Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương hướng thực hiện

Phương hướng thực hiện

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Để tăng cường tính tự giác, phát huy năng lực, sở trường của đảng

viên, hàng tháng Chi bộ cần phải ban hành nghị quyết một cách cụ thể chi tiết

về phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên. Sau phân công, cấp ủy hướng dẫn,

tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời phải

thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của đảng viên.

Định kỳ 6 tháng, 1 năm thực hiện phân loại đảng viên theo quy định, thực hiện

đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai gắn liền với phê bình và tự

phê bình của các cá nhân.

+ Tăng cường công tác kiểm tra Đảng trong trường học, cần chú ý phát

hiện, ngăn chặn và chống các tư tưởng cơ hội, không tỏ rõ thái độ đấu tranh

ủng hộ cái đúng, cái mới; thiếu trung thực, báo cáo khơng đúng thành tích và

khuyết điểm, xu nịnh lấy lòng cấp trên, tìm cách vơ hiệu hóa người tốt, người

có trình độ; kéo bè kéo cánh gây mất đoàn kết nội bộ.

- Đối với Ban Giám hiệu nhà trường:

+ Đổi mới cơ chế trong hoạt động quản lý, chuyển từ cơ chế quản lý theo

kiểu "hành chính", "mệnh lệnh" sang cơ chế quản lý dân chủ. Điều đó đòi hỏi

Ban Giám hiệu phải có sự phân cơng nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng để

CBGV- CNV nhà trường được biết, được kiểm tra đồng thời trao đổi công tác.

+ Đổi mới tư duy, phong cách quản lý trên tất cả các nội dung:

Xây dựng kế hoạch năm học đảm bảo đầy đủ, chi tiết, khoa học. Căn cứ

vào các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ năm học; căn cứ vào

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học, Ban Giám hiệu phối hợp

với Cơng đồn đề ra phương hướng, chỉ tiêu, biện pháp cho năm học, lên kế

hoạch hoạt động cho từng tháng, từng tuần. Kế hoạch năm học của nhà trường

cần cụ thể hóa nhiệm vụ năm học của các cấp đồng thời cũng căn cứ vào tình

hình thực tế của nhà trường, những khó khăn thuận lợi của nhà trường để xây

dựng kế hoạch đảm bảo tính khả thi.Thực hiện tốt việc bố trí, sử dụng cán bộ giáo viên. Ban Giám hiệu các

trường cần làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, trong đó chú trọng tiêu chuẩn

hóa các chức danh cán bộ. Tôn trọng ý kiến của CBGV-CNV nhà trường

trước khi đề bạt cán bộ. Trong quá trình đề bạt cán bộ Hiệu trưởng nhà trường

cần chú ý tới những đồng chí được đưa vào diện quy hoạch với phương châm

" Bố trí cán bộ quản lý giáo dục phải phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và năng

lực của cán bộ, có cơ chế thay thế khi không đáp ứng yêu cầu". Việc lựa chọn

cán bộ phụ trách cơng tác chun mơn, đồn thể trong nhà trường cần đặt

dưới sự lãnh đạo của Đảng, có quy hoạch theo tiêu chuẩn bồi dưỡng, đào tạo

để đảm bảo chất lượng, thực sự dân chủ, khách quan trong quá trình lựa chọn

để tạo ra đội ngũ cán bộ quản lý đủ năng lực, trình độ chun mơn đáp ứng

được u cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục.

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên: Xây dựng kế hoạch

đào tạo, tạo điều kiện về thời gian và vật chất cho CBGV được học tập nâng

chuẩn, đáp ứng đổi mới sự nghiệp giáo dục. Mở các lớp tập huấn sử dụng các

thiết bị dạy học hiện đại cho CBGV, tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới

phương pháp dạy học. Hàng năm cử và tạo điều kiện cho giáo viên tham gia

học tập bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo chương trình của Bộ, của

ngành... Cơng khai, cơng bằng và thực chất trong việc đánh giá, xếp loại giáo

viên hàng năm.

