Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV.Thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh

IV.Thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh

Tải bản đầy đủ - 0trang

IV.Thị trường giao dịch chứng khốn phái sinh

• Sở giao dịch chứng khoán là nơi tổ chức thị trường

giao dịch chứng khoán phái sinh tập trung cho

chứng khoán phái sinh đủ điều kiện giao dịch tại

Sở giao dịch chứng khốn.

• Sở giao dịch chứng khốn thường được tổ chức

theo mơ hình giao dịch tập trung nhằm đảm bảo

hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh trên thị

trường được diễn ra một cách công khai, công

bằng, trật tự và hiệu quả.IV.Thị trường giao dịch chứng khốn phái sinh

• Mục tiêu quan trọng hàng đầu Sở giao dịch

chứng khoán là tạo lập một thị trường giao

dịch liên tục cho các chứng khoán phái sinh

trên sở giao dịch.

• Các giao dịch chứng khốn phái sinh diễn ra

liên tục với khối lượng lớn và biến động giá

nhỏ qua các lần giao dịch kế tiếp nhau.IV.Thị trường giao dịch chứng khốn phái sinh

• Mức độ liên tục của một thị trường có thể được kiểm tra

thơng qua:

– Tần số xuất hiện giao dịch

– Phí giao dịch (chênh lệch giữa giá mua và giá bán)

– Tốc độ thực hiện giao dịch, và

– Mức thay đổi giá cả thấp nhất giữa các giao dịch kế

tiếp nhau

• Các nhà tạo lập thị trường đóng vai trò quan trọng trong

việc đảm bảo sự hoạt động của một thị trường giao dịch

liên tục thông qua việc chào mua và chào bán cùng một

chứng khoán tại mọi thời điểm. Lợi nhuận của họ là

chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra.IV.Thị trường giao dịch chứng khốn phái sinh

• Mơ hình sở giao dịch chứng khốn được thiết kế

để sở giao dịch là nơi tốt nhất để người bán và

người mua có thể cạnh tranh xác định giá cả

chứng khốn tốt nhất với chi phí giao dịch thấp

nhất thơng qua một cơ chế giao dịch công bằng,

minh bạch, trật tự và hiệu quả.

• Sở giao dịch chứng khốn là mơ hình thị trường

được tổ chức ở mức độ cao nhất so với tất cả các

loại thị trường.IV.Thị trường giao dịch chứng khốn phái sinh

• Do tính chất phức tạp của hoạt động trên sở giao

dịch, và để đảm bảo các giao dịch được diễn ra

một cách trật tự và an toàn, các thành viên giao

dịch trên sở giao dịch phải đảm bảo các điều kiện

yêu cầu của sở giao dịch và được sở giao dịch

cấp phép giao dịch trên sở giao dịch.

• Các thành viên thị trường khơng phải là thành

viên của sở giao dịch phải giao dịch thông qua

môi giới của sở giao dịch.IV.Thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh

• Cũng giống như các sở giao dịch hàng hóa, đấu giá cạnh

tranh trực tiếp (Open Outcry Trading) là phương thức

giao dịch truyền thống đặc trưng và hấp dẫn của các sở

giao dịch chứng khốn trước đây.

• Hiện nay, các hệ thống giao dịch khớp lệnh điện tử đã

dần dần thay thế phương thức giao dịch truyền thống

này. Đấu giá cạnh tranh trực tiếp (Open Outcry Trading)

vẫn còn được thực hiện phổ biến ở các Sở giao dịch

hàng hóa hoặc Sở giao dịch các chứng khoán phái sinh

như hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn.

• Đấu giá cạnh tranh trực tiếp (Open Outcry Trading)

thường được thực hiện tại Sân giao dịch (trading pit) hay

vòng tròn giao dịch (trading ring) tại các sở giao dịchIV.Thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh

• Định nghĩa một cách đơn giản, thị trường OTC là

một thị trường thỏa thuận qua đó các nhà đầu tư

cùng với các nhà kinh doanh chứng khoán trực

tiếp tiến hành thỏa thuận, giao dịch và mua bán

các chứng khốn khác nhau.Quy mơ thị trường OTC và Sở giao dịch

240

Size of Market ($

220

trillion)

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Jun-98

Jun-99

Jun-00OTC

ExchangeJun-01Jun-02Jun-03Jun-04Source: Bank for International Settlements. Chart shows total principal amounts

for OTC market and value of underlying assets for exchange marketTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV.Thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×