Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

trình làm hàng mã có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc hoặc khơng có nguồn gốc

rõ ràng.

Điều này đã tạo nên sự thay đổi đáng k trong thành phần của các loại chất

thải sinh ra từ quá trình sản xuất và gây ra những ảnh hưởng khác nhau đến môi

trường sinh thái, sức khỏe của con người.

3.1.2. Một số loại nguồn thải cơ bản trong hoạt động sản xuất vàng mã

Chất thải rắn: Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất của làng nghề

bao gồm chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn sản xuất.

Chất thải rắn sinh hoạt của làng nghề có tỷ lệ chất hữu cơ khá cao, chủ yếu là

thực phẩm thải, chất thải làm vườn, chăn nuôi và phần lớn đều là chất thải hữu cơ

dễ phân huỷ (tỷ lệ các thành phần dễ phân huỷ chiếm tới 70% trong chất thải sinh

hoạt gia đình).

Hoạt động sản xuất của làng nghề vàng mã thải ra một lượng lớn chất thải

rắn không nguy hại, chủ yếu là giấy, bìa, tre nứa... nhưng việc thải ra khơng theo

quy định sẽ gây nên tình trạng mất vệ sinh trong khu dân cư. Ngoài ra c n dẫn tới

tình trạng ơ nhiễm đối với các nguồn nước mặt và nước dưới đất.

Nước thải: Trong quá trình sản xuất, lượng nước thải phát sinh không lớn

nhưng chứa nhiều hố chất độc hại, nếu khơng xử lý triệt đ và thải trực tiếp ra

ngồi mơi trường sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của sinh vật và sức

khỏe của con người.

Thống kê sơ bộ một số nguồn thải tại làng nghề sản xuất vàng mã Song Hồ,

huyện Thuận Thành, t nh Bắc Ninh được trình bày ở bảng 3.1 như sau;

Bảng 3.1. Thống kê một số cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng mã phát sinh chất

thải tại huyện Song Hồ

TT Tên cơ sở sản

Địa c ỉ

Nguổn t ải p át sin

xuất, kinh

doanh

1Nƣớc t ảiCơ sở hàng mã Thôn Đạo Nước

Diện HiềnTú,

Song Hồ2Cơ sở hàng mãthảiC ất t ải rắnnhuộm Giấy vụn, giấy bìa, giấyxã giấy, nước thải pha thiếc, bột phẩm màu, mẩu

phẩm màutre vụnKhoảng: 2m3/ngàyKhoảng 5 kg/ngàyNướcthải41nhuộm Giấy vụn, giấy bìa, giấyQuang Tuyến3Đại lý vãng mã

Duy - Langiấy, phẩm màuthiếc, mẩu tre vụnKhoảng 1m3/ngàyKhoảng 4 kg/ngàyNước thải pha phẩm Giấy vụn, giấy bìa, giấy

màu

thiếc, giấy bóng, giấy vụ

khơng cân được

Khoảng 0,5m3/ngày

Khoảng 3 kg/ngày4Quần áo hàng

mã Long

ThêuNướcthảinhuộm Giấy vụn, giấy bìa, giấygiấy, nước thải pha thiếc, mẩu tre vụn

phẩm màu

Khoảng 4 kg/ngày

Khoảng 1m3/ngày5Đại lý hàng mã

Th TámNước pha phầm màu

Khoảng 0,5m3/ ngàyGiấy vụn, giấy bìa, giấy

thiếc, mẩu tre vụn

Khoảng 3-5 kg/ngày tùy

mùa6Quần áo hàng

mã Hữu HưngNước thải nhuộm Giấy vụn, giấy bìa, giấy

giấy, nước thải pha thiếc, mẩu tre vụn, giấy

màu

vụn không cân được.

Khoảng 2m3/ngày7Cơ sở Triện

HảiKhoảng 4 - 5 kg/ngàyNước thải nhuộm Giấy vụn, giấy bìa, giấy

giấy, nước thải pha thiếc, mẩu tre vụn, giấy

màu

bìa, giấy vụn khơng cân

được.

