1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP TÀI CHÍNH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (197.08 KB, 29 trang )


2.2.1.1. Khái niệm hội nhập tài chính

Hội nhập tài chính là q trình thị trường tài chính một quốc gia trở nên

ngày càng kết nối với thị trường tài chính các quốc gia khác trong khu vực và trên

thế giới, kéo theo sự tự do dịch chuyển dòng vốn và các dịch vụ tài chính xuyên biên

giới giữa các quốc gia, không phân biệt đối xử giữa những người tham gia thị

trường, làm cho các tài sản tài chính có đặc điểm giống nhau bất kể nguồn gốc xuất

xứ sẽ được giao dịch với mức giá như nhau.

2.2.1.2. Phân loại hội nhập tài chính

2.2.1.3. Nội dung hội nhập tài chính

Chuẩn mực hố về khn khổ pháp lý cho hoạt động tài chính

Sự gia nhập các yếu tố nước ngồi và sự tham gia vào thị trường quốc tế

của tổ chức, cá nhân trong nước

Tự do hoá tài khoản vốn

Hội nhập tiền tệ thơng qua hình thành liên minh tiền tệ

2.2.2. Tác động của hội nhập tài chính đến thị trường trái phiếu Chính phủ

2.2.2.1. Tác động tích cực

Tăng quy mơ và thanh khoản của thị trường

Giảm chi phí vốn – Lãi suất

Cải thiện cơ sở nhà đầu tư trên thị trường

Cải thiện cơ sở hạ tầng và cấu trúc vi mô của thị trường

Tăng cường kỷ luật thị trường

2.2.2.2. Tác động tiêu cực

Tăng rủi ro thị trường

Tác động làm tăng lãi suất

Nguy cơ khủng hoảng nợ công

2.2.3. Phát triển thị trường trái phiếu chính phủ trong bối cảnh hội

nhập tài chính

2.2.3.1. Quan điểm phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ trong bối

cảnh hội nhập tài chính

Phát triển thị trường TPCP trong bối cảnh hội nhập tài chính đòi hỏi sự thay

đổi cả về chất và về lượng trên thị trường nhằm tăng cường hiệu quả của thị trường,đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập, tận dụng được những lợi ích và hạn chế rủi

ro mà hội nhập tài chính đem lại.

2.2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển thị trường trái phiếu Chính

phủ trong bối cảnh hội nhập tài chính

- Chỉ tiêu đánh giá quy mơ thị trường: Quy mô thị trường TPCP/GDP, Quy

mô thị trường TPCP trong nước / Quy mô thị trường TPCP khu vực, Giá trị giao

dịch TPCP/ GDP và Giá trị giao dịch TPCP / Giá trị giao dịch khu vực

- Chỉ tiêu đánh giá mức độ bền vững của thị trường: Lãi suất TPCP các kỳ

hạn, tỷ trọng TPCP có kỳ hạn dài, tỷ trọng TPCP/ Tổng giá trị TP, hệ thống chỉ tiêu

giám sát và cảnh báo rủi ro

- Chỉ tiêu đánh giá mức độ hội nhập thị trường: Chỉ số mức chênh lệch giữa

lãi suất của TPCP một quốc gia với lãi suất TPCP của một quốc gia khác được lấy

làm tham chiếu, chỉ số beta hội tụ và hệ số chặn.

- Chỉ tiêu đánh giá mức độ tiếp cận thị trường: Đối với tổ chức phát hành,

việc tiếp cận thị trường, đặc biệt là với thị trường trong nước chỉ có ích và hiệu quả

khi chi phí huy động vốn thấp và quá trình huy động vốn được dễ dàng (FDSI) [60].

Đối với nhà đầu tư đó là việc dễ dàng tham gia, tiếp cận và giao dịch trên thị trường.

Vì vậy, để đánh giá mức độ tiếp cận thị trường TPCP, tác giả đưa ra một số chỉ tiêu:

tỷ trọng TPCP phát hành trong nước/ tổng giá trị TPCP, giá trị TPCP quốc tế/GDP,

cơ sở NĐT tham gia thị trường (loại NĐT tham gia thị trường, tỷ lệ nắm giữ TPCP

của NĐT nước ngồi), đa dạng hố phương thức phát hành, phân phối và giao dịch

TPCP, công cụ trên thị trường đa dạng, đồng bộ theo chuẩn quốc tế, cơ sở hạ tầng

hiện đại, đồng bộ.

- Chỉ tiêu đánh giá mức độ hiệu quả: chỉ tiêu chênh lệch giá chào mua chào

bán, chỉ số vòng quay của TPCP.

- Chỉ tiêu đánh giá mức độ ổn định: chỉ số lợi nhuận hàng ngày, mức độ

biến động (độ lệch chuẩn hàng năm), độ lệch, tỷ lệ nắm giữ TPCP của các NĐT dài

hạn.

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường trái phiếu

Chính phủ trong bối cảnh hội nhập tài chính

Một số nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường TPCP như quy

mơ nền kinh tế, điều kiện vĩ mơ, sự tín nhiệm của Chính phủ với tư cách tổ chứcphát hành, đặc điểm khu vực tài chính, khn khổ pháp lý và tính minh bạch của thị

trường.

