Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Sử dụng lượng liên hợp

2 Sử dụng lượng liên hợp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chủ đề 2. Phương trình chứa căn44

Lời giải. Điều kiện (2.1) có nghĩa làx2 + 13 x + 19 x2 + 14 x + 170,

0,x2 + 16 x + 13 0, x2 + 20 x + 5 0.Phương trình (2.1) tương đương với

x2 + 16 x + 13 −x2 + 13 x + 19 +x2 + 20 x + 5 −x2 + 14 x + 17 = 0.Bằng cách nhân lượng liên hợp, ta được

3( x − 2)x2 + 16 x + 13 + x2 + 13 x + 196( x − 2)+x2 + 20 x + 5 + x2 + 14 x + 17= 0.Từ phương trình này, ta có được x = 2.

Thử lại, ta thấy x = 2 thoả phương trình (2.1).

Vậy phương trình (2.1) có nghiệm duy nhất x = 2.

Ví dụ 2.2

Giải phương trình

2 x 2 − 9 x − 8 + 3 x + 1 − 6 − x = 0.Lời giải. Điều kiện để (2.2) có nghĩa là −1

3(2.2)6.xTa thấy x = 5 là một nghiệm của phương trình (2.2).

Để ý là với x = 5, thì3 x + 1 = 4 và6 − x = 1. Ta viết (2.2) tương đương với2 x2 − 9 x − 5 + ( 3 x + 1 − 4) + (1 − 6 − x) = 0.hay

( x − 5)(2 x + 1) +3( x − 5)

3x + 1 + 4+x−5

1+ 6− x= 0.Điều này tương đương

( x − 5) 2 x + 1 +Do điều kiện −1

3x3

3x + 1 + 4+1

1+ 6− x6, nên

2x + 1 +3

3x + 1 + 4+1

1+ 6− xDo đó, (2.3) xảy ra khi và chỉ khi x = 5.

Vậy phương trình (2.2) có nghiệm duy nhất x = 5.> 0.= 0.(2.3)2.2. Sử dụng lượng liên hợp45Ví dụ 2.3

Giải phương trình

(2.4)(2 x + 3) · 4 x + 5 + (6 x + 7) · 8 x + 9 = 2.

9

− .

8Lời giải. Điều kiện xCách 1. Trước hết, ta chứng minh với x9

thì

8(2 x + 3) · 4 x + 51(2.5)(6 x + 7) · 8 x + 91(2.6)Dấu đẳng thức ở (2.5) và (2.6) xảy ra khi và chỉ khi x = −1. Thật vậy, với x

1 ⇔ 4( x + 1) 4 x2 + 13 x + 11(2 x + 3) · 4 x + 59

− , ta có

80

(6 x + 7) · 8 x + 91 ⇔ 4( x + 1) 72 x2 + 177 x + 1100.Từ (2.5) và (2.6), suy ra (2.4) có nghiệm duy nhất x = −1.

Cách 2.

(2.4) tương đương với

(2 x + 3) · ( 4 x + 5 − 1) + (6 x + 7) · ( 8 x + 9 − 1) + 8 x + 8 = 0hay(2 x + 3) · (4 x + 4)

4x + 5 + 1+(6 x + 7) · (8 x + 8)

8x + 9 + 1+ 8 x + 8 = 0.tương đương

(4 x + 4)(2 x + 3)

4x + 5 + 1+2(6 x + 7)

8x + 9 + 1+ 2 = 0.>0Ví dụ 2.4

Giải phương trình

x2 + 7 x + 11 +− x2 − 12 x − 19 − x2 − 6 x − 10 = 0.(2.7)Phân tích. Dùng máy tính bỏ túi, ta thấy phương trình có hai nghiệm là x = −5 và x = −2.

Giả sử lượng liên hợp củax2 + 7 x + 11 là ax + b. Để tìm a, b, ta xét phương trình

x2 + 7 x + 11 − (ax + b) = 0.(2.8)Chủ đề 2. Phương trình chứa căn46Lần lượt thay x = −5 và x = −2 vào (2.8), ta được hệ phương trình

5 a − b + 1 = 0 ,

2 a − b + 1 = 0Do đó, lượng liên hợp a = 0, b = 1.x2 + 7 x + 11 là 1.

