Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Tải bản đầy đủ - 0trang

chỉ có chức năng kiểm tra, chứ khơng có chức năng thanh tra chuyên ngành như Sở

Văn hóa, Thể thao và Du lịch hay Sở Thông tin và Truyền thông. Phòng Văn hóa và

Thơng tin chỉ có chức năng phối hợp với cơ quan có chức năng thanh tra về lĩnh vực

mình phụ trách. Một ví dụ cụ thể như Phòng Văn hóa và Thơng tin thành phố Kon

Tum phối hợp với thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc thanh tra

chuyên ngành trên địa bàn thành phố Kon Tum.

2. Công tác triển khai, thực hiện

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa thơng tin,

thực hiện kiểm tra, thanh tra là điều cần thiết. Trong kế hoạch công tác năm 2018 của

Phòng Văn hóa và Thơng tin thành phố Kon Tum, cơng tác chủ trì, phối hợp kiểm tra,

thanh tra được nêu rõ. Cụ thể:

+ Tham mưu Ban chỉ đạo phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố xây dựng Kế

hoạch kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể

thao & du lịch, lĩnh vực thông tin và truyền thông.

+ Định kỳ hàng quý hướng dẫn Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội thành

phố xây dựng kế hoạch, thực hiện kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ thuộc lĩnh

vực văn hóa, thể thao và du lịch; lĩnh vực thơng tin và truyền thơng.

Ngồi việc kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thơng tin thực

hiện kiểm tra đột xuất các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý khi có thơng tin phản ánh

từ nhân dân, báo chí hay nhận được sự chỉ đạo từ các cơ quan có thẩm quyền. Đồng

thời Phòng Văn hóa và Thông tin cũng thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp

luật trong phạm vi quản lý trên địa bàn, nắm bắt sớm nhất các vấn đề để tham mưu cho

UBND thành phố lên phương án giải quyết.

Kết quả, trong năm 2015, theo báo cáo kết quả công tác năm 2015, Phòng Văn

hóa và Thơng tin đã thực hiện được một số công tác liên quan đến kiểm tra, thanh tra.

Trong đó, tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tăng cường công tác

quản lý nhà nước, kịp thời kiện toàn các Đội, Tổ kiểm tra liên ngành văn hóa- xã hội

từ thành phố đến cơ sở; chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội thành phố

xây dựng kế hoạch kiểm tra nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong năm

2015, đội đã thực hiện kiểm tra, nhắc nhở 30 trường hợp, lập biên bản xử phạt vi phạm9hành chính 04 trường hợp với số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 9.000.000đ,

buộc tháo gỡ hàng trăm băng rôn, baner, apphich quảng cáo sai quy định.

Trong năm 2016, Chủ trì, phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội

thành phố tăng cường cơng tác kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ

thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, lĩnh vực thông tin và truyền thông; quản lý

chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, viết đặt biển hiệu trên địa bàn thành phố. Tính đến

thời điểm 01/10/2016, đã tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh 117 trường hợp vi phạm trong

các lĩnh vực quảng cáo, Internet và trò chơi điện tử cơng cộng, khách sạn, nhà nghỉ...,

tham mưu UBND thành phố ra quyết định xử phạt 06 trường hợp, với số tiền

25.500.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước. Thường xuyên tổ chức ra quân tháo gỡ các

áp phích, tờ rơi sai quy định trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố, đặc biệt

các tuyến đường chính nội thành; bóc gỡ, thu giữ trên 2000 tờ quảng cáo, rao vặt. Phối

hợp tốt với các đơn vị, địa phương để kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động văn hóa trên

địa bàn;

Năm 2017, chủ trì, phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội thành

phố tăng cường cơng tác kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ thuộc

lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, lĩnh vực thông tin và truyền thông; kiểm tra công

tác an tồn về phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh; quản lý chấn chỉnh hoạt

động quảng cáo, viết đặt biển hiệu trên địa bàn thành phố; hoạt động phát hành xuất

bản phẩm: Trong năm đã kiểm tra, chấn chỉnh, nhắc nhở 203 lượt các tổ chức cá nhân

kinh doanh các lĩnh vực cà phê, karaoke, thực hiện quảng cáo thương mại không đúng

quy định, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố xử lý vi phạm hành chính 10 trường

hợp, buộc tháo gỡ trên 1500 áp phích, băng rơn, tờ rơi; tiến hành kiểm tra, rà soát 02

cuốn sách: “Miếng ngon Hà Nội” của tác giả Vũ Bằng, do Nhà xuất bản Dân trí liên

kết xuất bản với Cơng ty TNHH Văn hóa Minh Tân – Nhà sách Minh Thắng; “Tồn

tập 10 vạn câu hỏi vì sao - Thế giới loài cá, thế giới loài chim” của tác giả Thanh Huệ,

nhà xuất bản Giao thông - Vận tải, tái bản Nhà xuất bản Văn hóa - Thơng tin, có nội

dung vi phạm về quyền lãnh thổ Việt Nam và vi phạm nghiêm trọng Điều 10 Luật

Xuất Bản, trên tất cả cửa hàng sách, văn hóa phẩm, thư viện, tủ sách trên địa bàn thành

phố. Qua kiểm tra trên địa bàn thành phố khơng có 02 cuốn sách nói trên.10Phối hợp với Đồn thanh tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh kiểm tra

19 nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn thành phố. Phối hợp với Trung tâm dân số thành

phố tiến hành rà soát, kiểm tra các sách, ấn phẩm, tài liệu có nội dung tuyên truyền, phổ

biến phương pháp lựa chọn giới tính thai nhi trên địa bàn; tham gia cùng đoàn kiểm tra

hiện trạng cây xanh trên các tuyến đường nội thị và điện chiếu sáng công lộ trên địa

bàn.

