Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Lập kế hoạch tổ chức thực hiện phương án lựa chọn

3 Lập kế hoạch tổ chức thực hiện phương án lựa chọn

Tải bản đầy đủ - 0trang

``Để thực hiện tốt phương án đã được lựa chọn đói hỏi phải có sự phối

hợp chặt chẽ giữa người lao động, đơn vị sử dụng và cơ quan BHXH thành

phố A, bảo đúng thủ tục, đúng quy trình, bảo đảm quyền và lợi ích hợp

pháp của người lao động. Các bước tiến hành cụ thể như sau:

Bước 1: Mỗi cán bộ thuộc Tổ thẩm định phối hợp cán bộ thu BHXH,

lập danh sách đơn vị cần rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động

của tất cả đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH trên địa bàn thành phố

A. BHXH thành phố đã tiến hành in Phiếu đối chiếu q trình đóng BHXH

(Mẫu số 03) và Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01) của người lao

động đang làm việc tại đơn vị từ cơ sở dữ liệu thu, cấp sổ thẻ do BHXH

thành phố A đang quản lý.

Để chuẩn bị cho việc rà soát, bổ sung cơ sở dữ liệu vào phần mềm

quản lý quá trình tham gia BHXH và in tờ bìa, tờ rời sổ BHXH, xác nhận

thời gian đóng BHXH, BHTN đến hết ngày 31/12/2016 của người lao động

được chính xác, đúng quy định. Bảo hiểm xã hội thành phố có gửi thông

báo riêng tới từng đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH trên địa bàn

thành phố phối hợp triển khai thực hiện tốt một số nội dung. Trong công

văn nêu rõ: cơ quan BHXH thành phố A in tờ rời sổ đến hết ngày

31/12/2016 đối với đơn vị đã nộp đủ tiền BHXH, riêng đơn vị còn nợ tiền

thì BHXH thành phố chỉ in đến thời điểm đã đóng đủ tiền và nội dung ghi

trên sổ BHXH phải trùng khớp với cơ sở dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý

cũng như quá trình tham gia BHXH của người lao động, nhằm đảm bảo

quyền lợi chính xác đúng quy định cho người lao động.

Bước 2: Đại diện đơn vị lên nhận mẫu 03, mẫu 01 và công văn hướng

dẫn về triển khai thực hiện, sau 3 ngày cần chuyển hồ sơ về BHXH thành

phố A. Đơn vị không phối hợp thực hiện, Tổ thẩm định cần đôc đốc. Khi

khó khăn, cần lãnh đạo BHXH phối hợp các thủ trưởng đơn vị sử dụng lao

động để triển khai thực hiện nghiêm túc theo công văn hướng dẫn.20``Sau khi nhận đầy đủ Phiếu đối chiếu quá trình tham gia BHXH (Mẫu

số 03) và Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01) của người lao động

do BHXH thành phố bàn giao, đơn vị triển khai thực hiện ngay các nội

dung tại Công văn số 15/CV-BHXH ngày 17/02/2017 của BHXH thành

phố A về việc hướng dẫn phối hợp rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người

lao động.

Bước 3: Các thành viên Tổ thẩm định và nhập liệu khi nhận hồ sơ cần

tập trung rà sốt q trình tham gia BHXH và bàn giao sổ BHXH cho

người lao động thông qua đơn vị. Để bàn giao sổ BHXH đảm bảo đúng, đủ

cho người lao động giữ, BHXH thành phố phải hoàn thiện sổ BHXH để

giao cho người lao động, đồng thời phải cập nhật đầy đủ dữ liệu của người

tham gia, q trình đóng vào cơ sở dữ liệu của ngành để quản lý. Phối hợp

Tổ thu- cấp sổ thẻ BHXH để đôn đốc các đơn vị nợ tiền BHXH thực hiện

đóng tiền BHXH, đảm bảo q trình tham gia BHXH của người lao động

đầy đủ trên mẫu 03.

