Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiến thức: - HS hiểu được như thế nào là mối ghép động.

Kiến thức: - HS hiểu được như thế nào là mối ghép động.

Tải bản đầy đủ - 0trang

,+ Mối ghép pit tông xi lanh

có mặt tiếp xúc là mặt

trụ tròn và ống tròn.

+ Mối ghép sống trượt rãnh trượt, có mặt tiếp

- YCHS quan sát khớp tịnh tiến hoạt động từ xúc là do mặt sống trượt

và rãnh trượt.

từ và trả lời câu hỏi:

+ Trong khớp tịnh tiến, các điểm trên vật - Quan sát và trả lời:

chuyển động như thế nào ?

+ Mọi điểm trên vật có

+ Khi làm việc xảy ra hiện tượng gì ? Hiện chuyển động giống hệt

tượng này có lợi hay có hại ? Khắc phục nhau, vận tốc như nhau...

chúng?

+ Tạo nên ma sát lớn làm

+ Lấy ví dụ khớp tònh tiến?

cản trở chuyển động; làm

Gv nhận xét và chốt kết luận. nhẵn bề mặt, bôi trơn

bằng dầu mỡ...

+ Ống tiêm, ngăn bàn, học

tủ...

* Khớp tònh tiến:

- Cấu tạo: Mối ghép tònh

tiến có mặt tiếp xúc là

mặt

trụ

tròn

ống

tròn.Hoặc sống trượt - rãnh

trượt.

- Đặc điểm: Các điểm trên

vật chuyển động giống

- Cho HS quan sát hình 27.4 sgk hệt nhau. Khi chuyển động

cho biết:

tạo nên ma sát làm cản

+ Khớp quay gồm mấy chi trở chuyển động. Để giảm

tiết ? Các mặt tiếp xúc của ma sát phải dánh bóng bề

khớp quay thường có hình dạng mặt và bôi trơn .

gì ?

- Ứng dụng: Để biến

- YCHS quan sát ổ trước xe đạp chuyển động tònh tiến

và cho biết:

thành chuyển động quay

+ Gồm mấy chi tiết ? Mô tả và ngược lại .

cấu tạo của từng chi tiết?

- Quan sát hình vẽ trả lời:

+ Để giảm ma sát trong cho + 3 chi tiết: ổ trục, bạc lót,

các khớp quay trong kó thuật trục. Mặt tiếp xúc mặt hình

người ta làm như thế nào?

trụ tròn.

- GV đưa ra kết luận.

+ Hãy lấy ví dụ về khớp quay

trong thực tế ?

+ Moay ơ, trục, côn, nắp

Gv nhận xét và chốt kết luận. nồi, đai ốc hãm, đai ốc,

vòng đệm.

hình dáng như thế nào

 YCHS làm câu hỏi ở sgk.57,+ Lắp bạc lót hoặc dùng

vòng bi.

- Nghe và ghi nhớ.

+ Ổ bi, moay ơ, bản lề

cửa...

* Khớp quay

- Cấâu tạo: Mỗi chi tiết có

thể quay quanh 1 trục cố

đònh so với chi tiết kia .

- Đặc điểm: Chi tiết có lỗ

thường được lắp bạt lót để

giảm ma sát hoặc vòng bi

- Ứng dụng: Được dùng

trong nhiều thiết bò VD: xe

đạp, xe máy …

4. Củng cố:

- Ở xe đạp, khớp nào là khớp quay ?

- Hãy lấy ví dụ về khớp quay trong thực tế ?

- GV tóm tắt bằng phần ghi nhớ.

5. Hướng dẫn về nhà

- Học bài và xem trước bài mới (Bài 28).

- Chuẩn bò mẫu báo cáo thực hành như mục “III”.

************************************************58,Ngày dạy:Ngày 01 tháng 02 năm 2015

8A:

8B:

8C:

Tieát 26: Bài 28. THỰC HÀNH GHÉP NỐI CHI TIẾTI. Mục tiêu

1. Kiến thức: - HS hiểu được cấu tạo và biết cách tháo, lắp ổ trục trước và trục sau xe đạp.

- Biết cách sử dụng dụng cụ, thao tác an tồn.

- Hình thành cho HS tác phong làm việc nhanh nhẹn, đúng quy trình.

2. Kỹ năng: rèn kỹ năng quan sát, hoạt động nhóm

3. Thái độ :Tạo cho HS niềm say mê học tập bộ môn

II. Chuẩn bị

GV: 1 bộ may ơ xe đạp và các dụng cụ cần thiết khác.

HS: kẻ sẵn bảng thực hành

III. Tiến trình bài giảng

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

HS 1: Thế nào là mối ghép động ? Nêu đặc điểm, ứng dụng của từng loại mối ghép?

3. Bài mới:

GTB: Trong thực tế, mỗi thiết bị do nhiều chi tiết hợp thành. Bằng phương pháp gia

công ghép nối ta có thể liên kết các chi tiết lại với nhau để tạo thành những bộ phận máy.

Để hiểu được cách ghép nối chi tiết. Chúng ta cùng nghiên cứu bài hôm nay ?

HOẠT ĐỘNG 1: Hướng dẫn chung

GV giới thiệu quy trình tháo lắp theo sơ đồ sau:

Đai

Nắp

Nắp

Đai  Vòng 

Trụ 

Nồi 

Nồi

ốc

cơn

nồi

Bi

nồi  Bi 

ốc

đệm

c

trái

phải

hãm

trái

phải

- GV hướng dẫn cách chọn các dụng cụ để tháo.

- Giới thiệu 1 số thao tác cơ bản để hs quan sát, khi tháo nên đặt các chi tiết theo 1

trật tự nhất định.

- Quy trình lắp ngược lại với quy trình tháo.

HOẠT ĐỘNG 2: Tổ chức cho hs thực hành

- Cho HS thao tác theo quy trình đã được thống nhất.

- GV quan sát và hướng dẫn nêu cần.

- HS thực hiện việc bảo dưỡng chi tiết.

- HS thực hiện các bước lắp theo sơ đồ đã lập ra.

* Chú ý : Cố định bi bằng mỡ.

- Điều chỉnh côn sao cho ổ trục chạy êm, không rơ, không kẹt.

HOẠT ĐỘNG 3: Viết báo cáo thực hành

MẪU BÁO CÁO

Họ tên hs:.........................................................Lớp ........

1. Từ quy trình tháo cụm trước(sau) xe đạp, hãy vẽ sơ đồ lắp.

........................................................................................................................................

2. Có nên lắp các viên bi có đường kính khác nhau vào cùng 1 ổ không? tại sao?

59,........................................................................................................................................

3. Khi cụm trước (sau) bị đảo hoặc quá chặt không quay được, cần phải điều chỉnh như thế

nào?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

4. Nhận xét và đánh giá bài thực hành;

- Qua bài thực hành đã giúp em hiểu được những gì? em đã vận dụng được gì cho thực tế?

.....

4. Củng cố :

- GV Cho hs ngừng làm việc thu rọn vật liệu, dụng cụ, vệ sinh lớp học.

- Hs nộp báo cáo thực hành

- GV nhận xét đánh giá kết quả thực hàn của hs về khâu chuẩn bị, tinh thần thái độ,

kết quả thực hành.

5. Hướng dẫn về nhà

Oân tập lại các kiến thức đã học

********************************************************Ngày dạy: 8A:8B:Ngày soạn 08 thỏng 02 nm 2015

8C:Chơng V: Truyền và biến đổi trun ®éng

60Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiến thức: - HS hiểu được như thế nào là mối ghép động.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×