Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
7 Sử dụng hàm hợp và hàm ngược

7 Sử dụng hàm hợp và hàm ngược

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.7. Sử dụng hàm hợp và hàm ngược109Lời giải. Đặt f ( x) = 3 2 − x,

32−32−32 − x = x.thì phương trình đã cho có dạng f ( f ( f ( x))) = x. Dẫn đến

3Bài tập 2.92.262 − x = x ⇔ x 2 + x − 2 = 0 ⇔ x = 1.Giải các hệ phương trình sau:

x3 − 5 x2 + 9 x − 4 = y,1) y3 − 5 y2 + 9 y − 4 = z,

 z3 − 5 z2 + 9 z − 4 = x.Đáp số. (1, 1, 1) ∨ (2, 2, 2).

x3 − 4 x2 + 6 x − 2 = y,2) y3 − 4 y2 + 6 y − 2 = z,

 z3 − 4 z2 + 6 z − 2 = x.Đáp số. (1, 1, 1) ∨ (2, 2, 2).

x3 + 4 x2 + 6 x + 2 = y,3) y3 + 4 y2 + 6 y + 2 = z,

 z3 + 4 z2 + 6 z + 2 = x.Đáp số. (−2, −2, −2) ∨ (−1, −1, −1).

x3 + 5 x2 + 9 x + 4 = y,4) y3 + 5 y2 + 9 y + 4 = z,

 z3 + 5 z2 + 9 z + 4 = x.Đáp số. (−2, −2, −2) ∨ (−1, −1, −1).

x3 + 7 x2 + 17 x + 12 = y,5) y3 + 7 y2 + 17 y + 12 = z,

 z3 + 7 z2 + 17 z + 12 = x.Đáp số. (−3, −3, −3) ∨ (−2, −2, −2).

x3 + 10 x2 + 34 x + 36 = y,6) y3 + 10 y2 + 34 y + 36 = z,

 z3 + 10 z2 + 34 z + 36 = x.Đáp số. (−4, −4, −4) ∨ (−3, −3, −3).

x3 + 11 x2 + 41 x + 48 = y,7) y3 + 11 y2 + 41 y + 48 = z,

 z3 + 11 z2 + 41 z + 48 = x.Đáp số. (−4, −4, −4) ∨ (−3, −3, −3).26 TrầnVăn TồnChủ đề 2. Phương trình chứa căn110Ta có thể tạo ra các bài tập tương tự như trên dựa vào các phương trình sau:

1)1 3

x − 6 x2 + 13 x − 6 = x.

2Đáp số. ( x = 1 ∨ x = 2 ∨ x = 3).2)1 3

x + 6 x2 + 13 x + 6 = x.

2Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −2 ∨ x = −1).3)1 3

x − 7 x2 + 17 x − 8 = x.

3Đáp số. ( x = 1 ∨ x = 2 ∨ x = 4).4)1 3

x − 6 x2 + 14 x − 6 = x.

3Đáp số. ( x = 1 ∨ x = 2 ∨ x = 3).5)1 3

x − 2 x2 + 2 x + 2 = x.

3Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 2).6)1 3

x + 2 x2 + 2 x − 2 = x.

3Đáp số. ( x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 1).7)1 3

x + 6 x2 + 14 x + 6 = x.

3Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −2 ∨ x = −1).8)1 3

x + 7 x2 + 17 x + 8 = x.

3Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −2 ∨ x = −1).9)1 3

x − 7 x2 + 18 x − 8 = x.

4Đáp số. ( x = 1 ∨ x = 2 ∨ x = 4).10)1 3

x − 6 x2 + 15 x − 6 = x.

4Đáp số. ( x = 1 ∨ x = 2 ∨ x = 3).11)1 3

x − 2 x2 + 3 x + 2 = x.

4Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 2).12)1 3

x + 2 x2 + 3 x − 2 = x.

4Đáp số. ( x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 1).13)1 3

x + 6 x2 + 15 x + 6 = x.

4Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −2 ∨ x = −1).14)1 3

x + 7 x2 + 18 x + 8 = x.

4Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −2 ∨ x = −1).15)1 3

x − 7 x2 + 19 x − 8 = x.

5Đáp số. ( x = 1 ∨ x = 2 ∨ x = 4).16)1 3

x − 6 x2 + 16 x − 6 = x.

5Đáp số. ( x = 1 ∨ x = 2 ∨ x = 3).17)1 3

x − 4 x2 + 6 x + 6 = x.

5Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 2 ∨ x = 3).18)1 3

x − 3 x2 + 4 x + 3 = x.

5Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 3).19)1 3

x − 2 x2 + 4 x + 2 = x.

5Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 2).20)1 3

x − x2 + x + 4 = x.

5Đáp số. ( x = −2 ∨ x = 1 ∨ x = 2).2.7. Sử dụng hàm hợp và hàm ngược11121)1 3

x + x2 + x − 4 = x.

5Đáp số. ( x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 2).22)1 3

x + 2 x2 + 4 x − 2 = x.

5Đáp số. ( x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 1).23)1 3

x + 3 x2 + 4 x − 3 = x.

5Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −1 ∨ x = 1).24)1 3

x + 4 x2 + 6 x − 6 = x.

5Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −2 ∨ x = 1).25)1 3

x + 6 x2 + 16 x + 6 = x.

5Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −2 ∨ x = −1).26)1 3

x + 7 x2 + 19 x + 8 = x.

5Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −2 ∨ x = −1).27)1 3

x − 7 x2 + 20 x − 8 = x.

6Đáp số. ( x = 1 ∨ x = 2 ∨ x = 4).28)1 3

x − 6 x2 + 17 x − 6 = x.

6Đáp số. ( x = 1 ∨ x = 2 ∨ x = 3).29)1 3

x − 4 x2 + 7 x + 6 = x.

6Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 2 ∨ x = 3).30)1 3

x − 3 x2 + 5 x + 3 = x.

6Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 3).31)1 3

x − 2 x2 + 5 x + 2 = x.

6Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 2).32)1 3

x − x2 + 2 x + 4 = x.

6Đáp số. ( x = −2 ∨ x = 1 ∨ x = 2).33)1 3

x + x2 + 2 x − 4 = x.

6Đáp số. ( x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 2).34)1 3

x + 2 x2 + 5 x − 2 = x.

6Đáp số. ( x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 1).35)1 3

x + 3 x2 + 5 x − 3 = x.

6Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −1 ∨ x = 1).36)1 3

x + 4 x2 + 7 x − 6 = x.

6Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −2 ∨ x = 1).37)1 3

x + 6 x2 + 17 x + 6 = x.

6Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −2 ∨ x = −1).38)1 3

x + 7 x2 + 20 x + 8 = x.

6Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −2 ∨ x = −1).39)1 3

x − 6 x2 + 18 x − 6 = x.

7Đáp số. ( x = 1 ∨ x = 2 ∨ x = 3).40)1 3

x − 5 x2 + 9 x + 8 = x.

7Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 2 ∨ x = 4).41)1 3

x − 4 x2 + 6 x + 4 = x.

7Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 4).Chủ đề 2. Phương trình chứa căn112

42)1 3

x − 4 x2 + 8 x + 6 = x.

7Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 2 ∨ x = 3).43)1 3

x − 3 x2 + 6 x + 3 = x.

7Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 3).44)1 3

x − 2 x2 + 2 x + 6 = x.

7Đáp số. ( x = −2 ∨ x = 1 ∨ x = 3).45)1 3

x − 2 x2 + 6 x + 2 = x.

7Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 2).46)1 3

x − x2 + 3 x + 4 = x.

7Đáp số. ( x = −2 ∨ x = 1 ∨ x = 2).47)1 3

x + x2 + 3 x − 4 = x.

7Đáp số. ( x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 2).48)1 3

x + 2 x2 + 2 x − 6 = x.

7Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −1 ∨ x = 2).49)1 3

x + 2 x2 + 6 x − 2 = x.

7Đáp số. ( x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 1).50)1 3

x + 3 x2 + 6 x − 3 = x.

7Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −1 ∨ x = 1).51)1 3

x + 4 x2 + 6 x − 4 = x.

7Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −1 ∨ x = 1).52)1 3

x + 4 x2 + 8 x − 6 = x.

7Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −2 ∨ x = 1).53)1 3

x + 5 x2 + 9 x − 8 = x.

7Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −2 ∨ x = 1).54)1 3

x + 6 x2 + 18 x + 6 = x.

755)1 3

x − 6 x2 + 13 x + 12 = x.

856)1 3

x − 6 x2 + 19 x − 6 = x.

8Đáp số. ( x = 1 ∨ x = 2 ∨ x = 3).57)1 3

x − 5 x2 + 10 x + 8 = x.

8Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 2 ∨ x = 4).58)1 3

x − 4 x2 + 7 x + 4 = x.

8Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 4).59)1 3

x − 4 x2 + 9 x + 6 = x.

8Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 2 ∨ x = 3).60)1 3

x − 3 x2 + 4 x + 12 = x.

8Đáp số. ( x = −2 ∨ x = 2 ∨ x = 3).61)1 3

x − 3 x2 + 7 x + 3 = x.

8Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 3).62)1 3

x − 2 x2 + 3 x + 6 = x.