BHXH thành phố lập dự tốn đề nghị BHXH tỉnh cấp kinh phí chi rà

soát sổ BHXH và nhập cơ sở dữ liệu theo quy định, bao gồm chi hỗ trợ cán

bộ BHXH rà soát, đối chiếu phân loại sổ BHXH, nhập dữ liệu người tham

gia BHXH, BHTN chưa hưởng và thông tin điều chỉnh vào cơ sở dữ liệu;

chi văn phòng phẩm phục vụ rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao

động.

Để động viên, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân trong và ngồi

ngành phát huy tính chủ động, sáng tạo, đóng góp tích cực vào q trình tổ

chức thực hiện nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho người lao động, BHXH

thành phố phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ phấn đấu bàn giao hơn

60% trên tổng số sổ BHXH cần bàn giao cho người lao động. Phong trào

thi đua sẽ xem xét khen thưởng.21``Theo dõi tổng số mẫu biểu đã in, đã giao nhận với đơn vị. Tổng số sổ

BHXH đang quản lý. Tỷ lệ số sổ đã bàn giao/số sổ BHXH đang quản lý.

Theo dõi tiến độ để đẩy mạnh nhanh chóng hồn thành kế hoạch sớm và

đảm bảo chính xác. Tổ thẩm định tập trung tháo gỡ các trường hợp đặc

biệt, làm thí điểm để triển khai rộng, giao chỉ tiêu phấn đấu để đạt phấn đấu

đạt mục tiêu số sổ BHXH cần bàn giao năm 2017, đảm bảo dữ liệu chính

xác.

3.4. Khuyến nghị

* Khuyến nghị với BHXH Việt Nam

- Hồn thiện hạ tầng cơng nghệ thơng tin (mạng máy tính, máy chủ,

máy trạm, an ninh mạng, trung tâm dữ liệu ngành và hệ thống phần mềm,

cơ sở dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến trên mạng Internet. Đăc biệt, phần

mềm TST cần hoàn thiện các chức năng và mẫu biểu. In đầy đủ Phiếu đối

chiếu quá trình tham gia của người lao động (Mẫu 03) của mỗi đơn vị và

Báo cáo tình hình bàn giao sổ BHXH cho người lao động (Mẫu 04) gửi tỉnh

hàng tháng. Khắc phục tình trạng trong cùng đơn vị nhưng còn một số Mẫu

03 của một số người lao động không in được. Năm 2017, Mẫu 03 thể hiện

quá trình tham gia BHXH đến hết 12/2016 đối người lao động đang tham

gia BHXH, còn để bàn giao sổ thì tờ rời quá trình tham gia BHXH được in

chỉ thể hiện đến thời điểm đơn vị thanh toán hết tiền BHXH.

- Tổng hợp những khó khăn, tồn tại, vướng mắc từ thực tiễn thực hiện

chính sách để đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, đặc biệt đối với tình

trạng nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp có tình hình sản xuất khó khăn

để kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước và Chính phủ sửa đổi, bổ sung

các quy định và chế tài phù hợp.22``- Tổ chức lấy ý kiến đóng góp, rút kinh nghiệm sau 6 tháng đầu năm

2017 thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động trên tồn

quốc để có biện pháp khắc phục tồn tại.

Nâng cao hiệu quả của hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến

pháp luật về BHXH.Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Luật BHXH rộng rãi

tới tất cả người lao động và nhân dân thuộc mọi thành phần kinh tế trong

phạm vi cả nước. Thường xuyên tổ chức các hội nghị, tập huấn BHXH cho

chủ sử dụng lao động và cán bộ cơng đồn của doanh nghiệp. Tuyên

truyền, phổ biến pháp luật thông qua kênh truyền hình như tổ chức các trò

chơi, tun truyền qua các tiểu phẩm, tình huống,.