− x2 − 12 x − 19 là cx + d , ta xét phương trìnhTương tự, giả sử lượng liên hợp− x2 − 12 x − 19 − ( cx + d ) = 0.(2.9)Lần lượt thay x = −5 và x = −2 vào (2.9), ta được hệ phương trình

5 c − d + 4 = 0,

 d = −1.

2 c − d + 1 = 0Do đó, lượng liên hợp c = −1,− x2 − 12 x − 19 là − x − 1.Lời giải. Điều kiện để (2.7) có nghĩa là −6 − 17x17 − 6.(2.7) tương đương với

(x2 + 7 x + 11 − 1) + ( − x2 − 12 x − 19 + x + 1) − ( x2 + 7 x + 10) = 0hay

x2 + 7 x + 10

x2 + 7 x + 11 + 12( x2 + 7 x + 10)

− x2 − 12 x − 19 − x − 1− ( x2 + 7 x + 10) = 0.Đặt nhân tử chung, ta được

( x2 + 7 x + 10)1x2 + 7 x + 11 + 12

− x2 − 12 x − 19 − x − 1− 1 = 0.<0Từ đây, ta có x2 + 7 x + 10 = 0 hay x = −5 ∨ x = −2 là nghiệm của (2.7).

Ví dụ 2.5

Giải phương trình

4 x2 + 3 x + 2 −x2 + 5 x + 10 = 3 x − 4.Lời giải. Phương trình đã cho có nghĩa với mọi x.

Ví dụ 2.6

Solve the equation

8 x + 1 − 6 x − 2 − 2 x 2 + 8 x − 7 = 0.(2.10)2.2. Sử dụng lượng liên hợp47Lời giải. We rewrite the given equation in the form

8 x + 1 − ( x + 2) + ( x + 1 − 6 x − 2) = 2( x2 − 4 x + 3).equavalently to

−( x2 − 4 x + 3)8 x + 1 + ( x + 2)Or

( x2 − 4 x + 3)+x2 − 4 x + 3

x + 1 + 6x − 21

8 x + 1 + ( x + 2)+2−= 2( x2 − 4 x + 3).1x + 1 + 6x − 2= 0.It’s easy to see that

1

8 x + 1 + ( x + 2)+2−1x + 1 + 6x − 2> 0.Thus, the given equation have two solutions are x = 1 or x = 3.

Ví dụ 2.7

Giải phương trình

x3 − x2 − 6 x + 10 = (3 x − 4) · 3 x − 5.Lời giải. Điều kiện để (2.11) có nghĩa là x

(2.11) tương đương với(2.11)5

.

3x3 − x2 − 6 x + 10

=

3x − 4(2.12)3 x − 5.Dùng máy tính cầm tay, ta thấy (2.11) có hai nghiệm là x = 2 hoặc x = 3. Làm tương tự các

ví dụ trước, lượng liên hợp của3 x − 5 là x − 1. Ta viết (2.12) tương đương vớix3 − x2 − 6 x + 10

− ( x − 1) =

3x − 43 x − 5 − ( x − 1).Hay

( x − 2)( x − 3)( x + 1) 3 x − 5 − ( x2 − 2 x + 1)

=

3x − 4

3 x − 5 + ( x − 1)tương đương

x2 − 5 x + 6( x − 2)( x − 3)( x + 1)

+

3x − 43x − 5 + x − 1= 0.Đặt nhân tử chung của hai số hạng, ta được

( x − 2)( x − 3)Do x5

, nên

3x+1

+

3x − 4x+1

+

3x − 41

3x − 5 + x − 11

3x − 5 + x − 1> 0.Như vậy, (2.13) xảy ra khi và chỉ khi

( x − 2)( x − 3) = 0 ⇔ x = 2 ∨ x = 3.Vậy các nghiệm của phương trình đã cho là x = 2 ∨ x = 3.= 0.(2.13)Chủ đề 2. Phương trình chứa căn48

Ví dụ 2.8

Giải phương trình

3x − 5 + 2 ·319 x − 30 = 2 x2 − 7 x + 11.

