Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Hệ phương trình đối xứng loại hai

6 Hệ phương trình đối xứng loại hai

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.6. Hệ phương trình đối xứng loại hai161

12 x 2 = y + ,

y

5)2 y2 = x + 1 ;

xy2 + 2

3 y =

,

x2

6) (B, 2003)

x2 + 2

3 x =

;

y2

 x + 1 + 3 y = 5,Đáp số. {(1; 1)}.Đáp số. {(1; 1)}.7)

8) x+5−3 y + x = −1,y+5−3 x + y = −1;

Đáp số. {(3; 3)}.y + 1 + 3 x = 5;Đáp số. {(4; 4)}.9) (Dự bị A, 2007)

x +x2 − 2 x + 2 = 3 y−1 + 1,

y +y2 − 2 y + 2 = 3 x−1 + 1.Đáp số. {(1; 1)}.

10) (Dự bị B, 2007)x +

y +2x y

3x2 − 2 x + 9= x2 + y,2x y3= y2 + x.y2 − 2 y + 9Đáp số. {(0; 0), (1; 1)}.

11) (Dự bị B, 2007) Chứng minh rằng hệ phương trình

xe = 2007 −

e y = 2007 −y

y2 − 1,xx2 − 1có đúng hai nghiệm ( x; y) thoả mãn x > 1, y > 1.

Bài tập 4.23. Giải các phương trình sau:

1) x2 + x + 2 = 2;

2) x3 + 1 = 2 · 3 2 x − 1;3)2 x2 + x − 3 + 2 x2 − 3 = x;Hướng dẫn. Đặt y = 2 x2 + x − 3.Đáp số. −1;−1 + 5

.

2Đáp số. 1,−1 ± 5

.

2Đáp số.13 − 1

.

2Chủ đề 4. Hệ phương trình162

4)

5)6 − 2 6 − 2 x = x;

3x+1

= 16 x3 − 1.

2Hướng dẫn. Đặt

6)Đáp số.7−1 .Đáp số. 13 + 3 2 .

3x+1

= 2 y.

217 − 2 45 − 2 x = x − 14;Đáp số. 13 + 3 2 .Hướng dẫn. Đặt y = 45 − 2 x, phương trình đã cho trở thành

2 17 − 2 y = 17 − y2 .Lại đặt z =17 − 2 y, ta được hệ phương trình

 z2 = 17 − 2 y, y2 = 17 − 2 z.Với những phương trình có dạngax + b = cx2 + dx + e, ta có thể đưa về hệ phương trìnhđối xứng loại II.

Ví dụ 4.10

Giải phương trình2 x2 − 6 x − 1 =4 x + 5.Lời giải. Phương trình đã cho tương đương với

2 x 2 − 6 x − 10,

(2 x2 − 6 x − 1)2 = 4 x + 5.Đặt4 x + 5 = α y + β. Ta có hệ phương trình

2 x2 − 6 x − 1 = α y + β,

4 x2 − 12 x − 2α y = 2β + 2α2 y2 + 2αβ y + β2 = 4 x + 5

α2 y2 + 2αβ y − 4 x = 5 − β2 .Đưa hệ phương trình trên về hệ đối xứng loại II bằng cách chọnα2 = 4,2αβ = −12,

−4 = −2α,5 − β2 = 2β + 2Đặt4 x + 5 = 2 y − 3. Ta có hệ phương trình

4 x + 5 = 4 y2 − 12 y + 9,2 x 2 − 6 x − 1 = 2 y − 3α = 2 ,β = −3. y2 − 3 y − x + 1 = 0, x2 − 3 x − y + 1 = 0.4.6. Hệ phương trình đối xứng loại hai163Hệ phương trình sau cùng cho ta các nghiệm là

(1 + 2; 1 − 2),(1 − 2; 1 + 2),Các giá trị của x thoả 2 x2 − 6 x − 1(2 + 3; 2 + 3),(2 − 3; 2 − 3).0 là 2 + 3 và 1 − 2.Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm S = 2 + 3; 1 − 2 .

Chú ý. Đối với phương trình có dạng

ax + b = cx2 + dx + e,a, c = 0,=1

cXét f ( x) = cx2 + dx + e. Ta có

f ( x) = 2 cx + d,Đặtf ( x) = 0 ⇔ x = −d

.

2cax + b = 2 c y + d .Bài tập 4.24. Giải các phương trình sau:

1) x2 − 6 x = 2 2 x + 3;Đáp số. 4 + 10; 2 − 6 .2) x2 − 2 x = 2 2 x − 1;Đáp số. 2 + 2 .3) −4 x2 + 13 x − 5 = 3 x + 1.Đáp số.15 − 97 11 + 73

;

.

8

8Đồng Nai, năm học 2018 – 2019,

Sắp chữ bằng LATEX bởi Trần Văn Toàn,

Giáo viên trường THPT chuyên Lương Thế Vinh,

Biên Hồ, Đồng Nai.Tài liệu tham khảo

[1] Suprun V.P, Tốn học cho học sinh trung học (tiếng Nga), M.: LKI, 2008.

[2] Suprun V.P, Toán học cho học sinh trung học, Phương pháp khơng mẫu mực để giải

tốn (tiếng Nga), M.: LKI, 2009.

[3] Balayan E.N, 800 bài tập olympiad toán học để chuẩn bị cho kỳ thi. Lớp 9-11 (tiếng

Nga), 2008.

[4] A.I. Kozko, V.S.Panfyorov, I.N.Sergeev, V.G.Chirsky, Các bài tốn có chứa tham số và

các bài tốn khơng mẫu mực (tiếng Nga), Moscow Publisher Mir, 2016.

[5] Khoroshilova E.V, Elementary Mathematics. Textbook for high school students (tiếng

Nga), M .: MGU Publishing House, 2010.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Hệ phương trình đối xứng loại hai

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×