Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. XỦ LÝ TÌNH HUỐNG

III. XỦ LÝ TÌNH HUỐNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mục tiêu của việc xử lý tình huống được đưa ra là vụ kiện về tranh

chấp tài sản thừa kế khơng có di chúc giữa bà Nguyễn Ngọc Điền và bốn

người con riêng ông Nguyễn Văn Khuê. Vậy ta cần xác định rõ:

+ Đối tượng cần giải quyết?

+ Cấp nào, cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết vụ khởi kiện trên

theo đúng quy định của pháp luật?

+ Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia vụ kiện được xác định

như thế nào?

+ Làm thế nào để giải quyết nhanh, có hiệu quả cao đối với các vụ

việc hành chính trong bộ máy quản lý hành chính Nhà nước, mang lại sự

hài lòng cho người dân.

+ Từ vụ khiếu kiện tranh chấp quyền thừa kế trở thành vụ khiếu nại

đối với quyết định hành chính của cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

+ Đã làm phức tạp thêm tình hình, từ khởi kiện rồi đến khiếu nại kéo

dài, qua nhiều cấp, nhiều nơi giải quyết nhưng vẫn chưa giải quyết được

mâu thuẫn trong tranh chấp.

Để đạt được các mục tiêu trên, cần phải căn cứ vào cơ sở pháp luật.

Phân tích được nguyên nhân và hậu quả của vụ việc.Từ đó tìm ra giải pháp

đúng đắn để giải quyết vụ việc hành chính đối với cơ quan quản lý hành

chính Nhà nước sao cho hợp tình, hợp lý.

III.2.

Xây dựng và lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu để xử lý

Như phân tích ở trên, phương án giải quyết tình huống như sau:

III.2.1.

Phương án 1: giả thuyết

Nếu mọi công dân đều được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp

luật cụ thể thì sẽ khơng có khiếu kiện, khiếu nại xảy ra.

Tất cả cán bộ công chức từ phường, xã đến thành phố chịu khó

nghiên cứu, học hỏi, trau dồi kiến thức, làm việc tập trung, tự đề cao trách

nhiệm, nắm vững luật pháp, quy trình thực hiện khi thực thi nhiệm vụ được

giao… thì khơng có khiếu nại, khiếu kiện xảy ra.

III.2.2.

Phương án 2: Thuyết phục, giáo dục

Phương án này áp dụng đối với các trường hợp đơn giản, tính chất

mức độ sự việc khơng nghiêm trọng. Chỉ đạo tổ dân phố và các tổ chức

đoàn thể để thuyết phục, giải quyết.

1010- Ưu điểm: Đơn giản, không tốn kém, giữ được mối quan hệ gia đình, tình

cảm láng giềng, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới tại cộng đồng khu dân

cư, đoàn kết, văn minh.

- Nhược điểm: Phải xây dựng được các tổ chức đoàn thể đủ mạnh, uy tín, có

kiến thức, hiểu biết về pháp luật thì mới có thể giải quyết có tình, có lý, hài

hòa giữa hai bên. Ngược lại, kỷ cương, phép nước dễ bị xem nhẹ.

III.2.3.

Phương án 3

Các cơ quan chuyên môn cùng cấp giúp UBND cấp mình đề ra biện

pháp hợp lý, đúng pháp luật.

-Ưu điểm: Thực hiện đúng kỷ cương, phép nước.Thể hiện được tính

nghiêm minh của pháp luật và quyền lực của Nhà nước.

-Nhược điểm: Nếu xử lý không khéo thì đây là cơ hội phát sinh cho

tiêu cực, nhũng nhiễu.

Cụ thể:

Đối với UBND tỉnh Bắc Ninh: Đơn của anh Nguyễn Văn Hà đại diện

cho bốn người con riêng ông Nguyễn Văn Khuê là khiếu nại đối với quyết

định hành chính đầu tiên. Do đó, phải chuyển đơn về UBND huyện Tiên

Du để giải quyết khiếu nại.

Phát hiện được UBND huyện ra quyết định hành chính khơng đúng

quy trình, bỏ qua trình tự hòa giải từ cơ sở. Do đó, UBND tỉnh Bắc Ninh

chỉ đạo UBND huyện Tiên Du ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành

Quyết định hành chính của mình. Đồng thời u cầu UBND huyện Tiên Du

chỉ đạo UBND xã X giải quyết vụ kiện theo quy định của pháp luật.

