Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thí Nghi ệ m 1:

Thí Nghi ệ m 1:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cơng thức 2: Bón 9kg phân NTR2

- Thuốc BVTV

+ Thuốc BPDYGAN 5.4EC trừ nhện pha 0,1 lít thuốc/500 lít nước/ha,

54.000đ/lọ 450ml: 100ml thuốc/ha = ((100ml x 54.000đ)/450ml)/625 x 4 lần =

77đ/cây/năm

+ Thuốc trừ sâu Fultocsuper 550EC sâu vẽ bùa, nhện đỏ, pha 8- 10ml/ bình

16- 20l nước: (35.000đ/lọ 240ml/30 cây x 4 lần/cây/ năm ) = 4.667đ/cây

+ Thuốc trừ nấm bệnh Sulfurluxthai80WG phun 20- 30g /bình 8 lít:

(45.000đ/gói/75cây x 4 lần/cây/năm) = 2.400đ/cây

- Công lao động:

+ 1/2 công/cây/năm x 200.000đ/công = 100.000đ

- Phân bón

+ Phân bón NTR1: (Bón lót 3kg/cây/năm) x 3.600đ/kg = 10.800đ/cây

+ Phân NTR2: (9kg/cây/ năm) x 4.100đ/kg = 36.900đCơng thức 3: Bón 10kg phân NTR2

- Thuốc BVTV

+ Thuốc BPDYGAN 5.4EC trừ nhện pha 0,1 lít thuốc/500 lít nước/ha,

54.000đ/lọ 450ml: 100ml thuốc/ha = ((100ml x 54.000đ)/450ml)/625 x 4 lần =

77đ/cây/năm

+ Thuốc trừ sâu Fultocsuper 550EC sâu vẽ bùa, nhện đỏ, pha 8- 10ml/ bình

16- 20l nước: (35.000đ/lọ 240ml/30 cây x 4 lần/cây/ năm ) = 4.667đ/câ

+ Thuốc trừ nấm bệnh Sulfurluxthai80WG phun 20- 30g /bình 8 lít:

(45.000đ/gói/75cây x 4 lần/cây/năm) = 2.400đ/cây

- Công lao động:

+ 1/2 công/cây/năm x 200.000đ/cơng = 100.000đ

- Phân bón

+ Phân bón NTR1: (Bón lót 3kg/cây/năm) x 3.600đ/kg = 10.800đ/cây

+ Phân NTR2: (10kg/cây/ năm) x 4.100đ/kg = 41000đCông thức 4: Đối chứng

- Thuốc BVTV

+ Thuốc BPDYGAN 5.4EC trừ nhện pha 0,1 lít thuốc/500 lít nước/ha,

54.000đ/lọ 450ml: 100ml thuốc/ha = ((100ml x 54.000đ)/450ml)/625 x 4 lần =

77đ/cây/năm

+ Thuốc trừ sâu Fultocsuper 550EC sâu vẽ bùa, nhện đỏ, pha 8- 10ml/ bình

16- 20l nước: (35.000đ/lọ 240ml/30 cây x 4 lần/cây/ năm ) = 4.667đ/cây

+ Thuốc trừ nấm bệnh Sulfurluxthai80WG phun 20- 30g /bình 8 lít:

(45.000đ/gói/75cây x 4 lần/cây/năm) = 2.400đ/cây

- Công lao động:

+ 1/2 công/cây/năm x 200.000đ/ cơng = 100.000đ

- Phân bón

+ Phân ure (640g/cây/năm) x 9.000đ/1kg = 5.760đ

+ Phân gà: (20Kg/cây/năm) x 1.300 = 26.000đ

+ Phân supelân (1.800g/cây/năm ) x 3.500đ/1kg = 6.300đ

+ Phân kali (550g/cây/năm) x 9.000đ/1kg = 4.950đThí nghi ệ m 2:

Cơng thức 1: Bón

120gK2S04

- Thuốc BVTV

+ Thuốc BPDYGAN 5.4EC trừ nhện pha 0,1 lít thuốc/500 lít nước/ha,

54.000đ/lọ 450ml: 100ml thuốc/ha = ((100ml x 54.000đ)/450ml)/625 x 4 lần =

77đ/cây/năm

+ Thuốc trừ sâu Fultocsuper 550EC sâu vẽ bùa, nhện đỏ, pha 8- 10ml/ bình

16- 20l nước: (35.000đ/lọ 240ml/30 cây x 4 lần/cây/ năm ) = 4.667đ/cây

+ Thuốc trừ nấm bệnh Sulfurluxthai80WG phun 20- 30g /bình 8 lít:

(45.000đ/gói/75cây x 4 lần/cây/năm) = 2.400đ/cây

- Cơng lao động:

+ 1 cơng/cây/năm x 200.000đ/cây = 200.000đ

- Phân bón

+ Phân bón NTR1: (Bón lót 3kg/cây/năm) x 3.600đ/kg = 10.800đ/cây

+ Phân NTR2: (9kg/cây/ năm) x 4.100đ/kg = 36900đ

+ Phân K2SO4: 120g/cây x 20.000đ/kg = 2.400đCơng thức 2: Bón 240gK2S04

- Thuốc BVTV

+ Thuốc BPDYGAN 5.4EC trừ nhện pha 0,1 lít thuốc/500 lít nước/ha,

54.000đ/lọ 450ml: 100ml thuốc/ha = ((100ml x 54.000đ)/450ml)/625 x 4 lần =

77đ/cây/năm

+ Thuốc trừ sâu Fultocsuper 550EC sâu vẽ bùa, nhện đỏ, pha 8- 10ml/ bình

16- 20l nước: (35.000đ/lọ 240ml/30 cây x 4 lần/cây/ năm ) = 4.667đ/cây

+ Thuốc trừ nấm bệnh Sulfurluxthai80WG phun 20- 30g /bình 8 lít:

(45.000đ/gói/75cây x 4 lần/cây/năm) = 2.400đ/cây

- Công lao động:

+ 1 công/cây/năm x 200.000đ/công = 200.000đ

- Phân bón

+ Phân bón NTR1: (Bón lót 3kg/cây/năm) x 3.600đ/kg = 10.800đ/cây

+ Phân NTR2: (9kg/cây/ năm) x 4.100đ/kg = 36900đ

+ Phân K2SO4: 240g/cây x 20.000đ/kg = 4.800đTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thí Nghi ệ m 1:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×