Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khối tròn xoay là khối hình học được tạo thành khi quay 1 hình học phẳng quanh 1 đường cố định. Vậy để nhận dạng được các khối tròn xoay thường gặp ta nghiên cứu bài hơm nay.

Khối tròn xoay là khối hình học được tạo thành khi quay 1 hình học phẳng quanh 1 đường cố định. Vậy để nhận dạng được các khối tròn xoay thường gặp ta nghiên cứu bài hơm nay.

Tải bản đầy đủ - 0trang

,Nó thể hiện kích thước nào của khối

hình trụ ?

- Cho HS hoàn thiện bảng 6.1.

- GV nhận xét và hồn thiện.

- YCHS quan sát tranh và mơ hình hình

nón:

+ Hãy gọi tên các hình chiếu của hình

nón ? Hình chiếu có dạng gì? Nó thể

hiện kích thuớc nào của khối hình nón ?

- Cho HS hồn thiện bảng 6.2.

- GV nhận xét và hoàn thiện.

- YCHS quan sát tranh và mơ hình hình

cầu.

+ Cho tên và hình dạng của các hình

chiếu ?

- Cho HS hồn thiện bảng 6.3.

+ Để biểu diễn khối tròn xoay cần mấy

hình chiếu ? Gồm những hình chiếu nào

? Để xác định khối tròn xoay cần những

kích thước nào?

Chú ý: thường dùng 2 hình

chiếu để biểu diễn khối

tròn xoay, một hình thể

hiện chiều cao và mặt

bên, một hình thể hiện

hình dạng và đường kính

mặt đáy.Hình chiếuHình dạngKích

thướcĐứngChữ nhậtd.hBằngTròndcạnhChữ nhậtd.h- Quan sát tranh, mô hình của hình

nón.

+ Trả lời câu hỏi.

- Hoàn thiện bảng 6.2

Hình

chiếu

ĐứngHình dạng Kích thước

Tam giácBằngTròncạnhTam giácd.h

d

d.h- Quan sát tranh, mô hình của hình

cầu.

+ Trả lời câu hỏi.

- Hoàn thiện bảng 6.3.

Hình

chiếuHình dạngKích thướcĐứngTròndBằngTròndcạnhTrònd4. Củng cố

- YCHS đọc phần ghi nhớ.

- Các khối tròn xoay được hình thành như thế nào ? Chúng

gồm những kích thước

nào?

- Làm bài tập trang 26

5. Hướng dẫn về nhà

- Vẽ các hình chiếu của các hình trên vào vơ.û

- Trả lờ câu hỏi SGK.

- Chuẩn bò dụng cụ, báo cáo thực hành, đọc trước bài 7.

******************************************13,Ngày soạn 19 tháng 9 năm 2014

Ngày dạy: 8A:8B:8C:

Tiết: 6Bài 5,7. BÀI TẬP THỰC HÀNH:ĐỌC BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN

ĐỌC BẢN VẼ CÁC KHỐI TRÒN XOAY

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Học sinh biết đọc bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng khối tròn xoay.

2. Kỹ năng: rèn kỹ năng quan sát, hoạt động nhóm

- Rèn luyện kĩ năng đọc bản vẽ các vật thể đơn giản.

3. Thái độ :Tạo cho HS niềm say mê học tập bộ môn

- Phát huy trí tưởng tượng khơng gian của học sinh.

II. Chuẩn bị

- Dụng cụ: thước, êke, compa …..

- Mơ hình các vật thể hình 7.2 SGK và các vật mẫu (nếu có)

III. Tiến trình bài giảng

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

Các khối tròn xoay được hình thành như thế nào ? Chúng gồm những kích thước

nào? Vẽ hình chiếu của hình trụ ?

3. Thực hành:

Để rèn luyện kĩ năng đọc bản vẽ các vật thể có dạng khối tròn xoay ta tiiến hành như

thế nào ?

HOẠT ĐỘNG 1: Phân tích nội dung bản vẽ thực hành.