Thường xuyên, kiểm tra, giám sát và xử lí các vi phạm về luật BHXH;

khuyến nghị thành lập thanh tra chuyên ngành BHXH. Trong quá trình thực

hiện cần đặc biệt quan tâm tới công tác, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và

kiểm tra hoạt động của địa phương, cơ sở

* Khuyến nghị với BHXH tỉnh

Xây dựng website của BHXH phong phú, đa dạng; kịp thời đăng tải

văn bản, chính sách của Ngành để mọi người truy cập, tìm hiểu. Tăng

cường cơng tác thơng tin tun truyền, phổ biến chính sách BHXH đến với

từng đơn vị sử dụng lao động, đến từng doanh nghiệp và tới từng người

trong tồn xã hội nhằm góp phần hiểu biết của người dân về BHXH. Công

tác tuyên truyền cần phải được thể hiện bằng nhiều hình thức, phương pháp

phù hợp thì mới đạt được hiệu quả cao. Đối với các đơn vị sử dụng lao

động cố tình vi phạm pháp luật về BHXH nhiều lần, BHXH tỉnh có thể

phối hợp với BHXH huyện, thành phố trực thuộc thường xuyên, kiểm tra,

giám sát và xử lí các vi phạm về Luật BHXH; khuyến nghị thành lập thanh

tra chuyên ngành BHXH.23``Hàng tháng căn cứ Báo cáo tình hình bàn giao sổ BHXH của người

lao động, để thường xuyên giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, giải

quyết kịp thời các trường hợp vướng mắc và ứng dụng phần mềm để nhập

q trình đóng BHXH, BHTN của người lao động từ sổ BHXH vào cơ sở

dữ liệu trên phần mềm quản lý để đảm bảo tiến độ kế hoạch bàn giao sổ

BHXH năm 2017 và 2018.24``KẾT LUẬN

Chuyển giao sổ BHXH từ nhiệm vụ của người sử dụng lao động

theo Luật BHXH số 71/2006/QH11 cho người lao động có quyền quản lý

sổ BHXH theo Luật BHXH số 25/2014/QH13. Đây là một trong những

nhiệm vụ trọng tâm của Ngành BHXH liên quan trực tiếp đến quyền lợi

của người lao động, do đó các nội dung trong sổ BHXH phải trùng khớp

với cơ sở dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý nhằm mục đích liên thơng giải

quyết các chế độ BHXH cho người lao động đảm bảo chính xác, kịp thời

đúng quy định. Việc triển khai thực hiện rà soát và ban giao sổ BHXH cho

người lao động từ ngày 01/01/2017, phấn đấu năm 2017 đạt trên 60% trên

tổng số sổ BHXH phải bàn giao và hồn thành 100% nhiệm vụ này trước

31/12/2018. Trong q trình thực hiện, khi có vướng mắc, khẩn trương tìm

biện pháp khắc phục giải quyết hiệu quả. Phân loại sổ BHXH của từng khối

loại hình đơn vị tham gia BHXH để thực hiện. Cấp kinh phí hỗ trợ và văn

phòng phẩm cần thiết tạo điều kiện cho cán bộ thực hiện rà soát và bàn giao

sổ BHXH cho người lao động. BHXH thành phố tích cực phối hợp các đơn

vị sử dụng lao động đang tham gia BHXH trên địa bàn để thực hiện đúng

tiến độ, đảm bảo quyền lợi và chế độ BHXH của người lao động.25``DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Luật BHXH số 58/2014/QH12 được Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ2.nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 20/11/2014

Quyết định số 1414/QĐ-BHXH ngày 04/10/2016 của Tổng Giám đốc Bảo

hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu3.tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương

Quyết định số 514/QĐ-BHXH ngày 10/03/2006 của Tổng Giám đốc

BHXH Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội thành phố A, thuộc4.Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam về5.

6.việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động;

Kế hoạch số 75/BHXH-CST ngày 25/01/2017 của BHXH tỉnh;

Công văn số 276 UBND–VX ngày 17/ 02/2017 của Uỷ ban nhân dân

thành phố A về việc triển khai thực hiện rà sốt và giao sổ BHXH cho7.người lao động;

Cơng văn số15/CV- BHXH ngày 17/02/2017 của BHXH thành phố A về

việc hướng dẫn phối hợp rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động

8. Website: https://baohiemxahoi.gov.vn26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Lập kế hoạch tổ chức thực hiện phương án lựa chọn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×