Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Tài liệu tiếng Anh

II. Tài liệu tiếng Anh

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤC 1

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆMHình 1: Địa điểm nghiên cứu thực hiện đề tàiHình 2: Cam Xã Đồi giai đoạn quả xanhHình 3: Cam giai đoạn quả chínHình 4: Đo chiều cao, đường kính cam thí nghiệmHình 5: Quan sát hình thái quả cam thí nghiệm giữa các cơng thức bón NTR2Hình 6: Cam Xã Đồi giai đoạn thu hoạchPhụ lục 2

HOẠCH TỐN KINH TẾ

THÍ NG HIỆM

1

A, Tổng hợp hoạch tốn kinh tế tính cho 1 câyCơng thức

Cơng thức 1 (Bón 8kg phân NTR1)

Cơng thức 2 (Bón 9kg phân NTR2)

Cơng thức 3 (Bón 10kg phân NTR2)

Cơng thức 4 (Đ/c - khơng bón)Tổng thuTổng ChiLãi986.897150.744571.1571.247.516154.8441.092.6721.103.072158.944944.128788.511150.154638.357B, Tổng hợp hoạch tốn kinh tế tính cho 1 haCơng thức

Cơng thức 1 (Bón 8kg phân NTR1)Tổng thuTổng ChiLãi616.810.52894.215.000522.595.528Cơng thức 2 (Bón 9kg phân NTR2)779.697.32696.777.500682.919.826Cơng thức 3 (Bón 10kg phân NTR2) 689.419.88999.340.000590.079.889617.155.25093.846.250523.309.000Tổng ChiLãiCơng thức 4 (Đ/c - khơng bón)

THÍ NG HIỆM 2A, Tổng hợp hoạch tốn kinh tế tính cho 1 câyCơng thức

Cơng thức 1 120g

Công thức 2 240g

Công thức 3 360g

Công thức 4 (Đ/c- khơng bón)Tổng thu

1.156.065157.254998.8111.208.716159.6541.049.0621.385.811162.0541.223.7571.066.848154.844912.004B, Tổng hợp hoạch tốn kinh tế tính cho 1 haCơng thức

Cơng thức 1 120g

Cơng thức 2 240g

Cơng thức 3 360g

Cơng thức 4 (Đ/c- khơng bón)Tổng thuTổng ChiLãi722.540.49398.283.750624.256.743755.447.77199.783.750655.664.021866.131.938 101.283,.750764.848.188666.779.785570.002.285- Gía bán cam tại thời điểm thực hiện đề tài : 17.000đ/kg

- Mật độ trồng tại vườn 625 cây/ha96.777.500Thí Nghi ệ m 1:

Cơng thức 1: Bón 8kg phân NTR2

- Thuốc BVTV

+ Thuốc BPDYGAN 5.4EC trừ nhện pha 0,1 lít thuốc/500 lít nước/ha,

54.000đ/lọ 450ml: 100ml thuốc/ha = ((100ml x 54.000đ)/450ml)/625 x 4 lần =

77đ/cây/năm

+ Thuốc trừ sâu Fultocsuper 550EC sâu vẽ bùa, nhện đỏ, pha 8- 10ml/ bình

16- 20l nước: (35.000đ/lọ 240ml/30 cây x 4 lần/cây/ năm ) = 4.667đ/cây

+ Thuốc trừ nấm bệnh Sulfurluxthai80WG phun 20- 30g /bình 8 lít:

(45.000đ/gói/75cây x 4 lần/cây/năm) = 2.400đ/cây

- Cơng lao động:

+ 1/2 cơng/cây/năm x 200.000đ/cây = 100.000đ

- Phân bón

+ Phân bón NTR1: (Bón lót 3kg/cây/năm) x 3.600đ/kg = 10.800đ/cây

+ Phân NTR2: (8kg/cây/ năm) x 4.100đ/kg =32.800đ/câyCơng thức 2: Bón 9kg phân NTR2

- Thuốc BVTV

+ Thuốc BPDYGAN 5.4EC trừ nhện pha 0,1 lít thuốc/500 lít nước/ha,

54.000đ/lọ 450ml: 100ml thuốc/ha = ((100ml x 54.000đ)/450ml)/625 x 4 lần =

77đ/cây/năm

+ Thuốc trừ sâu Fultocsuper 550EC sâu vẽ bùa, nhện đỏ, pha 8- 10ml/ bình

16- 20l nước: (35.000đ/lọ 240ml/30 cây x 4 lần/cây/ năm ) = 4.667đ/cây

+ Thuốc trừ nấm bệnh Sulfurluxthai80WG phun 20- 30g /bình 8 lít:

(45.000đ/gói/75cây x 4 lần/cây/năm) = 2.400đ/cây

- Cơng lao động:

