Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. 4 Thay đổi tiết diện dầm:

II. 4 Thay đổi tiết diện dầm:

Tải bản đầy đủ - 0trang

= 864.64x1.87 – 154.4x(1.87^2)/2

= 1347 kNm

W1==1347/(240x10^-3)= 5613 (cm3)=(1.3x116^3)/12= 169097.1 (cm4)Jb== (5613x118)/2= 331167 (cm4)Jy/c1 =Jc1 = Jy/c1 - Jb = 331167 – 169097.1= 162070 (cm4)

b1==(2x162070)/(2x118^2)= 11.64 (cm)vậy ta chọn b1=150mm

III. 5. Tính liên kết giữa cánh và bụng dầm:

Chiều cao của đường hàn: hf >=(VmaxxSf)/(2x(βxfw)minxIx)

=( 864.64x10^2x 5900)/(2x0.7x1800x865364)

= 0.233 cm

Vậy chọn chiều cao đường hàn là 12 mm

II. 6. Nối và gối đầu dầm:

- Dầm chính chiều dài 9m thiết kế khơng cần nối dầm.

-Theo điều kiện áp lực mặt:

Ta có :

Aem ==== 54.32cm2Chọn sườn đầu dầm có bề dày bằng bản cánh là 3cm:

Chiều cao sườn đầu dầm là= 18,11 cm Chọn chiều cao sườn đầu dầm là 20cm

GVHD: Ngô Vi LongPage 16Aem = 20*3 = 60cm

• Kiểm tra theo điều kiện ổn định:0.65*= 38.45 cmAôđ = 20*3+2*38.45 = 136.9 cm2

J== 2025.63 cm4+r=== 3.85cm= == 19.12= 0.964ôđ=== 10.98 KN/cm2 < 24 KN/cm2 Thỏa.

IV. Thiết kế cột:

Thể tích nguyên: V = (2 * 3 * 26 + 2 * 68) * 900 = 262800Phần trăm tiết kiệm:

Thể tích còn lại:Vtk

14400

=

= 5.48 %

V

262800=V-= 262800 – 14400 = 248400 Khối lượng của dầm chính có chiểu dài 9m là:

= 248400 ** 7850 = 1949.94 kg Trọng lượng dầm chính:

N=.+GVHD: Ngơ Vi Long= 19.5 KN= 158.7922 * 9 + 19.50 = 1448.6298 KN

Page 17III. 1. Phương án cột đặc:

III. 1. a Sơ bộ chọn tiết diện:

N=.+= 158.7922 * 9 + 19.50 = 1448.6298 KNChọn thiết kế : l = 6 m; γ c = 1; f = 240 MPA

Chọn λ = 90 

== 0.612N

= 1448*6298 = 98.6

ϕmin . f .γ c 0.612* 24 *1Tra bảng: α x = 0.42, α y = 0.24

lox = µ x .l = 2 x 6 = 12 m = 1200 cm

loy = µ y .l = 0.7 x 6 = 4.2 m = 420 cmrx , y / cry , y / c=1200

= 90 = 13.33 cm  h ==420

= 90 = 4.67 cm  b =13.33

= 0.42 = 31.7 cm4.67

= 0.24 = 19.5 cmTừ λgt = 80 Chọn b = 20 cm; h = 32 cm.

Chọn δ b = 1 cm;  δ c = 1.8 cm [Thỏa δ b = (1÷3) δ c ]

III. 1.b Kiểm tra lại tiết diện đã chọn:

A = 2(b * δ c ) + (h Jx =) * δ b = 2 * (30 * 1.8) + (32 – 2 * 1.8) * 1 = 100.4(Thỏa)20*323 (20 − 1) *(32 − 1.8* 2) 3= 18345

12

12J y = 2* 1.8* 20 + (30 − 1.8* 2)*1 = 2402.37

12

12

3rx=Jx

A =GVHD: Ngô Vi Long318345

λx

100.4 = 13.5 cm  =1200

ϕ

= 13.5 = 88.9  x = 0.620Page 18ryJy=2402.37

λy

100.4 = 4.9 cm  =A =σx =N

1488.6298

=

= 23.27 KN/

ϕx * A

0.620*100.4σy =N

= 1488.6298 = 22.4 KN/

ϕy * A

0.644*100.4420

ϕ

= 4.9 = 85.7  y = 0.644< 24 KN/

< 24 KN/(Thỏa điều kiện bền)

(Thỏa điều kiện bền)III. 2 Cột rỗng (loại bản giằng):

N=.+= 158.7922 * 9 + 19.50 = 1448.6298 KNChọn thiết kế : l = 6 m; γ c = 1; f = 240 MPA

III.2.a Đối với trục thực:

Chọn λ = 80 

== 0.686N

= 1488.6298 = 87.99

ϕmin . f .γ c 0.644*100.4Chọn thép I-24a (A = 37.5

λx =σx =600= 10.1 = 59.4 ; rx = 10.1 cm; J y = 260)= 0.808N

1488.6298

=

= 23.9 KN/

ϕx * A

0.808* 2*37.5< 24 KN/(Thỏa điều kiện bền)

III. 2. b Đối với trục ảo:

Chọn λ1 = 35  λy =ry=λx2 − λ12 =600

= 48.76 = 12.5  b == 48.76

12.5

= 0.52 = 24.04Chọn b = 24 cmGVHD: Ngô Vi LongPage 19III.2.c Kiểm tra tiết diện đã chọn:

Jy== 2402.37

Jyry =λyA=11320

= 12.29 cm

2*37.5600

= 12.29 = 48.84=λtd == 60  ϕ y = 0.805λy2 + λ12 =N

1448.6298

=

= 23.99 kN/

ϕ x * A 0.805*75σx =σy =< 24 kN/(Thỏa điểu kiện bền)Chiều dài tính tốn của nhánh: lo,nh = λ1 * r1 = 35 * 2.63 = 92 cm  Chọn lo,nh =90 cm.

III. 3 Cột rỗng (loại thanh giằng):

N=.+= 158.7922 * 9 + 19.50 = 1448.6298 KNChọn thiết kế : l = 6 m; γ c = 1; f = 240 MPA

III. 3. a Đối với trục thực:

Chọn λ = 80 

== 0.686N

= 1448.6298 = 87.99

ϕmin . f .γ c 0.686* 24*1Chọn thép I-24a (A = 37.5

λx =; rx = 10.1 cm; J y = 260)600= 10.1 = 59.4III. 3. b Đối với trục ảo:

λy =λx2 − k *Chọn α =∑ Anh

∑ Axi k = 28∑ Anh = 2*37.5 = 75

GVHD: Ngô Vi LongPage 20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. 4 Thay đổi tiết diện dầm:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×