Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ảnh hưởng của việc bón phân K2S04 bón bổ sung đến năng suất chất lượng giống cam Xã Đoài tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Ảnh hưởng của việc bón phân K2S04 bón bổ sung đến năng suất chất lượng giống cam Xã Đoài tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tài liệu tiếng Việt

1. Bản tin nơng nghiệp Nguồn gơc giống cam Xã Đồi Xứ Nghệ, 2017.

2. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (2018)

3. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn: Cục bảo vệ thực vật (2006), Quản lí

dịch hại tổng hợp cây có múi, hướng dẫn về sinh thái, Nxb nơng nghiệp thành

phố Hồ Chí Minh.

4. Ngơ Xn Bình, Đào Thanh Vân, (2003), Giáo trình cây ăn quả giành cho cao

học, Nxb nơng nghiệp.

5. Đỗ Đình Ca, Trần Thế Tục (1994), Bắc Quang một vùng trồng cam qt có

triển vọng nhìn từ yếu tố khí hậu, NXB Nơng nghiệp - Hà Nội.

6. Đỗ Đình Ca và cs. (2009). đề án “Nghiên cứu khái thác và phát triển nguồn gen

một số giống bưởi đặc sản Thanh Trà, Phúc Trạch tại 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và

Hà Tĩnh phục vụ nội tiêu và xuất khẩu”, Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật

tháng 5/2009.

7. Võ Văn Chi (1997), Từ điển cây thuốc Việt Nam, Nxb Y học.

8. Nguyễn Danh Đức (2014), Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện

pháp kỹ thuật đối với giống cam Vinh trồng tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc

Giang, Luận văn thạc sĩ Khoa học cây trồng trường Đại học Nông lâm Thái

Nguyên.

9. Lê Quý Đôn (1962), Vân đài loại ngữ, Tập 2Nxb Văn hóa, viện văn hóa.

10. Nguyễn Hữu Đống, Huỳnh Thị Dung, Nguyễn Huỳnh Minh Quyên (2003),

Cây ăn quả có múi cam, chanh, quýt, bưởi, Nhà xuất bản Nghệ An

11. Vũ Mạnh Hải, Đỗ Đình Ca, Phạm Văn Cơn, Đồn Thế Lư (2000), Tài liệu tập

huấn cây ăn quả, viện nghiên cứu rau quả.

12. Lê Quang Hạnh (1994), Cây cam bù là loại cây đặc sản ở Nghệ Tĩnh có tác

dụng phủ xanh đất trống đồi trọc, Tạp chí Lâm nghiệp, số 12, tr 10 - 11.

13. Vũ Công Hậu (1996), Trồng cây ăn quả Việt Nam, NXB Nơng nghiệp - TP HồChí Minh.

14. Phạm Hoàng Hộ (1999), Cây cỏ Việt Nam, Quyển II, Nxb Trẻ, TP, Hồ Chí

Minh.

15. Trịnh Hồng Kiên, Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Trần Danh Sử (2004). Đánh giá đa

dạng nguồn gen chi Citrus ở Việt Nam bằng Microsatellite maker; Báo cáo khoa

học Hội nghị toàn quốc về khoa học sự sống lần thức 3, nghiên cứu cơ bản định

hướng nông lâm nghiệp miền núi. Thái Nguyên 23 – 24/09/2004. NXB Khoa

học và Kỹ thuật, Hà Nội. Tr. 148 – 151

16. Bùi Huy Kiểm (2000), Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của các giống

cam quýt của vùng đồng bằng sông Hồng để phục vụ cho việc chọn tạo các

giống tốt và yêu cầu thâm canh cây cam quýt, NXB Nông nghiệp - Hà Nội, tr.

22 - 58.

17. Nguyễn Duy Lam (2011), Nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp

kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng giống Cam Sành tại Hàm Yên,

Tuyên Quang, Luận án tiến sĩ Nơng nghiệp, Đại học Thái Ngun.

18. Lê Đình Sơn, (1990), Một số kết quả bước đầu phân tích lá cam, Một số kết

quả nghiên cứu khoa học, Trung tâm nghiên cứu cây ăn quả Phủ Quỳ - Nghệ

An.

19. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuyên Quang

20. Nguyễn Văn Luật, (2006), Cây có múi giống và kỹ thuật trồng, NXB Nông

Nghiệp - Hà Nội.

21. Trần Thế Tục (1980), Tài nguyên cây ăn quả nước ta, Tuyển tập các cơng trình

nghiên cứu khoa học và kỹ thuật nơng nghiệp, Nxb Nông nghiệp - Hà Nội,

22. Trần Thế Tục, Vũ Mạnh Hải, Đỗ Đình Ca (1995), Các vùng trồng cam quýt

chính ở Việt Nam, sản xuất và thị trường quả có múi, Trung tâm thơng tin, Viện

Nghiên Cứu Rau Quả.

23. Hoàng Ngọc Thuận, (2000), Chọn tạo và trồng cây cam quýt, phẩm chất tốt

năng xuất cao, NXB Nông nghiệp - Hà Nội.

24. Trần Thái Thuận (2017), Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biệnpháp kỹ thuật đối với giống cam Sành trồng tại huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang,

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên.

25. Đỗ Xuân Trường, (2003), Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, mối liên hệ của

các đợt lộc và nguồn hạt phấn đến năng xuất, chất lượng quả trên cây bưởi

Pummelo (Citrsgrandis), Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp, Trường Đại

học nông lâm Thái Nguyên.

26. Trần Thế Tục, Hoàng Ngọc Thuận, Trần Duy Tiến (2001), Kết quả nghiên cứu

tuyển chọn cây đầu dòng một số cam qt ở Hà Giang”, Tạp chí Nơng nghiệp Cơng nghiệp tực phẩm, số 7, tr. 441 - 443.

27. Viện Bảo vệ thực vật (2001), Kỹ thuật trồng trọt và phòng trừ sâu bệnh cho 1

số cây ăn quả vùng núi phía Bắc, NXBNN.

28. Trần Như Y, Đào Thanh Vân và Nguyễn Thế Huấn (2000), Giáo trình cây ăn

quả, Nxb Nông nghiệp Hà Nội

II. Tài liệu tiếng Anh

29. Gurdwer Hảicnic USA (1967), Resuls inbreeding citrus Hamlin and Cleopatre,

30. Hambidge, G. (1941), Hunger signs in crop, Am. Soc. Agron Natl.Fertilizer Assn. Washington, D. C.

31. FAOSTAT/FAO Statistics - năm 2018.

32. Sampson, H. C. (1918), “Chemical changes accompanying abscission inColeus blumci”, Botan. Gaz. (66), pp. 32-53.

33. Swingle, W.T and P.C Reece (1967), The bontany of Citrus and its wild

ralatives. In: The Citrus industry Vol.1, (W.Reuther et al. eds.) Pp. 190 - 430.77.

II. Tài liệu internet

34. Https://nongnghiep.vn/nhu-cau-dinh-duong-cay-cam-post159397.htmlPHỤ LỤC 1

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆMHình 1: Địa điểm nghiên cứu thực hiện đề tàiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ảnh hưởng của việc bón phân K2S04 bón bổ sung đến năng suất chất lượng giống cam Xã Đoài tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×