Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ví dụ minh họa tiến trình LGG: 2. Lập kế hoạch giới

Ví dụ minh họa tiến trình LGG: 2. Lập kế hoạch giới

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÀI TẬP LỒNG GHÉP GIỚI

Chia SV theo nhóm: 5 nhóm X 10sinh viên =

50sv

Mỗi nhóm chọn 1 chủ đề (5 nhóm 5 chủ đề khác

nhau)

Thực hiện:

- Bước 1: phân tích giới

- Bước 2: lập kế hoạch

Báo cáo kết quả thảo luậnBước 3: Trình kế hoạch để được thẩm định

và phê duyệt

- Xem xét dự án, chương trình hay kế hoạch có hướng

tới giải quyết vấn đề một cách hiệu quả khơng?

- Có đáp ứng được nhu cầu của nam giới và phụ nữ

khơng?

- Có làm cho tình trạng bất bình đẳng trầm trọng hơn

khơng?

- Có giải quyết được vấn đề giới cụ thể và tăng cường

bình đẳng khơng?

- Việc phê duyệt là do các cơ quan chức năng chính thức

phê duyệtBước 4: Tổ chức triển khai thực hiện kế

hoạch.

- Các cán bộ thực hiện có trách nhiệm giới và

nhận thức rõ về những vấn đề giới cụ thể

khơng?

- Có cơ chế thực hiện nhằm đảm bảo được

những mục tiêu bình đẳng giới cụ thể không?

- Những đối tượng nam, nữ hưởng lợi có được

tham gia bình đẳng vào q trình thực hiện

không?Bước 5: Giám sát và đánh giá

- Các quá trình giám sát cần có sự tham gia giám sát của

các đối tượng nam giới và phụ nữ;

- Các cơ chế giám sát cần đảm bảo theo dõi được tất cả

các hoạt động triển khai kế hoạch, dự án và xem xét tiến

độ đạt được đối với các đối tượng hưởng lợi là nam giới

và phụ nữ.

- Có sự tham gia của tổ chức phụ nữ.

- Qua hoạt động giám sát, cần thấy được mức độ thành

công của dự án, kế hoạch hoặc chính sách trong việc

đáp ứng các nhu cầu khác nhau của nam giới và phụ nữ.Bước 6: Rút kinh nghiệm và bổ sung

- Đảm bảo rằng các kinh nghiệm là cụ thể đối

với phụ nữ và nam giới đồng thời áp dụng các

chiến lược tăng cường bình đẳng giới vào các

biện pháp chính sách tương tự trong tương lai.

- Đồng thời xem xét điều chỉnh và bổ sung các

hoạt động sao cho phù hợp để tăng hiệu quả kế

hoạch và xây dựng một kế hoạch mới hoàn

chỉnh hơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ví dụ minh họa tiến trình LGG: 2. Lập kế hoạch giới

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×