Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG

I. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

``thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động trên địa bàn thành

phố A với yêu cầu đảm bảo hoàn thành với thời gian sớm nhất; báo cáo kết

quả thực hiện cho UBND thành phố A và Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Bảo hiểm xã hội thành phố A chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành,

đồn thể, UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa

bàn thành phố trong việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động;

xây dựng lộ trình, thời gian rà sốt; thực hiện tun truyền đến các đơn vị

sử dụng lao động và người lao động về mục đích, u cầu của việc rà sốt,

bàn giao sổ BHXH.

Các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên

địa bàn thành phố cần phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội rà soát thông

tin trên BHXH, bổ sung các giấy tờ cần thiết khi có yêu cầu của cơ quan

Bảo hiểm xã hội; thực hiện giao sổ BHXH cho từng người lao động theo

hướng dẫn của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Căc cứ quyết định số 1414/QĐ-BHXH ngày 04/10/2016 của Tổng

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương và quyết định số

514/QĐ-BHXH ngày 10/03/2006 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về

việc thành lập Bảo hiểm xã hội thành phố A, thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh;

Đồng thời để thực hiện đúng tiến độ, thực hiện công văn số 4027 của

BHXH thành phố xây dựng kế hoạch số 01/KH-BHXH ngày 17/02/2017 về

rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

UBND thành phố chỉ đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội, các cơ quan, đơn

vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho

người lao động quản lý theo đúng quy định. Bảo hiểm xã hội thành phố A

báo cáo Thành ủy, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo cơng tác rà sốt và

bàn giao sổ BHXH cho người lao động. UBND thành phố ban hành công

văn số 276/UBND-VX về việc tổ chức triển khai, nêu rõ trách nhiệm của

8``các cơ quan ban ngành liên quan trong phối hợp thực hiện trên địa bàn

thành phố.

Ngay đầu tháng 2/2017, BHXH thành phố A có quyết định thành lập

Tổ thẩm định, nhập liệu với những nội dung cơ bản thực hiện rà soát, bàn

giao sổ BHXH với thời gian thực hiện cụ thể. Đồng thời, ban hành công

văn số 15/CV-BHXH về việc hướng dẫn phối hợp rà soát và bàn giao sổ

BHXH cho người lao động gửi tới các trưởng các đơn vị sử dụng lao động

tham gia BHXH trên địa bàn thành phố A cùng Thông báo nội dung đến

từng đơn vị biết để chuẩn bị và phối hợp thực hiện (có thơng báo riêng).

* Quy trình rà sốt sổ BHXH:

Bước 1. Tổ Thẩm định, Nhập liệu BHXH thành phố thực hiện như

sau:

- In phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH (Mẫu số 03) và Danh sách

giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01) của người lao động đang tham gia BHXH

tại các đơn vị từ cơ sở dữ liệu Thu - Cấp sổ, thẻ đang quản lý, chuyển Mẫu

số 03 và Mẫu số 01 cho đơn vị sử dụng lao động.

- Phối hợp với đơn vị sử dụng lao động thực hiện rà soát, phân loại sổ

BHXH tại đơn vị hoặc tại cơ quan BHXH.

Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động (nhận hồ sơ từ cơ quan BHXH)

- Nhận thông báo nội dung, thời gian phối hợp thực hiện với cơ quan

BHXH.

- Nhận Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH (Mẫu số 03), Danh sách

giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01), Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ nếu có

(Mẫu số 02) đối với các trường hợp phải bổ sung hồ sơ nộp về Tổ Thẩm

định, Nhập liệu BHXH thành phố A chậm nhất sau 3 ngày.9``- Chuyển người lao động: Phiếu đối chiếu q trình đóng BHXH

(Mẫu số 03) để xác nhận; Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ (Mẫu số 02) để

bổ sung hồ sơ.

- Đối với những trường hợp BHXH khơng có dữ liệu để in phiếu (mẫu

số 03), đơn vị lập bổ sung phiếu (mẫu số 03, mẫu số 01) và sổ BHXH

chuyển đến cơ quan BHXH nêu rõ lý do và kèm theo sổ BHXH về cơ quan

BHXH thành phố A để xem xét xử lý.

Tuy nhiên khi thực hiện bước này, tổ Thẩm định bàn giao Mẫu 03,

Mẫu số 01 đã gặp một số khó khăn:

Tình huống số một: Đơn vị khơng lên nhận mẫu 03, mẫu 01. Để về

bàn giao cho người lao động đối chiếu quá trình tham gia BHXH, BHYT,

BHTN của bản thân.