Đối với UBND huyện Tiên Du:

Sau khi nhận được đơn khiếu nại của anh Nguyễn Văn Hà do UBND

tỉnh Bắc Ninh chuyển đến, cùng ý kiến chỉ đạo thì UBND huyện Tiên Du

cần tiến hành:

- Nhanh chóng ra quyết định tạm thời đình chỉ thi hành quyết định hành

chính của mình.

- Chuyển đơn của bà Nguyễn Ngọc Điền cùng hồ sơ đến UBND xã X, chỉ

đạo UBND xã X tiến hành hòa giải tranh chấp quyền thừa kế tài sản theo

quy định của Pháp luật.

Đối với UBND xã X:

1111Sau khi nhận lại đơn của bà Nguyễn Ngọc Điền do UBND huyện

chuyển đến, tiến hành mời đương sự và các bên liên quan tiến hành hòa

giải theo quy định của Pháp luật về quyền thừa kế tài sản.

+ Nếu hào giải thì lập biên bản hòa giải thành và kết thúc vụ việc.

+Nếu hòa giải khơng thành thì lập biên bản hòa giải khơng thành và

hướng dẫn các bên tranh chấp nộp đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân để

giải quyết.

III.2.4.

Phương án 4: Chuyển hồ sơ giải quyết cho Tòa án nhân dân

giải quyết.

-Ưu điểm: Đảm bảo nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa.

-Khuyết điểm: Kỷ cương pháp luật dễ bị xem nhẹ nếu xử lý khơng

hợp lý. Có thể mất đi tìm cảm giữa những người trong gia đình.

Sau khi nhận được đơn và các hồ sơ pháp lý liên quan của người

khởi kiện, căn cứ vào các quy định của Pháp luật, Tòa án nhân dân hoặc

UBND huyện xem xét:

- Năng lực hành vi của các chủ thể.

- Loại đất được hưởng thừa kế.

- Diện tích đất và tài sản gắn với đất, mối quan hệ giữa những chủ thể được

hưởng tài sản trong gia đình ơng Nguyễn Văn Kh.

- Tổng diện tích đất sau khi được hưởng thừa kế của mỗi thành viên so với

hạn mức quy định của Pháp luật.

- Tính hợp pháp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất sau khi

được hưởng thừa kế, có thuộc đối tượng sử dụng đất hay khơng.

Nếu khởi kiện tại tòa án, thì Tòa án nhân dân xem xét và thụ lý vụ

án, đồng thời thông báo cho người khởi kiện đến làm thủ tục nộp tạm ứng

án phí.

III.3.Kế hoạch tổ chức thực hiện giải pháp đã lựa chọn để xử lýtình huống

Phân tích các phương án giải quyết tình huống nêu trên:

- Phương án 1: Giả thuyết, khơng chọn.

- Phương án 2: Vì đã có quyết định hành chính sai nên áp dụng

phương án này khơng khả thi.

Vậy ta chọn phương án 3 kết hợp với phương án 4: Các cơ quan

chuyên môn cùng cấp sẽ giúp UBND cấp mình thực hiện phương án. Cụ

1212thể là cơ quan địa chính các cấp từ tỉnh, thành phố sẽ tham mưu cho UBND

cùng cấp giải quyết theo phương án 3. Nếu giải quyết khơng thành thì

chuyển sang phương án 4. Cụ thể như sau:

1. Cấp UBND tỉnh và huyện: Sẽ tiến hành giải quyết như đã trình

bày ở phần phương án 3.

2. Đối với UBND xã X:

Trong quá tình hòa giải phải ln chú ý tơn trọng ý chí của mỗi bên

đương sự tham gia khiếu kiện. Nếu như các bên đương sự khởi kiện cùng

thống nhất ý chí (kết quả giải quyết khác so với ban đầu thì cũng phải ghi

biên bản hòa giải thành theo ý chí mà họ đã cùng thống nhất).

Trường hợp hòa giải khơng thành thì phải tuân thủ theo quy định của

Pháp luật để đáp ứng ý chí của mỗi bên và nhất thiết phải đưa ra Tòa án

nhân dân hoặc UBND huyện để giải quyết.

3. Đối với Tòa án nhân dân và UBND huyện.

Nếu hòa giải khơng thành ở UBND xã X thì Tòa án nhân dân hoặc

UBND huyện tiến hành hòa giải như sau:

- Tổ chức hòa giải giữa bà Nguyễn Ngọc Điền và bốn người con riêng của

ông Nguyễn Văn Kh. Trường hợp hòa giải khơng thành thì phải tn thủ

theo quy định của pháp luật để đáp ứng ý chí của mỗi bên để giải quyết

theo quy định pháp luật.

