Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

10mg/l(hiệu suất 87,49% và 32,08%) và hàm lượng nano cho vào là 0,1g (hiệu suất 95,8% và

37,65%).

Sắt nano và nano lưỡng kim xử lý nước ô nhiễm Pb ở pH dung dịch thích hợp là

2 (hiệu suất đạt 99,5% với sắt nano và 37,39% với nano lưỡng kim), trong thời gian

phản ứng sắt nano 1 giờ (hiệu suất 99,96%) và nano lưỡng kim là 4 giờ (hiệu suất

54,38%), nồng độ Pb ban đầu là 50mg/l (hiệu suất 99,99% và 58,89%) và hàm lượng sắt

nano cho vào là 0,025g (hiệu suất 99,96%) và hàm lượng nano lưỡng kim cho vào

0,1g (hiệu suất 81,26%).

Nước ô nhiễm tại khu công nghiệp Phố Nối A của tỉnh Hưng Yên sau khi phân

tích xác định được nồng độ Cr(VI) là 0,14mg/l và Pb là 0,43mg/l, đều vượt quá giới

hạn cho phép so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải QCVN

40:2011/BTNMT.

Kết quả hiệu suất xử lý Cr(VI) của nước ô nhiễm thực tế đạt trên 99% đối với cả

sắt nano và nano lưỡng kim, nồng độ Cr sau xử lý là 0.02mg/l và 0,05mg/l; đạt QCVN

40:2011/BTNMT ở cả cột A và cột B.

Kết quả hiệu suất xử lý Pb của nước ô nhiễm thực tế đạt trên 99% đối với cả sắt

nano và nano lưỡng kim, nồng độ Pb sau xử lý là 0.03mg/l và 0,15mg/l; đạt QCVN

40:2011/BTNMT ở cả cột A và cột B.Kiến nghị

Trong nước thải cơng nghiệp có chứa nhiều thành phần khác nhau như các chất

hữu cơ, vô cơ, các kim loại nặng khác nhau. Cần có những nghiên cứu và đánh giá

sâu hơn nữa về khả năng ứng dụng sắt nano trong xử lý nước thải chứa các thành

phần nói trên khơng chỉ giới hạn trong xử lý kim loại Cr và Pb.

Trong khuôn khổ của luận văn, việc gia tăng nồng độ kim loại mới lên mức

cao nhất là 300 mg/l. Tuy nhiên, trong điều kiện thực tế, hàm lượng này có thể cao hơn

rất nhiều. Cần có những nghiên cứu thêm về hàm lượng vật liệu xử lý (sắt nano và

nano lưỡng kim) cho vào và nồng độ chất ô nhiễm để đạt hiệu suất xử lý cao nhất.Cần nghiên cứu về quá trình điều chế sắt nano lưỡng kim với các kim loại

khác không giới hạn ở lưỡng kim FeCu. Nano lưỡng kim FeCu được đánh giá là

hiệu quả xử lý chưa cao, cần nghiên cứu nano lưỡng kim với một số kim loại thích

hợp khác cũng như các chất ô nhiễm mà sắt nano lưỡng kim có thể xử lý triệt để,

hiệu quả, chi phí hợp lý và thân thiện với mơi trường./.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tiếng

Việt

[1] Lê Huy Bá (2008), Độc học môi trường bản, Nhà xuất bản Đại họcQuốc gia Hà Nội.

[2] Phạm

ThịThùy Dương (2010), “Nghiên cứu chếtạo Fe0 nano và thửnghiệm hiệu quả xử lý DDT tồn lưu trong đất”, Khóa luận tốt nghiệp Khoa Môitrường, ĐH Khoa Học Tự Nhiên – ĐH Quốc Gia Hà Nội.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×