Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Giải bất phương trình nhờ tính liên tục của hàm số

1 Giải bất phương trình nhờ tính liên tục của hàm số

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1. Giải bất phương trình nhờ tính liên tục của hàm số

ta được f ( x) < 0 ⇔ 0 < x1274

.

3

4

.

3• Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là 0 < xVí dụ 3.2

Giải bất phương trình

x2 − 3 x + 2( x + 3) ·0.Lời giải.

• Điều kiện để bất phương trình có nghĩa làx2 − 3 x + 20⇔x1∨ x2.• Xét f ( x) = ( x + 3) x2 − 3 x + 2.f ( x) = 0 ⇔ x = −3 ∨ x = 1 ∨ x = 2.

• Bảng xét dấu của f ( x) như saux−∞−3

f ( x)0+1200+∞

+Nghiệm của bất phương trình đã cho là

x−3 ∨ x = 1 ∨ x = 2.Lời bình.

• Nếu lí luận rằng vìx2 − 3 x + 2cho xảy ra khi và chỉ khi x + 30, với mọi x

0 hay x1 hoặc x2, nên bất phương trình đã−3, thì lời giải trên sai.• Chú ý rằng, hệ bất phương trình

 A · B 0,A 0A0,

B0.Ví dụ 3.3

Giải bất phương trình

2(1 − x) ·x2 + 2 x − 1x 2 − 2 x − 1.(3.1)Chủ đề 3. Bất phương trình128

Lời giải. Điều kiện để bất phương trình có nghĩa là

x2 + 2 x − 1−1 − 2 ∨ x0⇔x−1 + 2.Xét phương trình

x 2 + 2 x − 1 = x 2 − 2 x − 1.2(1 − x) ·(3.2)Bình phương phương trình (3.2), ta được phương trình hệ quả

3 x4 + 4 x3 − 18 x2 + 12 x − 5 = 0.(3.3)Dùng máy tính bỏ túi, (3.3) phân tích được

( x2 + 2 x − 5) · (3 x2 − 2 x + 1) = 0.Từ đây, ta tìm được hai nghiệm x = −1 − 6 ∨ x = −1 + 6.

Cả hai nghiệm này đều thoả phương trình (3.2).

Đặt

f ( x) = 2(1 − x) ·với xx2 + 2 x − 1 − ( x2 − 2 x − 1)2 − 1. Bảng xét dấu của f ( x) như sau:−1 − 2 ∨ xx−∞f ( x)+∞−1 − 6 −1 − 2 −1 + 2 −1 + 6

+0+0Dựa vào bảng xét dấu, nghiệm của bất phương trình đã cho là

−1 − 6x−1 − 2 ∨ x6 − 1.Bài tập 3.1. Giải các bất phương trình sau:

1)x2 − 5 x + 42)x2 − 7 x + 10 < 3 x − 1;3)x2 − 9 x + 184)x2 − 12 x + 27 − 3 x − 1 < 0;5)x2 − 14 x + 40 − 5 x + 66)x2 + 9 x + 18 + 3 x + 47)x2 − 8 x − 20 + 3 x + 10 > 0;8)x2 − 11 x + 28 + 3 x − 11 > 0;− x + 7;Đáp số. x5 x − 8;0;

0;x5.Đáp số. 1 < x2∨ x5.Đáp số. 2x3∨ x6.Đáp số. 1 < x3∨ x9.Đáp số. 2

Đáp số. x1∨4x4∨ x10.x−2.−2 ∨ x10.−6 ∨ −3Đáp số. −6 < xĐáp số. 3 < x4∨ x7.3.1. Giải bất phương trình nhờ tính liên tục của hàm số129x 2 + 4 x − 5 − 3 x + 5 > 0;Đáp số. x−5 ∨ 1x < 3.10)x2 + 2 x − 15 − 4 x + 13 > 0;Đáp số. x−5 ∨ 3x < 4.11)x2 + 14 x + 40 − 5 x − 1412)x2 − 9 x + 1813)x2 + 2 x − 35 − 3 x + 1914)x2 − 4 x − 5 + 5 x + 119)15)x2 − 16

x−3+Đáp số. x−3 x + 8;0;5x−3 >x−3x−3+x−10 ∨ −4Đáp số. 2

Đáp số.0;2( x2 − 16)16) (A, 2004)0;3∨ x6.x9.−1 ∨ x5.−7 ∨ 5Đáp số. −3

;xx−2.Đáp số. (5; +∞).x−3 >7− xx−3.

