Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.8: Thực trạng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong trường PTDTBT cấp tiểu học

Bảng 2.8: Thực trạng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong trường PTDTBT cấp tiểu học

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bên cạnh đó, một số nội dung còn hạn chế như: Xác định chỉ số theo

dõi, kiểm tra và đánh giá tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong trường tiểu

học; Thảo luận và thống nhất thực hiện kế hoạch tổ chức thực hiện quy chế

dân chủ trong trường tiểu học với CBGV-NV trước Hội đồng sư phạm nhà

trường.

Điều đó cho thấy, lãnh đạo các trường theo dõi, quan tam đến các

hoạt động của tổ chuyên môn mà chưa sát sao, kiểm sốt thực hiện mục

tiêu đó như thế nào, hiệu quả ra sao, và chưa xác định tính khả thi của kế

hoạch. Thực tế qua khảo sát cho thấy:

- Đa số nhà trường chưa có kế hoạch cụ thể cho từng tháng, tuần và cho

từng điểm trường, chỉ có kế hoạch chung theo năm theo sự chỉ đạo của Phòng

và đã được ký duyệt mà ít tính đến khả năng thực thi trong trường mình, đến

đội ngũ giáo viên và đặc điểm của học sinh trong nhà trường...

- Kế hoạch phối hợp được nhà trường thực hiện ngay từ đầu năm học

với nhiệm vụ chính là huy động, duy trì sĩ số, nhiều trường chưa xây dựng

thành chương trình cụ thể và có qui chế phối hợp nên hiệu quả còn thấp, bên

cạnh đó sĩ số các lớp khá đông do vậy việc lập kế hoạch để GV giảng minh

họa đến rút kinh nghiệm còn hạn chế.

- Cơng tác hồn thiện CSVC, khơng gian trường lớp nhiều trường khơng

chủ động được (do nguồn kinh phí cấp cho xây dựng thấp, chủ yếu chỉ sửa

chữa nhỏ), nên kế hoạch và lộ trình khơng thực hiện được.

- Cơng tác thi đua chậm đổi mới, chưa đáp ứng với những yêu cầu hiện

nay về các nội dung mới, đánh giá còn theo cảm tính, kinh nghiệm, chung

chung. Các hoạt động phong trào còn nhiều hạn chế, tổ chức khn mẫu, máy

móc thiếu tính sáng tạo, nhiều giáo viên chỉ biết đơn thuần giảng dạy, thiếu

quan tâm thực tế (do hồ sơ sổ sách phải làm nhiều, khơng có điều kiện tiếp

cận các thông tin nhất cũng như học hỏi nâng cao), ngại đổi mới phương pháp

dạy học,...

Một nội dung quan trọng trong việc xác định tính hiệu quả, tính khả thi

của quản lý mục tiêu, đó chính là chú ý tìm hiểu nhu cầu của GV-CNV. Thựctế là khi xây dựng kế hoạch thực hiện QCDCCS chủ yếu dựa vào kế hoạch củacấp trên (Phòng GD&ĐT) và cơ bản dựa vào kế hoạch của nhà trường ở các

năm trước, mà chưa chú ý tìm hiểu nhu cầu, mong đợi của các đối tượng liên

quan đến thực hiện QCDCCS đặc biệt nhu cầu của GV-CNV và HS nhà

trường. Điều này cho thấy công việc này không được phổ biến công khai, do

vậy tác động không tốt đến chất lượng của quản lý mục tiêu.

2.4.3. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các trường PTDTBT

cấp tiểu học

Để tìm hiểu thực trạng Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các

trường PTDTBT cấp tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên chúng tôi sử dụng

câu hỏi số 6 phụ lục 1 và câu hỏi số 6 phụ lục 2, kết quả thu được như bảng sau:

Bảng 2.9. Kết quả quản lý tổ chức thực hiện QCDC cơ sở trong

trường PTDTBT cấp tiểu học trên địa bàn huyện Nậm Pồ

Kết quả

Cán bộ quản lý

(n = 48)

Tổ chức thực hiện

Tốt khá TB kém

n/(%)

1. Quán triệt các quy tắc, 33

14

0

0

quy định đã được ban

hành vào các hoạt động 68.8 31,2 0

0

của cơ sở.

