Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Tranh SGKbài 4. - Vât mẫu: các khối đa diện nêu trên.

- Tranh SGKbài 4. - Vât mẫu: các khối đa diện nêu trên.

Tải bản đầy đủ - 0trang

,phẳng chiếu đứng thì hình chiếu đứng là

hình gì? Hình chiếu đó phản ánh mặt nào

của hình hộp? Kích thước của hình hình

chiếu phản ảnh kích thước nào của hình

hộp ?

- GV đặt hình hộp lên 3 mặt phẳng chiếu

và mô phỏng cho HS quan sát.

+ Tương tự như trên làm với hình chiếu

bằng và chiếu cạnh ?

- Từ đó y/c hs rút ra kết luận, hoàn thiện

bảng 4 sgk.(HHCN), hình chiếu đó phản ánh mặt trước

của HHCN với kích thước: Chiều dài, chiều

cao của HHCN.

- Quan sát mơ hình.

Hs làm theo hướng dẫn

Kết luận:

- Hình hộp chữ nhật là hình được bao bởi 6

hình chữ nhật.

- Hình chiếu của hình hộp chữ nhật:

h

a

bHình

1

2

3Hình chiếu

Đứng

Bằng

cạnhHình dạng

Chữ nhật

Chữ nhật

Chữ nhậtKích thước

a.h

a.b

h.b132HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu hình lăng trụ đều

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

- GV cho HS quan sát tranh và mơ hình - Quan sát tranh và mơ hình của hình lăng trụ

lăng trụ đều.

đều:

+ Hình lăng trụ đều được bao bởi các + 2 mặt đáy là 2 hình đa giác đều phẳng bằng

hình gì ?

nhau và các mặt bên là các hình chữ nhật

bằng nhau.

- YCHS quan sát hình 4.5 sgk trả lời câu - Đại diện trả lời câu hỏi  theo dõi bs

hỏi sau:

+ Các hình 1,2 ,3 là hình chiếu gì ? H1: hình chiếu đứng; dạng hình chữ nhật,

Chúng có hình dạng thể nào ? Chúng thể kích thước a, h.

hiện kích thước nào của lăng trụ đều ?

H2: hình chiếu bằng; hình dạng tam giác,

kích thước a, b.

H3: hình chiếu cạnh; hình dạng hình chữ

nhật, kích thước b, h.

- YCHS hồn thiện bảng 4.2/SGK.

- Hồn thiện bảng 4.2.7,HìnhHình

chiếu1Đứng2Bằng3cạnhHình

dạng

Chữ

nhật

Tam

giác

cân

Chữ

nhậtKích

thước

a.h

a.bchóp đều.Hoạt động của Giáo viên

- GVYC HS quan sát tranh và mô hình

hình chóp đều.

+ Hãy cho biết hình này được bao bởi

các hình gì ?

- YCHS quan sát hình 4.6 sgk trả lời câu

hỏi:

+ Các hình 1,2,3 là các hình chiếu gì ?

Chúng có hình dạng như thế nào? Chúng

thể hiện kích thước nào của hình chóp ?

- YCHS hồnh thiện bảng 4.3 sgk.HìnhHình

chiếu1Đứng2Bằng3CạnhHình

dạng

Tam

giác

cân

Vuong

Tam

giác

cânHOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu hìnhh.bHoạt động của Học sinh

- Quan sát hình chóp đều.

+ Đáy là 1 đa giác đều, xung quanh là các

hình tam giác đều có chung đỉnh.

Hs thảo luận nhóm -> thống nhất đáp án

Đại diện nhóm trả lời. Lớp bổ sung.Kích

thước

a.h

a.a

h.a

4. Củng cố- Thế nào là hìmh chóp đều (Sgk).

- Hình chiếu của hình chóp đều.

- YCHS đọc phần ghi nhớ SGK.

- Hồn thiện bảng 4.3/SGK.

- Vận dụng làm bài tập 2 SGK

5.Hướng dẫn về nhà

- Bài tập về nhà ở sgk/trang 19.

8,- Đọc trước bài 3,5, chuẩn bị dụng cụ, vật liệu.: e ke. thước kẻ, bút chì,

tẩy, giấy bì, kéo, giấy toki..

***********************************************************9,Ngày dạy:8A :8B:Ngày soạn 07 tháng 09 năm 2014

8C :

Tiết: 4Bài 3: THỰC HÀNH : HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: - HS biết được sự liên quan giữa hướng chiếu và hình chiếu.

- Biết được cách bố trí các hình chiếu ở trên bản vẽ.

- HS đọc được bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng khối đa diện.

2. Kỹ năng: rèn kỹ năng quan sát, hoạt động nhóm

- Hình thành kỹ năng đọc, vẽ các khối đa diên, phát huy trí tưởng khơng gian của HS.

