1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Giáo dục học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 11: Phổ nhiễu xạ tia X của sắt nano

Hình 11: Phổ nhiễu xạ tia X của sắt nano

Tải bản đầy đủ - 0trang

So sánh với kết quả chụp nhiễu xạ tia X mẫu sắt nano thu được từ nghiên cứu

của YuHoon Hwang, DoGun Kim, HangSik Shin (2011)[57].Hình 12. Ảnh nhiễu xạ tia X mẫu sắt nano được điều chế bởi YuanPang

Sun, XiaoQin Li, Jiasheng Cao, Weixian Zhang, H. Paul Wang (2006) [56]

Mẫu chụp cho thấy phân tử sắt nano chứa cả Fe0 và FeO nhưng cũng không

quan sát thấy Fe (III) và FeO hình thành do sự oxy hóa Fe0. Các tác giả đã phân tích

tỷ lệ Fe0 và FeO của mẫu sau 3 tuần, trong đó Fe0 chiếm 44%, FeO chiếm 56% , lớp

vỏ phân tử sắt nano chứa chủ yếu là FeO còn lớp lõi là Fe0. Trong mơi trường nước

thì

lớp

vỏchứa chủ yếu là FeOOH. Sựhình thành lớp vỏnano : Đầu tiên là sự tạo thành Fe2+ trên bề

mặt: 2Fe0 + O2 + H2O  2Fe2+ + 4OH 

Fe0 + 2H2O  Fe2+ + H2 + 2OH oxit bao quanh phân tửsắtFe2+ tiếp tục bị oxy hóa thành Fe3+4Fe2+ + 4H+ +O2 4Fe3+ + 2H2O

Fe3+ phản ứng

vớiOH  hoặc H2O tạo ra các hydroxit và oxyhydroxitFe3+ + 3OH   Fe(OH)3

Fe3+ + 2H2O  FeOOH + 3H+

Fe(OH)3 có thể bị dehydrat thành

FeOOH Fe(OH)3 + 3H+ FeOOH +

H2 O

Ở pH thấp (≤ 8) lớp sắt oxit có khả năng là vật mang và hút thu chủ yếu là

các anion như photpho, sunfat, nhưng khi ở pH đạt tới điểm đẳng điện, bề mặt oxit

khơng là vật mang và nó có thể hình thành phức giữa bề mặt với cation (ví dụ các

ion kim loại).

3.1.1.2. Ảnh chụp SEM của sắt nano[2]

Không sử dụng chất phân tán

Khi không sử dụng chất phân tán thì kết quả thu được sau phản ứng tạo thành 2

lớp: 1 lớp ở trên và 1 lớp ở dưới tách biệt

Lớp ở dưới nếu quan sắt bằng mắt thường thì sẽ thấy có màu đen, hạt này

bám chặt vào que khuấy từ và có kích thước lớn hơn so với lớp ở trên. Chúng tôi đã

tiến hành chụp SEM mẫu ở dưới và thu được kết quả:Hình 13.Ảnh SEM lớp ở dưới, không sử dụng chất phân tán.

Theo kết quả trên ta thấy hạt có hình cầu hoặc hình dẹt và kích thước khoảng

từ 50200nm. Tuy nhiên giữa các hạt khơng có sự phân biệt rõ ràng và kích thước phân

bố không đều.

Lớp ở trên nếu quan sắt bằng mắt thường thấy có màu xanh đen,so với lớp ở

dưới thì kích thước hạt có vẻ mịn hơn. Khi chúng tơi chụp SEM mẫu này thì thu

được kết quả:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 11: Phổ nhiễu xạ tia X của sắt nano

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×