Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiết 6- Bài 7: TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT

Tiết 6- Bài 7: TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT

Tải bản đầy đủ - 0trang

GA: CƠNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018gì?

HS: Trong phân bón chứa các chất

dinh dưỡng,, đạm (N), lân (P), kali (K)

và các nguyên tố vi lượng.

b. Một số loại phân bón thường dùngGV: Treo sơ đồ 2 yêu cầu HS nghiên

cứu và trình bày sơ đồ

HS: Nghiên cứu, 1 - 2 HS lên bảng

trình bày sơ đồ

GV? Phân bón được chia làm mấy

nhóm chính?

HS: Nêu 3 nhóm: Phân hữu cơ, hố

học và phân vi sinh

GV? Những nhóm phân trên khác nhau

như thế nào?

HS: Phân hữu cơ là các sản phẩm thừa

của trồng trọt, chăn ni. Phân hố học

được tạo thành từ các nguyên tố hoá

học. Phân vi sinh chứa vi sinh vật.

GV: Chia lớp thành 6 nhóm yêu cầu

các nhóm thảo luận hồn thành bài tập

SGK trang 16

HS: Hoạt động nhóm 5 phút

- Làm bài tập dựa vào sơ đồ. Thảo luận

thống nhất ý kiến. Thư ký ghi kết quả

của nhóm vào phiếu học tập, cử đại

diện lên bảng ghi kết quả của nhóm.

GV: Gọi 1 - 2 nhóm lên bảng ghi kết

quả của nhóm

HS: Đại diện nhóm lên điền, nhóm

khác nhận xét, bổ sung hoàn thành

được:

Phân hữu cơ: a, b, e, g, k, l, m.

Phân hoá học: c, d, h, n.

Phân vi sinh: i

GV: Nhận xét chung và kết luận

- Sơ đồ 2

+ Phân hữu cơ

+ Phân hoá học

+ Phân vi sinh

GV: Cung cấp ngồi các loại phân bón

trên, để cải tạo đất chua người ta

thường dùng vôi

Hoạt động 2 .Tác dụng của phân bón

2. Tác dụng của phân bón

(8 phút)

GV: Treo tranh (hình 6 SGK)? Hãy cho

GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC14TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CÔNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018biết mối quan hệ giữa phân bón, đất,

năng suất cây trồng và chất lượng nơng

sản?

HS: Quan sát tranh trình bày mối quan

hệ qua tranh. Lớp bổ sung nêu được:

Khơng có phân bón năng suất, chất

lượng cây trồng, nông sản thấp, đất

thiếu dinh dưỡng. Bón phân cho đất

kém phì nhiêu tạo ra đất phì nhiêu,

năng suất cây trồng tăng, chất lượng

nông sản tăng.

GV? Hãy nêu tác dụng của phân bón

đối với đất và năng suất chất lượng cây

trồng?

HS: 1 - 2 HS trả lời, lớp nhận xét bổ

sung

GV: Kết luận

- Bón phân hợp lý sẽ làm tăng độ phì

nhiêu của đất, làm tăng năng suất cây

trồng và chất lượng nông sản

GV? Thế nào là bón phân hợp lý?

HS: Là bón đúng liều lượng, chủng

loại, cân đối giữa các loại phân phù

hợp với nhu cầu năng suất cây trồng và

chất lượng nơng sản.

GV? Bón phân khơng hợp lý sẽ dẫn tới

điều gì?

HS: Có thể làm giảm năng suất, chất

lượng cây trồng

HS: Đọc ghi nhớ cuối bài.

4. Củng cố (3 phút)

Chọn câu trả lời đúng nhất:

A. Phân bón gồm 3 loại là:

a. Cây xanh, đạm, vi lượng

c. Phân chuồng, phân hoá học, phân xanh

b. Đạm, lân, kali

d. Phân hữu cơ, phân hoá học, phân vi sinh

B. Bón phân:

a. Bón phân làm cho đất thống khí

b. Bón phân nhiều mới có năng suất cao

c. Bón nhiều phân đạm hố học chất lượng sản phẩm mới tốt

d. Bón phân hợp lý cây trồng mới cho năng suất cao, phẩm chất tốt

5. Hướng dẫn học ở nhà (2 phút)

- Đọc mục: Có thể em chưa biết

- Học và trả lời câu hỏi cuối bài

- Yêu cầu HS tìm hiểu các cách sử dụng và bảo quản phân bón ở địa phương

- Kẻ bảng: Trang 22 SGK vào vở bài tập.GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC15TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CÔNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018Ngày soạn: 23/9/2017

TIẾT 7- BÀI 8: THỰC HÀNH

NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI PHÂN HĨA HỌC THƠNG THƯỜNG

I. Mục tiêu bài học:

*KT: - Phân biệt được một số loại phân bón thường dùng.

*KN: - Thực hành đúng thao tác trong từng bước của quy trình.

Rèn kỹ năng quan sát, phân tích và ý thức đảm bảo an tồn lao động và

bảo vệ mơI trường.

