x + 100 = 5 x − 4.Đáp số. ( x = 4 ∨ x = 8 ∨ x = 12 ∨ x = 26).58) x2 − 27 x + 140 = x + 25.Đáp số. ( x = 5 ∨ x = 11 ∨ x = 15 ∨ x = 23).59) x2 − 28 x + 160 = x + 22.Đáp số. ( x = 6 ∨ x = 13 ∨ x = 14 ∨ x = 23).60) x2 − 32 x + 240 = x − 2.Đáp số. ( x = 11 ∨ x = 14 ∨ x = 17 ∨ x = 22).61) x2 − 23 x + 42 = 7 x + 13.Đáp số. ( x = 1 ∨ x = 5 ∨ x = 11 ∨ x = 29).62) x2 − 27 x + 126 = 5 x − 9.Đáp số. ( x = 5 ∨ x = 9 ∨ x = 13 ∨ x = 27).63) x2 − 29 x + 168 = x + 24.Đáp số. ( x = 6 ∨ x = 12 ∨ x = 16 ∨ x = 24).64) x2 − 30 x + 189 = x + 21.Đáp số. ( x = 7 ∨ x = 14 ∨ x = 15 ∨ x = 24).65) x2 − 34 x + 273 = x − 3.Đáp số. ( x = 12 ∨ x = 15 ∨ x = 18 ∨ x = 23).66) x2 − 24 x + 44 = 5 x + 16.Đáp số. ( x = 1 ∨ x = 4 ∨ x = 15 ∨ x = 28).67) x2 − 25 x + 66 = 7 x + 6.Đáp số. ( x = 2 ∨ x = 6 ∨ x = 12 ∨ x = 30).68) x2 − 29 x + 154 = 5 x − 14.Đáp số. ( x = 6 ∨ x = 10 ∨ x = 14 ∨ x = 28).69) x2 − 31 x + 198 = x + 23.Đáp số. ( x = 7 ∨ x = 13 ∨ x = 17 ∨ x = 25).1.2. Phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối2770) x2 − 32 x + 220 = x + 20.Đáp số. ( x = 8 ∨ x = 15 ∨ x = 16 ∨ x = 25).71) x2 − 36 x + 308 = x − 4.Đáp số. ( x = 13 ∨ x = 16 ∨ x = 19 ∨ x = 24).72) x2 − 26 x + 69 = 5 x + 11.Đáp số. ( x = 2 ∨ x = 5 ∨ x = 16 ∨ x = 29).73) x2 − 27 x + 92 = 7 x − 1.Đáp số. ( x = 3 ∨ x = 7 ∨ x = 13 ∨ x = 31).74) x2 − 31 x + 184 = 5 x − 19.Đáp số. ( x = 7 ∨ x = 11 ∨ x = 15 ∨ x = 29).75) x2 − 33 x + 230 = x + 22.Đáp số. ( x = 8 ∨ x = 14 ∨ x = 18 ∨ x = 26).76) x2 − 34 x + 253 = x + 19.Đáp số. ( x = 9 ∨ x = 16 ∨ x = 17 ∨ x = 26).77) x2 − 38 x + 345 = x − 5.Đáp số. ( x = 14 ∨ x = 17 ∨ x = 20 ∨ x = 25).78) x2 − 28 x + 96 = 5 x + 6.Đáp số. ( x = 3 ∨ x = 6 ∨ x = 17 ∨ x = 30).79) x2 − 29 x + 120 = 7 x − 8.Đáp số. ( x = 4 ∨ x = 8 ∨ x = 14 ∨ x = 32).80) x2 − 35 x + 264 = x + 21.Đáp số. ( x = 9 ∨ x = 15 ∨ x = 19 ∨ x = 27).81) x2 − 36 x + 288 = x + 18.Đáp số. ( x = 10 ∨ x = 17 ∨ x = 18 ∨ x = 27).82) x2 − 40 x + 384 = x − 6.Đáp số. ( x = 15 ∨ x = 18 ∨ x = 21 ∨ x = 26).83) x2 − 27 x + 50 = 11 x + 13.Đáp số. ( x = 1 ∨ x = 7 ∨ x = 9 ∨ x = 37).84) x2 − 30 x + 125 = 5 x + 1.Đáp số. ( x = 4 ∨ x = 7 ∨ x = 18 ∨ x = 31).85) x2 − 31 x + 150 = 7 x − 15.Đáp số. ( x = 5 ∨ x = 9 ∨ x = 15 ∨ x = 33).86) x2 − 37 x + 300 = x + 20.Đáp số. ( x = 10 ∨ x = 16 ∨ x = 20 ∨ x = 28).87) x2 − 38 x + 325 = x + 17.Đáp số. ( x = 11 ∨ x = 18 ∨ x = 19 ∨ x = 28).88) x2 − 42 x + 425 = x − 7.Đáp số. ( x = 16 ∨ x = 19 ∨ x = 22 ∨ x = 27).Bài tập 1.21. Giải các phương trình sau:

