1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Giải pháp đối với nhà đầu tư nước ngoài

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (197.08 KB, 29 trang )


- Tăng cường phối hợp giữa các bộ ban ngành gồm Bộ Tài Chính, NHNN

trong việc cơng bố thơng tin về phát hành TPCP từ cơ chế chính sách, kế hoạch phát

hành, lịch biểu phát hành, kết quả phát hành, đến tình hình thu chi NSNN.

- Xây dựng một trang thông tin điện tử chuyên biệt, thống nhất, chuyên cung

cấp các thông tin liên quan đến thị trường trái phiếu, trước tiên là trái phiếu chính

phủ, từ kế hoạch phát hành, thực hiện phát hành, kết quả phát hành cho đến hoạt

động giao dịch.

- Hoàn thiện hệ thống chỉ báo thị trường như đường cong lợi suất, chỉ số trái

phiếu.

- Ngồi ra cũng cần có các quy định rõ ràng để ngăn ngừa hành vi gian lận,

thao túng thị trường.

5.2.7. Kiến nghị thực hiện

Quá trình phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ cần có sự tham gia của các cấp,

các ngành. Sự tham gia của các cơ quan chức năng liên quan vào thị trường TPCP

cần được phân định rõ trách nhiệm để tránh sự chồng chéo trong chức năng, nhiệm

vụ vận hành thị trường. Đồng thời cần nâng cao trách nhiệm của từng đơn vị.KẾT LUẬN

Luận án đã tổng hợp và hệ thống lại cơ sở lý luận về vấn đề phát triển thị

trường TPCP trong bối cảnh hội nhập tài chính, trong đó đã xây dựng được bộ tiêu

chí đánh giá mức độ phát triển của thị trường TPCP trong bối cảnh hội nhập tài

chính. Sau đó luận án đã phân tích thực trạng phát triển của thị trường TPCP Việt

Nam và đánh giá mức độ phát triển của thị trường TPCP Việt Nam trong bối cảnh

hội nhập tài chính sử dụng bộ tiêu chí đánh giá xây dựng ở chương 2. Những kết

quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong phát triển thị trường cùng với nguyên

nhân được nêu ra trong phần cuối chương 3 của luận án.

Luận án sử dụng mơ hình kinh tế lượng để xác định các nhân tố tác động

đến sự phát triển của thị trường TPCP, chiều tác động và mức độ tác động của từng

nhân tố. Thông qua kết quả kiểm định, hội nhập tài chính, quy mơ nền kinh tế, quy

mô hệ thống ngân hàng, sự ổn định của Chính phủ có mối quan hệ cùng chiều vớiquy mô thị trường TPCP trong khi cân bằng tài khoá, chênh lệch lãi suất cho vay và

lãi suất huy động có quan hệ ngược chiều.

Thơng qua đánh giá thực trạng thị trường TPCP Việt Nam và kết quả kiểm

định các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường TPCP trong bối cảnh hội nhập tài chính,

luận án đã đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển thị trường TPCP trong bối cảnh

hội nhập tài chính. Các giải pháp đưa ra nhằm cải thiện theo hướng tích cực các

nhân tố có ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường TPCP đã phân tích ở các

chương trước đó.

Tóm lại, luận án đã giải quyết được các câu hỏi nghiên cứu và mục tiêu

nghiên cứu đã đề ra. Nghiên cứu sinh mong muốn thơng qua luận án đóng góp một

phần cơng sức và kiến thức vào việc đề xuất các giải pháp nhằm phát triển thị

trường TPCP trong bối cảnh hội nhập tài chính hơn nữa. Do hạn chế về khả năng

tiếp cận số liệu cũng như khả năng nghiên cứu nên luận án có thể vẫn có những hạn

chế thiếu sót. Do vậy, nghiên cứu sinh mong nhận được sự ý kiến đánh giá của các

nhà khoa học để những kiến thức trong luận án trở nên hoàn thiện hơn.DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN

QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

TTTên cơng trình1Phát triển thị trường tráiNămTên tạp chícơng bố

phiếu Chính phủ của Nhật Bản

22018và kinh nghiệm cho Việt Nam

Đánh giá sự phát triển của thị

trường thứ cấp trái phiếuchính đến phát hành trái phiếu20182018mức độ hội nhập tài chính để

đánh giá mức độ hội nhập thịchính kế tốn. Số 01(174) 2018. Trang 40-43Chính phủ

Sử dụng bộ chỉ số đánh giá

4số 31-tháng 11/2018

Tạp chí Nghiên cứu TàiChính phủ Việt Nam

Tác động của hội nhập tài

3Tạp chí Kinh tế và dự báo-Tạp chí Tài chính. Số 680.

Trang 55-57Tạp chí Khoa học và đào tạo

2018trường trái phiếu Chính phủNgân hàng. Số 192. Trang

10-18Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo khoa học “Phát triển dịch vụ quản lý gia

5sản – Giải pháp cải thiện cơ sở

nhà đầu tư trên thị trường tráiPhát triển dịch vụ quản lý

2018Trang 105-114. NXB Báchphiếu Chính phủ Việt Nam6

7Thị trường vốn Việt Nam – 16

năm phát triển

Cơ hội và thách thức chogia sản tại Việt Nam”.

Khoa Hà Nội.

Tạp chí Khoa học và đào tạo2017Ngân hàng. Số 176+177.2017Trang 80-86

Kỷ yếu hội thảo khoa họcdoanh nghiệp Việt Nam trong“Giải pháp tài chính phátbối cảnh hội nhậptriển doanh nghiệp Việt

Nam trong bối cảnh hội

nhập”. 16092017/CXBIPH/01-28/BKHN.Trang 67-78

Kỷ yếu hội thảo khoa học

“Phát triển quỹ hoán đổi

8Phát triển quỹ hoán đổi danh

mục ETF nội địa tại Việt Nam2016danh mục ETF ở Việt Nam”.

GPXB 978-604-938-892-7.

NXB Bách Khoa. Trang 132139

Tạp chí Nghiên cứu TàiBàn về thị trường trái phiếu

9Chính phủ Việt Nam trong bối2016cảnh hội nhập tài chính(160). Trang 20-22.

Kỷ yếu hội thảo quốc tế

“Developing financialĐánh giá sự hội nhập của thị

10trường trái phiếu Chính phủ2016Việt Nam11Phát triển quỹ hưu trí tự

nguyện tại Việt Namchính – Kế tốn. Số 11markets in international

integration context”. ISBN:

978-604-88-3505-7. NXB

Dân trí. Trang 340-351.

Tạp chí Nghiên cứu Tài2014chính – Kế toán. Số 06 (131)

2014. Trang 46-48.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (29 trang)

×