Khoảng 5m3/ngày

Khoảng 5 - 5,5 kg/ngày89Cơ sở vàng mã

Hiếu Trang

Cửa hàng đồ

vàngNguyễn ĐắcNước

giấythảinhuộm Giấy vụn, giấy bìa, giấy

thiếc, mẩu tre vụnKhoảng 5m3/ngàyKhoảng 4,5 kg/ngàyNước màuGiấy vụn, giấy bìa, giấy

thiếc, mẩu tre vụnKhoảng 0,5m3/ngàyKhoảng 3 - 5 kg/ngàyHạnh4210Doanh Nghiệp Thôn Đông Nước màu, nước thải Giấy vụn, giấy bìa, giấy

Tư Nhân Tranh Khê,

xã pha mực tàu

thiếc, giấy bản mỏng, bìa

Dân

Gian Song Hồ

Đơng

Hồ

Nguyễn ĐăngKhoảng 1m3/ngàymàu

Khoảng 3 kg/ngàyChế

Cơ sở sản xuất

của nghệ nhân

Nguyễn

ThịNước thải nhuộm Giấy vụn, giấy bìa, giấy

giấy, nước thải pha thiếc, mẩu tre vụn

mực tàu

Khoảng 2 kg/ngàyOanhKhoảng 1,5m3/ngày12Cửa hàng tranh

dân gian Đông

HồNước màu13Cơ sở sản xuấtNướcvàng mã Tuyến

Mếngiấy, nước màu11Giấy vụn, giấy bìa, giấy

Lượng nước thải phát bìa

sinh: khơng đáng k

Khoảng 2,5 kg/ngày

thảinhuộm Giấy vụn, giấy bìa, giấyKhoảng 2m3/ngàythiếc, mẩu tre vụn, bìa

giấy

Khoảng 3 - 5 kg/ngày13Doanh nghiệpNướcthảinhuộm Giấy vụn, giấy bìa, giấytư nhân tranh

dân gian Đông

Hồ

Nguyễngiấy, nước mài mựcbản mỏngKhoảng 1m3/ngàyKhoảng 2-3 kg/ngàyĐăng Chế

14Cơ sở hàng mã Thôn Tú Nước thải nhuộm Giấy vụn, giấy bìa, giấy

Khải Nhiên

Tháp, xã giấy, nước mài mực bản mỏng

Song Hồ

tàu

Khoảng 2 kg/ngày

Khoảng 1m3/ngày15Cơ sở hàng mã

Minh HảoNước mài mực tàu

Khoảng 0,5m3/ngàyGiấy vụn, giấy bìa, giấy

bản mỏng

Khoảng 1,5 kg/ngày(Nguồn: Điều tra thống kê của tác giả, 2018)

Thống kê từ bảng 3.1 cho thấy, thực tế tại xã Song Hồ, huyện Thuận Thành,43t nh Bắc Ninh, số cơ sở sản xuất và kinh doanh vàng mã tập trung chủ yếu tại 2 thôn

Đạo Tú và Đông Khê. Các cơ sở sản xuất kinh doanh vàng mã này phát sinh chủ

yếu chất thải rắn, bao gồm: giấy vụn, giấy bìa, giấy thiếc, giấy bản mỏng, bì màu,

khung tre nứa, tre vụn, ..., với lượng phát sinh khoảng từ 2- 6 kg/ngày/1 hộ sản xuất.

Ngồi ra c n có chất thải rắn phát sinh từ sinh hoạt và quá trình xây dựng sản xuất,

khổng liệt kê trong bảng. Lượng nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất vàng mã

chủ yếu là nước thải pha màu, nước thải mài mực, nước thải nhuộm giấy, ..., lượng

nước thải này là nguồn phát thải các chất hữu cơ độc hại như benzen, phẩm màu

azo, các kim loại nặng như Pb, Cr, As, Al... ra môi trường tự nhiên.