1) |23 x + 25| = x2 + 14 x + 45.Đáp số. ( x = −35 ∨ x = −2 ∨ x = 4 ∨ x = 5).2) |19 x + 23| = x2 + 12 x + 35.Đáp số. ( x = −29 ∨ x = −2 ∨ x = 3 ∨ x = 4).3) |17 x + 22| = x2 + 11 x + 30.Đáp số. ( x = −26 ∨ x = −2 ∨ x = 2 ∨ x = 4).4) |23 x + 3| = x2 + 11 x + 30.Đáp số. ( x = −33 ∨ x = −1 ∨ x = 3 ∨ x = 9).5) |25 x + 1| = x2 + 13 x + 36.Đáp số. ( x = −37 ∨ x = −1 ∨ x = 5 ∨ x = 7).28Chủ đề 1. Phương trình quy về bậc hai6) |23 x + 2| = x2 + 12 x + 32.Đáp số. ( x = −34 ∨ x = −1 ∨ x = 5 ∨ x = 6).7) |19 x + 4| = x2 + 10 x + 24.Đáp số. ( x = −28 ∨ x = −1 ∨ x = 4 ∨ x = 5).8) |17 x + 5| = x2 + 9 x + 20.Đáp số. ( x = −25 ∨ x = −1 ∨ x = 3 ∨ x = 5).9) |25 x + 11| = x2 + 11 x + 24.Đáp số. ( x = −35 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 13).10) |19 x + 7| = x2 + 10 x + 21.Đáp số. ( x = −28 ∨ x = −1 ∨ x = 2 ∨ x = 7).11) |19 x + 9| = x2 + 9 x + 18.Đáp số. ( x = −27 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 9).12) |11 x + 19| = x2 + 8 x + 15.Đáp số. ( x = −17 ∨ x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 4).13) |13 x + 7| = x2 + 7 x + 12.Đáp số. ( x = −19 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 5).14) |23 x + 11| = x2 + 15 x + 26.Đáp số. ( x = −37 ∨ x = −1 ∨ x = 3 ∨ x = 5).15) |25 x + 14| = x2 + 14 x + 24.Đáp số. ( x = −38 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 10).16) |23 x + 13| = x2 + 13 x + 22.Đáp số. ( x = −35 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 9).17) |19 x + 10| = x2 + 12 x + 20.Đáp số. ( x = −30 ∨ x = −1 ∨ x = 2 ∨ x = 5).18) |19 x + 11| = x2 + 11 x + 18.Đáp số. ( x = −29 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 7).19) |17 x + 10| = x2 + 10 x + 16.Đáp số. ( x = −26 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 6).20) |13 x + 8| = x2 + 8 x + 12.Đáp số. ( x = −20 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 4).21) |11 x + 7| = x2 + 7 x + 10.Đáp số. ( x = −17 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 3).22) |13 x − 19| = x2 + 3 x + 2.Đáp số. ( x = −17 ∨ x = 1 ∨ x = 3 ∨ x = 7).23) |11 x + 25| = x2 − 1.Đáp số. ( x = −8 ∨ x = −3 ∨ x = −2 ∨ x = 13).24) |13 x + 19| = x2 − 3 x + 2.Đáp số. ( x = −7 ∨ x = −3 ∨ x = −1 ∨ x = 17).25) |13 x − 7| = x2 − 7 x + 12.Đáp số. ( x = −5 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 19).26) |11 x − 7| = x2 − 7 x + 10.Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 17).27) |11 x − 19| = x2 − 8 x + 15.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = 1 ∨ x = 2 ∨ x = 17).28) |17 x − 5| = x2 − 9 x + 20.Đáp số. ( x = −5 ∨ x = −3 ∨ x = 1 ∨ x = 25).29) |13 x − 8| = x2 − 8 x + 12.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 20).30) |19 x − 9| = x2 − 9 x + 18.Đáp số. ( x = −9 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 27).1.2. Phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối2931) |19 x − 4| = x2 − 10 x + 24.Đáp số. ( x = −5 ∨ x = −4 ∨ x = 1 ∨ x = 28).32) |23 x − 3| = x2 − 11 x + 30.Đáp số. ( x = −9 ∨ x = −3 ∨ x = 1 ∨ x = 33).33) |19 x − 7| = x2 − 10 x + 21.Đáp số. ( x = −7 ∨ x = −2 ∨ x = 1 ∨ x = 28).34) |17 x − 10| = x2 − 10 x + 16.Đáp số. ( x = −6 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 26).35) |25 x − 11| = x2 − 11 x + 24.Đáp số. ( x = −13 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 35).36) |23 x − 2| = x2 − 12 x + 32.Đáp số. ( x = −6 ∨ x = −5 ∨ x = 1 ∨ x = 34).37) |19 x − 11| = x2 − 11 x + 18.Đáp số. ( x = −7 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 29).38) |25 x − 1| = x2 − 13 x + 36.Đáp số. ( x = −7 ∨ x = −5 ∨ x = 1 ∨ x = 37).39) |19 x − 10| = x2 − 12 x + 20.Đáp số. ( x = −5 ∨ x = −2 ∨ x = 1 ∨ x = 30).40) |23 x − 13| = x2 − 13 x + 22.Đáp số. ( x = −9 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 35).41) |25 x − 14| = x2 − 14 x + 24.Đáp số. ( x = −10 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 38).42) |23 x − 11| = x2 − 15 x + 26.Đáp số. ( x = −5 ∨ x = −3 ∨ x = 1 ∨ x = 37).Bài tập 1.22. Giải các phương trình sau:

