Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

trường, ĐH Khoa Học Tự Nhiên – ĐH Quốc Gia Hà Nội.[3] Lê Đức, (2000), Ảnh hưởng của nghề nấu tái chế chì (Pb) thủ cơng đến

sức khoẻ cộng đồng và môi trường tại thôn Đông Mai xã Chỉ Đạo huyện Mỹ Văn

tỉnh Hưng n. Tuyển tập các cơng trình nghiên cứu khoa học. Nhà xuất bản Đại

học Quốc gia Hà Nội, trang 89.

[4] Lê Đức, Trần Khắc Hiệp, Nguyễn Xuân Cự, Phạm Văn Khang, Nguyễn

Ngọc Minh (2004), “Một số phương pháp phân tích mơi trường”. Nhà xuất bản Quốc

Gia Hà Nội.

[5] Lê Đức và nnk (2011), Nghiên cứu chế tạo vật liệu Fe nano bằng phương

pháp dùng bohiđrua (NaBH4) khử muối sắt II (FeSO4.7H2O), Tạp chí Khoa học

ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Cơng nghệ 27.

[6] Nguyễn Hồng Hải, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,

Đại học Quốc gia Hà Nội, “Chế tạo hạt nanô ô xít sắt từ tính”, (2006).

[7] Phạm Ngọc Hồ, 2004. Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bản đồ hiện

trạng môi trường thành phần và ứng dụng để xây dựng bản đồ hiện trạng mơi trường

đất, nước tỉnh Hòa Bình. Hà Nội.

[8] http://uvvietnam.com.vn/NewsDetail.aspx?newsId=1554

[9] Nguyễn Xuân Huân, Lê Đức (2011), Nghiên cứu xử lý Asen trong nước bằng

Fe0 nano, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 27.

[10] Lê Văn Khoa, Nguyễn Xuân Cự, Bùi Thị Ngọc Dung, Lê Đức, Trần

Khắc Hiệp, Cái Văn Tranh (2000), “Phương pháp phân tích đất nước phân bón cây

trồng”, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.

[11] Nguyễn Văn Niệm, (2006). “Đặc điểm địa hóa mơi trường nước ngầm dải

ven biển vùng Quảng NamĐà Nẵng”. Luận văn ThS., Đại học QG Hà Nội.[12] Nguyễn Văn Niệm, Mai Trọng Tú, Bũi Hữu Việt, Nguyễn Anhh Tuấn

(2006), Đặc điểm địa hoá và tác hại của ngun tố chì (Pb) trong mơi trường ở Việt

Nam, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, 6 Phạm Ngũ lão, Hà Nội.

[13] Nguyễn

ThịNhung, Nguyễn ThịKim Thường (2008),năng tách loại Pb2+ trong nước bằng nano sắt kim loại,Nghiên cứu khảViện Địa chất, Viện Khoahọc và Công nghệ Việt Nam.

[14] Trịnh

ThịThanh (2003),“Độc học môi trường và sức khỏe con người”,Nhà xuất bản Quốc Gia, Hà Nội.

[15] Phạm Văn Thanh, (2006),Nghiên cứu đánh giá hiện trạng nhiễm mặn,nhiễm bẩn và khả năng cung cấp nước sinh hoạt ở dải ven biển miền trung từ tỉnh

Quảng Bình đến tỉnh Quảng Ngãi. Lưu trữ ĐC. Hà Nội.

[16] http://vi.wikipedia.org/wiki/Công_nghệ_nano

2. Tiếng Anh

[17] Bard, A. J., Parsons, R., and Jordan, J. (1985). Standard Potentials in

Aqueous Solutions (Marcel Dekker, New York)

[18] Bartlett, R.J. and Kimble, J.M., 1976a. Behavior of chromium in soils: I.

Trivalent forms. J. Environ. Qual., 5: 373 – 383.

[19] Bartlett, R.J. and Kimble, J.M., 1976a. Behavior of chromium in soils: II.

Hexavalent forms. J. Environ. Qual., 5: 383 – 386.

[20] Bartlett R.J. and James, B. R., 1988. Mobility and bioavailability of

chromium in soils. In : J.O. Nraigu and E. Nieborer (Editors), Chromium in the Natural

and Human Environments. Wiley, New York, pp. 267 – 303.

