Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trong hệ toạ độ (P,T) đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích ?

Trong hệ toạ độ (P,T) đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích ?

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong đó : p1 ,V1,T1 là áp suất ,thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của một lượng khí ở trạng thái 1

p2 ,V2,T2 là áp suất ,thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của một lượng khí ở trạng thái 2

2.Định luật Gay-Luy-Xắc:

Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định,thể tích tỉ lệ thuận với

nhiệt độ tuyệt đối.

V1 V2

VT

Ta có :

 � V1  2 1

T1 T2

T2

Trong đó : V1,T1 là ,thể tích và nhiệt độ tuyệt đối

của một lượng khí ở trạng thái 1

V 2,T2 là thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của một lượng khí ở trạng

thái 2

3. Ví dụ :

1. Một quả bóng lớn có thể tích 300 lít ở nhiệt độ 27 0 C và áp suất 10 5

Pa trên mặt đất. Bóng được thả ra và bay lên đến độ cao mà ở đó

áp suất chỉ còn 0,5.105 Pa và nhiệt độ lúc này là 7 0C. Tính thể tích

của quả bóng ở độ cao đó.

HƯỚNG DẪN

Trạng thái 1: p1 = 105Pa; V1 =300Lít; T1 = 273 + 27 =

300K

Trạng thaùi 2: p2 = 0,5Pa; V2 = ? ; T2 = 273 + 7 = 280K

Áp phương trình trạng thái của khí lí tưởng:P1V1

P2V 2

P1V1T2

=

SuyraV2=

=

T1

T2

P2 T110 5 x300 x 280

= 560 lít

0.5 x10 5 x3002.Ở nhiệt độ 2730C thể tích của một lượng khí là 12 lít. Khi áp suất khí

không đổi và nhiệt độ là 5460C thì thể tích lượng khí đó là bao nhiêu ?

Hướng dẫn

ở trạng thái 1 : T1 = 273+273 = 546K ; V1 = 12 Lít

ở trạng thái 2 : T2 = 273 + 546 = 819K ; V2 = ?

áp dụng định luật Gay-Luy-Xắc:V1 V2

V T 12.819

 � V2  1 2 

 18 L

T1 T2

T1

546II.BÀI TẬP:

Câu 1:Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế được 40 cm 3 khí hidrô ở

áp suất 750 mmHg và nhiệt độ 27 0C . tính thể tích của lượng khí ở

điều kiện chuẩn .

ĐS : 36 cm3

Câu 2: Cho 1 lượng khí H 2 không đổi ở trạng thái ban đầu có các thông số

như sau: 40cm3, 750 mmHg vànhiệt độ 27 0C.Nếu sang trạng thái khác

áp suất tăng thêm 10mmHg và nhiệt độ giảm chỉ còn 0 0C thì thể

tích ứng với trạng thái này là bao nhiêu?

ĐS :

3

35.9 cm

Câu 3: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế 20 cm 3 Khí hydro ở áp

suất 750 mmHg và nhiệt độ ở 27oC. Hỏi thể tích của lượng khí trên

ở áp suất 720 mmHg và nhiệt độ 17oC là bao nhiêu?ĐS : 20,13 cm3

Câu 4: Ở nhiệt độ 200C thể tích của một lượng khí là 30 lít. Tính thể tích

của lượng khí đó ở nhiệt độ 400C .Biết áp suất khơng đổi.

ĐS :10,9 L

Câu 5: Một lượng khí đựng trong một xilanh có pit-tông chuyển động được.

Các thông số trạng thái của lượng khí này là: 2atm, 15 lít, 300K. Khi

pit-tông nén khí, áp suất của khí tăng lên tới 3,5 atm, thể tích giảm

còn 12 lít. Xác đònh nhiệt độ của khí khi nén.

ĐS :

420 K

Câu 6: Một khối lượng khí lí tưởng được xác đònh bởi(p,V,T). Biết lúc đầu

trạng thái của khối khí là (6 atm; 4lít; 270K), sau đó được chuyển đến

trạng thái thứ hai là (p atm; 3,2lit;270K). Hỏi p có giá trò là bao nhiêu?

.