Phát huy quyền làm chủ của học sinh trong việc góp ý cho các hoạt động

của nhà trường, trong đó đặc biệt quan tâm tới chất lượng các giờ dạy có đáp

ứng được yêu cầu của học sinh hay không. Thông qua ý kiến của học sinh,

Hiệu trưởng nhà trường điều chỉnh các hoạt động của nhà trường như sinh hoạt

chuyên đề, tổ chức câu lạc bộ, ngoại khóa, văn nghệ, thể thao... cho phù hợp

với học sinh. Qua ý kiến của học sinh nhận xét, đánh giá về giờ dạy của từng

môn học, Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu và tạo điều kiện cho những giáo viên

còn hạn chế về chun mơn nâng cao trình độ, vươn lên.3.2.2.3. Điều kiện thực hiện

- Thành ủy, huyện ủy quan tâm, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong

các nhà trường PTDTBT cấp tiểu học.

- Hiệu trưởng nhà trường có tư duy, kiến thức về quy hoạch, đầu tư, xây

dựng và tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất cho việc thực hiện quy chế dân

chủ ở cơ sở.

- Hiệu trưởng có biện pháp hữu hiệu về xã hội hóa thu hút các lực

lượng, nguồn lực hỗ trợ, phối hợp với nhà trường trong thực hiện quy chế dân

chủ cơ sở.

- Mỗi thành viên trong nhà trường phải có ý thức trách nhiệm tham gia

đóng góp, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

3.2.3. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, hoàn thiện các

quy định, quy chế, quy ước đảm bảo thực hiện quy chế dân chủ đạt hiệu quả

3.2.3.1. Mục đích,yêu cầu

Đẩy mạnh công tác chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, hoàn thiện các

quy định, quy chế, quy ước đảm bảo thực hiện quy chế dân chủ đạt hiệu quả.

Đặc biệt phát huy vai trò làm chủ của các thành viên trong nhà trường; kết hợp

hài hòa quyền lợi của CBGV- CNV, học sinh với quyền lợi của nhà trường, qua

đó xây dựng một tập thể đồn kết, có kỷ luật, kỷ cương.

3.2.3.2. Nội dung và phương hướng thực hiện

* Nội dung:

Trên cơ sở các văn bản của Chính phủ, của Bộ GD&ĐT, của địa phương,

các trường PTDTBT cấp tiểu học cụ thể hóa thành các quy định, quy chế, quy

ước phù hợp với điều kiện của nhà trường, có tính khả thi trong thực tiễn, đồng

thời trong q trình chỉ đạo tổ chức thực hiện thường xuyên bổ sung, hồn thiện

các hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện Quy chế theo hướng đáp ứng yêu

ngày càng cao của giáo dục.

* Phương hướng thực hiện:

- Một trong những bài học thành công của các trường PTDTBT cấp tiểu

học khi xây dựng và thực hiện QCDCCS là phân công trách nhiệm rõ ràng chotổ chức, cá nhân trong nhà trường và kiểm tra, đôn đốc thường xuyên theo trách

nhiệm được giao. Do đó, Hiệu trưởng cần quan tâm thực hiện phân công rõ

trách nhiệm từ BGH đến các tổ chun mơn, tổ chức đồn thể và từng giáo

viên, nhân viên trong nhà trường và được công bố công khai trong Hội nghị cán

bộ, công chức hoặc niêm yết tại phòng hội đồng. Việc xây dựng quy chế làm

việc, phân công trách nhiệm rõ ràng trong lãnh đạo, trong Hội đồng giáo dục

giúp cho các thành viên trong hội đồng thấy rõ nhiệm vụ và có ý thức trách

nhiệm hồn thành công việc được giao, đồng thời giúp cho hiệu trưởng theo dõi

việc thực hiện từng nhiệm vụ, đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm để kịp bổ

sung, điều chỉnh hoạt động của nhà trường.

- Việc phân công trách nhiệm tới từng cá nhân và tập thể, việc xét thi

đua, việc thực hiện nếp sống văn hóa được thể hiện trong các quy định, quy

chế, quy ước. Vì vậy, các quy chế, quy định, quy ước gắn với điều kiện cụ thể

của nhà trường, của địa phương, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của

CBGV- CNV sẽ động viên, khuyến khích được CBGV- CNV tự giác, chủ động

trong việc thực hiện. Trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện cần rút

kinh nghiệm, bổ sung, sửa đổi quy chế cho phù hợp, đồng thời kiểm tra, đánh

giá việc thực hiện.