2.4. Một số bài học về phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ trong

bối cảnh hội nhập tài chính từ kinh nghiệm quốc tế

Phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ phải gắn với phát triển kinh tế và

tăng cường các điều kiện cơ bản cho thị trường

Phát triển thị trường TPCP theo hướng tuân theo quy luật thị trường, hạn

chế và dần loại bỏ cơ chế điều hành, can thiệp thị trường

Cơ sở nhà đầu tư là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của thị

trường TPCP

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI

PHIẾU CHÍNH PHỦ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP TÀI

CHÍNH

3.1. Q trình hội nhập tài chính của Việt Nam và hội nhập thị trường

trái phiếu Chính phủ

3.1.1. Q trình hội nhập tài chính của Việt Nam

Năm 1986 đánh dấu mốc quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam khi đất

nước bắt đầu tiến hành công cuộc đổi mới và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Từ

đó đến nay Việt Nam đã khơng ngừng mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế đối ngoại

song phương và đa phương với nhiều đối tác, dưới nhiều hình thức, trên nhiều lĩnh

vực, trong đó có lĩnh vực tài chính.

3.1.2. Hội nhập thị trường trái phiếu Chính phủ Việt Nam

Sau khi trở thành thành viên của WTO, thị trường trái phiếu Việt Nam đã

từng bước hội nhập ngày càng sâu rộng với thị trường khu vực và thế giới.

3.2. Khái quát quá trình hình thành và thực trạng phát triển của thị

trường trái phiếu chính phủ Việt Nam

3.3. Phân tích sự phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ Việt Nam

trong bối cảnh hội nhập

3.3.1. Sử dụng bộ chỉ tiêu đánh giá sự phát triển thị trường trái phiếu

Chính phủ Viêt Nam trong bối cảnh hội nhập tài chính

3.3.1.1. Chỉ tiêu đánh giá quy mơ thị trường

Chỉ tiêu quy mơ thị trường TPCP

Nhìn vào quy mơ thị trường TPCP có thể thấy quy mơ thị trường có sự tăng

trưởng qua các năm.

Chỉ tiêu quy mô thị trường TPCP trong nước/ Quy mô thị trường TPCP

khu vựcSo sánh quy mơ thị trường trái phiếu Chính phủ của Việt Nam với một số

nước trong khu vực ASEAN + 3 qua 5 năm gần đây thì thấy quy mơ thị trường

TPCP Việt Nam vẫn còn nhỏ.

Chỉ tiêu giá trị giao dịch/GDP: Giá trị giao dịch TPCP trên thị trường thứ

cấp so với GDP của Việt Nam ở mức thấp, cao nhất năm 2016 cũng chỉ chiếm

khoảng 35% GDP.

Chỉ tiêu giá trị giao dịch Việt Nam/ giá trị giao dịch khu vực: So sánh giá

trị giao dịch của thị trường thứ cấp TPCP Việt Nam với một số thị trường trong khu

vực như Indonesia, Malaysia, và Thái Lan có thể thấy quy mô thị trường Việt Nam

tăng dần qua các năm

3.3.1.2. Chỉ tiêu đánh giá mức độ bền vững của thị trường

Lãi suất TPCP các kỳ hạn

Lãi suất có xu hướng giảm dần qua các năm ở tất cả các kỳ hạn. Q trình tự

do hóa lãi suất TPCP, tn theo thị trường đã được chủ trương thực hiện từ rất sớm

nhưng q trình tự do hố lãi suất trên thị trường TPCP diễn ra chậm, việc đưa lãi

suất chỉ đạo vào đấu thầu đã làm ảnh hưởng đến mức độ tự do của thị trường TPCP,

lãi suất không phản ánh đúng đánh giá của thị trường về TPCP.

Tỷ trọng TPCP có kỳ hạn dài/ tổng TPCP

Cùng với sự phát triển của thị trường, kỳ hạn của TPCP cũng có sự thay đổi

theo hướng tích cực, ngày càng được kéo dài, phù hợp với thời gian sử dụng vốn của

Chính phủ. Kỳ hạn phát hành của TPCP được kéo dài cải thiện cơ cấu kỳ hạn TPCP,

giảm thiểu rủi ro, tăng mức độ bền vững của thị trường. Năm 2017, kỳ hạn còn lại

của TPCP dưới 5 năm chỉ còn khoảng 60%, giảm rõ rệt so với tỷ lệ 88% năm 2013

và 100% năm 2000.

Tỷ trọng TPCP/ Tổng giá trị TP: TPCP chiếm phần lớn trong tổng giá trị

TP trên thị trường TP Việt Nam trong khi TP doanh nghiệp chiếm một phần rất nhỏ

gây ra hiệu ứng lấn át đầu tư tư nhân.

Hệ thống chỉ tiêu giám sát và cảnh báo rủi ro: chưa có

3.3.1.3. Chỉ tiêu đánh giá mức độ hội nhập thị trường

Chênh lệch lãi suất TPCP các kỳ hạn giữa Việt Nam và Thái Lan: giảm

dần qua các năm thể hiện sự hội nhập ngày càng tăng của thị trường TPCP Việt

Nam. Tuy nhiên chỉ số này vẫn ở mức khá cao những năm gần đây (khoảng 2%)

chứng tỏ thị trường TPCP Việt Nam vẫn còn khoảng cách hội nhập với thị trường

khu vực.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (29 trang)

×