1) x2 − 14 x + 9 = 2 x2 − 10 x + 12.

2) x2 − 14 x + 22 = 2 x2 − 13 x + 20.

3) x2 − 12 x + 8 = 2 x2 − 9 x + 10.

4) x2 − 11 x − 14 = 3 x2 − x − 2.Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 7).

Đáp số. ( x = −2 ∨ x = 1 ∨ x = 2 ∨ x = 7).

Đáp số. ( x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 6).

Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 4).5) x2 − 10 x + 15 = 2 x2 − 29 x + 105.Đáp số. ( x = 5 ∨ x = 8 ∨ x = 9 ∨ x = 10).6) x2 − 8 x − 12 = 2 x2 − 31 x + 120.Đáp số. ( x = 4 ∨ x = 9 ∨ x = 11 ∨ x = 12).7) x2 − 8 x − 11 = 2 x2 − x − 1.Đáp số. ( x = −5 ∨ x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 4).8) x2 − 8 x + 6 = 2 x2 − 25 x + 78.Đáp số. ( x = 4 ∨ x = 7 ∨ x = 8 ∨ x = 9).9) x2 − 6 x − 1 = 2 x2 − 21 x + 55.Đáp số. ( x = 3 ∨ x = 6 ∨ x = 7 ∨ x = 8).10) x2 − 4 x − 6 = 2 x2 − 17 x + 36.Đáp số. ( x = 2 ∨ x = 5 ∨ x = 6 ∨ x = 7).11) x2 − 2 x − 9 = 2 x2 − 13 x + 21.Đáp số. ( x = 1 ∨ x = 4 ∨ x = 5 ∨ x = 6).12) x2 − 2 x − 9 = 2 x2 + 5 x + 3.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −3 ∨ x = −2 ∨ x = 1).30

13) x2 + 2 x − 9 = 2 x2 − 5 x + 3.Chủ đề 1. Phương trình quy về bậc hai

Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 2 ∨ x = 3 ∨ x = 4).14) x2 + 2 x − 9 = 2 x2 + 13 x + 21.Đáp số. ( x = −6 ∨ x = −5 ∨ x = −4 ∨ x = −1).15) x2 + 4 x − 6 = 2 x2 + 17 x + 36.Đáp số. ( x = −7 ∨ x = −6 ∨ x = −5 ∨ x = −2).16) x2 + 6 x − 1 = 2 x2 + 21 x + 55.Đáp số. ( x = −8 ∨ x = −7 ∨ x = −6 ∨ x = −3).17) x2 + 8 x − 12 = 2 x2 + 31 x + 120.