5

. Phương trình đã cho tương đương

3Lời giải. Điều kiện phương trình có nghĩa là x

33 x − 5 − ( x − 1) + 219 x − 30 − x = 2 x2 − 10 x + 12.Hay

3 x − 5 − ( x − 1)2

3x − 5 + x − 1+219 x − 30 − x2

3219 x − 30 + x ·319 x − 30 + x2= 2( x − 2)( x − 3).Thu gọn mỗi tử số và phân tích thành nhân tử, ta được

( x − 2)( x − 3)

3x − 5 + x − 1−2( x − 2)( x − 3)( x + 5)

3219 x − 30 + x ·319 x − 30 + x2= 2( x − 2)( x − 3).Đặt nhân tử chung, dẫn đến

( x − 2)( x − 3)Vì x1+3x − 5 + x − 12( x + 5)

3219 x − 30 + x ·319 x − 30 + x2+ 2 = 0.5

, nên biểu thức trong dấu ngoăc vuông dương. Từ đó, ta thu được

3

( x − 2)( x − 3) = 0 ⇔ x = 2 ∨ x = 3.Ví dụ 2.9

Giải phương trình

( x + 6) · x + 7 + ( x + 11) · x + 12 = ( x + 8) · ( x + 9).Lời giải. Điều kiện phương trình đã cho có nghĩa x(2.14)−7.Phương trình (2.14) tương đương với

( x + 6) · ( x + 7 − 2) + ( x + 11) · ( x + 12 − 3) = x2 + 12 x + 27hay

( x + 3)x+6

x+7+2+x + 11

x + 12 + 3− ( x + 9) = 0.Ta thấy x = −3 là một nghiệm của phương trình đã cho.

Xét phương trìnhx+6

x+7+2+x + 11

x + 12 + 3− ( x + 9) = 0.(2.15)2.2. Sử dụng lượng liên hợp49• Với x > −6, ta cóx+6

x+7+2x + 11

x + 12 + 3Suy rax+6

x+7+2+<<x+6

2x + 11 x + 12 x + 12

<

<

.

3

3

2x + 11

x + 12 + 3<x + 6 x + 12

+

= x + 9.

2

2Do đó, (2.15) vơ nghiệm.

• Với −7x−6, ta có x + 70 và x + 6x+6

x+7+2Mặt khác, x0, nênx+7<x+7+2<x+7

.

2−7, nên x + 11 > 0, do đóx + 11

x + 12 + 3Suy rax+6

x+7+2+x + 11 x + 11

<

.

3

2<x + 11

x + 12 + 3<x + 7 x + 11

+

= x + 9.

2

2Do đó, (2.15) vơ nghiệm.

Vậy (2.14) có nghiệm duy nhất x = −3.

Ví dụ 2.10

Giải phương trình

x3 − 8 x2 + 23 x − 16 = ( x + 2) · x + 1.Lời bình. Trước hết, ta tìm lượng liên hợp của

SHIFT SOLVE ,(2.16)x + 1. Sử dụng máy tính cầm tay, với lệnhta được nghiệm gần đúng 4.302775638. Lưu nghiệm này vào phím A bằngcách bấm SHIFT STO A . Tiếp theo ta bấmA + 1, ta được 2.302775638. Nhận xét rằngA + 1 = A − 2.Do đó, lượng liên hợp củax + 1 là x − 2. Viết (2.16) dưới dạngx3 − 8 x2 + 23 x − 16 − ( x + 2)( x − 2) = ( x + 2)x + 1 − ( x − 2) .Tương đương

2( x − 4) x − 5 x + 3 = −( x + 2) x2 − 5 x + 3x + 1 + ( x + 2).Chủ đề 2. Phương trình chứa căn50

Chuyển vế và đặt nhân tử chung, ta được

x2 − 5 x + 3x+2x−4+x + 1 + ( x + 2)= 0.Quy đồng phương trình trong dấu ngoặc vng, từ phương trình trên, ta thu được

2x − 5x + 3x2 − 5 x + 10 + ( x − 4) x + 1

x + 1 + ( x + 2)= 0.(2.17)Xét phương trình

x2 − 5 x + 10 + ( x − 4) x + 1 = 0.(2.18)Để giải (2.18), ta có thể làm như sau:

Do x2 − 5 x + 10 > 0, nên ta phải có x − 4 < 0. Ta có

x2 − 5 x + 10 − (4 − x) x + 1 > x2 − 5 x + 10 −(4 − x)2 + ( x + 1) x2 − 3 x + 3

=

> 0.

2

2Do đó, (2.18) vơ nghiệm.