3. Thái độ :Tạo cho HS niềm say mê học tập bộ môn

II. Chuẩn bị

- Khung tên: để hướng dẫn cho học sinh kẻ vào bài tập báo cáo thực hành. ( góc dười

bên phải )

Vật liệu

Tỉ lệ

Bài số

TÊN BÀI TẬP THỰC HÀNH

Ghi tên vật

Số hiệu

Ghi tỉ lệ

liệu

TH

32mm

Người vẽ Tên người vẽ Ngày vẽ

Trường THCS Lợi Lạc

Kiểm

Lớp 8...

140 mm

tra

Dụng cụ: thước, eke, compa …. Mô hình các vật thể A, B, C, D,

sgk.

III. Tiến trình bài giảng

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

HS 1: Khối đa diện là gì ? làm bài tập câu a sgk ?

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG 1: Hình chiếu của vật thể.

Hoạt động của Giáo viên

- YCHS đọc nội dung bài thực hành (mục

II) và quan sát hình vẽ 3.1/SGK:

+ Hình chiếu 1 tướng ứng với hướng chiếu

nào?

+ Hình chiếu 2 tướng ứng với hướng chiếu

nào?

+ Hình chiếu 3 tướng ứng với hướng chiếu

nào?

+ Hướng chiếu A tương ứng với tên gọi của

HC nào?

+ Hướng chiếu B tương ứng với tên gọi của

HC nào?

+ Hướng chiếu C tương ứng với tên gọi của

HC nào?Hoạt động của Học sinh

- Đọc nội dung bài thực hành, quan sát

hình vẽ 3.1  trả lời câu hỏi:

+ Hướng B.

+ Hướng C.

+ Hướng A.

+ Hình chiếu đứng.

+ Hình chiếu bằng.

+ Hình chiếu cạnh.

10,- GV hướng dẫn HS trình bày bài thực hành - Nghe GV hướng dẫn tiến hành làm

(Báo cáo thực hành).

báo cáo thực hành.

+ Khung tên vẽ ở dưới tờ giấy A4 để dọc

cách bên mép phải tờ giấy 10mm (vẽ theo

mẫu).

+ Hình 3.1 ở trên; bảng 3.1 ở dưới.

+ Khi vẽ chia làm 2 bước: B1: vẽ mờ; B2: tơ

đậm.

+ Kích thước của hình phải đo và vẽ theo Hs tiến hành vẽ các hình

đúng tỉ lệ.

chiếu trên khổ giáy to ki A3

- GV đi từng bàn hướng dẫn HS vẽ hình và

sử dụng đúng dụng cụ.

HOẠT ĐỘNG 2: Đọc bản vẽ các khối đa diện.

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

- YCHS đọc nội dung bài thực hành (mục II) - Đọc nội dung bài thực hành, quan sát

và quan sát hình vẽ 5.1/SGK, đối chiếu với hình vẽ 5.1  hồn thành bảng 5.1:

các vật thể hình 5.2 bằng cách đánh dấu x vào

Vật

bảng 5.1/SGK.

thể

A

B

C

D

- YCHS vẽ các hình chiếu đứng, bằng, cạnh Bản vẽ

của một trong các vật thể A, B, C, D vào báo

1

x

cáo thực hành.

2

x

3

x

4

x

- Nghe GV hướng dẫn tiến hành làm

báo cáo thực hành.

- Chó ý khi vẽ:

+Phải xđ hình dạng

Gv theo doừi, uoỏn naộn

hình chiếu trớc khi tiÕn hµnh

GV. Tích hợp GDMT.

vÏ .

Ý thức thói quen lm vic theo quy trỡnh,tit +Đầu tiên vẽ mờ , sau ®ã vÏ

kiệm nguyên liệu,giữ vệ sinh nơi thực hành ®Ëm.

,góp phần bảo vệ mơi trường xung quanh.

+VÏ theo ®óng tỷ lệ.

+Vẽ cân đối trên BV (YC

thẩm mỹ)

+Kẻ bảng 3.1 và bảng 5.1 vào

góc phải của BV,hoặc sang

hẳn mặt bên cđa tê giÊy.

4. Củng cố- GV nhận xét giờ làm bài tập thực hành của HS

về: sự chuẩn bò, quy trình thực hiện thái độ thực hành …

- GV thu bài thực hành chấm điểm.

5.Hướng dẫn về nhà

- Đọc trước bài 6, làm mô hình các vật thể đã vẽ

- Đọc phần “Có thể em chưa biết?” .

Ngày soạn 14 tháng 9 năm 2014

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Tranh SGKbài 4. - Vât mẫu: các khối đa diện nêu trên.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×