Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Khái niệm về dân chủ cơ sở:

- Khái niệm về dân chủ cơ sở:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Như vậy, Dân chủ cơ sở là quyền dân chủ trực tiếp của người dân, được

tiến hành từ cấp xã, phường trở xuống (đến cấp thơn xóm, đơn vị, cơ quan, nhà

máy, xí nghiệp) theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Dân

chủ ở cơ sở - trước hết là dân chủ trực tiếp - là hình thức nhân dân thực hiện

quyền làm chủ của mình bằng cách trực tiếp thể hiện ý chí (qua ý kiến) nguyện

vọng của mình đối với tổ chức và hoạt động của cơ quan chính quyền ở cơ sở.

[39, tr.66]

Có nhiều cách thức để thực hiện dân chủ trực tiếp ở cơ sở như: Trưng

cầu dân ý; bầu và bãi miễn đại biểu cơ quan dân cử; bàn bạc - thảo luận tham gia quyết định - giám sát - kiểm tra việc thực hiện các vấn đề phát triển

kinh tế - xã hội, trật tự an ninh ở cơ sở; tố cáo - khiếu nại; xây dựng quy

định, quy ước tự quản... và cơ sở ở đây là xã, phường; là cơ quan, đơn vị,

trong đó có trường học, trường PTDTBT cấp tiểu học.

1.2.3. Khái niệm về quy chế dân chủ cơ sở trong trường học

* Quy chế

Theo giải thích tại Từ điển tiếng Việt: quy chế là những điều đã được

quy định thành chế độ để mọi người theo đó mà thực hiện trong những hoạt

động nhất định nào đó. [52, tr.218]

Như vậy quy chế là: quy phạm điều chỉnh các vấn đề liên quan đến chế

độ chính sách, công tác tổ chức hoạt động, công tác nhân sự, phân công và

phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn, định mức, đơn giá áp dụng. Đồng thời, quy chế

đưa ra u cầu cần đạt được và có tính định khung mang tính nguyên tắc. [46,

tr.36]

* Trường học

Giáo dục trong nhà trường là con đường cơ bản nhất, vững bền nhất để

hình thành người lao động có kỹ thuật, có kỷ luật cao đáp ứng những yêu cầu

của phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ giáo dục và đào tạo mà trình độ học vấn của

nhân dân mới được nâng cao, mở ra những khả năng to lớn trong việc nắm bắt

và sử dụng những thành tựu của khoa học và công nghệ hiện đại trên thế giới,

18thúc đẩy nhanh tốc độ phát triển của đất nước.19Do vậy, trường học là nơi thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, bồi

dưỡng và phát triển các phẩm chất và năng lực cho người học về tư tưởng và

đạo đức, tri thức khoa học và kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp, rèn luyện thể chất

v.v...

* Khái niệm về quy chế dân chủ cơ sở trong trường học

Q trình dân chủ hóa giáo dục được thể hiện trong toàn bộ hệ thống

giáo dục, cho đến từng cơ sở trường học. Trong trường học, dân chủ được thể

hiện ở quyền và nghĩa vụ của CBGV-CNV, học sinh đối với việc thực hiện

nhiệm vụ chính trị của nhà trường. CBGV- CNV, học sinh trong nhà trường

phát huy quyền làm chủ của mình theo phương châm: Được biết, được bàn,

được tham gia ý kiến, được giám sát kiểm tra mọi mặt hoạt động của nhà

trường. Dân chủ gắn với kỷ cương, việc thực hiện dân chủ nhưng vẫn đảm bảo

các nguyên tắc, sự lãnh đạo và quản lý của Đảng và Nhà nước đối với sự

nghiệp phát triển giáo dục. Trong trường học, việc thực hiện dân chủ của

CBGV-CNV, của người học trên cơ sở sự lãnh đạo của chi bộ, sự quản lý của

Ban Giám hiệu. Các đoàn thể, tổ chức trong nhà trường có vai trò to lớn trong

việc tham gia, việc thực hiện, giám sát việc thực hiện dân chủ ở trường học.

Như vậy, quy chế dân chủ ở cơ sở trong trường học là việc thực hiện một

cách trực tiếp quyền làm chủ của CBGV-CNV, thực hiện quyền làm chủ trực

tiếp của học sinh và phụ huynh học sinh trong việc thực hiện mục tiêu và nhiệm

vụ của giáo dục. Dân chủ, thực hành dân chủ - cụ thể ở cơ sở trường học là

yêu cầu khách quan và ngày càng bức thiết đối với các tổ chức đảng, chính

quyền và đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học,

xây dựng nền giáo dục thực sự của dân, do dân và vì dân.