+ 1/2 cơng/cây/năm x 200.000đ/cơng = 100.000đ

- Phân bón

+ Phân bón NTR1: (Bón lót 3kg/cây/năm) x 3.600đ/kg = 10.800đ/cây

+ Phân NTR2: (9kg/cây/ năm) x 4.100đ/kg = 36.900đCơng thức 3: Bón 10kg phân NTR2

- Thuốc BVTV

+ Thuốc BPDYGAN 5.4EC trừ nhện pha 0,1 lít thuốc/500 lít nước/ha,

54.000đ/lọ 450ml: 100ml thuốc/ha = ((100ml x 54.000đ)/450ml)/625 x 4 lần =

77đ/cây/năm

+ Thuốc trừ sâu Fultocsuper 550EC sâu vẽ bùa, nhện đỏ, pha 8- 10ml/ bình

16- 20l nước: (35.000đ/lọ 240ml/30 cây x 4 lần/cây/ năm ) = 4.667đ/câ

+ Thuốc trừ nấm bệnh Sulfurluxthai80WG phun 20- 30g /bình 8 lít:

(45.000đ/gói/75cây x 4 lần/cây/năm) = 2.400đ/cây

- Cơng lao động:

+ 1/2 cơng/cây/năm x 200.000đ/cơng = 100.000đ

- Phân bón

+ Phân bón NTR1: (Bón lót 3kg/cây/năm) x 3.600đ/kg = 10.800đ/cây

+ Phân NTR2: (10kg/cây/ năm) x 4.100đ/kg = 41000đCông thức 4: Đối chứng

- Thuốc BVTV

+ Thuốc BPDYGAN 5.4EC trừ nhện pha 0,1 lít thuốc/500 lít nước/ha,

54.000đ/lọ 450ml: 100ml thuốc/ha = ((100ml x 54.000đ)/450ml)/625 x 4 lần =

77đ/cây/năm

+ Thuốc trừ sâu Fultocsuper 550EC sâu vẽ bùa, nhện đỏ, pha 8- 10ml/ bình

16- 20l nước: (35.000đ/lọ 240ml/30 cây x 4 lần/cây/ năm ) = 4.667đ/cây

+ Thuốc trừ nấm bệnh Sulfurluxthai80WG phun 20- 30g /bình 8 lít:

(45.000đ/gói/75cây x 4 lần/cây/năm) = 2.400đ/cây

- Cơng lao động:

+ 1/2 cơng/cây/năm x 200.000đ/ cơng = 100.000đ

- Phân bón

+ Phân ure (640g/cây/năm) x 9.000đ/1kg = 5.760đ

+ Phân gà: (20Kg/cây/năm) x 1.300 = 26.000đ

+ Phân supelân (1.800g/cây/năm ) x 3.500đ/1kg = 6.300đ

+ Phân kali (550g/cây/năm) x 9.000đ/1kg = 4.950đThí nghi ệ m 2:

Cơng thức 1: Bón

120gK2S04

- Thuốc BVTV

+ Thuốc BPDYGAN 5.4EC trừ nhện pha 0,1 lít thuốc/500 lít nước/ha,

54.000đ/lọ 450ml: 100ml thuốc/ha = ((100ml x 54.000đ)/450ml)/625 x 4 lần =

77đ/cây/năm

+ Thuốc trừ sâu Fultocsuper 550EC sâu vẽ bùa, nhện đỏ, pha 8- 10ml/ bình

16- 20l nước: (35.000đ/lọ 240ml/30 cây x 4 lần/cây/ năm ) = 4.667đ/cây

+ Thuốc trừ nấm bệnh Sulfurluxthai80WG phun 20- 30g /bình 8 lít:

(45.000đ/gói/75cây x 4 lần/cây/năm) = 2.400đ/cây

- Công lao động:

+ 1 công/cây/năm x 200.000đ/cây = 200.000đ

- Phân bón

+ Phân bón NTR1: (Bón lót 3kg/cây/năm) x 3.600đ/kg = 10.800đ/cây

+ Phân NTR2: (9kg/cây/ năm) x 4.100đ/kg = 36900đ

+ Phân K2SO4: 120g/cây x 20.000đ/kg = 2.400đCông thức 2: Bón 240gK2S04

- Thuốc BVTV

+ Thuốc BPDYGAN 5.4EC trừ nhện pha 0,1 lít thuốc/500 lít nước/ha,

54.000đ/lọ 450ml: 100ml thuốc/ha = ((100ml x 54.000đ)/450ml)/625 x 4 lần =

77đ/cây/năm

+ Thuốc trừ sâu Fultocsuper 550EC sâu vẽ bùa, nhện đỏ, pha 8- 10ml/ bình

16- 20l nước: (35.000đ/lọ 240ml/30 cây x 4 lần/cây/ năm ) = 4.667đ/cây

+ Thuốc trừ nấm bệnh Sulfurluxthai80WG phun 20- 30g /bình 8 lít:

(45.000đ/gói/75cây x 4 lần/cây/năm) = 2.400đ/cây

- Cơng lao động:

+ 1 cơng/cây/năm x 200.000đ/cơng = 200.000đ

- Phân bón

+ Phân bón NTR1: (Bón lót 3kg/cây/năm) x 3.600đ/kg = 10.800đ/cây

+ Phân NTR2: (9kg/cây/ năm) x 4.100đ/kg = 36900đ

+ Phân K2SO4: 240g/cây x 20.000đ/kg = 4.800đTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Tài liệu tiếng Anh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×