- Trong quá trình xây dựng các quy chế, quy định, quy ước, hiệu trưởng

cần động viên CBGV- CNV tham gia đóng góp ý kiến trong xây dựng và thực

hiện các quy định, quy ước đề ra. Đặc biệt, kết hợp tốt việc thực hiện QCDCCS

với việc củng cố kỷ cương, nền nếp, việc thực hiện các quy chế quản lý giáo

dục trên cơ sở các văn bản pháp luật hiện hành.

- Trong quá trình thực hiện quy chế, quy định, quy ước sẽ nảy sinh

những khó khăn, vướng mắc đòi hỏi phát huy trí tuệ của tập thể để giải quyết.

Việc tổ chức lấy ý kiến của CBGV - CNV là điều kiện thuận lợi để phát huy

quyền làm chủ của toàn thể CBGV- CNV trong nhà trường qua đó tháo gỡ khó

khăn, đề xuất biện pháp thực hiện tốt hơn các quy định, quy chế đã được đề ra,

sửa đổi bổ sung các quy định, quy chế cho phù hợp.3.2.3.3. Điều kiện thực hiện

Hiệu trưởng phải hiểu rõ quy chế dân chủ cơ sở, điều kiệu thực tế trong

nhà trường và địa phương, lôi cuốn các thành viên tham gia thực hiện quy chế

dân chủ, xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ nhằm đảm bảo các nguyên tắc

tập trung dân chủ công khai minh bạch.

Thành viên tham gia thực hiện dân chủ trong các nhà trường, phải là

những người vững về chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực quản lý, có phẩm

chất đạo đức tốt, khách quan và trung thực.

3.2.4. Xây dựng cơ chế phối hợp thực hiện quy chế DCCS trường học giữa

các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội trong và ngoài nhà trường

3.2.4.1. Mục đích, yêu cầu

- Huy động các nguồn lực trong và ngoài nhà trường tham gia việc xây

dựng và thực hiện QCDCCS trong trường học; tạo được mối quan hệ tốt với

các cá nhân và tập thể trong và ngoài nhà trường.

- Xây dựng quy chế, quy ước, nội quy của nhà trường để tổ chức thực

hiện các chương trình phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công

tác giáo dục.

3.2.4.2. Nội dung và phương hướng thực hiện

* Nội dung

- Tổ chức họp bàn thống nhất cơ chế, biện pháp phối hợp với các tổ chức

trong và ngoài trường trong thực hiện QCDCCS nhà trường theo từng năm học.

- Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân trong và

ngoài nhà trường trong thực hiện kế hoạch phối hợp sao cho phù hợp với khả

năng, điều kiện của từng tổ chức, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của kế hoạch.

* Phương hướng thực hiện

- Làm rõ trách nhiệm của các lực lượng liên quan đến việc xây dựng và

thực hiện QCDCCS và cơ chế phối hợp cụ thể:

+ Đối với tổ chức Cơng đồn: Cơng đồn trong các trường PTDTBT

cấp tiểu học cần chủ động bàn bạc với Hiệu trưởng trong việc xây dựng, sửađổi, bổ sung các văn bản quy định cụ thể cho đơn vị. Làm rõ quyền và trách

nhiệm của đồn viên cơng đồn trong việc thực hiện các quy định, quy chế, quy

ước trong nhà trường. Triển khai nội dung các Quy chế, quy định, kế hoạch đến

toàn thể cán bộ, viên chức và lao động trong nhà trường về việc thực hiện nhiệm

vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, xây dựng cơ sở vật chất

của nhà trường. Phối hợp với lãnh đạo nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ, viên

chức và lao động trong nhà trường phát huy quyền làm chủ, thực hiện nghĩa vụ

công dân, cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của

cán bộ, viên chức và lao động; cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống

của cán bộ, viên chức và lao động. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thi hành

các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của cán

bộ, viên chức và lao động thông qua Ban Thanh tra nhân dân. Tổ chức vận

động cán bộ, giảng viên và lao động tham gia phong trào thi đua yêu nước; thực

hiện nghĩa vụ của cán bộ, viên chức và lao động; tham gia quản lý Nhà

trường, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng,

hiệu quả cơng tác.