ĐS : 7,5

atm.

Câu 7: Trong xi lanh của một động cơ có chứa một lượng khí ở nhiệt độ

40 0C và áp suất 0,6 atm.Sau khi bò nén, thể tích của khí giảm đi 4

lần và áp suất tăng lên đến 5 atm. Tính nhiệt độ của khí ở cuối

quá

trình

nén.

ĐS :652 K

Câu 8: nhiệt độ 273 0 cthể tích của một lượng khí là 10 lít .Thể tích của

lượng khí đó ở 546 0 c khi áp suất khí không đổi là bao nhiêu?

ĐS : 15 lít

Câu 9:Một bình kín có thể tích là 10 (l) ở nhiệt độ 27 0C, nung nóng bình

đến nhiệt độ 300C. Để cho áp suất của lượng khí trong bình không

đổi thì thể tích của bình phải bằng bao nhiêu?

ĐS :10,1 lit.

Câu 10:Chất khí trong xilanh của một động cơ nhiệt có áp suất 0,8atm và nhiệt độ 50 0C.Sau khi bị nén

thể tích của khí giảm đi 5 lần và áp suất tăng lên tới 7atm.Tính nhiệt độ của khí ở cuối qua trình

nén?

ĐS: T2 =565k

Câu 11:Một quả bóng thám không có thể tích 300 lít ở nhiệt độ 27 0 C và

áp suất 105 Pa trên mặt đất. Bóng được thả ra và bay lên đến độ

cao mà ở đó áp suất chỉ còn 0,5.10 5 Pa và nhiệt độ lúc này là 7 0C.

Tính

thể

tích

của

quả

bóngđộ

cao

đó.ĐS: 560lítCâu 12: Ở nhiệt độ 2730C thể tích của một lượng khí là 12 lít. Khi áp suất

khí không đổi và nhiệt độ là 546 0C thì thể tích lượng khí đó là:ĐS: 18 lít

Câu 13:Nếu nhiệt độ của một lượng khí tăng từ 270K lên đến 540K thì thể tích tăng lên một lượng ∆V =

20lít.thể tích ban đầu của khí là bao nhiêu ?

ĐS: 20 lít

3

Câu 14:Trong xi lanh của một động cơ đốt trong có 2dm hỗn hợp khí đốt dưới

áp suất 1atm và nhiệt độ 470C. Pít tông nén xuống làm cho thể tích

của hỗn hợp khí chỉ còn 0,2dm3 và áp suất tăng lên tới 15atm. Nhiệt

độ của hỗn hợp khí nén khi đó là bao nhiêu?

ĐS: 480KCâu 15: Một bong bóng có thể tích 4,55l ở nhiệt độ 250C khi để vào tủ

lạnh thì thể tích giảm còn 4,02l. Nhiệt độ bên trong tủ lạnh là:

ĐS: - 9,710 C

Câu 16: Khối lượng riêng của không khí là 1,29 kg/m 3 ở 00C và áp suất

1 atm. Khối lượng riêng của không khí ở 1000C , áp suất 2 atm là:

ĐS: 1,89 kg/m3

Câu 17 : Một bình khí thể tích 10 lít, áp suất 6 atm ở 27 oC.

a.Nếu dãn đẳng nhiệt đến thể tích 15 lít thì áp suất bao nhiêu?

ĐS: 4atm

b.Khi thể tích là 20 lít, nhiệt độ còn 7 oC thì áp suất là bao nhiêu?

ĐS: 2,8atm

o

C âu 18 :.Pittông của một máy nén sau mỗi lần nén đưa được 4lít khí ở nhiệt độ 27 C và áp suất 1atm vào

bình chứa khí có thể tích 3m3. Khi pittơng đã thực hiện 1000lần nén và nhiệt độ khí trong bình là 42oC.

Tính áp suất của khí trong bình sau khi nén .

ĐS:1,4 atm

C âu 19 :Một lượng khí có áp suất 750mmHg, nhiệt độ 27oC và thể tích 76cm3. Tính thể tích của khí ở điều

kiện chuẩn.

