Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số chỉ tiêu về quả

Một số chỉ tiêu về quả

Tải bản đầy đủ - 0trang

------------------------------------------------------------------:PAGE

F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1

VARIATEGRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CT$ | (N=

12) -------------------- SD/MEAN |

|

|

NO.

BASED ON BASED ON % |

|

|

OBS.

TOTAL SS RESID SS

|

|

|

%KANDK

12 15.611

1.3916 0.90146

5.8 0.7927 0.0259

%ANDK

12 84.389

1.3916 0.90146

1.1 0.7927 0.0259

HAT/QUA

12 19.375 0.25981 0.26822

1.4 0.5537 0.45585THÍ NGHIỆM 2

1. Năng

suất

BALANCED ANOVA FOR VARIATE QUA/CAY FILE XL 12/ 8/18 1:15

------------------------------------------------------------------:PAGE

VARIATE V003 QUA/CAY1LNSOURCE OF VARIATION

DF SUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=============================================================================

1 NL

2 56.4629

28.2315

0.99 0.426 3

2 CT$

3 1183.66

394.552

13.87 0.005 3

* RESIDUAL

6 170.648

28.4413

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

11 1410.77

128.252

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE NS/CAY FILE XL 12/ 8/18 1:15

------------------------------------------------------------------:PAGE 2

VARIATE V004 NS/CAY

LNSOURCE OF VARIATION

DF SUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=============================================================================

1 NL

2 2.32704

1.16352

0.05 0.949 3

2 CT$

3 562.480

187.493

8.53 0.015 3

* RESIDUAL

6 131.828

21.9714

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

11 696.635

63.3305

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLTBQUA FILE XL 12/ 8/18 1:15

------------------------------------------------------------------:PAGE 3

VARIATE V005 KLTBQUA

LNSOURCE OF VARIATION

DF SUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=============================================================================

1 NL

2 2.16666

1.08333

0.01 0.995 3

2 CT$

3 2826.29

942.096

5.08 0.044 3

* RESIDUAL

6 1111.75

185.292

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

11 3940.21

358.201

----------------------------------------------------------------------------TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE XL 12/ 8/18 1:15

------------------------------------------------------------------:PAGE 4

MEANS FOR EFFECT NL

------------------------------------------------------------------------------NL

1

2

3NOS

4

4

4QUA/CAY

286.000

287.917

282.667NS/CAY

71.0236

71.2719

70.2387KLTBQUA

247.700

246.950

247.950SE(N= 4)

2.66652

2.34368

6.80610

5%LSD 6DF

9.22391

8.10718

23.5434

------------------------------------------------------------------------------MEANS FOR EFFECT CT$

------------------------------------------------------------------------------CT$

1

2

3

4NOS

3

3

3

3QUA/CAY

282.667

288.111

299.444

271.889NS/CAY

68.0038

71.1010

81.5183

62.7557KLTBQUA

240.367

246.733

272.233

230.800SE(N= 3)

3.07903

2.70625

7.85901

5%LSD 6DF

10.6509

9.36136

27.1856

-------------------------------------------------------------------------------ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE XL 12/ 8/18 1:15

------------------------------------------------------------------:PAGE

F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1

VARIATEGRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NL

|CT$

(N= 12) -------------------- SD/MEAN |

|

|

NO.

BASED ON BASED ON % |

|

|

OBS.

TOTAL SS RESID SS

|

|

|

QUA/CAY

12 285.53

11.325

5.3330

1.9 0.4261 0.0048

NS/CAY

12 70.845

7.9580

4.6874

6.6 0.9489 0.0147

KLTBQUA

12 247.53

18.926

13.612

5.5 0.9950 0.0442|52. Độ brix và độ chua

BALANCED ANOVA FOR VARIATE

BRIX FILE XL 12/ 8/18 1:30

------------------------------------------------------------------:PAGE

VARIATE V003 BRIX1LNSOURCE OF VARIATION

DF SUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=============================================================================

1 NL

2.202667E-01.101334E-01 0.13 0.882 3

2 CT$

3 3.41949

1.13983

14.38 0.004 3

* RESIDUAL

6.475733 .792889E-01

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

11 3.91549 .355954

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE DOCHUA FILE XL 12/ 8/18 1:30