18) x2 + 8 x − 11 = 2 x2 + x − 1.

19) x2 + 8 x − 11 = 2 x2 + 31 x + 119.

20) x2 + 8 x + 6 = 2 x2 + 25 x + 78.Đáp số. ( x = −12 ∨ x = −11 ∨ x = −9 ∨ x = −4).

Đáp số. ( x = −4 ∨ x = 1 ∨ x = 2 ∨ x = 5).

Đáp số. ( x = −13 ∨ x = −10 ∨ x = −9 ∨ x = −4).

Đáp số. ( x = −9 ∨ x = −8 ∨ x = −7 ∨ x = −4).21) x2 + 10 x − 15 = 2 x2 + 38 x + 180.Đáp số. ( x = −15 ∨ x = −13 ∨ x = −11 ∨ x = −5).22) x2 + 10 x − 3 = 2 x2 + 35 x + 153.Đáp số. ( x = −13 ∨ x = −12 ∨ x = −10 ∨ x = −5).23) x2 + 10 x − 2 = 2 x2 + 35 x + 152.Đáp số. ( x = −14 ∨ x = −11 ∨ x = −10 ∨ x = −5).24) x2 + 10 x + 15 = 2 x2 + 29 x + 105.

25) x2 + 11 x − 14 = 3 x2 + x − 2.

26) x2 + 12 x − 4 = 2 x2 + 42 x + 220.

27) x2 + 12 x + 8 = 2 x2 + 9 x + 10.Đáp số. ( x = −10 ∨ x = −9 ∨ x = −8 ∨ x = −5).

Đáp số. ( x = −4 ∨ x = 1 ∨ x = 2 ∨ x = 3).

Đáp số. ( x = −16 ∨ x = −14 ∨ x = −12 ∨ x = −6).

Đáp số. ( x = −6 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 2).28) x2 + 12 x + 8 = 2 x2 + 39 x + 190.Đáp số. ( x = −14 ∨ x = −13 ∨ x = −11 ∨ x = −6).29) x2 + 12 x + 9 = 2 x2 + 39 x + 189.Đáp số. ( x = −15 ∨ x = −12 ∨ x = −11 ∨ x = −6).30) x2 + 14 x − 6 = 2 x2 + 49 x + 300.Đáp số. ( x = −18 ∨ x = −17 ∨ x = −14 ∨ x = −7).31) x2 + 14 x − 5 = 2 x2 + 49 x + 299.Đáp số. ( x = −19 ∨ x = −16 ∨ x = −14 ∨ x = −7).32) x2 + 14 x + 9 = 2 x2 + 10 x + 12.Đáp số. ( x = −7 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 3).33) x2 + 14 x + 9 = 2 x2 + 46 x + 264.Đáp số. ( x = −17 ∨ x = −15 ∨ x = −13 ∨ x = −7).34) x2 + 14 x + 9 = 2 x2 + 46 x + 264.Đáp số. ( x = −17 ∨ x = −15 ∨ x = −13 ∨ x = −7).35) x2 + 14 x + 21 = 2 x2 + 43 x + 231.Đáp số. ( x = −15 ∨ x = −14 ∨ x = −12 ∨ x = −7).36) x2 + 14 x + 22 = 2 x2 + 13 x + 20.

37) x2 + 14 x + 22 = 2 x2 + 43 x + 230.Đáp số. ( x = −7 ∨ x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 2).