ĐS: 68,25 cm 3

20.Một bình kín chứa ôxicó thể tích 20 lít .Ôxi trong bình ở nhiệt độ 17 0C

và áp suất 1,03.107 N/m2.

a.Tính khối lượng của khí ôxi trong bình?

b.Áp suất của khí Ôxi trong bình bằng bao nhiêu, nếu một nửa lượng

khí được lấy ra khỏi bìnhvà nhiệt độ khí còn lại là 13 0C. Khối lượng phân

tử của ôxi là 32 g/mol.

GIẢI

a.AD phương trình TTKLT : m = 2,735 kg.

b.Ban đầu: p1V1 m1

RT1

(1)Sau khi lấy đi một nửa lượng ôxi: p 2V2 

Theo đề bài: V1 =V2 và m1 = 2m2

Từ 1,2,3 ta được:p1 2T1T1

T2, suy ram2

RT2

(2)

(3) p2 p1T2

=50,8.105 N/m2

2T11. Phát biểu nào sao đây là phù hợp với đònh luật Gay Luy xắc ?

a. Trong mọi quá trình thể tích một lượng khí xác đònh tỉ lệ nghịch với nhiệt

độ tuyệt đối.

b. Trong quá trình đẳng áp, thể tích của một lượng khí xác đònh tỉ lệ thuận

với nhiệt độ tuyệt đối.

c. Trong quá trình đẳng tích, thể tích tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối.

d. Trong quá trình đẳng áp, thể tích một lượng khí xác đònh tỉ lệ nghòch

với nhiệt độ tuyệt đối.

2.Dựa vào đồ thò hãy cho biết đó là đường gì ?

A. Đường đẳng nhiệt .

B. Đường đẳng áp.

C. Đường đẳng tích.D. Không biết được do thiếu dự kiện.

3. Công thức nào sau đây không liên quan đến các đẳng quá trình

đã học

A.P

=hằng số

TB.P 1V1 =P2V2C.P

= hằng số

VD.=hằng số

4. Phương trình nào sau đây là phương trình trạng thái của khí lí tưởng ?

PV

= hằng số

T

P1V 2 P2V1T1

T2A.B.PT

= hằng số

VVT

= hằng số

PC.V

TD.5.Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất đònh thì:

A .thể tích tỉ lệ nghòch với nhiệt độ tuyệt đối

B. thể tích tỉ lệ nghòch với áp suất

C. thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối

D. thể tích tỉ lệ thuận với áp suất.

6. Phương trình trạng thái khí lí tưởng cho biết mối liên hệ nào sau đây:

A.nhiệt độ và áp suất.

B.nhiệt độ và thể tích.

C.thể tích và áp suất.

D.nhiệt độ, thể tích và áp suất.

7.Đại lượng nào sau đây không phải là thông số trạng thái của lượng

khí:

A. thể tích

B. áp suất

C. nhiệt độ

D. khối lượng

8.Biểu thức đúng của phương trình trạng thái khí lý tưởng là:

A.p1V1 p 2V2T1

T2B.p1 p 2V2 V1C.p1 p 2T 1 T2D. p1V1  p 2V29.Đồ thò nào sau đây phù hợp với quá trình đẳng áp?

P

P

A.

B.POTO

VC.V

D.OVOT10. Cho một lượng khí lí tûng dãn nở đẳng áp thì

A.Nhiệt độ của khí giảm.

B.Nhiệt độ của khí không đổi.

C.Thể tích của khí tăng, tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

D.Thể tích của khí tăng, tỉ lệ thuận với nhiệt độ Celsius.

11.Công thứcV

const áp dụng cho quá trình biến đổi trạng thái nào của

Tmột khối khí xác đònh ?

A. Quá trình bất kì

B. Quá trình đẳng nhiệt

C .Quá trình đẳng tích

D. Quá trình đẳng áp

12. Trong hệ toạ độ(V,T)đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng áp ?

a. Đường thẳng song song với trục hoành .

b. Đường thẳng song song với trục tung.

c. Đường hypebol.

d. Đường thẳng kéo dài đi qua góc tọa độ.

