Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Thiết kế dầm chính:

II. Thiết kế dầm chính:

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. 1. Chọn sơ bộ tiết diện dầm:

II. 1. a Xác định sơ đồ tính, kích thước nhịp:II. 1. b Xác định tải trọng lên dầm:

- Xác định số lực tập trung tác dụng lên dầm chính:

n=Ldc

11.2

+1 =

+ 1 = 11

Lb

1.12Có 9 lực đặt tại nhịp và 2 lực đặt tại gối ( lực tại gối =

-Tính lực tập trung do dầm phụ tác dụng lên dầm chính :ptt = 2.qtt .

ptc = 2.qtc .-1

tại nhịp )

2Ldp

2

Ldp

2= 32.66 × 5.2 = 169.8 kN

= 29.5 × 5.2 = 153.4 kNDo n ≥ 5 và các lực đặt đều nhau nên có thể quy đổi các lực tập trung thành

phân bố đều:GVHD: Ngô Vi LongPage 9qtt =

qtc =( n − 1) ptt

Ldc( n − 1) ptc

Ldc=(11 − 1).169.8

= 151.6 kN/m

11.2=(11 − 1) x153.4

= 137

11.2kN/mII. 1. c Xác định nội lực phát sinh trong dầm: N, Q, vẽ biểu đồ nội lực:II. 1. d Xác định momen kháng uốn cần thiết:

Wyc =M

2377.1×100

=

= 9904.6 cm3

γ c. f

1× 24II. 1. e Xác định giá trị chiều cao : hmin , hopt . Lựa chọn kích thước bụng dầm. Chọn tiết

diện chữ I:

hmin5 f n0

5 24 ×102 400

=

l= ×

×

×1120 = 92.75 cm

24 E ntb

24 21× 105 1.15h= 5.5×(Wyc)1/3= 5.5×(9904.6)1/3= 118 cm

tw= 3/2× Qmax/(h×fv)= 3/2× 84900/(118×0.58×2400)= 0.78 cm

GVHD: Ngô Vi LongPage 10chọn tw= 13 mm

hopt = 1,15 ×Wyc

tw= 1,15 ×9904.6

= 100 cm

1.3=> h= 120cm

Chọn δb= 13 mm

II. 1. f Xác định kích thước cánh dầm:

Chọn h = 120 cm

Chọn δ c = 2 cm ( thỏa δ c = (1 ÷ 3)δ b )

→ h1 = h − δ c = 120 − 2 = 118 cm

h0 = h − 2δ c = 120 − 2 × 2 = 116 cm

J yc = Wyc ×

Jb =h

120

= 9904.6 ×

= 594276cm 4

2

2δ b × h03 1.3 ×1163

=

= 169097cm 4

12

12J c = J yc − J b = 425179cm 4-Kiểm tra khả năng chịu cắt :τ=1.5Q 1.5 × 849

kN

kN

=

= 8.2 2 < γ c f v = 13,92 2 → thỏa

hδ b 120 × 1.3

cm

cmbc =2 × J c 2 × 425179

=

= 30.54cm

h12 × δ c

1182 × 2Vậy chọn bc = 50cmGVHD: Ngô Vi LongPage 11II. 2 Kiểm tra lại tiết diện đã chọn:A = 2(b. ) + (h -).= 2x(50x2) + (120 – 2x2)x1.3= 355 ()J= 2x(50x2^3/12+2x50x(118/2)^2)+ 1.3x116^3/12= 865364 (cm4)

Wn =2J/h= 2x865364/120 = 14423 (cm3)

Sx= (50x2)x (120/2-2/2)= 5900 (cm3)

Sc =(bc+ )+(=(50x2)x(120/2-2/2)+(1.3x116/2) x(116/4)= 8087 (cm3)

Trọng lượng 1m dài:

. A= 78.5 x 355x10-4 = 2.8

Tính nl của dầm có kể thêm nl của dầm gây ra

Qtc = qtc +. A =137 + 2.8= 139.8Qtt = qtt +. A =151.6 + 2.8= 154.4-Tại vị trí giữa dầm:

GVHD: Ngơ Vi LongPage 12Mmax = Qtt.= 154.4x(11.2^2)/8 = 2421 kNm- Tại vị trí gối tựa:

Qmax = Qtt.= 154.4x(11.2/2) = 864.64 kN-Tại vị trí cánh gối tựa cách 1 đoạn L1= =11.2/4= 2.8 mM1= Qtt ..L1 - Qtt.= 1816 kNm

Q1= Qtt x l/2 - Qtt x l1

= 432 kN

II. 2. a Kiểm tra theo cường độ (trạng thái giới hạn 1)

+ Điều kiện bền:

Ứng suất pháp ( tại vị trí giữa dầm)

= 242100/14423= 16.8< f. = 24Ứng suât tiếp ( tại vị trí gối tựa)

==(864.64x8087/(865364x1.3))= 6.22 < 0.58.f. = 13,92Ứng suât tương đương( tại vị trí cách gối tựa 1 đoạn L1= =2,25m)

= (1816x10^2x118/(14423x120))= 12.4GVHD: Ngô Vi LongPage 13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Thiết kế dầm chính:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×