------------------------------------------------------------------:PAGE 2

VARIATE V004 DOCHUA

LNSOURCE OF VARIATION

DF SUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=============================================================================

1 NL

2.231166E-01.115583E-01 0.26 0.778 3

2 CT$

3.949225 .316408

7.23 0.021 3

* RESIDUAL

6.262550 .437583E-01

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

11 1.23489 .112263

----------------------------------------------------------------------------TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE XL 12/ 8/18 1:30

------------------------------------------------------------------:PAGE 3

MEANS FOR EFFECT NL

------------------------------------------------------------------------------NL

1

2

3NOS

4

4

4BRIX

10.1375

10.1775

10.2375DOCHUA

4.15000

4.04500

4.07750SE(N= 4)

0.140791

0.104592

5%LSD 6DF

0.487020

0.361802

------------------------------------------------------------------------------MEANS FOR EFFECT CT$

------------------------------------------------------------------------------CT$

1

2

3

4NOS

3

3

3

3BRIX

10.1567

10.2700

10.9067

9.40333DOCHUA

4.12333

3.93000

3.78000

4.53000SE(N= 3)

0.162572

0.120773

5%LSD 6DF

0.562362

0.417773

------------------------------------------------------------------------------ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE XL 12/ 8/18 1:30

------------------------------------------------------------------:PAGE

F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1

VARIATEGRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NL

|CT$

(N= 12) -------------------- SD/MEAN |

|

|

NO.

BASED ON BASED ON % |

|

|

OBS.

TOTAL SS RESID SS

|

|

|

BRIX

12 10.184 0.59662 0.28158

2.8 0.8819 0.0045

DOCHUA

12 4.0908 0.33506 0.20918

5.1 0.7779 0.0212|43.% ăn được, % Không ăn được, số hạt trên quả

BALANCED ANOVA FOR VARIATE %KANDK FILE XL 12/ 8/18 1:40

------------------------------------------------------------------:PAGE

VARIATE V003 %KANDK1LNSOURCE OF VARIATION

DF SUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=============================================================================

1 NL

2.740339E-01.370169E-01 0.11 0.894 3

2 CT$

3 25.6524

8.55081

26.19 0.001 3

* RESIDUAL

6 1.95871 .326451

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

11 27.6852

2.51683

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE %ANDK FILE XL 12/ 8/18 1:40

------------------------------------------------------------------:PAGE 2

VARIATE V004 %ANDK

LNSOURCE OF VARIATION

DF SUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=============================================================================

1 NL

2.740332E-01.370166E-01 0.11 0.894 3

2 CT$

3 25.6524

8.55082

26.19 0.001 3

* RESIDUAL

6 1.95871 .326451

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

11 27.6852

2.51684

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE HAT/QUA FILE XL 12/ 8/18 1:40

------------------------------------------------------------------:PAGE 3

VARIATE V005 HAT/QUA

LNSOURCE OF VARIATION

DF SUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=============================================================================

1 NL

2.921666 .460833

1.03 0.413 3

2 CT$

3.635834 .211945

0.48 0.712 3

* RESIDUAL

6 2.67167 .445278

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

11 4.22917 .384470

----------------------------------------------------------------------------TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE XL 12/ 8/18 1:40

------------------------------------------------------------------:PAGE 4

MEANS FOR EFFECT NL

------------------------------------------------------------------------------NL

1

2

3NOS

4

4

4%KANDK

15.3200

15.4739

15.4969%ANDK

84.6800

84.5261

84.5031HAT/QUA

19.6000

19.3250

20.0000SE(N= 4)

0.285680

0.285679

0.333646

5%LSD 6DF

0.988211

0.988211

1.15413

------------------------------------------------------------------------------MEANS FOR EFFECT CT$

------------------------------------------------------------------------------CT$

1

2

3

4NOS

3

3

3

3%KANDK

15.9110

15.0630

13.3513

17.3956%ANDK

84.0890

84.9370

86.6487

82.6044HAT/QUA

19.4000

19.8000

19.4333

19.9333SE(N= 3)

0.329874

0.329874

0.385261

5%LSD 6DF

1.14109

1.14109

1.33268

------------------------------------------------------------------------------ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE XL 12/ 8/18 1:40

------------------------------------------------------------------:PAGE5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số chỉ tiêu về quả

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×