1.2.4. Quản lý thực hiện quy chế dân chủ trong trường học

Quản lý thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong trường học là những tác

động có mục đích, có kế hoạch của hiệu trưởng đến giáo viên và các hoạt động

thực hiện quy chế dân chủ của giáo viên nhằm giúp giáo viên thực hiện đúng

những quy định có tính pháp quy về hoạt động dân chủ cơ sở trong trường học,

thông qua đó tạo ra kỷ cương, kỷ luật trong trường học nâng cao chất lượng,

hiệu quả của hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường.

20Hiệu trưởng trường tiểu học cần phân quyền cho giáo viên, xây dựng văn

hóa chia sẻ quyền lực trong đó đề cao vai trò lãnh đạo dạy học của giáo viên,

tham gia vào việc đưa ra các quyết định.

Hiệu trưởng thực hiện đúng chế độ hội họp theo định kì như họp giao

ban, họp hội đồng, hội nghị cán bộ công chức hàng năm; thực hiện chế độ cơng

khai tài chính theo quy định, cơng khai các quyền lợi, chế độ chính sách và việc

đánh giá đối với nhà giáo, cán bộ, công chức, người học. Gương mẫu đi đầu

trong việc đấu tranh chống những biểu hiện không dân chủ trong nhà trường

như cửa quyền, sách nhiễu, thành kiến, trù dập, dấu diếm, bưng bít, làm sai sự

thật, làm trái nguyên tắc,... Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá

nhân trong nhà trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà

trường. Bảo vệ và giữ gìn uy tín của nhà trường. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra

hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp

thời các kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao. Hàng năm phối

hợp với cơng đồn cơ sở tổ chức hội nghị cán bộ công chức.

1.3. Một số vấn đề về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong trường học

1.3.1. Cơ sở pháp lý về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Hiến pháp 1992 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định

công dân thực hiện quyền làm chủ ở cơ sở của mình bằng cách tham gia cơng

việc của Nhà nước và xã hội, có trách nhiệm bảo vệ của cơng, bảo vệ quyền và

lợi ích hợp pháp của cơng dân, giữ gìn an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã

hội, tổ chức đời sống công cộng. [44]

Dưới ánh sáng của đường lối đổi mới nói chung, đổi mới hệ thống chính trị

nói riêng đã được các Đại hội VII, VIII, IX, X, XI của Đảng xác định, công cuộc

đổi mới xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, đổi mới phương thức lãnh đạo

của Đảng, đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, dân

chủ ở nước ta đã có bước tiến rõ rệt, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và được

dư luận quốc tế thừa nhận.21Tuy nhiên, trong những năm gần đây quyền làm chủ của nhân dân trong

thực tế còn bị vi phạm ở nhiều nơi, ở nhiều lĩnh vực, tệ quan liêu sách nhiễu, cửa

quyền, tham nhũng gây phiền hà cho nhân dân vẫn đang diễn ra, gây nhiều bức

xúc trong nhân dân.

Đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, ngày 18/2/1998, Bộ Chính trị đã ban hành

Chỉ thị số 30-CT/TW về xây dựng và thực hiện QCDCCS. Tới nay, chúng ta đã

triển khai Chỉ thị này rộng rãi trong cả nước bằng thực hiện QCDC ở cả 3 loại

hình cơ sở: Xã, phường, thị trấn; cơ quan; các doanh nghiệp.

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ

Quốc hội về xây dựng và thực hiện QCDCCS. Chính phủ đã ban hành Nghị

định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt

động của cơ quan, cùng với đó ngày 5/12/1998 Ban tổ chức - Cán bộ Chính

phủ ra Thơng tư số 10/1998/TTCP-TCCB về hướng dẫn triển khai Quy chế

thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Ngày 01 tháng 3 năm 2000 Bộ

Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày về việc ban

hành “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường”. Đây là cơ

sở pháp lý cho việc triển khai và thực hiện QCDCCS của ngành giáo dục.

1.3.2. Mục đích thực hiện quy chế dân chủ vào trường học

Một là, thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất, có

hiệu quả nhất những điều Luật Giáo dục quy định theo phương châm “dân

biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" trong các hoạt động của nhà trường

thơng qua các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện; đảm bảo cho công

dân, cơ quan, tổ chức được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến tham

gia xây dựng sự nghiệp giáo dục, làm cho sự nghiệp giáo dục thực sự là của

dân, do dân và vì dân.