[21] Boutonnet M., Kizling J. and Stenius P. (1982) Colloids Surf. A 5 209.[22] Calder, L.M., 1988, Chromium contamination of groundwater, in Chromium

in the Natural and Human Environments, Nriagu, J.O. and Nieboer, E., Eds., John Wiley

and Sons, New York, pp. 215 – 231.

[23] Cheng, S. F., & Wu, S. C. (2000). The enhancement methods for the

degradation of TCE by zerovalent metals. Chemosphere, 41, 12631270.

http://dx.doi.org/10.1016/S00456535(99)005305

[24] ChienLi Lee & ChihJu G Jou (2012), “Integrating Suspended Copper/Iron

Bimetal Nanoparticles and Microwave Irradiation for Treating Chlorobenzene in

Aqueous Solution” Environment and Pollution; Vol. 1, No. 2; 2012

[25] Davis, A. and Olsen, R.L., 1995, The Geochemistry of chromium migration

and remediation in the subsurface, Ground Water, vol. 33, pp. 759 – 768.

[26] Davis, J.A. and Leckie, J.O., 1980, Surface ionization and complexation

at the oxide/water interface : III. Adsorption of anions, J. Colloid Interface Sci., vol. 74,

pp. 32 – 43.

[27] D. Kim et. al., Nanotechnology 17 (2006) 4019

[28] Eary, L.E. and Rai, D., 1987. Kinetics of chrome(III) oxidation to

chromium(VI) by reaction with manganese dioxide. Environ. Sci. Technol., 21: 1187 –

1193.

[29] Eary, L.E. and Rai, D., 1988. Chromate removal from aqueous wastes by

reduction with ferrous ion. Environ. Sci. Technol., 22: 972 – 977.

[30] Eary, L.E. and Rai, D., 1989, Kinetics of chromate reduction by ferrous ions

derived from hematice and biotile at 25°C. Am. J. Sci., 289 : 180 – 213.

[31] F. He and D. Y. Zhao, “Preparation and characterization of a new class

of starchstabilized bimetallic nanoparticles for degradation of chlorinated hydrocarbons in

water,” Environmental Science and Technology, Vol. 39, No. 9, pp. 3314–3320, 2005.[32] F. Mafune et. al., J. Phys. Chem. 14 (2000) 8333.

[33] Feltin N. and Pileni M. P. (1997) Langmuir 13 3927.

[34] Hem, J.D., 1977, Reactions of metal ions at surfaces of hydrous iron oxide,

Geochim. Cosmoschim. Acta, vol. 41, pp. 527 – 538.

[35] James, B.R., 1996, The challenge of remediation chromium contaminated

soil, Environ. Sci. Technol., vol. 30, pp. 248 – 251.

[36] Kimbrough, D.E., Cohen, Y., Winer, A.M., Creelman, L., and Mabuni,

C., 1999, A critical assessment of chromium in the environment, in Critical Reviews,

Environmental Science and Technology, vol. 29, pp. 1 – 46.

[37] Kotas, J. and Stasicka, Z., 2000, Chromium occurrence in the environmental

and methods of its speciation, Environ. Poll. Vol. 107, pp. 263 – 283.

[38] Kumar A., Mona G. (2005) Biomaterials 26 3995–4021.

[39] Kunwar P. Singh, Arun K. Singh, Shikha Gupta, Sarita Sinha,

“Optimization of Cr(VI) reduction by zerovalent bimetallic nanoparticles using the

response surface modeling approach”, Desalination 270 (2011) 275–284

[40] Lien, H. L., & Zhang, W. X. (2001). Nanoscale iron particles for

completereductionPhysicochemicalof

andchlorinatedethenes.EngineeringColloids

Aspects,andSurfaces191,A:97105.http://dx.doi.org/10.1016/S09277757(01)007671

[41] Li X., Daniel W.E., and Zhang W. (2006), “Zerovalent iron nanoparticles

for Abatement of Environmental Pollutants: Materials and Engineering Aspects”,

Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences, 31:111–122, 2006.

[42] Liou, Y. H., Lo, S. L., Lin, C. J., Kuan, W. H., & Weng, S. C. (2005).

Chemical reduction of an unbuffered nitrate solution using catalyzed and uncatalyzednanoscale iron particles. Journal of Hazardous Materials B, 127, 102110.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2005.06.029Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×