Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B. TÀI LIỆU TIẾNG ANH

B. TÀI LIỆU TIẾNG ANH

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤC 1

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆMHình 1: Khu thí nghiệmHình 2: Đo chiều cao, số lá ở các cơng thức thí nghiệmHình 3: Các cơng thức thí nghiệm trên giống lúa TBR225Hình 4: Quan sát các bơng lúa ở cơng thức thí nghiệm khác nhauPhụ lục 2

Hoạch tốn kinh tế

M1P1

TT

I

1

2

3

4

-Hạng mục

Chi phí

Giống

Phân bón

Đạm urê Hà Bắc

Lân

Ka li

Cơng lao động

Làm đất

Cấy

Chăm sóc

Cơng phun thuốc

Thu hoạch

Thuốc BVTV

Bệnh đạo ơn

Bệnh khơ vằn

Rầy nâu, RLT

Sâu cuốn lá nhỏĐơn giáĐVT20.000Kg10.000

4.000

11.000Kg

Kg

Kg200.000

170.000

170.000

200.000

200.000Cơng

Cơng

Cơng

Cơng

Cơng27.500

16.500

25.000

22.500Gói

Gói

Lọ

LọSố

lượng

30

300

120

90

90

85

15

20

15

15

20

70

20

30

10

10Nghìn

đồng/ha

20.620.000

600.000

2.550.000

1.200.000

360.000

990.000

15.950.000

3.000.000

3.400.000

2.550.000

3.000.000

4.000.000

1.520.000

550.000

495.000

250.000

225.000M1P2

TTI

1

2

3

4

-Hạng mụcChi phí

Giống

Phân bón

Đạm urê Hà Bắc

Lân

Ka li

Cơng lao động

Làm đất

Cấy

Chăm sóc

Cơng phun thuốc

Thu hoạch

Thuốc BVTV

Bệnh đạo ôn

Bệnh khô vằn

Rầy nâu, RLT

Sâu cuốn lá nhỏĐơn giáĐVT20.000Kg10.000

4.000

11.000Kg

Kg

Kg200.000

170.000

170.000

200.000

200.000Cơng

Cơng

Cơng

Cơng

Cơng27.500

16.500

25.000

22.500Gói

Gói

Lọ

LọSố

lượng

30

649

174

375

100

90

15

20

15

20

20

80

20

30

20

10Nghìn

đồng/ha

23.660.000

600.000

4.340.000

1.740.000

1.500.000

1.100.000

16.950.000

3.000.000

3.400.000

2.550.000

4.000.000

4.000.000

1.770.000

550.000

495.000

500.000

225.000M1P3

TT

I

1

2

3

4

-Hạng mục

Chi phí

Giống

Phân bón

Đạm urê Hà Bắc

Lân

Ka li

Cơng lao động

Làm đất

Cấy

Chăm sóc

Cơng phun thuốc

Thu hoạch

Thuốc BVTV

Bệnh đạo ơn

Bệnh khơ vằn

Rầy nâu, RLT

Sâu cuốn lá nhỏĐơn giáĐVT20.000Kg10.000

4.000

11.000Kg

Kg

Kg200.000

170.000

170.000

200.000

200.000Cơng

Cơng

Cơng

Cơng

Cơng27.500

16.500

25.000

22.500Gói

Gói

Lọ

LọSố

lượng

30

649

174

375

100

85

15

20

15

15

20

70

20

20

20

10Nghìn

đồng/ha

22.495.000

600.000

4.340.000

1.740.000

1.500.000

1.100.000

15.950.000

3.000.000

3.400.000

2.550.000

3.000.000

4.000.000

1.605.000

550.000

330.000

500.000

225.000M2P1

TT

I

1

2

3

4

II

IIIHạng mục

Chi phí

Giống

Phân bón

Đạm urê Hà Bắc

Lân

Ka li

Cơng lao động

Làm đất

Cấy

Chăm sóc

Cơng phun thuốc

Thu hoạch

Thuốc BVTV

Bệnh đạo ôn

Bệnh khô vằn

Rầy nâu, RLT

Sâu cuốn lá nhỏ

Thu

Năng suất

Thu - chiĐơn giá20.000ĐVTSố

lượngKg10.000

4.000

11.000Kg

Kg

Kg200.000

170.000

170.000

200.000

200.000Cơng

Cơng

Cơng

Cơng

Cơng27.500

16.500

25.000

22.500Gói

Gói

Lọ

Lọ9.000Kg30

873

195

562

116

85

15

20

15

15

20

60

10

20

20

10

76,67Nghìn

đồng/ha

23.354.000

600.000