Đáp số. (10 − 34; +∞).Bài tập 3.2. Giải các bất phương trình sau:

1)x2 − 6 x − 7 − x2 − 4 x − 52)3 x 2 + 5 x + 7 − 3 x 2 + 5 x + 2 > 1;−4;Đáp số. xĐáp số. −

3)2

3−1 ∨ x1

∨ −2 < x

3x<7.−1.x2 − 6 x − 7 − x2 + 4 x + 5 < 2.Đáp số. −2 < x

Bài tập 3.3.17.Giải các bất phương trình sau:1)10 − 3 x + 5 x − 64;2)10 − 3 x + 5 x − 64;3)7 − 3x + 5x − 14;4)7 − 3x + 5x − 14;5)10 − 3 x + 2 x + 55;6)10 − 3 x + 2 x + 55;7)10 − 6 x + 4 x + 55;8)10 − 6 x + 4 x + 55;1 Trần−1 ∨ xVăn ToànĐáp số.6

5x2∨3Đáp số. 2

Đáp số.Đáp số. −5

2x3.1∨2x7

.

3Đáp số. 1x2.1

5xx−2 ∨ 2Đáp số. −2

Đáp số. −5

410

.

3x10

.

3x

x2.−1 ∨ 1x5

.

3Đáp số. −1x1.xChủ đề 3. Bất phương trình130

9)10 − 3 x + 9 x − 26;Đáp số.10)10 − 3 x + 9 x − 26;11)10 − 3 x + 11 x + 37;12)10 − 3 x + 11 x + 37.2

9xĐáp số. 2

Đáp số. −3

11x10

.

3x2∨3x10

.

3x2∨33.Đáp số. 2x3.1

2x1.31

∨1

33x5

.

32

7x2.14

∨2

69x7

.

3Đáp số. −2x9

.

8Bài tập 3.4. Giải các bất phương trình sau:

1)4 x + 5 − −6 x + 102 x − 1;2)4 x + 5 − −6 x + 104 x − 3;3)7 x + 2 + −3 x + 79 x + 7;4)5 x − 1 + −3 x + 75 x + 6;5)2 x + 5 + −3 x + 10−8 x + 9;6)2 x + 5 − −3 x + 108 x + 9;7) (Dự bị 2, B, 2002)

8) (A, 2005)x + 125x − 1 − x − 1 >9) (Dự bị 1, A, 2005)Đáp số.

Đáp số.3

4xĐáp số. −

Đáp số.1

5xĐáp số. −

x − 3 + 2 x + 1;x10

.

3Đáp số. [3; 4].2 x − 4;2x + 7 − 5 − x9

8Đáp số. [2; 10).

3 x − 2.Đáp số.2

14

;1 ∪

;5 .

3

3Bài tập 3.5. Giải các bất phương trình sau:

1)2

+3

x41 −2)x2 − 6 x − 7

x−73)x2 − 4 x − 12

x−616

;

xĐáp số. x < 0 hoặc xx+1

;

3

x+2

;

3Đáp số. (−∞; −2] ∪ {−1} ∪ (7; 8].

Đáp số. (−∞; −3] ∪ {−2} ∪ (6; 7].4) ( x + 1)(2 x + x + 6) > x + 6;Đáp số. [−6; −2) ∪ (0; +∞);5) (2 x + 1)(2 x + x + 2) > x + 2;

6)3 x + 9 − x2 <3 x + 3.Bài tập 3.6. Giải các bất phương trình sau:1.Đáp số. (−1; 0).

Đáp số. −3

10x < 0 hoặc 0 < x3.3.1. Giải bất phương trình nhờ tính liên tục của hàm số

x− x1) (A, 2010)2( x2 − x + 1)1−1311.2) (B, 2012) x + 1 + x2 − 4 x + 13− 5

.

2Đáp số.3 x.Đáp số. 0;1

∪ [4; +∞).

43) x + 2 x − 42 x 2 − 5 x + 4;Đáp số. 0x4∨ x9.4) x + 2 x − 22 x 2 + x − 2.Đáp số. 1x2∨ x9.−4 ∨ 1x4.Bài tập 3.7.2Giải các bất phương trình sau:1) ( x − 2) · ( x + 5) − 6 x2 + 3 x − 3−12;Đáp số. −7

2) ( x + 9) · ( x − 2) − 6 x2 + 7 x + 73) ( x + 3) · ( x + 6) − 4 x2 + 9 x + 9x−30;Đáp số. −9x−6 ∨ −1x2.Đáp số. −9x−8 ∨ −1x0.6;4) ( x + 3) · ( x + 8) − 4 x2 + 11 x + 192;Đáp số. −10

5) ( x − 2) · ( x − 10) − 6 x2 − 12 x + 12x1) x +

2) x −

3) x +

4) x −3x−1.1 ∨ 11x13.3.Đáp số. −1

Bài tập 3.8.−9 ∨ −2xGiải các bất phương trình sau:3xx2 − 9

3xx2 − 9

4xx2 − 16

4xx2 − 1635

;

4Đáp số. 3 < x5

;

4

35

;

35

.

