Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 3: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

PHẦN 3: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Quyết định như vậy sẽ dẫn đến việc làm mất đi trong đội ngũ cán bộ,

công chức một cán bộ có trình độ chun mơn, có kỹ năng và kinh nghiệm

cơng tác lâu dài, gắn bó, đã từng và co thể tiếp tục cống hiến cho cơ quan.

Về mặt tình, lãnh đạo cơ quan chưa thực sự quan tâm đến tồn thể cán

bộ, cơng chức. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến việc động viên tồn thể

cản bộ, cơng chức cống hiến cho cơ quan.

Việc đưa ra quyết định thôi việc cho ông N đang trong thời gian thực

hiện cam kết làm việc lâu dài tại bệnh viện là không đúng với quy định của

pháp luật mặc dù ông N là tự nguyện viết đơn thôi việc và hưởng trợ cấp

một lần. Tuy nhiên ơng N vẫn có thể khiếu nại, khiếu kiện.

Phương án 2: Phòng Tổ chức cán bộ tiếp tục gửi hồ sơ của ông Ngô

tiến N lên cơ quan Bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ thơi việc và hưởng

trợ cấp một lần. Sau đó, Bệnh viện chấp nhận đơn xin trở lại làm việc của

ơng N và bố trí cho ơng N tiếp tục làm việc.

Ưu điểm của phương án:

Không tạo nên những mâu thuẫn trong các quyết định của lãnh đạo

Bệnh viện trong một thời gian ngắn với cùng một đối tượng.

Cơ quan vẫn có một người cán bộ có trình đơ chun mơn, có năng lực

và kinh nghiệm cơng tác.

Nhược điểm của phương án:

Việc thực hiện thủ tục nhận xếp lại lương đối với những trường hợp đặc

biệt không qua thi tuyển như ông Ngô Tiến N theo quy định của Nghị định

24/2010/NĐ – CP ngày 05/03/2010 cảu chính phủ, điều này gây tốn thời

gian vì phải xin ý kiến của Bộ Nội vụ. Bên cạnh đó, khi cơ quan đã quyết

định cho ơng N thơi việc, sau đó lại quyết định trở lại làm việc, điều này

ảnh hưởng đến thâm niên đóng Bảo hiểm xã hội để tính hưởng chế độ hưu

trí , điều này ảnh hưởng đến quyền lợi của ông Ngô Tiến N. bên cạnh đó,

nếu cơ quan không giải thích rõ ràng đầy đủ với cán bộ, cơng chức tong cơ

quan sẽ tạo ra dư luận không tốt làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm

vụ chính trị của cơ quan.11Bên cạnh đó, như đã nêu trên, việc đưa ra quyết định thôi việc trong thời

gian thi hành quyết đinh luân chuyển của ông N là chưa đúng với quy đinh

của Pháp luật.

Phương án 3: Thu hồi quyết định hôi việc đối với ông Ngô Tiến N,

đồng thời có văn bản gửi đến cơ quan Bảo hiểm xã hội đề nghị không thực

hiện chế độ trợ cấp 1 lần theo quy định đối với ông Ngô Tiến N (để giữ

thâm niên đóng bảo hiểm xã hội cho ơng N)

Ưu điểm của phương án:

Hạn chế được những mâu thuẫn trong quyết định quản lý hành chính

của lãnh đạo đơn vị. Thu hồi quyết định hành chính khơng đung với quy

định, bảo đảm kỉ cương.

Tạo điều kiện cho ông N tiếp tục làm việc, cống hiến cho cơ quan, cho

Nhà nước. Q trình cơng tác, thâm niên đóng Bảo hiểm xã hội của ông N

được bảo đảm.

Động viên ông Ngô Tiến N, làm cho tồn thể cán bộ, cơng chức trong

cơ quan thấy được lãnh đạo bệnh viện giải quyết sự việc có lý, có tình. Thể

hiện sự quan tâm sâu sắc đến đời sống cán bộ, công chức.

Quyết định theo phương án này là phù hợp với chủ trương và chính

sách của Đảng và Nhà nước ta hiện nay về phát triển nguồn nhân lực, nhằm

đẩy mạnh sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhược điểm của phương án:

Nếu trong Ban lãnh đạo bệnh viện không thống nhất quan điểm, nhất là

giữa lãnh đạo cơ quan và công đồn khơng thống nhất thì khơng thể giải

quyết được. đặc biệt là nếu trong lãnh đạo cơ quan không giải thích rõ ràng

đầy đủ với tồn thể cán bộ, cơng chức trong cơ quan sẽ tạo ra du luận

không tốt làm ảnh hưởng trực tiếp tới quan hệ của người lao động với

người sử dụng lao động. Ngoài ra, thực hiện phương án này phải truy lại

kinh phí đã trợ cấp thôi việc của ông Ngô Tiến N.

