1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP TÀI CHÍNH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (197.08 KB, 29 trang )


- MONFREEit : mức độ tự do tiền tệ của quốc gia i tại thời điểm t

- GOVSTABit : chỉ số ổn định của Chính phủ của nước i tại năm t

- Uit : phần nhiễu

Các giả thuyết nghiên cứu:

Giả thuyết H1: Quy mơ nền kinh tế có mối quan hệ cùng chiều với quy mô

thị trường TPCP

Giả thuyết H2: Biến động tỷ giá có mối quan hệ ngược chiều với quy mô thị

trường TPCP

Giả thuyết H3: Mức độ hội nhập tài chính có mối quan hệ cùng chiều hoặc

ngược chiều với quy mô thị trường TPCP

Giả thuyết H4: Mức độ cân bằng ngân sách có mối quan hệ ngược chiều với

quy mô thị trường TPCP

Giả thuyết H5: Quy mô ngân hàng có mối quan hệ cùng chiều hoặc ngược

chiều với quy mô thị trường TPCP

Giả thuyết H6: Chênh lệch lãi suất có mối quan hệ ngược chiều với quy mô

thị trường TPCP.

Giả thuyết H7: Mức độ tự do tiền tệ có quan hệ cùng chiều với quy mơ thị

trường TPCP

Giả thuyết H8: Sự ổn định Chính phủ có quan hệ cùng chiều với quy mô thị

trường TPCP.

4.2. Kết quả của mơ hình định lượng

4.2.1. Phân tích thống kê mơ tả

4.2.2. Kết quả phân tích hồi quy

Luận án tiến hành hồi quy mơ hình ước lượng với các phương pháp bình

phương tối thiểu gộp Pool OLS, mơ hình các tác động cố định FEM, và mơ hình các

tác động ngẫu nhiên REM.

Kiểm định Hausman nhằm mục đích kiểm tra sự phù hợp giữa mơ hình tác

động cố định FEM và mơ hình tác động ngẫu nhiên hay mơ hình Pooled OLS cho

kết quả mơ hình hiệu ứng cố định FEM là phù hợp hơn để giải thích kết quả. Kiểm

định Modified Wald test được thực hiện để kiểm tra hiện tượng phương sai sai số

thay đổi cho thấy phương pháp ước lượng FEM có hiện tượng phương sai sai số

thay đổi. Do phương pháp ước lượng FEM có hiện tượng phương sai sai số thay đổi

và tự tương quan, luận án sử dụng phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất

GLS để khắc phục các hiện trượng trên.

Kết quả thu được như sau:Bảng 4.4: Kết quả hồi quy theo phương pháp GLS khắc phục hiện

tượng tự tương quan và phương sai sai số thay đổi

Biến

EXFLUC

KAOPEN

FISBAL

MONFREE

GDP

BANKSIZE

SPREAD

GOVSTAB

-cons

Prob> chi2

Mức ý nghĩaCo.efficient

Std. Err

-0,0026645

0,0449527

7,779302

1,239365 ***

-0,9457525

0,2416386 ***

-0,0727044

0,1315124

0,0014773

0,0002671 ***

0,0508646

0,268586 *

-2,641492

0,5432186 ***

0.0926638

0,209063

43,10171

9,248769 ***

0,0000

* 10%; ** 5%; *** 1%

Nguồn: Tính tốn của tác giả4.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu

- Độ mở tài khoản vốn có quan hệ cùng chiều và mạnh với quy mơ thị

trường trái phiếu Chính phủ. Một quốc gia càng hội nhập tài chính sâu rộng thì thị

trường TPCP càng có cơ hội phát triển.

- Cân bằng tài khố có mối quan hệ ngược chiều với quy mô thị trường

TPCP. Tuy nhiên một quốc gia không thể dựa vào việc thâm hụt NSNN để phát triển

thị trường TPCP.

- Quy mơ nền kinh tế có quan hệ cùng chiều với quy mô thị trường TPCP.

Một quốc gia muốn phát triển thị trường TPCP cần tập trung thúc đẩy kinh tế.

- Quy mô hệ thống ngân hàng có quan hệ cùng chiều với quy mơ thị trường

TPCP với mức ý nghĩa 1%. Chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất huy động có quan

hệ ngược chiều với quy mô thị trường TPCP. Cải thiện quy mô, chất lượng và hiệu

quả của hệ thống ngân hàng là một trong những giải pháp cho phát triển thị trường

TPCP.