- Về chủ thể tham gia vụ kiện: Tất cả các thành viên đều đủ năng lực hành vi

để tham gia xét xử trước tòa.

- Loại đất để thừa kế là đất ở tại nông thôn, sử dụng ổn định, có giấy tờ

chứng nhận hợp pháp. Do đó, đất được sử dụng hợp pháp, được quyền để

thừa kế.

Các thành viên trong gia đình đều là đồng sở hữu diện tích đất tương

ứng phần giá trị ngôi nhà thuộc sở hữu của ông Khuê và được nhận thừa

kế, để lại thừa kế cho người khác sau khi chết. Theo chương 11, mục 3 điều

179, khoản 1- Luật đất đai 2013 quy định:

“đ) Cá nhân sử dụng đất có quyền để thừa kế quyền sử dụng đất của

mình theo di chúc hoặc theo pháp luật.1313Hộ gia đình được Nhà nước giao đất, nếu trong hộ có thành viên chết

thì quyền sử dụng đất của thành viên đó được để thừa kế theo di chúc hoặc

theo pháp luật.”

Ông Nguyễn Văn Khuê trước khi qua đời khơng để lại di chúc, do đó

tài sản của ông Khuê sẽ được chia theo pháp luật. Cụ thể như sau:

“Theo quy định tại Điều 651 của Bộ luật Dân sự 2015, hàng thừa kế

thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con

nuôi của người chết ...

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng

nhau.” Như vậy, bà Nguyễn Ngọc Điền và bốn người con riêng ông

Nguyễn Văn Khuê đều thuộc hàng thừa kế thứ nhất và nếu chia theo pháp

luật thì mảnh đất 1000m2 sẽ được chia đều thành 5 phần có diện tích bằng

nhau, tức mỗi người được hưởng 200m2.

Tương tự đối với ngôi nhà, tuy nhiên ngôi nhà được xác định là tài

sản chung sau hơn nhân. Vì vậy, khi tính giá trị thì ơng Nguyễn Văn Khuê

và bà Nguyễn Ngọc Điền được chia đôi, mỗi người hưởng nửa.Ngôi nhà

được định giá là 400 triệu đồng, nửa giá trị ngôi nhà thuộc sở hữu của ông

Khuê là 200 triệu đồng. Bà Điền và bốn người con riêng ông Khuê, mỗi

người sẽ được hưởng phần giá trị căn nhà tương đương 40 triệu đồng. Để

đảm bảo quyền lợi của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là giúp được

nguyện vọng của bà Điền là bà đã lớn tuổi, khơng có nơi nào khác để ở

trong khi bốn người con riêng của ông Khuê đã lập gia đình và có nơi ở

riêng. Do đó, nếu bà Nguyễn Ngọc Điền muốn sở hữu toàn bộ giá trị căn

nhà thì cần bỏ ra số tiền là 160 triệu đồng để trả cho bốn người con riêng

của ông Nguyễn Văn Khuê.

Căn cứ vào các quy định trên của Pháp luật, Tòa án sẽ xử lý vụ kiện

như sau:

+ Bà Điền và bốn người con riêng của ông Nguyễn Văn Khuê, mỗi

người được hưởng 200 m2 đất do ông Nguyễn Văn Khuê để lại.1414+ Bà Nguyễn Ngọc Điền được hưởng toàn bộ căn nhà với điều kiện

phải trả tổng số tiền là 160 triệu đồng cho bốn người con riêng ông Khuê

(phải trả mỗi người con là 40 triệu đồng).

III.4.

Kiến nghị và đề xuất

Để làm tốt hơn nữa công tác quản lý đất đai theo luật cần làm tốt

công tác sau:

1. Trước hết các cấp các ngành coi trọng hơn nữa công tác tuyên truyền giáo

dục pháp luật đối với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt một số luật có liên

quan thường xuyên trực tiếp tới đời sống nhân dân như: Bộ Luật dân sự,

Luật đất đai… làm cho mọi người dân hiểu pháp luật, tự giác tuân thủ pháp

luật, xã hội càng có pháp chế càng tránh được những vi phạm pháp luật.