2. Lấy các quy tắc dân 28

13

7

0

chủ làm căn cứ đánh giá

58,3 27,1 14,6

0

các hoạt động.

13

13

0

3. Tạo điều kiện để cán 22

bộ thực hiện các quy chế. 45,8 27,1 27,1

0

4.Thường xuyên trao đổi, 35

13

0

0

yêu cầu đội ngũ quản lý

làm gương trong việc 73

27

0

0

thực hiện quy chế.

5. Khuyến khích việc 18

23

7

0

tuân thủ các các quy chế

trong các quan hệ và hoạt 37,5 48 14,5

0

động của đơn vị.Giáo viên - CNV

(n = 511)

Tốt khá TB Kém

n/(%)

233 253 25

0

45,649,54,90135163213026,43241,60101

19,7

323153

30

128257

50,3

600

0

063,225,1 11,70103208200020,240,7 39,10Từ kết quả khảo sát cho thấy, CBQL và GV-CNV khẳng định các nội

dung triển khai đều đạt kết quả tốt, khá. Đặc biệt là các nội dung: Việc quán triệt

các quy tắc, quy định, quy ước(CBQL đánh giá tốt, khá 100%; GV - CNV đánh

giá tốt, khá 95,1%); thường xuyên trao đổi, yêu cầu đội ngũ quản lý làm gương

trong việc thực hiện quy chế (CBQL đánh giá tốt, khá 100%; GV - CNV đánh

giá tốt, khá 88,3%). Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có một số nội dung được đánh

giá ở mức độ trung bình chiếm tỷ lệ cao, như: Tạo điều kiện để cán bộ thực hiện

các quy chế(CBQL đánh giá ở mức trung bình chiếm tỷ lệ 27,1%; GV- CNV

đánh giá mức trung bình chiếm tỷ lệ 50,3%); khuyến khích việc tuân thủ các quy

chế trong các quan hệ và hoạt động của đơn vị (CBQL đánh giá ở mức trung

bình chiếm tỷ lệ 14,5%; GV- CNV đánh giá mức trung bình chiếm tỷ lệ 39,1%).

Kết quả trên cho thấy, trong thực tế hầu hết hiệu trưởng các trường

PTDTBT cấp tiểu học trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã triển khai các biện pháp

quản lý tổ chức thực hiện QCDCCS ở đơn vị mình, qua đó các quy định, quy

chế, quy ước đã được hiện thực hóa trong các hoạt động của nhà trường và từng

bước xây dựng nề nếp, kỷ luật, kỷ cương của nhà trường, góp phần vào kết quả

chung trong cơng tác giáo dục của nhà trường. Tuy nhiên chưa phát huy hết các

yếu tố như phát huy điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, sự phối hợp, chưa lựa

chọn, xây dựng đội ngũ nòng cốt thực hiện tổ chức. Qua đó phần nào cho thấy

nhà quản lý chưa làm tốt vai trò tham mưu, cố vấn và điều hành các hoạt động,

chưa phối hợp chặt chẽ và chưa phát huy các nguồn lực cho tổ chức thực hiện

QCDCCS trong nhà trường.

2.4.4. Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong trường PTDTBT

cấp tiểu học

Để kế hoạch được triển khai thực hiện tốt và đạt hiệu quả cao, lãnh đạo

các cần tổ chức chỉ đạo, phân công, điều hành để đạt hiệu quả. Thực trạng vấn

đề này được cụ thể như sau:

Kết quả khảo sát câu hỏi số 7 phụ lục 1 và phụ lục 2 cho thấy, thực trạng

chỉ đạo triển khai thực hiện QCDCCS còn nhiều bấp cập. Cụ thể từng nội dung

được phân tích như sau:Bảng 2.10: Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các trường