- GV yªu cầu quan sát h7.1 đối

chiếu các bản vẽ hình chiếu

1,2,3,4 xem nã biĨu diƠn vËt thĨ

nµo ë h7.2?(A,B,C,D?)- HS quan sát và đối chiếu cho

nhận xét:

+BV số 1 biểu diễn vËt thĨ D

+BV sè 2 biĨu diƠn vËt thĨ B

+BV sè 3 biĨu diƠn vËt thĨ A

+BV sè 4 biĨu diễn vật thể C

- Mỗi BV thiếu 1 hình chiếu, BV

1,2 thiếu HC cạnh,BV 3,4 thiếu

HC bằng.- Mỗi bản vẽ trên h 7.1 có mấy hình

chiếu?

Ta cần phân tích vật thể để tìm

nốt hình chiếu còn lại.

- Nhìn từ trái sang phải vật thể D

- HS phát hiện ra hình chiếu

ta có hình dạng của HC là hình

còn lại giống một hình chiếu

gì? nó giống với hình chiếu nào? tđã biÕt.

¬ng tù cho BV sè 2,3,4 vËt thĨ

- HiĨu râ vì sao lại vẽ thiếu( đã

B.,A,C...

học).

- Vật thể D đợc cấu tạo bởi những

14,khối hình cơ bản nào?

- Tơng tự vât thể B,A,C đợc cấu tạo

bởi những khối hình cơ bản nào

đã học?- GV tổng hợp các ý kiến và diễn

giải quy trình làm bài thực hành

trên khổ giấy A4.

+ Chọn một vật thể em thích để

vẽ vào khổ giấy trên thêo đúng quy

ớc (vẽ thêm cả hình chiếu còn thiếu

vừa phân tích),sau đó kẻ bảng

7.1&7.2 vào mặt sau tờ giấy để

tóm tắt đọc BV.Hình 7.1 và hình

7.2 SGK

GV. Tớch hợp GDMT.

Ý thức thói quen làm việc theo quy trình,tiết

kiệm nguyên liệu,giữ vệ sinh nơi thực

hành ,góp phần bảo vệ mụi trng xung

quanh.-Vật thể D đợc tạo bởi 3 khối

hình cơ bản là: Hình trụ, hình

nón cụt,hình hộp.

- Vật thể B đợc tạo bởi 2 khối

hình là: hình hộp , hình chỏm

cầu.

- Vật thể A đợc tạo bởi 2 khối

hình là: hình trụ , hình hộp.

- Vật thể C đợc tạo bởi 2 khối

hình là: hình hộp , hình nón

cụt.HOT ĐỘNG 3: Hs làm báo cáo thực hành.

Các nhóm hồn thành bảng 7.1 và 7.2 SGK

Bảng 7.1

Vât thể

A B C D

Bản vẽ

1

x

2

x

3

x

4

xBảng 7.2

Vật thể

Khối hình học

Hình trụ

Hình nón cụt

Hình hộp

Hình chỏm cầuABCDx

xx

x

xx

xx

xMõi nhóm chọn một vật thể mình thích rồi vẽ vào giấy khổ A4 -> vẽ thêm các hình chiếu

- HS làm theo sự hướng dẫn của GV. Hướng dẫn HS chú ý mẫu báo cáo thực hành.

4. Củng cố

15,- GV nhận xét giờ làm bài thực hành: Sự chuẩn bị của HS, cách thực hiện, thái độ

học tập.

- GV thu bài tập thực hành.

5. Hướng dẫn về nhà

- Đọc và xem trước bài 8.

- Về nhà vẽ lại vật thể.

*****************************************

Ngày dạy:8A:8B:Ngày soạn 28 tháng 9 năm 2014

8C:Tiết: 7

CHƯƠNG II:

BẢN VẼ KỸ THUẬT

Bài 8. KHÁI NIỆM VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT - HÌNH CẮT

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: - HS biết được 1 số khái niệm vềø bản vẽ kĩ thuật, nội dung và phân loại bản

vẽ kĩ thuật.- Từ quan sát mơ hình và hình vẽ của ống lót, hiểu được hình cắt được vẽ như

thế nào và hình cắt dùng để làm gì ? Biết được khái niệm và cơng dụng của hình cắt.