Đáp số. ( x = −16 ∨ x = −13 ∨ x = −12 ∨ x = −7).1.2. Phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối3138) x2 + 16 x + 9 = 2 x2 + 11 x + 15.Đáp số. ( x = −8 ∨ x = −1 ∨ x = 2 ∨ x = 3).39) x2 + 16 x + 10 = 2 x2 + 11 x + 14.Đáp số. ( x = −8 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 4).40) x2 + 16 x + 10 = 2 x2 + 53 x + 350.Đáp số. ( x = −20 ∨ x = −17 ∨ x = −15 ∨ x = −8).41) x2 + 16 x + 24 = 2 x2 + 50 x + 312.Đáp số. ( x = −18 ∨ x = −16 ∨ x = −14 ∨ x = −8).42) x2 + 17 x + 12 = 2 x2 + 13 x + 15.Đáp số. ( x = −9 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 3).43) x2 + 18 x + 11 = 2 x2 + 12 x + 16.Đáp số. ( x = −9 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 5).44) x2 + 18 x + 20 = 2 x2 − 3 x − 2.Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 22).45) x2 + 20 x + 9 = 2 x2 + 13 x + 21.Đáp số. ( x = −10 ∨ x = −1 ∨ x = 3 ∨ x = 4).46) x2 + 20 x + 12 = 2 x2 + 13 x + 18.Đáp số. ( x = −10 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 6).47) x2 + 21 x + 14 = 3 x2 + 15 x + 18.Đáp số. ( x = −8 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 2).48) x2 + 22 x − 14 = 2 x2 − 13 x + 20.Đáp số. ( x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 34).49) x2 + 22 x + 9 = 2 x2 + 14 x + 24.Đáp số. ( x = −11 ∨ x = −1 ∨ x = 3 ∨ x = 5).50) x2 + 22 x + 13 = 2 x2 + 14 x + 20.Đáp số. ( x = −11 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 7).51) x2 + 22 x + 15 = 2 x2 + 17 x + 21.Đáp số. ( x = −12 ∨ x = −1 ∨ x = 2 ∨ x = 3).52) x2 + 22 x + 25 = 3 x2 − 2 x − 1.Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 13).53) x2 + 23 x + 12 = 2 x2 + 16 x + 24.Đáp số. ( x = −12 ∨ x = −1 ∨ x = 3 ∨ x = 4).54) x2 + 23 x + 12 = 2 x2 + 13 x + 21.Đáp số. ( x = −11 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 9).55) x2 + 23 x + 16 = 3 x2 + 17 x + 20.Đáp số. ( x = −9 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 2).56) x2 + 24 x + 8 = 2 x2 + 15 x + 28.Đáp số. ( x = −12 ∨ x = −1 ∨ x = 4 ∨ x = 5).57) x2 + 24 x + 9 = 2 x2 + 15 x + 27.Đáp số. ( x = −12 ∨ x = −1 ∨ x = 3 ∨ x = 6).58) x2 + 24 x + 11 = 2 x2 + 15 x + 25.Đáp số. ( x = −12 ∨ x = −1 ∨ x = 2 ∨ x = 7).59) x2 + 24 x + 14 = 2 x2 + 15 x + 22.Đáp số. ( x = −12 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 8).60) x2 + 24 x + 15 = 3 x2 + 16 x + 21.Đáp số. ( x = −9 ∨ x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 3).Bài tập 1.23. Giải các phương trình sau:

