Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhiệm vụ và quyền hạn

Nhiệm vụ và quyền hạn

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề

án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo

dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp

văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thơng tin và truyền thơng; chủ

trương xã hội hố hoạt động văn hố, thể dục thể thao; phòng chống bạo lực trong gia

đình;

- Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố thực hiện

phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp

sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào "Toàn dân đồn

kết xây dựng đời sống văn hố"; xây dựng gia đình văn hố, thơn, tổ dân phố văn hố,

khu phố văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hố và danh

lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi

trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn.

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Thư viện, Trung tâm văn hoá, thể

thao, các thiết chế văn hoá cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể

thao, du lịch và quảng cáo, điểm vui chơi cơng cộng thuộc phạm vi quản lý của phòng

trên địa bàn .

- Giúp Uỷ ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập

thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ

hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch

và quảng cáo; lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hố, gia đình, thể dục, thể

thao, du lịch và quảng cáo đối với các chức danh chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân

xã, phường.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành

pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo trên

địa bàn thành phố; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của cơng dân về lĩnh vực văn

hố, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy định của pháp luật.6- Giúp UBND thành phố Kon Tum trong việc tổ chức cơng tác bảo vệ an tồn,

an ninh thơng tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ

thông tin, internet, phát thanh, truyền hình.

- Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền

thanh cơ sở.

- Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về

ứng dụng cơng nghệ thơng tin trên địa bàn thành phố theo sự phân công của UBND

thành phố.

- Tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn theo

hướng dẫn của Sở Thông tin bà Truyền thông.

- Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các, xã, phường quản

lý các đại lý bưu chính, viễn thơng, internet, trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa

bàn thành phố, thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thơng và internet;

cơng nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.

- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin,

lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực

thông tin, truyền thơng.

- Giúp UBND thành phố thẩm định, đăng kí, cấp các loại giấy phép, giấy chứng

nhận thuộc các lĩnh vực gia đình; thơng tin và truyền thơng theo quy định của pháp

luật và theo phân công, phân cấp của UBND thành phố.

- Thực hiên công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực

hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thành phố và Giám đốc Sở Văn

hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

- Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch

công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ

luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức theo quy định

của pháp luật và phân công của UBND thành phố.7- Quản lý tài chính; tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công

của Uỷ ban nhân dân thành phố.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND, Chủ tịch UBND thành phố giao hoặc

theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chứcTrưởng phòng:Phó

Phó Trưởng

Trưởng phòng:

phòng:Chun

Chun viên

viênĐinh Thị HòaPhan

Phan Thị

Thị Lan

LanTrần

Trần Thị

Thị Tý

II. Cơng tác chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra

việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du

lịch và quảng cáo của Phòng Văn hóa và Thơng tin thành phố Kon Tum

1. Cơ sở pháp lý

Cơ sở pháp lý đầu tiên là Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm

2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Dưới nghị định 37/2014/NĐ-CP, còn có hai thơng tư liên tịch, thông tư liên tịch

số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Nội

vụ và thông tư liên tịch số 06/2016/BTTTT-BNV của Bộ Thông Tin và Truyền Thông

với Bộ Nội vụ. Dù luật tổ chức chính quyền địa phương và luật ban hành văn bản quy

phạm pháp luật đã có sự thay đổi, nhưng đến nay vẫn chưa có nghị định, thơng tư mới,

vì vậy việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Văn hóa – Thơng tin vẫn dựa

trên các văn bản này.

Cuối cùng, là quyết định số 07/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố Kon

Tum, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn

hóa và Thơng tin thành phố Kon Tum.

Theo đó, Phòng Văn hóa và Thơng tin có chức năng chủ trì các hoạt động kiểm

tra trong lĩnh vực phụ trách. Ngồi ra có sự phối hợp với các cơ quan liên quan trong

công tác thanh tra trong các lĩnh vực được giao. Như vậy, Phòng Văn hóa và Thơng tin8chỉ có chức năng kiểm tra, chứ khơng có chức năng thanh tra chun ngành như Sở

Văn hóa, Thể thao và Du lịch hay Sở Thơng tin và Truyền thơng. Phòng Văn hóa và

Thơng tin chỉ có chức năng phối hợp với cơ quan có chức năng thanh tra về lĩnh vực

mình phụ trách. Một ví dụ cụ thể như Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Kon

Tum phối hợp với thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc thanh tra

chuyên ngành trên địa bàn thành phố Kon Tum.

2. Công tác triển khai, thực hiện

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa thông tin,

thực hiện kiểm tra, thanh tra là điều cần thiết. Trong kế hoạch cơng tác năm 2018 của

Phòng Văn hóa và Thơng tin thành phố Kon Tum, cơng tác chủ trì, phối hợp kiểm tra,

thanh tra được nêu rõ. Cụ thể:

+ Tham mưu Ban chỉ đạo phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố xây dựng Kế

hoạch kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể

thao & du lịch, lĩnh vực thông tin và truyền thông.

+ Định kỳ hàng quý hướng dẫn Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội thành

phố xây dựng kế hoạch, thực hiện kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ thuộc lĩnh

vực văn hóa, thể thao và du lịch; lĩnh vực thông tin và truyền thơng.

Ngồi việc kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thơng tin thực

hiện kiểm tra đột xuất các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý khi có thơng tin phản ánh

từ nhân dân, báo chí hay nhận được sự chỉ đạo từ các cơ quan có thẩm quyền. Đồng

thời Phòng Văn hóa và Thơng tin cũng thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp

luật trong phạm vi quản lý trên địa bàn, nắm bắt sớm nhất các vấn đề để tham mưu cho

UBND thành phố lên phương án giải quyết.

Kết quả, trong năm 2015, theo báo cáo kết quả cơng tác năm 2015, Phòng Văn

hóa và Thông tin đã thực hiện được một số công tác liên quan đến kiểm tra, thanh tra.

Trong đó, tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tăng cường công tác

quản lý nhà nước, kịp thời kiện tồn các Đội, Tổ kiểm tra liên ngành văn hóa- xã hội

từ thành phố đến cơ sở; chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội thành phố

xây dựng kế hoạch kiểm tra nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong năm

2015, đội đã thực hiện kiểm tra, nhắc nhở 30 trường hợp, lập biên bản xử phạt vi phạm9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhiệm vụ và quyền hạn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×