3. Đánh giá và kiến nghị giải pháp

3.1. Đánh giá:

Qua quá trình kiến tập, quan sát và nghiên cứu báo cáo hoạt động, em nhìn

nhận Phòng Văn hóa và Thơng tin đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình.

Cơng tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong phạm vi quản lý được thực

hiện nghiêm túc. Công tác tham mưu, kiến nghị với cấp có thẩm quyền được thực hiện

tốt, cơng tác quản lý nhà nước từ đó được hiệu quả hơn. Khả năng phối hợp với các cơ

quan trong việc thực hiện kiểm tra, thanh tra cũng đạt hiệu quả tốt.

Tuy nhiên, trong giai đoạn tinh giảm biên chế hiện nay, cơ cấu tổ chức đơn vị

đã bị xáo trộn đi ít nhiều. Cụ thể, trong năm 2017, đơn vị có 8 người với 5 biên chế và

3 lao động hợp đồng. Tuy nhiên đến đầu năm 2018, chỉ còn 2 biên chế và 01 lao động

hợp đồng, dẫn đến thiếu hụt nhân sự trong khi số lượng đầu công việc lại tăng lên sau

khi có quyết định 07/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố ngày 19/6/2017. Do đó,

cơng tác kiểm tra bị ảnh hưởng do khơng có nhân sự thường xun tiến hành, đặc biệt

trong việc kiểm tra tại các xã ngoại thành.

Hơn nữa, trong cơ cấu của cơ quan hiện nay gồm 3 nữ, khơng có nam. Trong

khi đơn vị được giao chủ trì đội kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội, nhưng hầu hết

là nữ, gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm tra. Đơn cử, việc kiểm tra các cơ sở như

quán bar, khách sạn, karaoke còn nhiều hạn chế vì các đồng chí nữ khó tiếp cận vào

khung thời gian khuya, cũng như đây là những nơi phức tạp, giới nữ gặp hạn chế trong

quá trình công tác.

Công tác kiểm tra hiện nay chưa ứng dụng được công nghệ, vẫn sử dụng các

biện pháp truyền thống như kiểm tra trực tiếp.

3.2. Kiến nghị, giải pháp11Nhìn nhận được khó khăn, em xin được đưa ra một số giải pháp cụ thể để nâng

cao khả năng kiểm tra, giám sát của Phòng Văn hóa và Thơng tin.

Trước việc thiếu hụt về con người, cũng như khó khăn trong việc tuyển dụng

thêm, đơn vị cần phải tận dụng những nguồn nhân lực từ các đơn vị là các xã, phường.

Việc kiểm tra thường xuyên, cần được phân cấp cho UBND các xã, phường đảm trách

chung với đơn vị, từ đó q trình kiểm tra sẽ thường xun, liên tục và đạt hiệu quả

cao hơn. Đơn vị cần có văn bản kiến nghị UBND thành phố xây dựng quy chế để dễ

dàng phối hợp giữa Phòng VH-TT và UBND các xã, phường.

Ngồi ra, các cơng tác về văn hóa và thông tin là những công tác ảnh hưởng

nhiều đến nhân dân. Do đó, nhân dân là một trong những kênh lắng nghe hết sức hữu

ích. Phòng VH-TT cần có kênh lắng nghe kiến nghị từ nhân dân tốt hơn, tận dụng

mạng xã hội, thư điện tử để ln có những tin tức nhanh nhất.

Phòng VH-TT là đơn vị cần phải đi đầu về ứng dụng công nghệ. Dù là một

trong những đơn vị ứng dụng chữ ký số hiệu quả, tuy nhiên cần phải đẩy mạnh ứng

dụng công nghệ thông tin, đặc biệt trong kiểm tra, giám sát. Tận dụng các trang mạng

xã hội để liên tục nắm bắt thông tin, nắm bắt dư luận xã hội.

III. KẾT LUẬN

Nhìn chung, cơng tác kiểm tra, giám sát của phòng Văn hóa và Thông tin thành

phố Kon Tum cơ bản được thực hiện tốt, bước đầu có những sự ứng dụng về công

nghệ thông tin. Đồng thời công tác phối hợp cũng có sự liên kết chặt chẽ với cơ quan

thanh tra. Tuy nhiên, phòng Văn hóa và Thơng tin thực sự cần phải có những đổi mới

để thích ứng trong hồn cảnh mới, khi cơ cấu nhân sự của đơn vị còn thiếu, nguồn lực

còn nhiều hạn chế.

Trong khoảng 2 tuần kiến tập, với thời gian khá ngắn, công tác chuyên môn em

chưa thể đánh giá, tuy nhiên điều ấn tượng mà em có thể nhìn nhận được trong khoảng

thời gian kiến tập, đó là thái độ làm việc của cơng chức tại đây rất chuyên nghiệp, tận

tâm với công việc. Dù cơng việc nhiều và nhân sự còn thiếu thốn, nhưng khơng vì thế

mà các cơng chức ở đây nản lòng. Các cơng việc của phòng theo thống kê hồn thành

đúng hạn hơn 95%. Đây thực sự là những nét rất ấn tượng cho thấy nỗ lực trong việc12xây dựng và đổi mới nền hành chính Việt Nam mà những sinh viên hành chính những

người cán bộ, cơng chức tương lai như chúng em cần phải học hỏi noi theo.NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN KIẾN TẬPNhận xét: ......................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Xác nhận của cơ quan kiến tập

PHĨ TRƯỞNG PHỊNGPhan Thị Lan13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ cấu tổ chức

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×