3.1.3. Hiện trạng sản xuất của làng nghề

Theo kết quả tổng hợp từ quá trình khảo sát thực tế tại Uỷ ban nhân dân xã

Song Hồ, địa phương hiện có 1211 hộ sản xuất, kinh doanh vàng mã.

Trên địa bàn xã Song Hồ cả 4 thơn đều có các hộ làm nghề sản xuất vàng

mã. Số hộ làm hàng vàng mã chiếm hơn 78% tổng số hộ của xã. Dịp rằm tháng 7 xá

tội vong nhân hay cuối năm vào dịp tết nguyên đán dân làng Đông Hồ nhộn nhịp

làm hàng mã. Trần sao âm vậy, từ bát đĩa đến ô tô xe máy, võng lọng ngựa, xe, hình

nhân, nón, hài, tủ lạnh, ti vi… Tuy cả 4 thôn đều làm vàng mã nhưng làm với quy

mô lớn nhất vẫn ở thôn Đông Khê và Đạo Tú. Chi tiết về các hộ làm nghề được th

hiện trong bảng 3.2.

Bảng 3.2. Tìn

Thơnìn t am gia sản xuất vàng mã của các ộ gia đìn tại xã Song

Hồ, uyện T uận T àn , tỉn Bắc Nin

Tổng số ộ

Số ộ làm ng ề

Tỷ lệ ộ làm ng ề (%)Đông Khê46544996,55Đạo Tú62460897,43Tú Tháp24711646,96Lạc Hoài2163817,59Tổng1552121178,03(Nguồn: Điều tra thống kê của tác giả, 2018)

Số liệu tổng hợp trong quá trình khảo sát thực tế của nghiên cứu cũng cho

thấy làng nghề vàng mã Song Hồ hiện sử dụng khoảng 100 tấn giấy/tháng. Các sản

phẩm làm ra được tiêu thụ tại các t nh thành trong cả nước và xuất khẩu sang các

nước lân cận như Lào, Trung Quốc, Campuchia...443.2. Hiện trạng môi trƣờng tại làng ng ề sản xuất vàng mã xã Song Hồ, uyện

T uận T àn , tỉn Bắc Nin

3.2.1. Hiện trạng môi trường nước tại xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh

Bắc Ninh

a) Kết quả quan trắc nƣớc mặt tại xã Song Hồ

Kết quả phân tích các mẫu nước mặt được so sánh với QCVN 08MT:2015/BTNMT cột B1 [6] và được th hiện ở bảng 3.3.45Bảng 3.3. Kết quả p ân tíc nƣớc mặt tại làng nghề sản xuất vàng mã Song Hồ

Kết quả

TTC ỉ tiêuQCVN 08MT:2015

/BTNMT

(Cột B1)ĐVT

NM1NM2NM3NM4NM5NM6NM7NM8-6,96,97,17,47,27,16,96,96,87,06,97,17,67,57,85,5 - 92 Độ đụcNTU5345403444,552425123342735343844-3 Độ dẫn điệnµS/cm575557703701570610523656452648565557566668685-4 DOmg/l4,84,25,25,55,54,74,24,74,34,54,04,46,56,56,2≥45 TSSmg/l1429555854584148155709865110564642506 BOD5mg/l19,51916,716,812,222,121,623,421,821,320,921,216,08,08,4157 CODmg/l121,6 116,7 63,668,848,5 144,3 108,9 134,1 112,9 133,7 133,6 133,5 58,845,842,5508 Photphatmg/l0,280,250,280,360,150,120,220,290,280,290,310,300,260,240,180,39 Amonimg/l2,882,851,762,730,783,684,414,464,232,854,314,341,730,730,850,910 Nitratmg/l0,380,340,560,550,340,330,490,470,480,490,460,490,350,350,351011 Nitritmg/l0,10,120,160,160,080,140,10,120,160,10,140,160,080,040,020,05MPN/100ml 9008504300 4100 2500 2700 2400 2400 3200 2500 3100 2300 3100 3700 380075001 pH12 ColiformNM9 NM10 NM11 NM12 NM13 NM14 NM15(Trung t m Khoa học công nghệ và Mơi trường)

Ghi chú: Cột B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các

mục đích sử dụng như loại B2.46Kết quả trên bảng 3.2 cho thấy:

Đối với các mẫu nước mặt, kết quả phân tích tại 15 vị trí quan trắc cho thấy

các ch tiêu pH, DO, NO3-, NH4+, Coliform đều nằm trong giới hạn quy chuẩn cho

phép tại QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1.