Trên đây là 3 phương án giải quyết chế độ thôi việc đối với trường hợp

của ông Ngô Tiến N. Qua mỗi phương án đề ra, chúng ta có thể thấy được

những ưu, nhược điểm. Nhưng theo tôi, để lựa chọn ra một phương án tối

12ưu nhất phải dựa vào những yêu của của mục tiêu đặt ra ban đầu. Do đó,

nếu đặt tơi ở vị trí tham mưu giải quyết, tơi sẽ lựa chọn phương án 3 để giải

quyết tình huống. Đây là phương án đạt nhiều mục tiêu hơn cả.

Phương án 3 đảm bảo giả quyết các vấn đề do ình huống đặt ra nhưng

không gây xáo trộn nhiều trong việc tổ chức nhân sự; xử lý sự việc nhanh

chóng, ngăn chặn được làn sóng dư luận trong nội bộ cơ quan. Cách giải

quyết tình huống này cũng bảo vệ lợi ích chính đáng của tổ chức nhà nước,

tổ chức xã hội và công dân; bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho người cán bộ,

công chức, tạo điều kiện cho cán bộ tiếp tục cống hiến. Nhân được sự ủng

hộ, đồng tình của cán bộ, cơng chức, người lao động trong toàn cơ quan.

Cách giải quyết như vậy cũng đảm bảo tăng cường pháp ché xã hội chủ

nghĩa, tăng cường hiệu lực của quản lý nhà nước trong việc quản lý và sử

dụng công chức trong điều kiện hiện nay; giải quyết hài hòa giữa pháp lý,

lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội.

Đây cũng là cách giải quyết vừa có lý vừa có tình , vừa đảm bảo tối đa

quyền lợi, tạo điều kiện hết sức cho cán bộ, công chức, vừa dựa trên cơ sở

pháp lý mà lại không trái với Luật cán bộ, công chức và với các văn bản

pháp luật hiện hành.

3.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện phương án/giải pháp đã lựa chọn để xử

lý tình huốngSTT

1Thời gian

25/4/2016Nội dung cơng việcTổ chức, cá nhân tham gia

thực hiệnTiến hành tổ chức họp và thống Đảng ủy, ban lãnh đạo, Ban

nhất phương án giải quyếtchấphànhcơngđồn,trưởng phòng Tổ chức cán

bộ

226/4/2016Thu hồi quyết định thơi việc đã Phòng Tổ chức cán bộ, ông

13ban hành

327/4/2016Ngô Tiến NGửi văn bản lên bảo hiểm xã hội Phòng tổ chức cán bộ; Bảo

đề nghị không thực hiện chế độ hiểm xã hội

trợ cấp môt lần theo quy định42/5/2016Làm thủ tục cho ông Ngô Tiến N Phòng Tổ chức cán bộ, ơng

quay lại nhận công tác tại cơ quan Ngô Tiến NKhi nhận được đơn đề nghị xin trở lại cơ quan công tác của ơng Ngơ

Tiến N, phòng tổ chức cán bộ là phòng chuyên trách thực hiện chức năng

tham mưu giúp Ban lãnh đạo Bệnh viện giải quyết chế độ chính sách cho

cán bộ, cơng chức trong tồn Bệnh viện. Lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ

phải lên Kế hoạch cụ thể để tham mưu giải quyết vụ việc theo các bước cụ

thể sau:

Bước 1: Sau khi phòng Tổ chức cán bộ nhận và thụ lý đơn xin trở lại cơ

quan làm việc cảu ông Ngô Tiến N, báo cáo lại với Ban lãnh đạo bệnh viện,

phòng Tổ chức cán bộ sắp xếp, tiến hành tổ chức cuộc họp gồm các thành

phần: Đảng ủy, ban lãnh đạo bệnh viện, Ban chấp hành cơng đồn. Phòng

Tổ chức cán bộ tham gia với vai trò tham mưu việc ra quyết định thơi việc

của ơng Ngơ Tiến N. Trong cuộc họp, lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ trình

bày vụ việc đẻ phân tích ngun nhân dẫn đến tình huống trên để tồn thể

cán bộ, cơng chức được rõ tránh tình trạng nghi ngờ mất lòng tin của mọi

người. đồng thời nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Xin ý kiến chỉ

đạo của ban lãnh đạo bệnh viện và ý kiến xây dựng của cán bộ, cơng chức,

người lao động từ đó đi đến thống nhất phương án giải quyết tình huống.

Cuộc họp được ghi biên bản rõ ràng đầy đủ.

Bước 2: Trên cơ sở biên bản cuộc họp, lãnh đạo sở chỉ đạo phòng Tổ

chức cán bộ tiến hành thu hồi lại tất cả các quyết định thôi việc đối với ông

Ngô Tiến N đã ban hành trước đó.14Bước 3: Làm văn bản gửi lên Bảo hiểm xã hội đề nghi không thực hiện

chế độ trợ cấp một lần theo quy định. Đồng thời trao đổi với ông Ngô Tiến

N thu hồi các khoản trợ cấp ông N đã nhận.