5.474.000

1.950.000

2.248.000

1.276.000

15.950.000

3.000.000

3.400.000

2.550.000

3.000.000

4.000.000

1.330.000

275.000

330.000

500.000

225.000

69.003.000

69.003.000

45.649.000M2P2

TT

I

1

2

3

4

-Hạng mục

Chi phí

Giống

Phân bón

Đạm urê Hà Bắc

Lân

Ka li

Cơng lao động

Làm đất

Cấy

Chăm sóc

Cơng phun thuốc

Thu hoạch

Thuốc BVTV

Bệnh đạo ơn

Bệnh khơ vằn

Rầy nâu, RLT

Sâu cuốn lá nhỏĐơn giá20.000ĐVTKg10.000

4.000

11.000Kg

Kg

Kg200.000

170.000

170.000

200.000

200.000Cơng

Cơng

Cơng27.500

16.500

25.000

22.500Gói

Gói

Lọ

LọCơng

CơngSố

lượng

30

873

195

562

116

80

15

20

15

10

20

50

10

10

20

10Nghìn

đồng/ha

22.189.000

600.000

5.474.000

1.950.000

2.248.000

1.276.000

14.950.000

3.000.000

3.400.000

2.550.000

2.000.000

4.000.000

1.165.000

275.000

165.000

500.000

225.000M2P3

TT

I

1

2

3

4

-Hạng mục

Chi phí

Giống

Phân bón

Đạm urê Hà Bắc

Lân

Ka li

Cơng lao động

Làm đất

Cấy

Chăm sóc

Cơng phun thuốc

Thu hoạch

Thuốc BVTV

Bệnh đạo ơn

Bệnh khơ vằn

Rầy nâu, RLT

Sâu cuốn lá nhỏĐơn giá20.000ĐVTSố

lượngKgNghìn

đồng/ha

30873

10.000

4.000

11.000Kg

Kg

Kg200.000

170.000

170.000

200.000

200.000Cơng

Cơng

Cơng27.500

16.500

25.000

22.500Gói

Gói

Lọ

LọCơng

Cơng195

562

116

85

15

20

15

15

20

60

10

10

10

3023.389.000

600.000

5.474.000

1.950.000

2.248.000

1.276.000

15.950.000

3.000.000

3.400.000

2.550.000

3.000.000

4.000.000

1.365.000

275.000

165.000

250.000

675.000M3P1

TT

I

1

2

3

4

-Hạng mục

Chi phí

Giống

Phân bón

Đạm urê Hà Bắc

Lân

Ka li

Cơng lao động

Làm đất

Cấy

Chăm sóc

Cơng phun thuốc

Thu hoạch

Thuốc BVTV

Bệnh đạo ơn

Bệnh khơ vằn

Rầy nâu, RLT

Sâu cuốn lá nhỏĐơn giáĐVT20.000Kg10.000

4.000

11.000Kg

Kg

Kg200.000

170.000

170.000

200.000

200.000Cơng

Cơng

Cơng

Cơng

Cơng27.500

16.500

25.000

22.500Gói

Gói

Lọ

LọSố

lượng

30

912

217

562

133

90

15

20

20

15

20

70

20

10

10

30Nghìn

đồng/ha

24,921,000

600,000

5,881,000

2,170,000

2,248,000

1,463,000

16,800,000

3,000,000

3,400,000

3,400,000

3,000,000

4,000,000

1,640,000

550,000

165,000

250,000

675,000M3P2

TT

I

1

2

3

4

-Hạng mục

Chi phí

Giống

Phân bón

Đạm urê Hà Bắc

Lân

Ka li

Cơng lao động

Làm đất

Cấy

Chăm sóc

Cơng phun thuốc

Thu hoạch

Thuốc BVTV

Bệnh đạo ơn

Bệnh khơ vằn

Rầy nâu, RLT

Sâu cuốn lá nhỏĐơn giáĐVT20.000Kg10.000

4.000

11.000Kg

Kg

Kg200.000

170.000

170.000

200.000

200.000Cơng

Cơng

Cơng27.500

16.500

25.000

22.500Gói

Gói

Lọ

LọCơng

CơngSố

lượng

30

912

217

562

133

95

15

20

20

20

20

70

20

10

10

30Nghìn

đồng/ha

25,921,000

600,000

5,881,000

2,170,000

2,248,000

1,463,000

17,800,000

3,000,000

3,400,000

3,400,000

4,000,000

4,000,000

1,640,000

550,000

165,000

250,000

675,000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. TÀI LIỆU TIẾNG ANH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×