- HS biết được nội dung của bản vẽ chi tiết.- Biết cách đọc bản vẽ chi tiết đơn giản.

2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng đọc bản vẽ kĩ thuật nói chung và bản vẽ chi tiết nói riêng

3. Thái độ :Tạo cho HS niềm say mê học tập bộ môn

II. Chuẩn bị

- Tranh giáo khoa bài 8

III. Tiến trình bài giảng

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

Các khối tròn xoay được hình thành như thế nào ? Chúng gồm những khối hình học nào

mà em biết ?

3. Bài mới:

Ta đã biết vai trò của bản vẽ kĩ thuật. Vậy, để hiểu được 1 số khái niêïm và công

dụng của bản vẽ kĩ thuật chúng ta cùng tìm hiểu bài hơm nay.

HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu khái niệm chung.

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

+ Em hãy nêu vai trò của bản vẽ kĩ thuật?

+ Trả lời câu hỏi.

- Thông báo: Các sản phẩm từ nhỏ đến lớn

đều do con người sáng tạo và làm ra đều

gắn liền với bản vẽ kĩ thuật.

+ Vậy, nội dung của bản vẽ phải thể hiện + Điền từ vào chỗ trống hoàn thành khái

được những gì ?

niệm.

- Bản vẽ kĩ thuật (bản vẽ) trình bày các

t.tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạnh

hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc

thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ.

16,+ Mỗi lĩnh vực có 1 bản vẽ riêng cho ngành Hs ví dụ

mình. Em Hãy kể tên 1 số lĩnh vực mà em

biết ?

+ Bản vẽ kĩ thuật được chia thành những - Gồm 2 loại lớn: Bản vẽ cơ khí và bản vẽ

loại nào?

xây dựng .

Gv nhận xét và chốt kết

luận.

HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu khái niệm về hình cắt.

- YCHS trả lời câu hỏi:

+ Khi muốn quan sát các bộ phận bên trong

của quả cam ta làm như thế nào?

- Nhấn mạnh: Để diễn tả kết cấu bên trong

bị che khuất của vật thể trên bản vẽ kĩ thuật

cần phải dùng phương pháp cắt.

+ Hình cắt là gì ?II . Khái niệm về hình cắt

+ Phải cắt đôi quả cam để

quan sát.

- Nghe và ghi nhớ kiến thức.+ Trả lời câu hỏi.

- Hình cắt là hình biểu diễn

phần vật thể ở sau mặt

+ Hình cắt được vẽ như thế

phẳng cắt.

nào và dùng để làm gì ?

- Hình cắt dùng để biểu diễn

- GV trình bày phương pháp cắt rõ hơn hình dạng bên trong

cái ống lót cho hs quan sát của vật thể

hình 8.2

Hs nghe, quan sát và trả lời

- Cho biết phần vật thể bị mặt phẳng cắt qua

được thể hiện bằng nét gì?

- Phần bò mặt phẳng cắt cắt

Gv yêu cầu các nhóm thực qua được kẻ gạch gạch.

hành vẽ hình cắt một số vật Các nhóm thực hành vẽ hình

thể mà gv chuẩn bò

cắt các vật mẫu

Gọi đại diện các nhóm lên Đại diện nhóm lên vẽ hình,

bảng vẽ hình

các nhóm khác quan sát ,

bổ sung

Gv nhận xét và chốt kết

luận.

4. Củng cố

- YCHS đọc phần ghi nhớ sgk.

- Nội dung của bản vẽ kỹ thuật là gì? Phân loại?

- Hình cắt là gì? Trên bản vẽ kỹ thuật hình cắt dùng để làm gì?

- GV yêu cầu HS trả lời các câu 1,2,3 sau bài học.

5.Hướng dẫn về nhà

Học bài và đọc trước bài 9 sgk.

Tìm hiểu bản vẽ chi tiết

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khối tròn xoay là khối hình học được tạo thành khi quay 1 hình học phẳng quanh 1 đường cố định. Vậy để nhận dạng được các khối tròn xoay thường gặp ta nghiên cứu bài hơm nay.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×