+ Đối với tổ chức Đồn, Đội trong trường học: Với đặc thù là trường

PTDTBT cấp tiểu học nên các trường chỉ có tổ chức Chi đồn giáo viên và tổ

chức Đội TNTP HCM, do các đội viên tuổi còn nhỏ nên việc thực hiện các

quyền của học sinh trong thực hiện QCDCCS nhà trường còn hạn chế, do đó

các anh chị phụ trách Đội cùng với giáo viên chủ nhiệm phối hợp cùng với Ban

Chỉ đạo QCDCCS nhà trường hướng dẫn các em thực hiện tốt nhất những nội

dung theo khả năng của các em, như: Giúp các em nắm được nội dung và trách

nhiệm của mình trong thực hiện các nội quy, quy định của nhà trường; có ý

kiến về việc giảng dạy của giáo viên; động viên các em tham gia các phong trào

do nhà trường tổ chức như phong trào "trường học thân thiện, học sinh tích

cực", xây dựng nhà trường "xanh, sạch, đẹp". Đổi mới cách thức sinh hoạt giờ

chào cờ, tổ chức các câu lạc bộ học tập, các buổi sinh hoạt lớp... phát huy tính

chủ động sáng tạo của học sinh trong việc tổ chức các hoạt động này.+ Đối với các tổ chức, các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường: Cần xác

định rõ vai trò của tổ chức mình trong cơng tác phối hợp với nhà trường thực

hiện QCDCCS trường học. Các tổ chức cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường

tham gia tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân

về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cơng tác giáo dục. Chủ

động tham gia phối hợp với nhà trường trong giáo dục đạo đức cho học sinh

thông qua các hoạt động tại địa phương, nhất là trong dịp hè. Tích cực tham gia

cơng tác xã hội hóa giáo dục góp phần cùng với nhà trường cải thiện cơ sở vật

chất phục vụ hoạt động giáo dục. Bên cạnh đó, các tổ chức thực hiện chức năng

giám sát các hoạt động của nhà trường diễn ra đảm bảo đúng quy định, phát

hiện, tố giác các biểu hiện tiêu cực, sách nhiễu trong công tác giáo dục của nhà

trường, phẩm chất, đạo đức CBGV- CNV nhà trường tại địa phương.

- Định kỳ tổ chức họp phụ huynh để tổng kết và thông báo kết quả học

tập và rèn luyện của HS cho gia đình HS được biết; tăng cường mối liên hệ

giữa nhà trường - gia đình và xã hội thông qua việc xây dựng quy chế phối hợp

rèn luyện đạo đức cho học sinh.

- Thực hiện tốt nội quy, quy chế trong nhà trường. Trên cơ sở nắm chắc

các nội quy, quy chế, Điều lệ nhà trường, CBGV - CNV, học sinh trong nhà

trường phát huy tính chủ động, sáng tạo của mình trong việc đóng góp ý kiến

vào các hoạt động của nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm

học.

3.2.4.3. Điều kiện thực hiện

Lãnh đạo nhà trường cũng như GV phải thấy rõ vai trò quan trọng của

việc phối kết hợp các lực lượng trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Cần có sự phối hợp đồng bộ giữa nhà trường, các đoàn thể và chính quyền

địa phương để làm tốt cơng tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Bên cạnh đó, các nhà trường cũng cần phải có những quy định, những cơ

chế cho việc phối kết hợp các lực lượng tham gia thực hiện quy chế dân chủ;

xây dựng nguồn lực tài chính hỗ trợ cho các hoạt động thực hiện quy chế dân

chủ, có chính sách khen thưởng và quy chế xử phạt thích đáng, tạo động lực

cho hoạt động thực hiện quy chế dân chủ đạt hiệu quả mong muốn.3.2.5. Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ

trong nhà trường

3.2.5.1. Mục đích, yêu cầu

- Góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên

chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao; xử lý kịp thời

những vấn đề phát sinh từ cơ sở trường học, tạo điều kiện cho các tổ chức,

đoàn thể tham gia giám sát trong quá trình thực hiện. Phát hiện những mặt tốt

để động viên, phát huy; những mặt còn lệch lạc để uốn nắn, sửa chữa, từ đó có

những điều chỉnh phù hợp.

- Là một kênh thông tin để hiệu trưởng nắm được “mối liên hệ nghịch”

trong quá trình xây dựng và thực hiện QCDCCS nhà trường.