Tình huống số hai: Đơn vị nhận mẫu 03, mẫu 01 về rồi nhưng đến hạn

không mang sổ BHXH cùng mẫu 03, mẫu 01 lên để cán bộ tổ Thẩm định

nhập liệu kiểm tra đối chiếu quá trình tham gia BHXH của NLĐ.

Bước 3: Người lao động: Nhận phiếu đối chiếu q trình đóng BHXH

(Mẫu số 03) từ đơn vị, kiểm tra kỹ các thông tin và ký xác nhận chịu trách

nhiệm về tính chính xác theo quy định của pháp luật; trường hợp thông tin

chưa đúng thì ghi nội dung đề nghị điều chỉnh kèm theo hồ sơ bổ sung

(Mẫu số 02). Chuyển lại đơn vị sử dụng lao động: Phiếu đối chiếu q trình

đóng BHXH (Mẫu số 03); Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ (Mẫu số 02)

kèm theo hồ sơ bổ sung.

Bước 4: Đơn vị sử dụng lao động: Nhận từ người lao động Phiếu đối

chiếu q trình đóng BHXH (Mẫu số 03); Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ

(Mẫu số 02) kèm theo hồ sơ bổ sung.10``- Ký xác nhận trên Mẫu số 03.

- Chuyển cơ quan BHXH thành phố A: sổ BHXH theo Danh sách giao

nhận sổ BHXH (Mẫu số 01); Phiếu đối chiếu q trình đóng BHXH (Mẫu

số 03); Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ (Mẫu số 02) kèm theo hồ sơ bổ

sung.

Bước này không được đơn vị sử dụng làm đúng thời gian chuyển hồ

sơ lên cơ quan BHXH. Một số trường hợp đơn vị nợ chưa chốt sổ BHXH

và trả sổ BHXH cho người lao động chuyển việc tới đơn vị mới nên đơn vị

mới khơng hồn thành giao 100% sổ BHXH của người lao động lên cơ

quan BHXH thực hiện rà sốt q trình tham gia BHXH.

Bước 5: Tổ Thẩm định, Nhập liệu BHXH thành phố (Cán bộ thẩm

định):

Nhận từ đơn vị sử dụng lao động:

- Đối với trường hợp sổ BHXH đúng, đủ thông tin: nhận sổ BHXH

theo Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01), Phiếu đối chiếu q trình

đóng BHXH (Mẫu số 03) và ký xác nhận, chuyển cán bộ nhập liệu.

- Trường hợp sổ BHXH chưa đúng, chưa đủ thông tin; sổ BHXH cấp

lại do bị rách, nhoè: nhận sổ BHXH, Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu

số 01), Phiếu đối chiếu q trình đóng BHXH (Mẫu số 03) và kèm theo hồ

sơ làm căn cứ điều chỉnh; thẩm định, trình Giám đốc duyệt, chuyển cán bộ

nhập liệu.

Bước 6: Tổ thẩm định, nhập liệu BHXH thành phố (Cán bộ nhập

liệu):11``- Nhận sổ BHXH theo Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01),

Phiếu đối chiếu q trình đóng BHXH (Mẫu số 03) đối với trường hợp sổ

BHXH đúng, đủ thông tin.

- Ký trên Phiếu đối chiếu q trình đóng BHXH (Mẫu số 03), trình

Giám đốc BHXH thành phố duyệt.

- Cấp lại đối với sổ BHXH đã cấp theo mẫu quy định tại Quyết định

số 1443-LĐTBXH ngày 09/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương

binh và Xã hội về việc ban hành mẫu sổ BHXH. Đục lỗ toàn bộ sổ BHXH

đã cấp theo mẫu quy định tại Quyết định số 1443-LĐTBXH; chuyển tồn

bộ hồ sơ, sổ đục lỗ cho Phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính

của BHXH tỉnh để lưu theo quy định.

- In tờ rời sổ BHXH xác nhận quá trình tham gia liên tục đến ngày 31

tháng 12 năm 2016.

- Nhận sổ BHXH, Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01), Phiếu

đối chiếu quá trình đóng BHXH (Mẫu số 03), Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ

sơ (Mẫu số 02) kèm theo hồ sơ bổ sung làm căn cứ điều chỉnh (đối với

trường hợp sổ BHXH điều chỉnh, bổ sung thông tin).

- Nhập đầy đủ thông tin trên sổ BHXH của người lao động đối với

thời gian đóng BHXH, BHTN chưa hưởng và thơng tin điều chỉnh đã được

Tổ Thẩm định, Nhập liệu phê duyệt vào cơ sở dữ liệu.

