Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU

PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ - 0trang

``số bất cập như: NLĐ không nắm được thông tin về q trình đóng BHXH;

đơn vị sử dụng lao động vẫn trừ tiền đóng BHXH của NLĐ hàng tháng

nhưng khơng nộp cho cơ quan BHXH mà chiếm dụng tiền đóng BHXH của

NLĐ để sử dụng với mục đích khác ; tờ rời sổ BHXH bị thất lạc, thậm chí

chủ sử dụng lao động khơng trả sổ cho NLĐ khi có nhu cầu chuyển đến nơi

làm việc mới…Nhằm khắc phục phần nào những bất cập này, Luật BHXH

số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội

chủ nghĩa Việt Nam quy định: NLĐ có quyền được cấp, quản lý sổ BHXH

và có trách nhiệm bảo quản sổ BHXH. Theo đó, để triển khai thực hiện quy

định này, đảm bảo bàn giao sổ BHXH đúng, đủ cho NLĐ tự quản lý, cơ

quan BHXH phải hoàn thiện sổ BHXH, đồng thời cập nhật đầy đủ dữ liệu

của người tham gia, quá trình đóng vào cơ sở dữ liệu của Ngành BHXH để

quản lý. Thực hiện quy định này, trong tháng 10/2016, BHXH Việt Nam đã

ban hành Công văn số 4027/BHXH-ST về việc hướng dẫn rà soát và bàn

giao sổ BHXH cho NLĐ. Căn cứ quy định và công văn hướng dẫn, BHXH

thị xã B đã tổ chức thực hiện ra rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao

động. Tuy nhiên, khi triển khai, BHXH thị xã B đã gặp một số khó khăn,

vướng mắc trong q trình thực hiện như: Một số công ty(ĐV SDLĐ)

không phối hợp trong việc ra sốt sổ BHXH cho NLĐ cơng ty mình quản

lý… Trước thực trạng đó, việc tích cực tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn

thành nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho người lao động là một yêu cầu cấp

thiết của năm 2017. Đồng thời, vận dụng kiến thức quản lý nhà nước qua

quá trình học Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên

viên vào công việc thực tiễn, đề tài " Xử lý sai phạm trong việc bàn giao sổ

bảo hiểm xã hội cho người lao động trên địa bàn thị xã B, năm 2017"; là

một đề tài nghiên cứu, có ý nghĩa trong thực hiện

nhiệm vụ chun mơn năm 2017. Trong q trình làm bài khơng tránh

khỏi những sai sót kính mong các thầy cơ giáo bỏ qua.

2``Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô, cán bạn đồng nghiệp và bạn học

cùng lớp đã giúp tôi hồn thành bài tiểu luận này.

2. Lý do chọn tình huống

Năm 2017, việc rà soát dữ liệu, trả sổ BHXH cho NLĐ sẽ tiếp tục là

một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành nhằm mục đích: bảo đảm

quyền lợi cho NLĐ; giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp. Đây là bước

đi quan trọng trong quá trình nỗ lực hiện đại hóa, cải cách hành chính của

cơ quan BHXH Việt Nam tiến tới mục tiêu, đến năm 2020 sẽ đưa vào sử

dụng sổ BHXH điện tử. Để bàn giao sổ BHXH đảm bảo đúng, đủ cho

người lao động giữ, cơ quan BHXH phải hoàn thiện sổ BHXH để giao cho

người lao động, đồng thời cập nhật đầy đủ dữ liệu của người tham gia, q

trình đóng vào cơ sở dữ liệu của ngành để quản lý.

3. Mục đích nghiên cứu

Trong khuôn khổ bài tiểu luận, chỉ nghiên cứu, phân tích và đưa ra

những mục tiêu nhằm thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người

đang tham gia BHXH tại BHXH thị xã B không đúng quy định. Qua việc

nghiên cứu, phân tích tình huống phát sinh trong thực tế sẽ góp phần kịp

thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại

BHXH thị xã B, đồng thời nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ bàn giao

sổ BHXH cho người lao động. Đồng thời thực hiện đợt thi đua quan trọng

nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và 2018 của Ngành BHXH.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu các hoạt động tổ chức và thực hiện

cơng tác rà sốt và bàn giao sổ BHXH tại BHXH thị xã B.