- Thiết lập, xây dựng các kênh thu thập thông tin phản hồi trong quản lý

kiểm tra, đánh giá sẽ giúp cho hiệu trưởng có điều kiện để thu nhận nhiều ý

kiến tham gia, phản ánh của CBGV - nhân viên, phụ huynh học sinh, cộng

đồng đối với hoạt động quản lý nhà trường, trong đó có quản lý thực hiện

QCDCCS trường học, qua đó hiệu trưởng có nhìn khách quan, có điều chỉnh

hợp lý với những quyết định đưa ra nhằm phù hợp với điều kiện thực tế, tạo sự

đồng thuận giữa các lực lượng trong và ngồi nhà trường trong q trình thực

hiện nhiệm vụ giáo dục.

3.2.5.2. Nội dung và phương hướng thực hiện

* Nội dung:

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế DCCS từ việc quán triệt, bàn hành văn

bản đến việc tổ chức thực hiện.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm của cán bộ quản lý nhà

trường trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế DCCS trong nhà trường.

- Kiểm tra việc thực hiện của CBGV - CNV và HS trong nhà trường đối

với việc thực hiện các quy định, quy ước, nội quy đã được ban hành.

- Hiệu trưởng thu thập các ý kiến phản ánh của CBGV - CNV, phụ

huynh học sinh, cộng đồng ngồi nhà trường về thực hiện QCDC nhà trườngthơng qua triển khai thực hiện các quy định, quy chế, quy ước của nhà trường,

bao gồm cả tất cả các những ý kiến tích cực và tiêu cực qua các kênh thông tin,

người hiệu trưởng cần nhạy bén trong xử lý thơng tin, qua đó đưa ra các giải

pháp điều chỉnh kịp thời những nội dung bất cập trong thực hiện quy chế dân

chủ của nhà trường.

* Phương hướng thực hiện:

Giám sát, kiểm tra, đánh giá là chức năng cuối cùng trong quá trình quản

lý giáo dục của hiệu trưởng. Một trong những tồn tại của công tác quản lý thực

hiện QCDCCS trường PTDTBT cấp tiểu học trên địa bàn huyện Nậm Pồ trong

thời gian qua đó là: Cơng tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quản lý

thực hiện QCDC ở một số cơ sở trường học chưa được thường xuyên nên nhiều

tồn tại, hạn chế không được khắc phục kịp thời, tạo những kẽ hở trong quản lý,

dẫn đến tình trạng vai trò quản lý của hiệu trưởng bị coi nhẹ, nội bộ mất đoàn

kết, xuất hiện đơn thư khiếu nại, tố cáo trong nội bộ nhà trường. Do đó, để khắc

phục tồn tại này, trong thời gian tới, hiệu trưởng các trường PTDTBT cấp tiểu

học huyện Nậm Pồ cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Cùng với Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS trường học xây dựng kế

hoạch giám sát, kiểm tra thực hiện QCDCCS cụ thể, vừa thực hiện giám sát,

kiểm tra thường xuyên vừa thực hiện giám sát, kiểm tra định kỳ.

- Khích lệ, động viên CBGV - CNV tham gia giám sát việc thực hiện các

quy chế theo nội dung được quy định tại điều 7, Quy chế thực hiện dân chủ

trong hoạt động của nhà trường được ban hành kèm theo Quyết định số

04/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chỉ đạo kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân trong trường học, tạo mọi

điều kiện để Ban Thanh tra hoạt động tốt. Các thành viên của Ban Thanh tra

nhân dân cần được tập huấn nghiệp vụ thanh tra về Luật Thanh tra, Luật khiếu

nại, tố cáo, Luật Giáo dục, quy định về thực hiện QCDCCS... để có đủ điều kiện

thực hiện nhiệm vụ thanh tra. Ban thanh tra nhân dân cần phân công nhiệm vụ

cụthể theo 3 mảng công việc: Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát

việc thực hiện nội quy, quy chế, chính sách chế độ; giám sát việc thực hiện thu

chi về quỹ phúc lợi, tài sản,... để mỗi thành viên của Ban Thanh tra nhân dân

nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện cơng việc của mình. Khi có u cầu

và kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân, của trực tiếp CBGV, Hiệu trưởng nhà

trường phải giải quyết kịp thời, dứt điểm, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài.