*TĐ: - Rèn luyện tính chính xác, khoa học trong học tập

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Một số mẫu phân hóa học, ống nghiệm, cồn, than củi, thì nhỏ, nước sạch,

bật lửa

- HS: Một số mẫu phân hóa học

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức: (1’)

Kiểm tra sĩ số lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: ( không )

3. Bài mới.

HĐ 1: Hướng dẫn ban đầu. ( 10’)

* Mục tiêu: HS nắm được các yêu cầu cần phải thực hiện trong phần hướng dẫn

và cả bài

* Đồ dùng: Mẫu đất và các dụng cụ

HĐ của GV- HS

Nội dung

- Giáo viên nêu mục tiêu bài TH

HS nghe và hiểu rằng: Sau khi làm thí

nghiệm HS phải phân biệt được các

loại phân bón thơng thường

- Nêu quy tắc an toàn khi TH và đảm

bảo VSMT.

- GV hướng dẫn quy trình TH:

1. Phân biệt nhóm phân hòa tan và

nhóm phân bón ít hoặc khơng tan.

B1. Lấy lượng phân bón bằng hạt ngô

cho vào ống nghiệm.

B2. Cho 10 – 15 ml nước sạch vào và

lắc đều, mạnh (10p)

B3. Để lắng 1-3 phút để quan sat mức

độ hòa tan.

+ Nếu thấy tan hồn tồn thì đó là phân

đạm và kali

+ Nếu tan ít hoặc khơng tan thì đó là

phân lân và vơi.

2. Phân biệt trong nhóm phân bón

GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC161. Phân biệt nhóm phân hòa tan và

nhóm phân bón ít hoặc khơng tan.

B1. Lấy lượng phân bón bằng hạt ngơ

cho vào ống nghiệm.

B2. Cho 10 – 15 ml nước sạch vào và

lắc đều, mạnh (10p)

B3. Để lắng 1-3 phút để quan sat mức

độ hòa tan.

+ Nếu thấy tan hồn tồn thì đó là phân

đạm và kali

+ Nếu tan ít hoặc khơng tan thì đó là

phân lân và vơi.

2. Phân biệt trong nhóm phân bón

TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CƠNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018hòa tan.

hòa tan.

B1. Đốt cục than củi cho nóng đỏ

B1. Đốt cục than củi cho nóng đỏ

B2. Rắc các mẫu phân lần lượt lên cục B2. Rắc các mẫu phân lần lượt lên cục

than đỏ ấy.

than đỏ ấy.

+ Nếu thấy có mùi khai ( amoniac) thì + Nếu thấy có mùi khai ( amoniac) thì

đó là phân đạm.

đó là phân đạm.

+ Nếu khơng có mùi khai thì là kali

+ Nếu khơng có mùi khai thì là kali

3. Phân biệt trong nhóm ít hoặc 3. Phân biệt trong nhóm ít hoặc

không tan:

không tan:

Quan sát màu sắc :

Quan sát màu sắc :

+ Nếu có màu nâu, nâu sẫm hoặc trắng + Nếu có màu nâu, nâu sẫm hoặc trắng

sám thì đó là phân lân.

sám thì đó là phân lân.

+ Nếu có dạng bột màu trắng đó là vơi. + Nếu có dạng bột màu trắng đó là vơi.

HĐ2: Hướng dẫn thường xuyên. ( 20’)

*Mục tiêu: HS xác định được mẫu phân bón theo yêu cầu bài TH

* Đồ dùng: Mẫu phân bón và các dụng cụ

HĐ của GV-HS

Nội dung

- GV cho HS thực hành xác định mẫu 2. Thực hành.

phân bón.

- HS tiến hành thực hành cá nhân, ghi

kết quả từng loại phân bón theo bảng

báo cáo TH của mình đã chuẩn bị.

(mỗi mẫu đặt vào một túi nilon và ghi

kết quả)

* GV theo dõi, uốn nắn ý thức thực

hành, quy trình thực hành.

HĐ3: Hướng dẫn kết thúc.( 10’)

*Mục tiêu: Đánh giá được kết quả bài TH của HS .

HĐ của GV-HS

Nội dung

- GV yêu cầu HS thu dọn vật liệu và vệ

sinh lớp học, vệ sinh cá nhân.

HS thực hiện vệ sinh lớp và vệ sinh cá

nhân.- GV nhận xét và đánh giá (cho điểm)

kết quả thực hành của một số em theo

mục tiêu bài học,thu dọn vật liệu và vệ

sinh lớp học,4. Củng cố - luyện tập. ( 3’)

- GV nhận xét và đánh giá (cho điểm) kết quả thực hành của một số em theo

mục tiêu bài học.

5. Hướng dẫn về nhà. ( 1’)

- Xem trước nội dung bài số 9- Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón

thơng thườngGV: NGUYỄN ĐỨC HỌC17TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiết 6- Bài 7: TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×