- Phạm vi nghiên cứu: tại cơ quan BHXH thị xã B.

5. Kết cấu của tiểu luận

Kết cấu đề tài gồm 3 phần chính:

Phần thứ nhất: Phần mở đầu3``Phần thứ hai: Giải quyết vấn đề

Phần thứ ba: Kết luận4``PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

I. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG

1.1. Hồn cảnh xảy ra tình huống

Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định: người lao động có quyền được

cấp, quản lý sổ BHXH và có trách nhiệm bảo quản sổ BHXH. Để triển khai

Luật BHXH số 58/2014/QH13 kịp thời, đúng quy định đồng thời khắc phục

những tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý sổ BHXH tại đơn vị sử

dụng lao động, ngày 14/10/2016, BHXH Việt Nam đã ban hành công văn

số 4027/BHXH-ST về việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho

người lao động. Ngày 12/01/2017, BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị trực

tuyến triển khai cơng tác rà sốt, bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

Trách nhiệm của cơ quan BHXH tổ chức thực hiện rà soát và bàn giao sổ

BHXH cho người lao động từ ngày 01/01/2017, phấn đấu năm 2017 đạt

60% trên tổng số sổ BHXH phải bàn giao; hoàn thành việc rà soát và bàn

giao sổ BHXH trước ngày 31/12/2018. Chuyển giao sổ BHXH cho người

lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ngành BHXH và

BHXH Việt Nam đã phát động phong trào thi đua chuyên đề: Nỗ lực tổ

chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH

cho người lao động, trong thời gian từ tháng 01/2017 đến khi hoàn thành

nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH. Với chủ đề: “ Phát huy sáng kiến, thực hiện

và hoàn thành nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho người lao động trước thời

hạn”.

Thực hiện hướng dẫn, BHXH thị xã B triển khai nhiệm vụ ngay từ

tháng 1/2017.

1.2. Diễn biến của tình huống

BHXH thị xã B tổ chức rà soát sổ BHXH đối với các đơn vị đang tham

gia BHXH trên địa bàn thị xã theo phân cấp quản lý thu của BHXH tỉnh .

5``Bảo hiểm xã hội thị xã B xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện rà soát,

bàn giao sổ BHXH cho người lao động trên địa bàn thị xã B với yêu

cầu đảm bảo hoàn thành với thời gian sớm nhất; báo cáo kết quả thực hiện

cho UBND thị xã B và Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Bảo hiểm xã hội thị xã B chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn

thể, UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã

trong việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động; xây dựng lộ

trình, thời gian rà sốt; thực hiện tun truyền đến các đơn vị sử dụng lao

động và người lao động về mục đích, u cầu của việc rà sốt, bàn giao sổ

BHXH.

Các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa

bàn thị xã cần phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội rà sốt thơng tin trên

BHXH, bổ sung các giấy tờ cần thiết khi có yêu cầu của cơ quan Bảo hiểm

xã hội; thực hiện giao sổ BHXH cho từng người lao động theo hướng dẫn

của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Căc cứ quyết định số 1414/QĐ-BHXH ngày 04/10/2016 của Tổng

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương và quyết định số

514/QĐ-BHXH ngày 10/03/2006 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về

việc thành lập Bảo hiểm xã hội thị xã B, thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh ; Đồng

thời để thực hiện đúng tiến độ, BHXH thị xã đã xây dựng kế hoạch về rà

soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động

UBND thị xã chỉ đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội, các cơ quan, đơn vị,

doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người

lao động quản lý theo đúng quy định. Bảo hiểm xã hội thị xã B báo cáo Thị

ủy, tham mưu UBND thị xã chỉ đạo cơng tác rà sốt và bàn giao sổ BHXH

cho người lao động. UBND thị xã ban hành công văn tổ chức triển khai,6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×