1) x2 + 14 x − 15 = 3 x2 − 2 x − 1.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = 1 ∨ x = 7).32Chủ đề 1. Phương trình quy về bậc hai2) x2 + 13 x − 14 = 3 x2 − x − 2.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = 1 ∨ x = 6).3) x2 + 11 x − 12 = 3 x2 + x − 4.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = 1 ∨ x = 4).4) x2 + 10 x − 11 = 3 x2 + 2 x − 5.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = 1 ∨ x = 3).5) x2 + 8 x − 9 = 3 x2 + 4 x − 7.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = 1).6) x2 + 7 x − 8 = 3 x2 + 5 x − 8.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = 1).7) x2 + 5 x − 6 = 3 x2 + 7 x − 10.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = 1).8) x2 + 4 x − 5 = 3 x2 + 8 x − 11.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = 1).9) x2 + 7 x − 18 = 3 x2 + 5 x + 2.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = 1).10) x2 + 5 x − 14 = 3 x2 + 7 x − 2.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = 1).11) x2 + 4 x − 12 = 3 x2 + 8 x − 4.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = 1).12) x2 + 2 x − 8 = 3 x2 + 10 x − 8.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = 1).13) x2 + 12 x − 45 = 2 x2 + 9 x − 9.Đáp số. ( x = −9 ∨ x = 2).14) x2 + 10 x − 39 = 2 x2 + 11 x − 15.Đáp số. ( x = −9 ∨ x = 2).15) x2 + 4 x − 21 = 3 x2 + 8 x + 5.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = 1).16) x2 + 3 x − 18 = 3 x2 + 9 x + 2.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = 1).17) x2 + 2 x − 15 = 3 x2 + 10 x − 1.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = 1).18) x2 + x − 12 = 3 x2 + 11 x − 4.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = 1).19) x2 + 11 x − 60 = 3 x2 + 13 x − 4.Đáp số. ( x = −8 ∨ x = 2).20) x2 + 10 x − 56 = 2 x2 + 11 x + 2.Đáp số. ( x = −9 ∨ x = 2).21) x2 + 10 x − 56 = 3 x2 + 14 x − 8.Đáp số. ( x = −8 ∨ x = 2).22) x2 + 8 x − 48 = 2 x2 + 13 x − 6.Đáp số. ( x = −9 ∨ x = 2).23) x2 + 6 x − 40 = 2 x2 + 15 x − 14.Đáp số. ( x = −9 ∨ x = 2).24) x2 + 2 x − 24 = 3 x2 − 14 x + 8.Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 4).25) x2 + 2 x − 24 = 3 x2 + 10 x + 8.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = 1).26) x2 + x − 20 = 3 x2 − 13 x + 4.Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 4).1.2. Phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối3327) x2 + x − 20 = 3 x2 + 11 x + 4.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = 1).28) x2 − x − 12 = 3 x2 − 11 x − 4.Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 4).29) x2 − 2 x − 8 = 3 x2 − 10 x − 8.Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 4).30) x2 + 10 x − 75 = 2 x2 + 11 x − 15.Đáp số. ( x = −10 ∨ x = 3).31) x2 + 10 x − 75 = 3 x2 + 14 x + 11.Đáp số. ( x = −8 ∨ x = 2).32) x2 + 8 x − 65 = 2 x2 + 13 x + 11.Đáp số. ( x = −9 ∨ x = 2).33) x2 + 6 x − 55 = 2 x2 + 15 x + 1.Đáp số. ( x = −9 ∨ x = 2).34) x2 + x − 30 = 3 x2 − 13 x + 14.Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 4).35) x2 − x − 20 = 3 x2 − 11 x + 4.Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 4).36) x2 − x − 20 = 3 x2 + 13 x + 4.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = 1).37) x2 − 2 x − 15 = 3 x2 − 10 x − 1.Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 4).38) x2 − 4 x − 5 = 3 x2 − 8 x − 11.Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 4).39) x2 + 8 x − 84 = 2 x2 + 13 x − 6.Đáp số. ( x = −10 ∨ x = 3).40) x2 − x − 30 = 3 x2 + 13 x + 14.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = 1).41) x2 − 2 x − 24 = 3 x2 − 10 x + 8.Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 4).42) x2 − 2 x − 24 = 3 x2 + 14 x + 8.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = 1).43) x2 − 3 x − 18 = 3 x2 − 9 x + 2.Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 4).44) x2 − 4 x − 12 = 3 x2 − 8 x − 4.Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 4).45) x2 − 5 x − 6 = 3 x2 − 7 x − 10.Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 4).46) x2 + 8 x − 105 = 2 x2 + 13 x + 15.Đáp số. ( x = −10 ∨ x = 3).47) x2 + 6 x − 91 = 2 x2 + 15 x + 1.Đáp số. ( x = −10 ∨ x = 3).48) x2 − 4 x − 21 = 3 x2 − 8 x + 5.Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 4).49) x2 − 5 x − 14 = 3 x2 − 7 x − 2.Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 4).50) x2 − 7 x − 8 = 3 x2 − 5 x − 8.Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 4).51) x2 − 7 x − 18 = 3 x2 − 5 x + 2.Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 4).34Chủ đề 1. Phương trình quy về bậc hai52) x2 − 8 x − 9 = 3 x2 − 4 x − 7.Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 4).53) x2 − 6 x − 40 = 2 x2 − 15 x − 14.Đáp số. ( x = −2 ∨ x = 9).54) x2 − 6 x − 55 = 2 x2 − 15 x + 1.Đáp số. ( x = −2 ∨ x = 9).55) x2 − 10 x − 11 = 3 x2 − 2 x − 5.Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −1 ∨ x = 4).56) x2 − 8 x − 48 = 2 x2 − 13 x − 6.Đáp số. ( x = −2 ∨ x = 9).57) x2 − 11 x − 12 = 3 x2 − x − 4.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −1 ∨ x = 4).58) x2 − 6 x − 91 = 2 x2 − 15 x + 1.Đáp số. ( x = −3 ∨ x = 10).59) x2 − 8 x − 65 = 2 x2 − 13 x + 11.Đáp số. ( x = −2 ∨ x = 9).60) x2 − 10 x − 39 = 2 x2 − 11 x − 15.Đáp số. ( x = −2 ∨ x = 9).61) x2 − 8 x − 84 = 2 x2 − 13 x − 6.Đáp số. ( x = −3 ∨ x = 10).62) x2 − 10 x − 56 = 2 x2 − 11 x + 2.Đáp số. ( x = −2 ∨ x = 9).63) x2 − 10 x − 56 = 3 x2 − 14 x − 8.Đáp số. ( x = −2 ∨ x = 8).64) x2 − 13 x − 14 = 3 x2 + x − 2.Đáp số. ( x = −6 ∨ x = −1 ∨ x = 4).65) x2 − 8 x − 105 = 2 x2 − 13 x + 15.Đáp số. ( x = −3 ∨ x = 10).66) x2 − 10 x − 75 = 2 x2 − 11 x − 15.Đáp số. ( x = −3 ∨ x = 10).67) x2 − 10 x − 75 = 3 x2 − 14 x + 11.Đáp số. ( x = −2 ∨ x = 8).68) x2 − 11 x − 60 = 3 x2 − 13 x − 4.Đáp số. ( x = −2 ∨ x = 8).69) x2 − 12 x − 45 = 2 x2 − 9 x − 9.Đáp số. ( x = −2 ∨ x = 9).70) x2 − 14 x − 15 = 3 x2 + 2 x − 1.Đáp số. ( x = −7 ∨ x = −1 ∨ x = 4).Chủ đề 2