Như vậy, (2.17) xảy ra khi

x2 − 5 x + 3 = 0 ⇔ x =Chỉ có nghiệm x =1

1

5 − 13 ∨ x = 5 + 13 .

2

21

5 + 13 thoả phương trình đã cho.

2Một ý tưởng rất hay của em Nguyễn Minh Hoàng Nhật 4 là viết (2.16) dưới dạng

x − 2 − x + 1 · x2 + ax + b + ( cx + d ) · x + 1 = 0.Để tìm các số a, b, c, d , xét hàm số

f ( x) = x3 − 8 x2 + 23 x − 16 − ( x + 2) x + 1 − x − 2 − x + 1 x2 + ax + b + ( cx + d ) x + 1 .Ta cóf (0) = 3( b + d − 6), f (3) = 3a + b + 6 c + 2 d + 7,

f (8) = −3(8a + b + 24 c + 3 d + 18), f (15) = −9(15a + b + 60 c + 4 d + 21).Giải hệ phương trìnhf (0) = 0, f (3) = 0,

f (8) = 0, f (15) = 0

a = −5, b = 10,

c = 1, d = −4.Như vậy, phương trình đã cho tương đương

x − 2 − x + 1 · x2 − 5 x + 10 + ( x − 4) · x + 1 = 0.

4 Họcsinh lớp 12 Toán, trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai, năm học 2016 – 2017.2.2. Sử dụng lượng liên hợp51Ví dụ 2.11

Giải phương trình

x3 + 5 x2 + 2 x = 3 · ( x + 1) 3 x + 2.(2.19)Phân tích. Dùng máy tính bỏ túi ta tìm được các nghiệm xấp xỉ của phương trình đã cho là

−0.6180339887. Lưu số này vào phím A . Để tìm lượng liên hợp của3 x + 2, ta bấmta được 0.3819660113. Con số này bằng A + 1. Như vậy, lượng liên hợp củaLời giải. Điều kiện 3 x + 20 hay x3 A + 2,3 x + 2 là x + 1.2

− . Viết (2.19) tương đương

3x3 + 5 x2 + 2 x

− 3( x + 1) = 3 ·

x+13 x + 2 − ( x + 1) .Hay

( x + 3) x2 − x − 1x+1=3(− x2 + x + 1)

3 x + 2 + ( x + 1).Chuyển vế và đặt nhân tử chung, ta được

( x2 − x − 1) ·Do điều kiện x

và chỉ khix+3

+

x+13

3 x + 2 + ( x + 1)(2.20)= 0.2

− , nên biểu thức trong dấu ngoặc vng dương. Do đó, (2.20) xảy ra khi

3x2 − x − 1 = 0 ⇔ x =1

1

1− 5 ∨ x = 1+ 5 .

2

2Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm

x=1

1

1− 5 ∨ x = 1+ 5 .

2

2Ví dụ 2.12

Giải phương trình

2 x3 − 7 x2 + 11 x − 1 = (4 x + 7) · 2 x + 3.(2.21)Phân tích. Dùng máy tính cho một nghiệm xấp xỉ là 4.449489743. Lưu số này vào phím A

và bấm2 A + 3, ta được 3.44949548. Số này bằng A − 1. Như vậy, lượng liên hợp của2x + 3là x − 1.

Lời giải. Viết phương trình đã cho tương đương

2 x3 − 7 x2 + 11 x − 1

=

4x + 72 x + 3.Chủ đề 2. Phương trình chứa căn522 x3 − 7 x2 + 11 x − 1

− ( x − 1) =

4x + 7(2.22)2 x + 3 − ( x − 1).Xét

2 x + 3 + x − 1 = 0 ⇔ x = 2 − 6.Giá trị này khơng thoả phương trình (2.21).

Xét2 x + 3 + x − 1 = 0. (2.22) viết lại thành

(2 x − 3) x2 − 4 x − 2

4x + 7=−( x2 − 4 x − 2)2x + 3 + x − 1.Chuyển vế và đặt nhân tử chung, ta được

x2 − 4 x − 22x − 3

+

4x + 71

2x + 3 + x − 1= 0.Ví dụ 2.13: Thi thử THPT chuyên Hùng Vương, 2014 - 2015

Giải phương trình

x−1+ x+3+2x3 − 4 x2 + 8 x − 5 = 2 x.(2.23)Lời giải.