PTDTBT cấp tiểu học trên địa bàn huyện Nậm Pồ

Kết quả

Tổ chức thực hiệnCán bộ quản lý

Giáo viên - CNV

(n = 48)

(n = 511)

Tốt

khá

TB kém Tốt khá TB Kém

n/(%)

n/(%)Chỉ đạo công tác thông 9

tin tuyên truyền, nâng

cao nhận thức và năng 18,8

lực thực hành dân chủ

Tăng cường sự lãnh đạo 12

của cấp ủy chi bộ, đơn

vị trong việc thực hiện 25

Quy chế dân chủ ở cơ

sở

Chỉ đạo xây dựng và 6

ban hành các quy định,

cụ thể hóa việc thực

hiện quy chế dân chủ ở 12,5

cơ sở phù hợp với điều

kiện của đơn vị

Chỉ đạo tham mưu rà

8

soát, sửa đổi, bổ sung,

ban hành các văn bản,

quy định có liên quan

đến quyền và lợi ích 16,7

hợp pháp của cán bộ,

cơng nhân viên chức

Chỉ đạo việc thực hiện 12

công khai, minh bạch

các chủ trương, chính

sách, pháp luật của

Đảng và Nhà nước, nội

quy, quy định của 25

ngành, của nhà trường

cho cán bộ, công nhân

viên chức biết để kiểm

tra, giám sát15101411014031,320,829,221,527,4 31,3 19,8176612215935,412,512,513141527,1101629,220,833,31315827,131,316,71501018023,9 31,1 29,4 15,7

11029,2 31,25 21,5141601309015216017,6 29,7 31,38114515525,4 15,9 28,4 30,31561341319030,5 26,2 25,6 17,6Qua kết quả đánh giá ở bảng 2.10 cho thấy: Nội dung “Tăng cường sự

lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, đơn vị trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ

sở” được thực hiện khá tốt với 60.4% ý kiến đánh giá của CBQL và 55% GVCNV đồng ý. Sau đó là nội dung “Chỉ đạo việc thực hiện cơng khai, minh bạch

các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy định

của ngành, của nhà trường cho cán bộ, công nhân viên chức biết để kiểm tra,

giám sát” với 52.1% ý kiến đánh giá của CBQL và 56.7% GV-CNV đồng ý.

Bên cạnh đó, một số nội dung còn hạn chế như: Chỉ đạo tham mưu rà

soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản, quy định có liên quan đến quyền

và lợi ích hợp pháp của cán bộ, cơng nhân viên chức; Chỉ đạo xây dựng và ban

hành các quy định, cụ thể hóa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phù hợp

với điều kiện của đơn vị.

Do vậy, trong thời gian tới lãnh đạo nhà trường cần tăng cường chỉ đạo,

phát huy vai trò của mỗi cá nhân, GV-CNV-HS trong thực hiện QCDCCS

trong trường học là một việc làm cần thiết, làm tốt điều này sẽ góp phần quan

trọng trong việc gắn kết các tổ chức, các cá nhân trong cơ quan, tạo nên mối

đoàn kết nội bộ cơ quan, góp phần thực hiện thành công tổ chức thực hiện

QCDCCS trong nhà trường.

2.4.5. Quản lý việc đánh giá thực hiện quy chế dân chủ trong trường

PTDTBT cấp tiểu học

Kiểm tra, đánh giá là chức năng cuối cùng trong quá trình quản lý

giáo dục của hiệu trưởng. Để biết được thực trạng thực hiện QCDCCS

trường học như thế nào, hiệu quả ra sao, đồng thời biết được những quy

tắc, quy định, quy ước đã được ban hành có phù hợp với thực tiễn nhà

trường hay khơng.

Chúng tôi sử dụng câu hỏi số 8 phụ lục 1 và 2 để khảo sát việc đánh

giá thực hiện quy chế dân chủ tại trường PTDTBT cấp Tiểu học huyện

Nậm Pồ chúng tôi thu được kết quả dưới đây:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.8: Thực trạng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong trường PTDTBT cấp tiểu học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×