Giá trị pH của nước mặt xã Song Hồ dao động từ 6,8 đến 7,8. Đi m có giá trị

pH thấp nhất là NM9, đi m có giá trị pH cao nhất là NM15.

Hàm lượng oxy hoà tan (DO) tại các vị trí quan trắc dao động từ 4 mg/l đến

6,5 mg/l; giá trị thấp nhất tại vị trí NM11, cao nhất tại NM13, NM14.

Hàm lượng NO3- trong nước mặt từ 0,33 mg/l đến 0,56 mg/l; giá trị thấp nhất

tại NM6, cao nhất tại NM3.

Hàm lượng Coliform tại các vị trí quan trắc dao động từ 850 MPN/100ml

đến 4300 MPN/100ml; giá trị thấp nhất tại vị trí NM2, cao nhất tại NM3.

Hàm lượng TSS, giá trị BOD5 và COD trong 15 vị trí quan trắc tại xã Song

Hồ được th hiện ở hình 3.2 như sau:Hình 3.2. Biểu độ thể hiện hàm lượng TSS, BOD5 và COD

trong nước mặt xã Song Hồ

Từ hình 3.2 cho thấy:

Hàm lượng TSS tại 15 vị trí quan trắc dao động từ 42 – 155 mg/l. Kết quả

phân tích cho thấy có 12/15 vị trí vượt giới hạn cho phép từ 1,1 – 3,1 lần; giá trị47thấp nhất tại NM3, cao nhất tại NM8.

Giá trị COD tại các vị trí dao động từ 42,5 – 144,3 mg/l. Kết quả phân tích

cho thấy có 12/15 vị trí vượt giới hạn quy chuẩn cho phép từ 1,18 – 2,89 lần; giá trị

thấp nhất tại vị trí NM13, cao nhất tại NM6.

Giá trị BOD5 tại các vị trí dao động từ 8 – 23,4 mg/l. Kết quả phân tích quan

trắc cho thấy 12/15 vị trí có giá trị BOD5 vượt giới hạn quy chuẩn cho phép từ 1,06

– 1,56 lần; giá trị thấp nhất tại vị trí NM13, cao nhất tại NM8.

Hàm lượng PO43, NO2- trong các mẫu nước mặt tại xã Song Hồ được th

hiện ở hình 3.3 như sau:Hình 3.3. Biểu độ thể hiện hàm lượng PO43-, NO2trong nước mặt xã Song Hồ

Hàm lượng PO43-, giá trị dao động từ 0,12 – 0,36 mg/l. Ch có 2/15 vị trí

quan trắc vượt giới hạn quy chuẩn cho phép từ 1,03 – 1,2 lần; giá trị thấp nhất tại

NM11 và cao nhất tại NM4.

Đối với hàm lượng NO2-, giá trị trong đợt quan trắc dao động từ 0,02 – 0,16

mg/l. Kết quả phân tích quan trắc cho thấy có 13/15 vị trí vượt giới hạn cho phép từ

1,6 – 3,2 lần; giá trị thấp nhất tại NM5 và NM13, giá trị cao nhất tại NM3, NM4,

NM9 và NM12.

Hàm lượng NH4+ trong đợt quan trắc dao động từ 0,73 – 4,46 mg/l. Vị trí có

hàm lượng NH4+ thấp nhất là NM14, cao nhất là NM8. Có 12/15 vị trí vượt giới hạn48Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×