- Tiếp tục củng cố, tăng cường bộ máy thanh tra giáo dục để làm tốt công

tác thanh tra trong quản lý giáo dục, thanh tra lao động sư phạm của giáo viên và

thanh tra khiếu nại, tố cáo: Bảo đảm để các hoạt động thanh tra được tiến hành

thường xuyên, có trọng điểm; ngăn chặn, khắc phục, xử lý kịp thời các biểu hiện

tiêu cực trong thực hiện chương trình giáo dục; trong sử dụng tài chính, tài sản;

trong tuyển sinh, thi cử, đánh giá kết quả học tập. Kiên quyết ngăn chặn và xử lý

nghiêm minh đối với giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường có hành vi tiêu cực

trong việc dạy thêm, ép buộc học sinh học thêm để vụ lợi.

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện QCDCCS trường

học để rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện QCDCCS. Sau kiểm tra,

giám sát, Hiệu trưởng tiếp nhận được những thơng tin ngược về tính khả thi của

các quy định, quy chế, quy ước đã được ban hành, trên cơ sở đó Hiệu trưởng

phối hợp với các đồn thể xử lý thơng tin và kịp thời có những điều chỉnh, bổ

sung phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và ý kiến của CBGV - CNV,

học sinh, phụ huynh học sinh.

- Để tiếp cận thu thập thông tin nhanh, chính xác hiệu trưởng cần xây

dựng, tạo lập các kênh thơng tin, như: Khuyến khích CBGV - CNV tích cực

phát biểu các ý kiến trong các cuộc họp, tôn trọng, lắng nghe các ý kiến; tổ

chức các hội thảo chuyên đề về các phương pháp xây dựng nhà trường vững

mạnh; mở các hòm thư góp ý; bố trí thời gian tham dự các buổi họp phụ huynh;

trực tiếp trao đổi với CBGV - CNV về các vấn đề liên quan đến nội bộ nhà

trường, về tính khả thi của các quyết định…Đây được coi là kênh thơng tinchính thức. Vì thế, chất lượng của quyết định phụ thuộc vào sự chính xác và

đúng lúc của thơng tin thơng qua kênh chính thức. Thơng tin qua kênh chính

thức càng xác thực và khách quan thì càng chắc chắn rằng cấp dưới sẽ truyền

thơng chính xác với cấp trên của họ. Tuy nhiên, hệ thống khơng chính thức

được sử dụng tốt có thể giúp cho người quản lý đạt được yêu cầu thơng tin

đúng lúc và đánh giá chính xác truyền thơng chính thức từ cấp dưới.

- Hiệu trưởng cần thiết lập tốt các mối quan hệ với các lực lượng giáo

dục ngoài nhà trường (như: các tổ chức đoàn thể, cơng an, người cao tuổi,

nhân dân địa phương…) qua đó tạo kênh thu thập thơng tin bên ngồi một

cách khách quan nhất đối với các hoạt động giáo dục nói chung, việc thực

hiện QCDC nhà trường nói riêng. Những thơng tin bên ngồi thường mang

tính khách quan, song do có bộ phận nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về các

chủ trương, chính sách của ngành Giáo dục nên đơi khi các ý kiến thường

thiếu chính xác hoặc mang tính tiêu cực nhiều hơn, vì thế người hiệu trưởng

cần hết sức nhạy bén, linh hoạt trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin.

2.2.5.3. Điều kiện thực hiện

- CBQL phải hiểu rõ về các quy trình, các quy định, quy chế trong thực

hiện quy chế dân chủ; có năng lực phát hiện những sai sót, những khâu yếu

trong q trình thực hiện quy chế dân chủ và báo cáo kịp thời để BGH có biện

pháp xử lý.

- Nhà trường phải xây dựng được những quy chế, quy định riêng trong

việc khen thưởng hoặc xử lý những sai phạm; xây dựng được những tiêu chí cụ

thể về việc đánh giá thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp và lộ trình triển khai

3.3.1. Mối quan hệ giữa các biện pháp

Mỗi biện pháp để quản lý thực hiện QCDCCS trường học nêu trên đều

có những ưu điểm và những hạn chế nhất định. Đồng thời mỗi biện pháp phải

được thực hiện trong những điều kiện cụ thể. Các biện pháp nêu ở trên phải

được thực hiện một cách có hệ thống và đồng bộ, chúng sẽ không phát huy hiệuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương hướng thực hiện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×