Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân chia theo mục học, học kì, tuần học

Phân chia theo mục học, học kì, tuần học

Tải bản đầy đủ - 0trang

121

2

3

4

5

6

7348

9

10

11

1256

7891013

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

311112

13

14

1532

33

34

35

36

37

38

39

40

41giảm tải

Chương I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (22 tiết)

§1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số.

Khơng dạy:

HĐ1 và ý 1

§1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số.

Luyện tập

§2. Cực trị của hàm số.

§2. Cực trị của hàm số.

Luyện tập

§3. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Không dạy:

HĐ1 và HĐ3

§3. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Luyện tập

§4. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số.

Luyện tập

§5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Khơng dạy:

HĐ1, 2, 3, 4, 5

§5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

§5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

§5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Luyện tập

Luyện tập

Luyện tập

Luyện tập

Ôn tập chương 1

Ôn tập chương 1

Kiểm tra 45 phút chương 1

Chương II. Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm logarit

§1. Lũy thừa.

§1. Lũy thừa.

Luyện tập

§2. Hàm số Lũy thừa.

Khơng dạy: HĐ

1, 2, 3, 4, 5

Luyện tập

§3. Logarit.

§3. Logarit.

Luyện tập

§4. Hàm số mũ và hàm số logarit.

Khơng dạy: I.3,

II.3

§4. Hàm số mũ và hàm số logarit.

Luyện tập

§5. Phương trình mũ và phương trình logarit.

§5. Phương trình mũ và phương trình logarit.

Luyện tập

Luyện tập

§6. Bất phương trình mũ và logarit

§6. Bất phương trình mũ và logarit

Luyện tập

Luyện tập816

17

1842

43

44

45

46

47

48Ôn tập chương 2

Ôn tập chương 2

Kiểm tra 45 phút chương 2

Ơn tập học kì 1

Ơn tập học kì 1

Ơn tập học kì 1

Kiểm tra học kì 1b. Học kỳ 2: 30 tiết

TuầnTiếtNội dungNội dung

giảm tảiChương III. Ngun hàm, tích phân và ứng dụng

§1. Ngun hàm.

Khơng dạy HĐ1

19

49

và HĐ 6,7

20

50 §1. Nguyên hàm.

21

51 Luyện tập

22

52 Luyện tập

§2. Tích phân

Khơng dạy HĐ

53

23

1,2

54 §2. Tích phân

55 §2. Tích phân

24

56 Luyện tập

57 Luyện tập

Luyện tập

Khơng dạy HĐ

25

58

1

59 §3. Ứng dụng tích phân trong hình học.

25

60 §3. Ứng dụng tích phân trong hình học.

61 Luyện tập

27

62 Luyện tập

63 Ơn tập chương 3

28

64 Kiểm tra 45 phút chương 3

Chương IV. Số phức (9 tiết)

29

65 §1. Số phức.

66 Luyện tập

67 §2. Cộng, trừ và nhân số phức

30

68 §3. Phép chia số phức

69 Luyện tập

31

70 § 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực.

71 Luyện tập

32

72 Ôn tập chương 4

73 Kiểm tra 45 phút chương 4

33

74 Ôn tập cuối năm

75 Ôn tập cuối năm

34

76 Ôn tập cuối năm

77 Ôn tập cuối năm

35

78

Kiểm tra cuối năm học

HÌNH HỌC: 45 TIẾT

a. Học kỳ 1: 24 tiết9Tuần

1Tiết21

2334

5

6

7

8

9

10

114

5

6

7

8

9

10

1112

13

14

15

16

17

1812

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24Nội dung

giảm tảiNội dung

Chương I. Khối đa diện (11 tiết)

§1. Khái niệm về khối đa diện.

Luyện tập

§2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều.Không dạy mục

II và HĐ4Luyện tập

§3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện.

§3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện.

Luyện tập

Luyện tập

Ôn tập chương 1

Ôn tập chương 1

Kiểm tra 45 phút chương 1

Chương II. Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón (10 tiết)

§1. Khái niệm về mặt tròn xoay

§1. Khái niệm về mặt tròn xoay

Luyện tập

Luyện tập

§2. Mặt cầu.

Khơng dạy mục

I.4 và HĐ1

§2. Mặt cầu.

Luyện tập

Luyện tập

Ơn tập chương 2

Kiểm tra 45 phút chương 2

Ơn tập học kì 1

Ơn tập học kì 1

Kiểm tra học kì 1b. Học kỳ 2: 21 tiết

Tuần

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28Tiết

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38Nội dung

Chương III. Phương pháp tọa độ trong khơng gian

§1. Hệ tọa độ trong khơng gian.

§1. Hệ tọa độ trong khơng gian.

Luyện tập

Luyện tập

§2. Phương trình mặt phẳng.

§2. Phương trình mặt phẳng.

§2. Phương trình mặt phẳng.

Luyện tập

Luyện tập

Luyện tập

§3. Phương trình đường thẳng trong khơng gian.

§3. Phương trình đường thẳng trong khơng gian.

§3. Phương trình đường thẳng trong khơng gian.

Luyện tập10Nội dung

giảm tải29

30

31

32

33

34

3539

40

41

42

43

44

45Luyện tập

Ôn tập chương 3

Ôn tập chương 3

Kiểm tra 45 phút chương 3

Ôn tập cuối năm

Ôn tập cuối năm

Kiểm tra cuối năm

CHẾ ĐỘ CHO ĐIỂM TỐI THIỂU MƠN TỐN

Học kỳ IKhốiHọc kỳ II10Số

tiết

3Miệng

(HS1)

115’

(HS1)

31 tiết

(HS2)

3Học kỳ

(HS3)

1Số

tiết

3Miệng

(HS1)

115’

(HS1)

31 tiết

(HS2)

3Học kỳ

(HS3)

111414413133112414413133111Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân chia theo mục học, học kì, tuần học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×