1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Giáo dục học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 11: Ảnh hưởng của hàm lượng nano đến hiệu quả xử lý Cr(VI)

Bảng 11: Ảnh hưởng của hàm lượng nano đến hiệu quả xử lý Cr(VI)

Tải bản đầy đủ - 0trang

0,02561041,25187,496,97232,080,0561040,64993,516,48335,170,161040,41295,886,23537,65Biểu đồ 4: Ảnh hưởng của hàm lượng nano đến hiệu quả xử lý Cr(VI)

Với pH thích hợp, thời gian và nồng độ tốt nhất, hàm lượng sắt nano cho vào

xử lý tăng thì hiệu quả cũng tăng theo và đạt mức cao nhất 95,8% với hàm lượng

nano là 0,1g. Nano lưỡng kim luôn tỏ ra là một vật liệu khó tính trong việc xử lý

nước ơ nhiễm Cr(VI), với hàm lượng là 0,1g thì hiệu quả xử lý đạt tối đa là 37,65%.

Kết quả này khơng cao nhưng nó cũng cho thấy khả năng xử lý chất ô nhiễm trong mơi

trường.

Tóm lại:

Qua 4 thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng của pH dung dịch, thời gian phản ứng, nồng độ

chất ô nhiễm ban đầu và hàm lượng nano cho vào, chúng tôi thu được kết quả nhưsau: pH dung dịch thích hợp là 6, trong thời gian phản ứng 4 giờ, nồng độ Cr(VI)

ban đầu là 10mg/l và hàm lượng nano cho vào là 0,1g.

3.2.2. Đối với chì

Thí nghiệm

1:Khảo sát ảnh hưởng của pH dung dịch đến hiệu quảxử lýnước ô nhiễm chì bằng sắt nano và nano lưỡng kim.

Bảng 12: Ảnh hưởng của pH dung dịch đến hiệu quả xử lý chìpH dung

dịchSắt nanoNano lưỡng kimThờiHàmNồng độgianlượngchì banNồng độphảnnano chođầuchì sauHiệuchì sauHiệuứngvào(mg/l)phảnsuất (%)phảnsuất (%)(phút)(g)Nồng độứngứng(mg/l)(mg/l)2100,0251000,599,562,6137,393100,0251002,6997,3178,8821,124100,02510011,5888,4280,1719,835100,02510014,1585,8584,1015,9Biểu đồ 5: Ảnh hưởng của pH dung dịch đến hiệu quả xử lý chì

Với sắt nano, hiệu quả xử lý đạt cao nhất khi pH=2 và khi tăng pH, hiệu quả xử

lý giảm khi pH tăng dần và đạt 85,85 khi pH=5. Tuy nghiên ở pH>5, những dung dịch có

hàm lượng Pb2+ cao, dễ kết tủa Pb(OH)2 ngay trước khi tương tác với nano sắt, như

vậy sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý. Trong mơi trường axit, Pb có khả năng hồ tan

hoặc tạo phức với một số axit. Cùng với đó là sự khử của sắt, làm giảm nồng độ Pb

trong dung dịch.

Hiệu quả nano lưỡng kim xử lý Pb là không cao, mức cao nhất 37,39% ở pH=2

và giảm xuống còn 15,9% khi pH=5.

 pH=2 là thích hợp nhất.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 11: Ảnh hưởng của hàm lượng nano đến hiệu quả xử lý Cr(VI)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×