Bước 4: Quán triệt đến tồn bộ cán bộ, cơng chức, người lao động. Làm

các thủ tục cần thiết để ông Ngô Tiến N yên tâm, ổn định công tác, tiếp tục

cống hiến cho cơ quan.

3.4. Kiến nghị và đề xuất:

Cần tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền vận động cán bộ, công

chức trong cơ quan Nhà nước tích cực tham gia học tập tìm hiểu Luật cán

bộ, cơng chức, các văn bản hướng dẫn chế độ, chính sách của cán bộ, cơng

chức.

Người quản lý cán bộ, phải quan tâm sâu sắc hơn nữa đối với cán bộ,

công chức, tăng cường hoạt động của các đoàn thể trong cơ quan Nhà

nước. Trong thực tế khi xử lý công việc sau khi đọc hồ sơ một số cán bộ,

công chức thường giải quyết một cách máy mọc theo các mẫu có sẵn ít khi

phân tích tìm kiếm ngun nhân dẫn đến sự việc nên có việc khơn tìm được

nguồn gốc vấn đề để giải quyết, đưa ra kết luận hoặc hướng giải quyết

không đúng với thực tế. Do vậy người làm công tác tham mưu phải phân

tích nhìn thấy được ngun nhân hậu quả của vụ việc để tham mưu đúng,

đủ cho lãnh đạo để ban hành quyết định quản lý cho phù hợp, kịp thời.

Xã hội vận động và phát triển không ngừng các quan hệ xã hội nảy sinh

ngày càng nhiều, trong công tác quản lý Nhà nước thì khó có thể tránh khỏi

những sai sót khuyết điểm. Bên cạnh việc hạn chế đến mức thấp nhất

những khuyết điểm đó thì chúng ta phải nghiêm túc sửa chữa những khuyết

điểm khi nó xảy ra.

Bài học kinh nghiệm rút ra ở đây là; Cần tăng cường sự lãnh đạo của

Đảng đối với công tác quản lý Hành chính Nhà nước. Tuyên truyền phổ

biến sâu rộng mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của15Nhà nước cho đông đảo quần chúng, cán bộ, công chứ, viên chức hiểu rõ

và tự giác thực hiện.

Trong khn khơ một bài tiểu luận tình huống, với tình huống cụ thể

nêu trên, thơng qua nghiên cứu bản thân chỉ mới đưa ra được các phương

án giải quyết vấn đề như trên, các phương án giải quyết có thể chưa thật

chặt chẽ, hợp lý, mới chỉ đưa ra được một vài những vướng mắc và những

kiến nghị nhất định. Nhưng đây là một cách nhìn nhận vấn đề từ thực tiễn

kinh nghiệm công tác chư nhiều và những kiến thức tôi tiếp thu được từ lớp

Bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên.

Do thời gian tiếp cận chưa được nhiều và khả năng nghiên cứu có hạn,

kiến thức về quản lý Nhà nước của bản thân còn hạn chế nhất là sự hiểu

biết sau sắc về hệ thống văn bản của Nhà nước đã ban hành, cho nên những

phân tích nhận xét, đánh giá cảu cá nhân tơi khơng tránh khỏi những thiếu

sót. Tơi rất mong được sự chỉ dẫn, góp ý của q Thầy cơ, bạn bè và sự hỗ

trợ của các đồng nghiệp để tôi hoàn thành tiểu luận này.KẾT LUẬN

Việc thực hiện giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động là một

vấn đề luôn được quan tâm của các cơ quan đơn vị nói chung và của cá

nhân cán bộ, cơng chức nói riêng. Trên đây là tồn bộ nội dung diễn

biến của một trong nhiều tình huống về vấn đề giải quyết chế độc chính

sách đối với cơng chức đã và có thể tiếp tục xảy ra trong thực tế. Qua sự

việc trên có thể rút ra một số bài học trong công tác quản lý Nhà nước

về cán bộ công chức. Cần thấy được rằng cán bộ, công chức. Khi giải

quyết chế độ cán bô, công chức không nên quá cứng nhắc, xử lý dựa

16trên nguyên tắc đảm bảo tối đa quyền và lợi ích cho cán bộ, cơng chức,

đồng thời đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của cán bộ. Đồng thời đảm

bảo kỉ cương cơ quan, đảm bảo việc tuân thủ đúng và đầy đủ các quy

định pháp luật hiện hành. Xử lý tình huống phải bảo đảm chủ trương,

đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1, Luật cán bộ công chức

2, Nghị định 29/2012/NĐ – CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 3: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×