1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp điều tra khảo sát thực địa

Phương pháp điều tra khảo sát thực địa

Tải bản đầy đủ - 0trang

vì vậy, đối với các chính sách mới ban hành thì người dân Hà Nội có cơ hội để tiếp

cận và thực hiện sớm hơn. Ngoài ra, với thành phố đơng dân cư thì các hành vi

hướng12tới tiêu dùng bền vững như hạn chế sử dụng túi ni lông hay tăng cường sử

dụng xăng sinh học E5 sẽ có ý nghĩa hơn về mặt thống kê.

* Phương pháp chọn mẫu:

Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên giản đơn. Các

đối tượng được lựa chọn phỏng vấn ngẫu nhiên tại các cây xăng (đối với trường

hợp xăng E5) và các chợ, siêu thị, khu dân cư (đối với trường hợp túi ni lông)

trên địa bàn 4 quận của Hà Nội gồm: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy và Hà Đông

Mẫu khảo sát: 100 bảng hỏi về vấn đề túi ni lông và 100 bảng hỏi về xăng

sinh học E5.

Kết quả khảo sát sẽ được xử lý thông qua phần mền SPSS và STATA.

5.Đóng góp mới về khoa học của luận ánLuận án đưa ra cơ sở khoa học về việc sử dụng các cơng cụ kinh tế trong

chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững bao gồm: khái niệm và các yếu tố ảnh

hưởng đến tiêu dùng dân cư, tác động của các công cụ kinh tế đến tiêu dùng dân

cư, kinh nghiệm một số nước trên thế giới về sử dụng cơng cụ kinh tế trong chính

sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Luận án cũng đã phân tích thực trạng và vai

trò của các cơng cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững của

dân cư ở nước ta thông qua 2 trường hợp nghiên cứu về hạn chế sử dụng túi

ni lông và khuyến khích sử dụng xăng sinh học E5. Trên cơ sở đó luận án đề ra

một số quan điểm giải pháp cho việc nâng cao hiệu quả sử dụng công cụ kinh tế

trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững nói chung và các giải pháp cụ thể đối

với 2 trường hợp nghiên cứu về hạn chế sử dụng túi ni lơng và khuyến khích sử

dụng xăng sinh học E5 ở Việt Nam.

6.Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án- Về lý luận: Góp phần làm rõ cơ sở lý luận về việc sử dụng các công cụ

chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững của dân cư trong đó đặc biệt nhấn

mạnh đến cơng cụ kinh tế.

- Về thực tiễn: Đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm hạn chế sử dụng túi ni

lơng và xăng sinh học E5 ở nước ta thông qua những số liệu cụ thể từ điều tra

13khảo14sát dân cư. Các gợi ý chính sách này sẽ có giá trị tham khảo cho các nhà hoạch định

chính sách.

7.Cơ cấu của luận ánNgoài phần mở đầu, kết luận, lời cam đoan, trang bìa và phụ bìa, danh

mục các ký hiệu, chữ viết tắt, danh mục bảng hình, tài liệu tham khảo và phụ lục,

luận án được kết cấu thành bốn chương như sau:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu

Chương 2: Cơ sở lý luận về cơng cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu

dùng bền vững của dân cư

Chương 3: Thực trạng các cơng cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu

dùng bền vững của dân cư

Chương 4: Quan điểm, giải pháp về cơng cụ kinh tế trong chính sách phát

triển tiêu dùng bền vững của dân cư15Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

Tiêu dùng bền vững là một trong những mục tiêu để hướng đến sự phát

triển bền vững. Chính vì vậy việc sử dụng các cơng cụ chính sách để thúc đẩy tiêu

dùng bền vững là quan trọng và cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Trong các

chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững, cơng cụ kinh tế là một trong những

công cụ quan trọng để thực hiện chính sách. Nghiên cứu các cơng trình, bài viết

liên quan đến nội dung này có một số vấn đề như sau:

1.1.Tiêu dùng và tiêu dùng bền vững

Tiêu dùng

Tiêu dùng là động lực quan trọng của quá trình sản xuất, kích thích phát

triển sản xuất và là khâu quan trọng trong tái sản xuất. Theo từ tiếng Việt, tiêu

dùng là việc sử dụng những của cải vật chất (hàng hóa và dịch vụ) để thỏa mãn các

nhu cầu của sản xuất và đời sống [69]. Tiêu dùng bao gồm tiêu dùng cho sản

xuất và tiêu dùng cho đời sống được tạo ra trong quá trình sản xuất để thoả mãn

các nhu cầu của xã hội.

Tùy theo cách tiếp cận, có nhiều quan niệm khác nhau về tiêu dùng. Theo

cách tiếp cận Kinh tế vĩ mơ thì tiêu dùng bao gồm tiêu dùng của chính phủ, tiêu

dùng của doanh nghiệp và tiêu dùng của dân cư. Tiêu dùng dân cư là chi tiêu về

mua sắm hàng hóa và dịch vụ cho nhu cầu của mỗi cá nhân, mức tiêu dùng này

được quyết định bởi mức thu nhập được quyền dùng của mỗi cá nhân (mức

thu nhập khả dụng), tiêu dùng này tăng đồng biến với thu nhập khả dụng [15]. Còn

theo cách tiếp cận kinh tế vi mơ thì tiêu dùng chính là hành động nhằm thỏa mãn

nguyện vọng, trí tưởng tượng riêng và các nhu cầu về tình cảm, vật chất của một

cá nhân hoặc hộ gia đình nào đó thơng qua việc mua sắm các sản phẩm và việc sử

dụng các sản phẩm đó. Các sản phẩm này có thể là những sản phẩm hàng hóa

hoặc có thể là những sản phẩm dịch vụ. Phần lớn các sản phẩm này được tạo ra

trong quá trình sản xuất để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng [14]. Tiêu dùng của

16dân cư được coi là tiêu dùng cuối cùng vì đây là đối tượng trực tiếp tiêu dùng các

sản phẩm, dịch vụ. Tiêu17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp điều tra khảo sát thực địa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×