- Sự ổn định của Chính phủ mặc dù có quan hệ cùng chiều với quy mô thị

trường TPCP nhưng lại khơng có ý nghĩa thống kê. Giải thích cho việc thị trường

trái phiếu dường như không phản ứng với những thay đổi về sự ổn định Chính phủ

ngay lập tức là do điểm đánh giá sự ổn định Chính phủ khơng phải là dễ tính tốn và

định lượng ngay lập tức. Tuy khơng có ý nghĩa thống kê nhưng quan hệ cùng chiềugiữa sự ổn định của Chính phủ với sự phát triển thị trường TPCP là gợi ý giải pháp

phát triển thị trường.

- Biến động tỷ giá khơng có ý nghĩa thống kê nhưng tương quan ngược chiều gợi ý

ổn định kinh tế vĩ mô là cơ sở thúc đẩy sự phát triển của thị trường TPCP.

CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

CHÍNH PHỦ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP TÀI CHÍNH

5.1. Định hướng phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ Việt Nam

trong bối cảnh hội nhập tài chính

5.1.1. Định hướng hội nhập tài chính của Việt Nam

Tháng 1 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược tổng thể hội

nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo quyết định số 40/QĐ-TTg,

trong đó có các nội dung liên quan đến hội nhập tài chính.

5.1.2. Định hướng phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ Việt Nam

trong bối cảnh hội nhập tài chính

Theo lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn

đến năm 2030 trong quyết định 1191/QĐ-TTg ban hành ngày 14/8/2017, định

hướng yêu cầu phát triển thị trường TPCP trở thành thị trường chuẩn cho thị trường

tài chính, làm nòng cốt để phát triển thị trường trái phiếu. Mục tiêu đặt ra là phát

triển thị trường TPCP ổn định, cấu trúc hoàn chỉnh, mở rộng cơ sở nhà đầu tư, tăng

quy mô, và chất lượng hoạt động, đảm bảo thị trường hoạt động hiệu quả và trở

thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho NSNN, đồng thời đảm

bảo công khai, minh bạch, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư và chủ động hội nhập thị

trường quốc tế, từng bước tiếp cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

5.2. Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ Việt Nam

trong bối cảnh hội nhập tài chính

5.2.1. Phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ gắn liền với phát triển

kinh tế

Mở rộng quy mô thị trường TPCP phải phù hợp với mức độ phát triển kinh

tế để tạo sự bền vững trong phát triển thị trường TPCP. Nghiên cứu thực nghiệm đã

chứng minh rằng quy mô nền kinh tế có ảnh hưởng tích cực đến quy mơ thị trường

TPCP và sự phát triển của thị trường.5.2.2. Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mơ

5.2.3. Tăng cường sự tín nhiệm của Chính phủ với tư cách là chủ thể

phát hành TPCP

5.2.3.1. Tăng hiệu quả quản lý nợ công

5.2.3.2. Giữ vững ổn định chính trị- xã hội

5.2.3.3. Phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ tuân theo quy luật thị

trường, giảm bớt sự can thiệp của Chính phủ

- Phát triển thị trường theo định hướng thị trường, giá cả do cung cầu quyết

định. Tiếp tục q trình tự do hố lãi suất trên thị trường TPCP.

- Cần hạn chế và dần loại bỏ các quy định bắt buộc mua và nắm giữ TPCP.

5.2.4. Phát triển hệ thống tài chính tạo nền tảng cho sự phát triển bền

vững thị trường trái phiếu Chính phủ

5.2.4.1. Tăng cường hội nhập tài chính2018-2030

2018-2030

Rà sốt, hồn

thiện khung pháp

lý tuân theo

chuẩn mực khu

vực và quốc tế,

tăng cường hệ

thống quản trị rủi

ro và đảm bảo an

toàn hệ thống tài

chính2018-2025

Cải thiện cơ sở

hạ tầng và cấu

trúc vi mơ thị

trường2018-2025

Tăng cường năng

lực cạnh tranh

của các tổ chức

tài chính trong

nước2021-2030

Tiếp tục thực

hiện các cam kết

hội nhập sâu rộng

hơn với các dịch

vụ tài chính có

tính chất phức

tạp sau khi thực

hiện các cam kết

với các dịch vụ

tài chính cơ bản.Biểu đồ 5.1: Lộ trình hội nhập tài chính đến năm 2030

- Tăng cường nghiên cứu, dự báo và đánh giá tác động của hội nhập kinh tế

nói chung và hội nhập tài chính nói riêng để làm cơ sở cho q trình hoạch định các

cơ chế, chính sách liên quan đến hội nhậpXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (29 trang)

×