13. Hằng số khí lý tưởng R co giá trò bằng :

a.0,083 at.lít/mol.K

b.8,31 J/mol.K

c.0,081atm.lít/mol.K

d.Cả 3 đều

đúng

14.Trong quá trình đẳng áp, khối lượng riêng cua khí và nhiệt độ tuyệt đối

có công thức liên hệ:

A.D1 T2D2 T1B.D1 T1D2 T2C.D1 D2T1

T2D.Cả A,B,C đều saiHướng dẫn giải: V1/T1 = V2/T2;

D = m/V  V = m/D

m/D1T1 = m/D2T2  D1/D2 = T2/T1

15. Đònh luật Gay – Lussac cho biết hệ thức liên hệ giữa

a.thể tích và áp suất khí khi nhiệt độ không đổi

b.áp suất và nhiệt độ khi thể tích không đổi

c.thể tích và nhiệt độ khi áp suất không đổi

d.thể tích , áp suất và nhiệt độ của khí lý tưởng§32.NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG

I.KIẾN THỨC:

1.Nội năng là gì ?

Trong nhiệt động lực học người ta gọi tổng động năng và thế năng của các phân

tử cấu tạo nên vật là nội năng của vật.Kí hiệu là U(J)

2.Độ biến thiên nội năng:

Độ biến thiên nội năng của vật là phần nội năng tăng lên hay giảm đi trong một

q trình.Kí hiệu ∆U(J)

3.Các cách làm thay đổi nội năng:

- Thực hiện công:

- Truyền nhiệt:

4.Nhiệt lượng:

Số đo độ biến thiên của nội năng trong quá trình truyền nhiệt gọi là nhiệt gọi là

nhiệt lượng(còn gọi tắt là nhiệt)

∆U = Q hay Q = mc∆t

Trong đó : Q là nhiệt lượng thu vào hay tỏa ra (J)

m là khối lượng của vật (kg)

c là nhiệt dung riêng của chất (J/kgK = J/kgđộ)

∆t là độ biến thiên nhiệt độ (0C hoặc K)II.BÀI TẬP :

1.Một ấm nước bằng nhơm có khối lượng 250g,chứa 2 kg nước được đun trên bếp.Khi nhận được nhiệt

lượng là 516600J thì ấm đạt đến nhiệt độ 800C .Hỏi nhiệt độ ban đầu của ấm là bao nhiêu?biết nhiệt

dung riêng của nhôm và nước lần lượt là cAl = 920J/kgK và cn = 4190J/kgK .

HƯỚNG DẪN

Gọi t1 là nhiệt độ ban đầu của ấm nhôm và nước(t1 = ?)

t2 là nhiệt độ lúc sau của ấm nhôm và nước (t2 = 800C )

Nhiệt lượng của ấm nhôm thu vào là :

Q1 = m1cAl (t2 – t1 ) = 0,25.920.(80-t1)

Nhiệt lượng của nước thu vào là :

Q2 = m2cn(t2 – t1 ) = 2.4190.(80-t1)Nhiệt lượng của ấm nước thu vào(nhiệt lượng cần cung cấp để ấm đạt đến 80 0C) là :

Q = Q1 + Q2 = 516600

516600 = 0,25.920.(80-t1) + 0,25.920.(80-t1)

 t1 = 200C

2.Một ấm bằng nhơm có khối lượng 250g đựng 1,5kg nước ở nhiệt độ 25 0C .Tìm nhiệt lượng cần cung cấp

để đun sôi nước trong ấm(1000C ).Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là c Al = 920J/kgK

và cn = 4190J/kgK .

HƯỚNG DẪN

Gọi t1 là nhiệt độ ban đầu của ấm nhôm và nước(t1 = 250C)

t2 là nhiệt độ lúc sau của ấm nhôm và nước (t2 = 1000C )

Nhiệt lượng của ấm nhôm thu vào là :

Q1 = m1cAl (t2 – t1 ) = 17250J

Nhiệt lượng của nước thu vào(nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước) là :

Q2 = m2cn(t2 – t1 ) = 471375J

Nhiệt lượng của ấm nước thu vào là :

Q = Q1 + Q2 = 488626J

3.Một cốc nhôm có khối lợng 100g chøa 300 g níc ë nhiƯt ®é 200C. Ngêi ta thả vào

cốc nớc một chiếc thìa bằng đồng có khối lợng 75 g vừa đợc vớt ra từ một nåi níc

s«i ë 1000C. Biết nhiệt dung riêng của nhơm và nước lần lượt là c Al = 920J/kgK và cn = 4190J/kgK,

Cu = 380 J/kg.®é .NhiƯt ®é cđa níc trong cốc khi có sự cân bằng nhiệt là bao nhiêu

?