Hai là, thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm phát huy quyền làm

chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của hiệu trưởng, nhà giáo, người học, đội

ngũ cán bộ, công chức trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nề

nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, ngăn chặn các hiện

tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phù hợp

với đường lối, chủ trương của Đảng và luật pháp của Nhà nước.

221.3.3. Vai trò thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vào trường học

- Thực hiện QCDCCS ở trường học giúp nâng cao nhận thức về quyền

và nghĩa vụ của mỗi cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường. Khơng

phải dễ dàng ai cũng hiểu rõ mình có quyền và nghĩa vụ gì đối với tập thể.

Khơng xác định rõ quyền và nghĩa vụ của cá nhân đối với tập thể, cá nhân sẽ

thụ động, lệ thuộc vào tập thể, nhiều khả năng, tiềm năng của cá nhân không

được phát huy, mỗi con người thu về với những phạm vi cá nhân nhỏ hẹp. Vì

vậy, khi cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường ý thức được quyền

làm chủ của mình, tính tự nguyện, tự giác thực hiện nghĩa vụ được giao, ý thức

vì nhà trường, vì xã hội được nâng cao. Cán bộ giáo viên, công nhân viên trong

nhà trường sẽ thẳng thắn phê bình, góp ý cho Ban Giám hiệu, cho chi bộ, cho

đảng viên; QCDCCS được thực hiện tốt thì khơng những hạn chế được tiêu cực

mà còn khơi dậy được tính đồn kết của tập thể sư phạm, tạo ra khơng khí phấn

khởi, giúp cán bộ giáo viên, cơng nhân viên trong nhà trường hoàn thành tốt

các nhiệm vụ năm học.

- Thực hiện QCDCCS ở trường học sẽ phát huy được quyền làm chủ của

cán bộ giáo viên, công nhân viên và của người học, thực hiện được quyền làm

chủ trực tiếp của người dạy và người học. Bằng những quy định cụ thể làm cho

người dạy và người học có ý thức, có khả năng, có trách nhiệm và nhất là có

điều kiện (có phương tiện, có cơng cụ) tham gia vào các công việc chung của

nhà trường, khắc phục lối suy nghĩ và làm việc phần nhiều chỉ biết đến lợi ích

riêng, lợi ích cá nhân. Thơng qua việc thực hiện QCDCCS trong nhà trường,

thầy cô giáo và học sinh được làm chủ trong thực tế, tìm thấy lợi ích thiết thân

của mình trong lợi ích chung của nhà trường và xã hội; gắn lợi ích cá nhân với

lợi ích của tập thể; biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo.

- Thực hiện QCDCCS ở trường học sẽ khơi dậy được tiềm năng trí sáng

tạo, sức mạnh vật chất và tinh thần của cán bộ giáo viên, cơng nhân viên nhà

trường và tồn xã hội để phát triển giáo dục. Bác Hồ nhấn mạnh, trong bầu trời

23khơng gì q bằng nhân dân. Trong thế giới khơng gì mạnh bằng lực lượng

đồn kết của nhân dân. Bác ln tìm mọi cách để làm sao cho nhân dân biết

hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm.

Tư tưởng ấy là nền tảng cho chúng ta xây dựng và thực hiện quyền làm chủ của

thầy cô giáo, học sinh, của những người làm giáo dục, của gia đình và tồn xã

hội vào sự nghiệp trồng người.

Cán bộ giáo viên, công nhân viên sinh hoạt và làm việc trong nhà

trường, nếu họ tự làm chủ thì mọi cơng việc trong nhà trường được giải quyết

đến nơi, đến chốn. Ngược lại, cán bộ giáo viên, cơng nhân viên khơng thơng,

khơng thấy được đó là cơng việc của chính mình thì mọi cơng việc của nhà

trường sẽ trì trệ, dễ nảy sinh tâm lý cha chung khơng ai khóc. QCDCCS ở

trường học đưa ra cách tổ chức và cơ chế thích hợp để phát huy mọi tiềm

năng, sự suy nghĩ, óc sáng tạo, sức mạnh vật chất, tinh thần của CBGV- CNV

trong các nhà trường và các nguồn lực khác để phát triển giáo dục.

- Thực hiện QCDCCS ở trường học sẽ tăng cường kỷ cương, nề nếp,

khắc phục các hiện tượng tiêu cực, nâng cao hiệu lực quản lý trong lĩnh vực

giáo dục. Dân chủ và kỷ cương là hai mặt thống nhất biện chứng với nhau. Có

dân chủ, ý thức pháp luật của người dạy, người học được nâng cao thì kỷ cương

trong nhà trường mới vững chắc. Đồng thời kỷ cương pháp luật được nghiêm

minh mới bảo đảm cho quyền làm chủ của người dạy, người học được thực thi.