2. UBND các cấp và các ngành hữu quan cần tăng cường hơn nữa thực hiện

nghiêm túc các quy định về công tác giải quyết tố các khiếu nại của công

dân, thực hiện đúng pháp luật, giải quyết nhanh chóng khơng để sự việc

kéo dài tránh những vi phạm tiếp theo khơng đáng có, gây mất lòng tin

trong nhân dân.KẾT LUẬN

Tất cả các vụ khởi kiện về tranh chấp quyền sử dụng đất có thể giải

quyết thành công ở cấp cơ sở (cấp xã, phường) khi cán bộ quản lý hành

chính Nhà nước cấp xã, phường thơng hiểu pháp luật, có kiến thức chun

mơn và tinh thần trách nhiệm cao. Ngược lại, thì làm cho sự việc hành

chính trở nên rắc rối, phát sinh khiếu nại từ cơ sở, gây ra sự mất đoàn kết

và xáo trộn trong nội bộ nhân dân, gây mất niềm tin trong nhân dân.

Do đó, hoạt động quản lý hành chính nhà nước yêu cầu về tiêu chuẩn

hóa các chức danh cán bộ, công chức và đẩy mạnh sự nghiệp đào tạo và bồi

dưỡng công chức Nhà nước thành đội ngũ cán bộ, cơng chức có phẩm chất

đạo đức tốt, có trình độ chun mơn cao, hiểu biết pháp luật, có năng lực

và tận tụy phục vụ nhân dân là rất cần thiết.

1515Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương khóa VII đã đề ra

Nghị quyết về việc “Tiếp tục xây dựng và hồn thiện Nhà nước cộng hòa

xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cải cách một bước nền hành chính nhà nước”.

Trong đó ghi rõ: “Tiến hành sửa đổi bổ sung thể chế và đề cao trách nhiệm

của các cơ quan hành chính trong việc giải quyết các khiếu nại của cơng

dân, khơng cần đưa xử ở Tòa án”. Vì vậy, việc nâng cao trình độ cán bộ,

cơng chức cấp xã, phường, thị trấn là việc làm hét sức cần thiết. Cần phải

chú trọng tối đa đội ngũ cán bộ, cơng chức làm việc ở cơ sở. Có chế độ đãi

ngộ và chế độ thu hút xứng đáng để họ an tâm làm việc hết mình, nâng cao

hiệu suất cơng tác phục vụ nhân dân.

Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân và tăng cường sự lãnh đạo của

Đảng đối với Nhà nước bằng chủ trương, đường lối của Đảng. Đảng phải

thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm sốt việc thực hiện chủ trương, đường

lối của mình.

Quản lý Nhà nước được thực hiện theo pháp luật là cơ sở chủ yếu để

điều chỉnh các quan hệ xã hội. Vì vậy, mọi vấn đề thuộc quản lý phải tuân

thủ đúng theo duy định của pháp luật, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi

phạm.

Cần tăng cường tổ chức việc giáo dục pháp luật đến tận cơ sở, làm

cho mọi người thông hiểu pháp luật. Thực hiện “Sống và làm việc theo

hiến pháp và pháp luật”. Giáo dục pháp luật cho công dân phải được thực

hiện ở mọi lúc, mọi nơi, mọi lứa tuổi. Các bộ luật cơ bản của Nhà nước ta

phải được đưa vào thành môn học ngoại khóa cho học sinh phổ thơng và tổ

chức sinh hoạt theo tình huống định kì một cách thu hút, dễ nhớ tạo hiệu

quả. Để sau này, các công dân sẽ có một số kiến thức cơ bản, tăng hiểu biết

pháp luật của bản thân và gia đình.

Phải thực hiện cải cách hành chính trong việc giải quyết các vấn đề

liên quan đến đất đai nhà ở, tránh gây phiền hà, hạch sách nhũng nhiễu

1616nhân dân. Cần lưu ý nhất là khâu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

ở, nhà ở sao cho nhanh chóng, dễ dàng.

Thường xuyên tạo điều kiện nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là

kiến thức quản lý Nhà nước cho cán bộ từ cơ sở đến thành phố, tỉnh…

Những người thường xuyên trực tiếp làm việc với người dân.

Do còn hạn chế về thời gian và kiến thức, nên nội dung tiểu luận khó

tránh khỏi khiếm khuyết. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các

thầy cơ để tiểu luận hồn thiện hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô Trường Chính trị Nguyễn

Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh đã truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện để tơi tham

gia khóa học.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tài liệu chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Ban hành kèm

theo Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ

trưởng Bộ Nội vụ);

2. Bộ luật dân sự năm 2015;

3. Luật ðất ðai nãm 2013 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 nãm

2014);

4. Luật Khiếu nại năm 2011; Luật tố cáo năm 2011 và các Nghị định

hướng dẫn thi hành;1717Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. XỦ LÝ TÌNH HUỐNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×