Phương trình chứa căn

2.1Phương trình cơ bảnBài tập 2.1. Giải các phương trình sau:

1)x2 + 36 x + 180 = 2 x + 15.Đáp số. ( x = −5 ∨ x = −3).2)x2 + 34 x + 145 = 2 x + 13.Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −2).3)x2 + 32 x + 112 = 2 x + 11.Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −1).4)x2 + 28 x + 52 = 2 x + 7.Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 1).5)x2 + 22 x − 23 = 2 x + 1.Đáp số. ( x = 2 ∨ x = 4).6)x2 + 20 x − 44 = 2 x − 1.Đáp số. ( x = 3 ∨ x = 5).7)x2 + 18 x − 63 = 2 x − 3.Đáp số. ( x = 4 ∨ x = 6).8)x2 + 16 x − 80 = 2 x − 5.Đáp số. ( x = 5 ∨ x = 7).9)x2 + 14 x − 95 = 2 x − 7.Đáp số. ( x = 6 ∨ x = 8).10)x2 + 12 x − 108 = 2 x − 9.Đáp số. ( x = 7 ∨ x = 9).11)x2 + 10 x − 119 = 2 x − 11.Đáp số. ( x = 8 ∨ x = 10).12)x2 + 8 x − 128 = −2 x − 29.Đáp số. ( x = −19 ∨ x = −17).13)x2 + 8 x − 128 = 2 x − 13.14)x2 + 6 x − 135 = −2 x − 27.15)x2 + 6 x − 135 = 2 x − 15.16)x2 + 4 x − 140 = −2 x − 25.Đáp số. ( x = 9 ∨ x = 11).

Đáp số. ( x = −18 ∨ x = −16).

Đáp số. ( x = 10 ∨ x = 12).

Đáp số. ( x = −17 ∨ x = −15).

35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×