Các hiện tượng tiêu cực trong quá trình dạy học, trong sử dụng tài sản,

tài chính, trong tuyển sinh, thi cử... sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Mặt khác, QCDCCS là những văn bản có tính pháp lý lại trở thành

cơng cụ, phương tiện để thực hành dân chủ. Khi có sự kết hợp hài hòa giữa

dân chủ và kỷ cương trong nhà trường thì các cấp chính quyền phát huy tốt

vai trò quản lý của mình. Ban Giám hiệu trong các cơ sở trường học xác

định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong quá trình điều hành mọi hoạt

động của nhà trường, trên cơ sở đó đổi mới quản lý giáo dục, nâng cao hiệu

lực quản lý giáo dục trong nhà trường.

24- Thực hiện QCDCCS ở trường học sẽ xây dựng niềm tin và mối quan hệ

chặt chẽ giữa cán bộ giáo viên, cơng nhân viên với cấp ủy Đảng và Chính

quyền, với học sinh và phụ huynh học sinh. Trong nhà trường, Ban Giám hiệu,

chi bộ Đảng, cơng đồn, đồn thể, công nhân viên, lãnh đạo và tổ chức các hoạt

động của nhà trường để thực hiện nhiệm vụ của năm học. Trong đó, QCDCCS

đòi hỏi Ban Giám hiệu, chi bộ Đảng biết được như thế nào là thực hiện dân chủ

với cán bộ giáo viên, công nhân viên, với học sinh. Người dạy và người học

được biết những gì, được bàn những gì, được làm những gì và kiểm tra những

gì? Điều đó buộc lãnh đạo nhà trường phải theo sát và lắng nghe ý kiến của

người dạy và người học. Mặt khác, lãnh đạo phải biết gương mẫu và biết thu

hút người dạy, người học tham gia vào mọi hoạt động giáo dục của nhà trường.

1.3.4. Các nội dung triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở trường học

Quy chế dân chủ trong nhà trường được thể hiện qua các nội dung

chủ yếu sau:

- Thông báo và trưng cầu ý kiến CBGV- CNV trước các quyết định

quan trọng:

Việc xây dựng một tập thể đoàn kết, phát huy được khả năng sáng tạo, ý

thức tập thể của từng CBGV- CNV trong nhà trường phụ thuộc rất nhiều vào

năng lực lãnh đạo và tư cách đạo đức của Ban Giám hiệu đặc biệt là Hiệu

trưởng - người quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường, người chịu

trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.

Với cương vị lãnh đạo quản lý cao nhất trong nhà trường, Hiệu trưởng

là người chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thực hiện những quy định về

trách nhiệm của nhà trường, của CBGV- CNV, của người học trong Quy chế dân

chủ.

Trong quá trình lãnh đạo, quản lý Hiệu trưởng vẫn phải thực hiện

nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phải phối hợp chặt chẽ với các tổ

chức, đoàn thể, CBGV- CNV trong nhà trường, phát huy dân chủ trong tổ chức

các hoạt động của nhà trường. Nguyên tắc tập trung dân chủ là sự kết hợp hữu

cơ giữa tập trung và dân chủ; tập trung phải trên cơ sở dân chủ và dân chủ phải

dưới sự chỉ đạo của tập trung. Thiếu sự chỉ đạo tập trung, dân chủ có thể trở

25thành vơ chính phủ. Coi nhẹ dân chủ là phá hoại tính tập thể lãnh đạo và sẽ dẫn

đến tình trạng quan liêu, chuyên quyền, độc đoán. Để thực hiện nguyên tắc này

Hiệu trưởng phải lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn

thể trong nhà trường và có các biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính

sách hiện hành của Nhà nước, theo nội quy, quy chế, điều lệ của nhà trường và

phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao.

Để tạo điều kiện phát huy dân chủ trong nhà trường Hiệu trưởng phải

thực hiện việc thông báo và trưng cầu ý kiến CBGV- CNV nhà trường trước

khi quyết định những vấn đề có liên quan trong năm học, gồm:

+ Những chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật

của Nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ, công chức

+ Kế hoạch công tác năm học của nhà trường.

+ Các báo cáo sơ kết, tổng kết theo định kỳ trong năm học.

+ Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp

vụ của nhà giáo, cán bộ, công chức.

+ Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường, các hoạt động dịch

vụ của nhà trường.

+ Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng hàng năm, lề

lối làm việc, xây dựng nội quy, quy chế trong nhà trường.

+ Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi và ích lợi của

CBGVCNV.

Sau khi lắng nghe và tiếp thu ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong

nhà trường Hiệu trưởng ra quyết định để tổ chức thực hiện.

- Thông báo công khai cho CBGV - CNV biết các hoạt động của nhà

trường:

Căn cứ vào những quy định chung, điều kiện cụ thể của nhà trường, trên

cơ sở ý kiến tham gia đóng góp của CBGV - CNV nhà trường, Hiệu trưởng nhà

trường với tư cách là người điều hành, quản lý mọi hoạt động của nhà trường

có quyền đưa ra các quyết định cuối cùng nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ

năm học. Sau khi thống nhất ra quyết định, Hiệu trưởng nhà trường cần phải

26thông báo công khai ngược trở lại cho CBGV- CNV biết những quyết định trên

đồng thời thông báo công khai một số vấn đề về tài chính; tuyển dụng nâng

lương, khen thưởng, kỷ luật giải quyết đơn thư khi khiếu nại tố cáo; sử dụng

kinh phí và chấp hành chế độ thu, chi, quyết toán theo quy định hiện hành.

Hiệu trưởng phải thông báo công khai dự tốn thu - chi ngân sách Nhà nước,

cơng khai quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước theo năm học; cơng khai dự

tốn quyết tốn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của năm học; cơng khai các khoản

đóng góp và sử dụng các khoản đóng góp của tổ chức, cá nhân trong năm

học… để CBGV- CNV được biết, qua đó giám sát, kiểm tra các hoạt động của

nhà trường. Đây là những công việc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp

của CBGV-CNV, cần phải thực hiện theo quy định của pháp luật và cần phải

công khai để CBGV- CNV tự bảo vệ quyền lợi của mình.

- Thông báo của CBGV-CNV được giám sát, kiểm tra các hoạt động

của nhà trường:

CBGV- CNV trong nhà trường là những người trực tiếp thực hiện nhiệm

vụ năm học của nhà trường, thực hiện quyền và nhiệm vụ của nhà giáo theo

quy định của Luật giáo dục, được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra.

Những việc CBGV- CNV trong nhà trường được giám sát, kiểm tra là:

+ Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kế

hoạch năm học của nhà trường.

+ Việc sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý

và sử dụng tài sản của nhà trường.

+ Việc thực hiện nội quy, quy chế của nhà trường.

+ Việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền lợi của

CBGVCNV, học sinh trong nhà trường.

+ Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ nhà trường.27Sau khi được biết, được tham gia ý kiến, CBGV- CNV được biết những

ý kiến của họ có được đưa vào quyết định của Hiệu trưởng hay khơng, trong

q trình tổ chức thực hiện có tơn trọng ý kiến của CBGV- CNV, thực hiện

đúng quy định, quy chế, quy ước đã được thống nhất hay không. Việc giám

sát, kiểm tra của CBGV- CNV được thực hiện từ khâu ra quyết định tới kết

quả của việc thực hiện.

Thực hiện tốt việc giám sát, kiểm tra chính là thể hiện ý thức xây dựng

tập thể của mỗi CBGV-CNV. Làm tốt công tác giám sát, kiểm tra là điều kiện

để cho Quy chế dân chủ được thực thi, đồng thời ngăn chặn kịp thời những vi

phạm dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong nhà trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp

pháp của CBGV- CNV; của người học và uy tín của nhà trường.

- Học sinh được được biết và tham gia ý kiến về các hoạt động của

nhà trường như:

Theo quy định chung, để đảm bảo thực hiện quy chế dân chủ trường học

thì người học trong các nhà trường phải được biết những nội dung sau đây:

+ Chủ trương, chế độ, chính sách của Nhà nước, của ngành và những

quy định của nhà trường đối với người học.

+ Kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch đào tạo của nhà trường hàng năm.

+ Những thông tin có liên quan đến học tập, rèn luyện, sinh hoạt và các

khoản đóng góp theo quy định.

+ Chủ trương, kế hoạch tổ chức cho người học phấn đấu trở thành đảng

viên Đảng Cộng sản Việt Nam, gia nhập các tổ chức, các đoàn thể trong nhà

trường.

+ Nội quy, quy định của nhà trường có liên quan đến người học.

+ Tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động khác trong nhà trường có

liên quan đến người học.

+ Việc tổ chức giảng dạy, học tập trong nhà trường có liên quan đến

quyền lợi học tập của học sinh.

28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Khái niệm về dân chủ cơ sở:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×