8Đáp số. ( x = −2 ∨ x = 1 ∨ x = 3).Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −2 ∨ x = −1).

Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 3 ∨ x = 4).2.7. Sử dụng hàm hợp và hàm ngược11363)1 3

x − 2 x2 + 7 x + 2 = x.

8Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 2).64)1 3

x − x2 + 4 x + 4 = x.

8Đáp số. ( x = −2 ∨ x = 1 ∨ x = 2).65)1 3

x + x2 + 4 x − 4 = x.

8Đáp số. ( x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 2).66)1 3

x + 2 x2 + 3 x − 6 = x.

8Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −1 ∨ x = 2).67)1 3

x + 2 x2 + 7 x − 2 = x.

8Đáp số. ( x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 1).68)1 3

x + 3 x2 + 7 x − 3 = x.

8Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −1 ∨ x = 1).69)1 3

x + 4 x2 + 7 x − 4 = x.

8Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −1 ∨ x = 1).70)1 3

x + 4 x2 + 9 x − 6 = x.

8Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −2 ∨ x = 1).71)1 3

x + 5 x2 + 10 x − 8 = x.

8Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −2 ∨ x = 1).72)1 3

x + 6 x2 + 19 x + 6 = x.

8Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −2 ∨ x = −1).73)1 3

x − 6 x2 + 14 x + 12 = x.

974)1 3

x − 6 x2 + 20 x − 6 = x.

9Đáp số. ( x = 1 ∨ x = 2 ∨ x = 3).75)1 3

x − 5 x2 + 11 x + 8 = x.

9Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 2 ∨ x = 4).76)1 3

x − 4 x2 + 8 x + 4 = x.

9Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 4).77)1 3

x − 4 x2 + 10 x + 6 = x.

9Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 2 ∨ x = 3).78)1 3

x − 3 x2 + 5 x + 12 = x.

9Đáp số. ( x = −2 ∨ x = 2 ∨ x = 3).79)1 3

x − 3 x2 + 8 x + 3 = x.

9Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 3).80)1 3

x − 2 x2 + 4 x + 6 = x.

9Đáp số. ( x = −2 ∨ x = 1 ∨ x = 3).81)1 3

x − 2 x2 + 8 x + 2 = x.

9Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 2).82)1 3

x − x2 + 5 x + 4 = x.

9Đáp số. ( x = −2 ∨ x = 1 ∨ x = 2).83)1 3

x + x2 + 5 x − 4 = x.

9Đáp số. ( x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 2).Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 3 ∨ x = 4).Chủ đề 2. Phương trình chứa căn114

84)1 3

x + 2 x2 + 4 x − 6 = x.

9Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −1 ∨ x = 2).85)1 3

x + 2 x2 + 8 x − 2 = x.

9Đáp số. ( x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 1).86)1 3

x + 3 x2 + 8 x − 3 = x.

9Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −1 ∨ x = 1).87)1 3

x + 4 x2 + 8 x − 4 = x.

9Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −1 ∨ x = 1).88)1 3

x + 4 x2 + 10 x − 6 = x.

9Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −2 ∨ x = 1).89)1 3

x + 5 x2 + 11 x − 8 = x.

9Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −2 ∨ x = 1).90)1 3

x + 6 x2 + 20 x + 6 = x.

9Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −2 ∨ x = −1).91)1 3

x − 7 x2 + 17 x + 15 = x.

10Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 3 ∨ x = 5).92)1 3

x − 6 x2 + 13 x + 10 = x.

10Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 2 ∨ x = 5).93)1 3

x − 6 x2 + 15 x + 12 = x.

10Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 3 ∨ x = 4).94)1 3

x − 5 x2 + 9 x + 5 = x.

10Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 5).95)1 3

x − 5 x2 + 12 x + 8 = x.

10Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 2 ∨ x = 4).96)1 3

x − 4 x2 + 6 x + 16 = x.

10Đáp số. ( x = −2 ∨ x = 2 ∨ x = 4).97)1 3

x − 4 x2 + 9 x + 4 = x.

10Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 4).98)1 3

x − 4 x2 + 11 x + 6 = x.

10Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 2 ∨ x = 3).99)1 3

x − 3 x2 + 4 x + 8 = x.

10Đáp số. ( x = −2 ∨ x = 1 ∨ x = 4).100)1 3

x − 3 x2 + 6 x + 12 = x.

10Đáp số. ( x = −2 ∨ x = 2 ∨ x = 3).101)1 3

x − 3 x2 + 9 x + 3 = x.

10Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 3).102)1 3

x − 2 x2 + 5 x + 6 = x.

10Đáp số. ( x = −2 ∨ x = 1 ∨ x = 3).103)1 3

x − 2 x2 + 9 x + 2 = x.