- Trả sổ BHXH cho người lao động thông qua đơn vị sử dụng lao

động.

* Bàn giao sổ BHXH

- Cơ quan BHXH (tổ thẩm định và nhập liệu BHXH thành phố) phối

hợp với đơn vị sử dụng lao động bàn giao trực tiếp sổ BHXH cho người lao

12``động (nếu tổ chức được). Qua thực tiễn tác nghiệp, đại bộ phận các đơn vị

sử dụng lao động đều phối hợp lên nhận danh sách(Mẫu 1), phiếu đối chiếu

điều chỉnh q trình BHXH(Mẫu 3). Nhưng vẫn còn khơng ít đơn vị không

phối hợp trong việc bàn giao sổ BHXH này.

Để đảm bảo tiến độ, kịp thời Viên chức Cấp sổ, thẻ BHXH thành phố

trong Tổ Thẩm định, Nhập liệu hàng tháng lập Báo cáo tình hình bàn giao

sổ BHXH (Mẫu số 04) gửi BHXH tỉnh (qua Tổ nhập liệu) trước ngày 05

của tháng sau. Tuy nhiên hiện nay, mẫu 04 chưa in được dù cán bộ BHXH

đã thực hiện đúng thao tác trên phần mềm dữ liệu TST theo Cơng văn

4027.

II. PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG

2.1. Mục tiêu phân tích tình huống

Thực hiện tốt nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho người lao động là một

trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành BHXH nói chung và BHXH

thành phố nói riêng. Việc phân tích tình huống cơng tác triển khai thực hiện

rà soát và bàn giao sổ BHXH của BHXH thành phố A cần đạt được một số

mục tiêu như sau:

-Đối với người lao động

Người lao động được kiểm tra thơng tin cá nhân cùng q trình tham

gia BHXH của mình từ thời điểm bắt đầu tham gia BHXH cho tới

31/12/2016 với quá trình tham gia đã được ghi trên sổ. Đồng thời nếu có

sai lệch các thơng tin thì phải cung cấp đầy đủ hồ sơ cho BHXH thành phố

để rà soát, hiệu chỉnh sổ BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao

động khi giải quyết các chế độ BHXH. Việc tự quản lý sổ BHXH giảm tình

trạng chủ sử dụng lao động không trả sổ BHXH khi người lao động có nhu

cầu chuyển đến nơi làm việc mới hoặc khơng được đóng đúng quy định

trong hợp đồng lao động, tránh trường hợp phải phụ thuộc hoàn toàn vào13``doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Đồng thời nâng cao trách nhiệm của người lao động đối lưu trữ sổ BHXH

của bản thân.

-Đối với đơn vị sử dụng lao động

Khắc phục tình trạng cán bộ phụ trách công tác bảo hiểm xã hội ở đơn

vị chủ yếu kiêm nhiệm hoặc thường xuyên luân chuyển, đơn vị khơng có

phương tiện chun dụng để bảo quản sổ BHXH trong khi thời gian bảo

quản kéo dài, dễ bị ẩm mốc, tờ rời sổ BHXH bị thất lạc. Đồng thời nâng

cao trách nhiệm của chủ sử dụng lao động và người lao động trong q

trình đóng và thụ hưởng, có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và kịp thời các

quy định của pháp luật trong quan hệ lao động cũng như pháp luật về

BHXH đối với người lao động khi đã kí kết hợp đồng lao động tại doanh

nghiệp.

- Đối với BHXH thành phố A phải nhanh chóng có biện pháp triển

khai thực kịp thời trong quá trình rà sốt và bàn giao sổ BHXH cho thời lao

động, để giải quyết kịp thời chế độ BHXH cho người lao động, tham mưu

cùng các cơ quan liên quan trong việc xử lý phát sinh tại công ty đơn vị

nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Đặc biệt đảm

bảo tính chính xác và tiến độ bàn giao sổ BHXH của người lao động đang

tham gia trên địa bàn trong năm 2017, phấn đấu đạt hơn 60% trên tổng số

sổ BHXH phải bàn giao.

2.2. Cơ sở lý luận

* Lý luận chung

Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan nhà nước thuộc Chính phủ, có

chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, tổ chức

thu, chi chế độ BHTN; quản lý và sử dụng các quỹ: BHXH, BHYT, BHTN;

thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định

của pháp luật. Việc bảo quản sổ BHXH thuộc trách nhiệm của người sử

dụng lao động theo Luật BHXH số 71/2006/QH11 thành quyền lợi của14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×