(2.23) ⇔ x − 1 + ( x + 3 − 2) + 2 x3 − 4 x2 + 8 x − 5 − (2 x − 2)

=0x−1+ 2 ( x − 1) · ( x2 − 3 x + 5) − 2( x − 1) = 0

x+3+2

x−1

+ 2 x2 − 3 x + 5 − x − 1

x−1· 1+

=0

x+3+2

x−1

2( x2 − 4 x + 6)

x−1· 1+

= 0.

+

x+3+2

x2 − 3 x + 5 + x − 1x−1+>0Ví dụ 2.14

Giải phương trình

− x3 + x + 2 =3 x 2 + 4 x + 5.Lời giải. (2.24) tương đương với

3 x 2 + 4 x + 5 − 2 + x 3 − x = 0.Nhân lượng liên hợp, ta có

3 x2 + 4 x + 1

3 x2 + 4 x + 5 + 2+ ( x + 1) x( x − 1) = 0.(2.24)2.2. Sử dụng lượng liên hợp

Hay53( x + 1)(3 x + 1)

3 x2 + 4 x + 5 + 2+ ( x + 1) x( x − 1) = 0.Đặt nhân tử chung ta được

3x + 1( x + 1)3 x2 + 4 x + 5 + 2+ x( x − 1) = 0.Trường hợp 1. x + 1 = 0 tức x = −1.

Trường hợp 2.

3x + 1

3 x2 + 4 x + 5 + 2(2.25)+ x · ( x − 1) = 0.Bảng xét dấu

x• Nếu −1

3x− 13−∞3x + 1x2 − x+0 hoặc x00

+++0+∞1+0+1, vế trái của (2.25) dương, nên (2.25) vơ nghiệm.1

• Nếu x < − , ta chứng minh

3

3x + 1

3 x2 + 4 x + 5 + 2Thật vậy,3x + 1

3 x2 + 4 x + 5 + 2Điều này luôn đúng.>>3x + 1

> x − x2 .

23x + 1211

< .

3 x2 + 4 x + 5 + 2 23x + 1

> x − x 2 ⇔ 2 x 2 + x + 1 > 0.

2Điều này cũng ln đúng.

• Nếu 0 < x < 1, ta chứng minh

3x + 1

3 x2 + 4 x + 5 + 2>3x + 1

> x − x2 .

8Ta có

3x + 1

3 x2 + 4 x + 5 + 2>3x + 183 x2 + 4 x + 5 + 23 x2 + 4 x + 5 < 61⇔ 3 x2 + 4 x − 31 < 0.Điều này luôn đúng do 0 < x < 1.>1

8Chủ đề 2. Phương trình chứa căn54

Tiếp theo, ta chứng minh3x + 1

> x − x2 .

8Điều này đơn giản vì bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với bất đẳng thức

luôn đúng là

8 x2 − 5 x + 1 > 0.Như vậy, (2.25) vơ nghiệm.

Tóm lại, phương trình đã cho chỉ có nghiệm x = −1.

Lời bình. Lời giải bằng phương pháp liên hợp như trên quá phức tạp. Mong q thầy cơ

tìm thêm cách giải khác.

Có thể giải (2.24) như sau:

(2.24) tương đương với

− x 3 + x + 20,

 x 6 − 2 x 4 − 4 x 3 − 2 x 2 − 1 = 0.Phân tích phương trình thứ hai thành nhân tử, ta được

( x + 1) x5 − x4 − x3 − 3 x2 + x − 1 = 0.Ta có

x5 − x4 − x3 − 3 x2 + x − 1 = x5 − x3 − 2 x2 − ( x2 − x + 1) − x4

= x2 ( x3 − x − 2) − ( x2 − x + 1) − x4Để ý rằngx 3 − x − 2 0,x 2 − x + 1 > 0, 4x

0,nên

x5 − x4 − x3 − 3 x2 + x − 1 < 0.Ví dụ 2.15

Giải phương trình

x3 − x2 + 1 =x2 + 4 x + 13.Lời bình. (2.26) tương đương với

 x3 − x2 + 10,

 x6 − 2 x5 + x4 + 2 x3 − 3 x2 − 4 x − 12 = 0(2.26)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Sử dụng lượng liên hợp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×