10Đáp số. ( x = −1 ∨ x = 1 ∨ x = 2).104)1 3

x − x2 + x + 9 = x.

10Đáp số. ( x = −3 ∨ x = 1 ∨ x = 3).2.8. Phương pháp hình học115105)1 3

x − x2 + 6 x + 4 = x.

10Đáp số. ( x = −2 ∨ x = 1 ∨ x = 2).106)1 3

x + x2 + 1 x − 9 = x.

10Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −1 ∨ x = 3).107)1 3

x + x2 + 6 x − 4 = x.

10Đáp số. ( x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 2).108)1 3

x + 2 x2 + 5 x − 6 = x.

10Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −1 ∨ x = 2).109)1 3

x + 2 x2 + 9 x − 2 = x.

10Đáp số. ( x = −2 ∨ x = −1 ∨ x = 1).110)1 3

x + 3 x2 + 4 x − 8 = x.

10Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −1 ∨ x = 2).111)1 3

x + 3 x2 + 9 x − 3 = x.

10Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −1 ∨ x = 1).112)1 3

x + 4 x2 + 9 x − 4 = x.

10Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −1 ∨ x = 1).113)1 3

x + 4 x2 + 11 x − 6 = x.

10Đáp số. ( x = −3 ∨ x = −2 ∨ x = 1).114)1 3

x + 5 x2 + 9 x − 5 = x.

10Đáp số. ( x = −5 ∨ x = −1 ∨ x = 1).115)1 3

x + 5 x2 + 12 x − 8 = x.

10Đáp số. ( x = −4 ∨ x = −2 ∨ x = 1).116)1 3

x + 6 x2 + 13 x − 10 = x.

10Đáp số. ( x = −5 ∨ x = −2 ∨ x = 1).Bài tập 2.93. Tìm tất cả các giá trị thực của a để các phương trình sau có nghiệm:

1)3 a + 3 a + 2 x − x2 = 2 x − x2 .Đáp số. −2)1 + a + a + 2 cos2 x = cos 2 x.Đáp số. −3)a + a + sin x = sin x.4)5a +2.85a − x −1

125

4Đáp số. −a0.

−1.1

4a0.1

20a0.Đáp số. −x2

x2

+x+

= 0.

4

4aPhương pháp hình họcVí dụ 2.55

Giải phương trình

x2 − 5 x + 25 +x2 − 3 x + 9 = 7.(2.94)Chủ đề 2. Phương trình chứa căn116

Lời giải. Cách 1. Viết phương trình (2.94) dưới dạng

5

x−

225 3

+

223

x−

2+223 3

+

2(2.95)= 7.5 5 3

3 3

3

Xét các vectơ #»

u = x− ,

và #»

v=

− x,

, thì #»

u + #»

v = (1, 4 3). Ta có

2

u =5

x−

22225 3

+

2Như vậy, (2.95) có dạng22

v =,3

x−

223 3

+

22,

u + #»

v = 7.

u + #»

v = #»

u + #»

v .Điều này xảy ra khi và chỉ khi #»

u và #»

v cùng hướng, tức là

5

5 3

2 = 2 ⇔ x = 15 .

3

8

−x 3 3

2

2x−Cách 2. Từ phương trình (2.95), mỗi căn thức, gợi cho ta nghĩ đến độ dài của một đoạn

thẳng.

Đặt

A5 5 3

,

,

2 2B3 −3 3

,

,

2

2M ( x, 0).Với cách đặt này, (2.95) viết được dưới dạng

AM + BM = AB.Điều này xảy ra khi và chỉ khi ba điểm A , M , B thẳng hàng hay M là giao điểm của đường

thẳng AB và trục hồnh.

Phương trình đường thẳng AB là y = 4 3 x −15 3

.

215

.

8

Cách 3. Xét tam giác ABC có độ dài ba cạnh AB = 3, AC = 5, BC = 7. Theo định lí hàmGiao điểm của đường thẳng AB có hồnh độ là x =

số cơsin, ta có

cos BAC =1

AB2 + AC 2 − BC 2 32 + 52 − 72

=

=− .

2 · AB · AC

2·3·5

2Do đó, BAC = 120◦ . Gọi D là điểm sao cho BAD = C AD = 60◦ . Đặt AD = x. Áp dụng định lí

hàm số cơsin cho các tam giác ABD và ACD , ta có

BD =AB2 + AD 2 − 2 AB · AD · cos BAD =x 2 − 3 x + 9,CD =AC 2 + AD 2 − 2 AC · AD · cos C AD =x2 − 5 x + 25.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7 Sử dụng hàm hợp và hàm ngược

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×