Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TiÕt 27 - Bµi 29 : Trun chun ®éng

TiÕt 27 - Bµi 29 : Trun chun ®éng

Tải bản đầy đủ - 0trang

,biết bộ truyền đai gồm bao

nhiêu chi tiết? đợc làm bằng vật

liệu gì?

- Tại sao khi quay bánh dẫn, bánh

bị dẫn lại quay theo?- Hãy cho biết tốc độ và chiều

quay của các bánh?

- Gv đánh giá, tổng hợp, nêu

nguyên lý làm việc

Chiều quay có thể thay đổi tuỳ

thuộc vào bộ truyền

- Tốc độ thay đổi tuỳ thuộc vào

đờng kính bánh của bộ truyền.

? Từ hệ thức trên em có nhận xét

gìvề mối quan hệ giữa đờng

kính bánh đai và số vòng quay

của chúng?

? Muốn đảo chiều chuyển động

của bánh bị dẫn, ta mắc dây dai

theo kiểu nào?

- Gv vận hành mô hình, phânGồm: bánh dẫn1,bánh bị dẫn

2,và dây đai 3

b. Nguyên lý làm việc

- Khi bánh dẫn 1(có đờng kính

D1) quay với tốc độ nd(n1)

(vòng /phút), nhờ lực ma sát giữa

dây đai và bánh đai, bánh bị

dẫn1 (có đớng kính D2) sẽ quay

với tốc độ nbd (vòng/phút)

- Tỷ số truyền đợc xác định nh

sau: i = nbd/nd = n2/n1= D1/D2

hay n2=n1xD1/D2

c. ứng dụng

Máy khâu, máy khoan , máy

tiện, ôtô, máy kéotích chiều quay trên mô hình2. Truyền động ăn khớp.

a. Cấu tạo bộ truyền động- Y/c hs liên hệ thực tế

- GV tổng hợp, phân tích, nêu

phạm vi ứng dụng (chú ý cách

tăng ma sát đối với đai truyền

của máy xay xát gạo ở địa phơng

- đây là nhợc ®iĨm cđa bé

trun ®éng ®ai)

- Gv giíi thiƯu kh¸i niƯm (nói rõ

bộ truyền động ăn khớp sẽ hạn

chế đợc nhợc ®iĨm cđa bé

trun ®éng ®ai)

Y/c hs quan s¸t H29.3

- H·y mô tả bộ truyền động ăn

khớp và điền vào dấu ba chấm

SGK.

- Để các bánh răng ăn khớp đợc với

Muốn ăn khớp đợc thì khoảng

nhau hoặc đĩa ăn khớp với xích

62,cần đảm bảo yếu tố gì?

- ý kiến khác

- Gv đánh giá, tổng hợp

- Từ phần tổng hợp tên rút ra kết

luận (tính chất)

- Phân tích, chứng minh thông

qua công thức xác định tỷ số

truyền

- Y/c hs liên hệ thực tế.cách giữa hai rãnh kề nhau trên

bánh này phải bằng khoảng cách

giữa hai răng kề nhau trên bánh

kia. (Bớc răng bằng nhau)

b.Tính chất

Nếu bánh 1 có số răng Z1 quay với

tốc độ n1 (vòng /phút), bánh 2

có số răng Z2 quay với tốc độ n2

(vòng /phút)

tỉ số truyền:

i = n2/n1 = Z1/Z2 hay n2= n1 x

Z1/Z2

Bánh răng nào có số răng ít hơn

sẽ quay nhanh hơn

Cho bit:

Gii

Z1 =50

T s truyn là:

Z2 =20

i= Z1 /Z2

=50/20=2,5

Tính: i=?

n2=n1. Z1/Z2.

=> Đĩa líp quay nhanh

hơn.Bài tập 1: Đĩa xích của xe đạp có 50 răng,

đĩa líp có 20 răng.Tính tỉ số truyền I và

cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn?

Bài tập 2: Thông số đặc trưng cho các bộ

truyền chuyển động quay là:

c. øng dơng

A. Đĩa và xích truyền.

Trang101 SGK

B. Các bánh răng.

Bé trun động bánh răng nh

C. T s truyn i.

đồng hồ, hộp số xe máy.

D. Lc ma sỏt.

Bộ truyền động xích nh xe

đạp ,xe máy, máy nâng truyền

4Củng cố

- Y/c 01 hs đọc phần ghi nhớ.

- Trả lời các câu hỏi ở Sgk.

- Nhận xét, đánh giá giờ học

5. Hớng dẫn về nhà:

- Dặn dò HS Xem trớc bài 30

********************************************************************63,64,Ngày soạn : 08/02/2015.

Ngày dạy:

8A:8B:

8C:

TiÕt 28–

Bµi 30 : BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNGI. Mơc tiêu:

- Sau bài này hs phải

- Hiểu đợc cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của một số

cơ cấu biến đổi chuyển động thờng dùng.

-ứng dụng tìm hiểu qua các đồ dùng ngoài thực tế có biến đổi

chuyển động

-Có ý thức học bài qua việc tìm hiểu tranh ảnh.

II.Chuẩn bị:

- Đối với giáo viên:

+ Nội dung: Nghiên cứu Sgk, Sgv, tài liệu tham khảo.

+ Đồ dùng: Tranh vẽ, mô hình các cơ cấu tay quay con trợt,

bánh răng thanh răng, cơ cấu tay quay thanh lắc

- Đối với học sinh:

Nghiên cứu kỹ Sgk, chuẩn bị phơng án trả lời các câu hỏi ở

Sgk.

III. Tiến trình bài học:

1. ổn định tổ chức lớp:

Lp 8A:

Lp 8B:

2. Kiểm tra bài cũ:

? Thông số nào đặc trng cho các bộ truyền chuyển động quay,

lập công thức tính tỷ số truyền của các bộ truyền động.

3. Bài mới:

Hoạt động của giáo viên và

học sinh

Nội dung kiến thức cơ bản65,Hoạt động 1:Tìm hiểu tại

sao cần biến đổi chuyển

động?

-Y/c hs quan sát H30.1 Sgk

- Y/c hs quan sát mô hình

- Y/c hs nghiên cứu thông tin ở

mục I Sgk

- Tai sao chiếc máy khâu lại

chuyển động tịnh tiến đợc?

- Hãy mô tả chuyển động cụ thể

của từng chi tiết trong H30.1

bằng cách hoàn thành câu (Gv

treo bảng phụ)

- Gv kết luận.I. Tại sao cần biến đổi chuyển

động?

Cần biến đổi chuyển động vì các

bộ phận công tác của máy cần những

chuyển động khác nhau để thực

hiện những nhiệm vụ nhất định từ

một chuyển động ban đầu

- Cơ cấu biến chuyển động quay

thành chuyển động tịnh tiến

hoặc ngợc lại

- Cơ cấu biến đổi chuyển động

quay thành chuyển động lắc

hoặc ngợc lại66Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TiÕt 27 - Bµi 29 : Trun chun ®éng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×