HƯỚNG DẪN

Nhiệt lượng của ấm nhôm thu vào là :

Q1 = m1cAl (t – t1 ) = 0,1.920.(t-20)

Nhiệt lượng của nước thu vào là :

Q2 = m2cn(t – t1 ) = 0,3.4190.(t-20)

Nhiệt lượng của chiếc thìa tỏa ra là :

Q = m3ct (100-t) = 0,075.380(100-t)

Áp dụng quy tắc cân bằng nhiệt:

Q = Q1 + Q2

2. Nội năng của một vật là:

A.tổng động năng và thế năng của vật.

B.tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

C.Tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá truyền

nhiệt và thực hiện công.

D.Nhiệt lượng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.

3.Điều nào sau đây là đúng khi nói về các cách làm thay đổi nội

năng của một vật?

A .Nội năng của vật có thể biến đổi bằng hai cách : thực

hiện công vàï truyền nhiệt.

B .Quá trình làm thay đổi nội năng có liên quan đến sự chuyển dời

của các vật khác tác dụng lực lên vật đang xét gọi là sự thực hiện

công.

C .Quá trình làm thay đổi nội năng không bằng cách thực hiện công

gọi là sự truyền nhiệt.D .Các phát biểu A, B, C đều đúng.

4. Phát biểu nào sau đây về nội năng là không đúng ?

A.Nội năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.

B.Nội năng là nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình

truyền nhiệt.

C.Nội năng của một vật có thể tăng lên, giảm đi.

D.Nội năng của khí lí tưởng không phụ thuộc vào thể tích,mà phụ thuộc

vào nhiệt độ

6.Khi truyền nhiệt cho một khối khí thì khối khí có thể:

A.tăng nội năng và thực hiện công

B.giảm nội năng và nhận công

C. cả A và B đúng

D. cả A và B sai

7.Nhiệt lượng là phần năng lượng mà:

a) vật tiêu hao trong sự truyền nhiệt

b) vật nhận được

trong sự truyền nhiệt

c) vật nhận được hay mất đi trong sự truyền nhiệt

d) Cả 3 đều sai

8.Đơn vò của nhiệt dung riêng của 1 chất là:

a) J/kg.độ

b) J.kg/độ

c) kg/J.độ d) J.kg.độ

9.Nội năng của khí lí tưởng bằng:

a) thế năng tương tác giữa các phân tử

b) động năng của chuyển động hỗn độn của các phân tử

c) cả 2 đều sai

d) cả 2 đều đúng

10.Một vật khối lượng m, có nhiệt dung riêng C, nhiệt độ đầu và cuối

là t1 và t2.

Công thức Q = Cm(t2 – t1) dùng để xác đònh:

A. nội năng B. nhiệt năng

C. nhiệt lượng

D. năng lượng

11.Đơn vò của nhiệt dung riêng trong hệ SI là:

A. J/g độ

B. J/kg độ C. kJ/kg độ D. cal/g độ

12.Đặc điểm nào sau đây khơng phải của Chất khí :

a.các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng về mọi hướng

b.lực tương tác giữa các phân tử rất yếu

c.các phân tử ở rất gần nhau

d. Các phân tử bay tự do về mọi phía

13. Câu nào sau đây nói về nội năng không đúng ?

a. Nội năng là một dạng năng lượng.

b. Nội năng có thể chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác.

c. Nội năng là nhiệt lượng.

d. Nội năng của một vật có thể tăng lên, giảm đi.

14.Chất khí dễ nén vì

a.các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng

b.lực hút giữa các phân tử rất yếu

c.các phân tử ở cách xa nhau

d. Các phân tử bay tự do về mọi phíaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong hệ toạ độ (P,T) đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích ?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×