315

∨x

45.

5.Đáp số. −15

4x < −3 ∨ xĐáp số. −20

3xĐáp số. x−5 ∨ x > 4.−5 ∨ 4 < x20

.

3Bài tập 3.9. Giải các bất phương trình sau:

1)x + 1 + 4x − 43 − x;Đáp số. x = 1.2)5 − 3x + 1 − xx + 1;Đáp số. x = 1.2 Trần

3 TrầnVăn Toàn

Văn ToànChủ đề 3. Bất phương trình132

3)x − 1 + 4x − 84)10 − 2 x + 3 − x3 − x;Đáp số. x = 2.x + 1.Đáp số. x = 3.Bài tập 3.10. Giải các bất phương trình sau:

1)2)3)(2 x + 2) x2 − 3 x + 2x−2(7 − x) x2 − 4 x + 3x−1(1 − x) x2 + 8 x + 15x+52 x − 2;xĐáp số. −1x < 1∨ x = 3∨4x7.x < −5 ∨ x = −3 ∨ −2x1.4)x−43∨ x5.3.x − 3;x + 3;Đáp số. −7

(2 x − 2) x2 − 7 x + 121

∨ x = 1∨2 < x

2Đáp số. −12 x − 6.Đáp số.5

2xChủ đề 4

Hệ phương trình

4.1Biến đổi hệ phương trìnhBài tập 4.1. Giải các hệ phương trình sau:1) x y2 − 2 y2 + 3 x = 18,Đáp số. (3; 3);

3 x y + 5 x − 6 y = 24;2) x3 + 6 y2 + 3 x = −2,

x( y2 + 1) 3

= ,

 2

2

5

x

+

y

3)y( x2 − 1) 4

= ;

5

x2 + y24)x +5)6)Đáp số.3; x2 − y x y = 36,( x2 + x y + y2 ) ·x2 + y2 = 185,

( x2 − x y + y2 ) ·x2 + y2 = 65,Đáp số. (3; 4),7)

1

32..1

; −1

3.1 3

;

2 2.Đáp số. (−2; −8).

 y2 − x x y = 72;(− 2;Đáp số. (3; 1);1 − y 2 = 1,

 y + 1 − x2 =3Đáp số.

2 y3 − 3 x2 + 6 y = 1;75 3

;−

13 7x2 + y + x2 + 3) · x = y − 3,(4; 3),(−3; −4), (−4; −3).Đáp số. (1; 8).x2 + y + x = x + 3;133Chủ đề 4. Hệ phương trình1342x y x2 + y2 +

= 1,

x+ y

8) x + y = x2 − y;9) 25 − x2 −25 − y2 = 1,

 25 − x2 +25 − y2 = y2 − 2 x2 + 2 x + 3;Đáp số. {(1; 0); (−2; 3)}.Đáp số. (3; 4), (3; −4), (−1; 2 4 6), (−1; −2 4 6).

10) x2 + 2 y2 + 3 x y − 4 x − 3 y − 5 = 0,2 y + 1 − x + y + 2 y2 − x − 9 y − 1 = 0.Đáp số. (3; −4).Bài tập 4.2. Giải các hệ phương trình sau:1)2)3)4) 3

x

 − 2 x y = 16,

y

3y + 3 x y = 25;

2x

 4

x

 2 + x y = 72,

y

4

 y + x y = 9;

x2

 3

x+ 3 x y = 25,

2y

3

 y − 2 x y = 16;

x

 3

x

3y

 2+

= 2,

4x

y

8 y 6x

 2−

= 5.

y

xĐáp số. (4; 2), (−4; −2).Đáp số. (4; 2), (−4; −2).Đáp số. (2; 4), (−2; −4).Đáp số. (2; 4),256 2048

;−

.

375 5625Bài tập 4.3. Giải các hệ phương trình sau:

1)2)3)4) x3 = 3 x y + 20, y3 = x y − 4;

 x3 + 2 y3 − 3 x y − 20 = 0,4 y3 + 5 y3 − x y − 6 = 0;

2 x3 + y3 + x y + 28 = 0, x3 − 2 y3 − 5 x y − 70 = 0;

 x3 + 2 y3 = 2 x y + 1, x3 + y3 = 3 x y − 1.Đáp số. (2; −2).Đáp số. (3; 1).Đáp số. (1; −3).Đáp số. (1; 1), (−3; 2).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Giải bất phương trình nhờ tính liên tục của hàm số

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×