Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Phòng vệ rủi ro sử dụng hợp đồng tương lai

III. Phòng vệ rủi ro sử dụng hợp đồng tương lai

Tải bản đầy đủ - 0trang

Short Hedges (Phòng vệ bán)

Ví dụ: Ngày 15/5, một doanh nghiệp kinh

doanh dầu thô đã ký một hợp đồng bán 1

triệu thùng dầu thô vào ngày 15/8 theo giá

thị trường vào ngày giao hàng. Doanh

nghiệp cần thực hiện chiến lược phòng

ngừa rủi ro như thế nào?

Giả sử giá giao ngay dầu thô ngày 15/5 là

60 USD/ thùng, tại thị trường NYMEX, giá

một hợp đồng bán tương lai dầu thô là

$59/thùng. Một hợp đồng tương lai tại

NYMEX bao gồm 1,000 thùng dầu.• Doanh nghiệp thực hiện chiến lược phòng vệ

bằng cách bán 1000 hợp đồng tương lai (short

hedge) giao hàng tháng 8.

• Ngày 15/8, giả sử giá giao ngay dầu thơ là 55

USD/ thùng. Doanh nghiệp sẽ thu được:

55 USD/thùng từ hợp đồng bán dầu thô giao

ngay.

59-55 = 4 USD/thùng từ hợp đồng tương lai, do

ngày 15/8 được coi là rất gần ngày thanh toán,

giá tương lai tiệm cận về giá giao ngay.

 Doanh nghiệp nhận được tổng số 59 USD/ thùng

dầu.• Ngày 15/8, giá giao ngay dầu thơ

65USD/thùng. Doanh nghiệp sẽ thu được:

65 USD/thùng từ hợp đồng bán dầu thô

Lỗ 65-59=6 USD/thùng từ hợp đồng

tương lai

 Doanh nghiệp nhận được tổng số

59USD/thùng dầu.

• Bằng việc ký hợp đồng bán tương lai,

doanh nghiệp đã bảo hiểm được hợp

đồng bán dầu thô của mình, chắc chắn sẽ

bán được 59USD/thùng.• Lựa chọn chiến lược phòng vệ bán (short

hedge) khi nhà đầu tư:

- Sở hữu sẵn một loại tài sản

- Hoặc dự kiến sẽ bán tài sản đó vào một

thời điểm trong tương lai.Long Hedges (Phòng vệ mua)

• Ví dụ: Một doanh nghiệp cần mua 100,000

pounds đồng nguyên liệu để phục vụ sản xuất

vào 3 tháng tới. Giá giao ngay của đồng là

340cents/pounds, giá tương lai của đồng giao

hàng 3 tháng sau là 320 cents/pound. Doanh

nghiệp sử dụng hợp đồng tương lai như thế nào

để phòng ngừa rủi ro biến động giá đồng vào 3

tháng sau?

• Doanh nghiệp ký hợp đồng mua tương lai

100,000 pounds đồng giao hàng 3 tháng sau.Long Hedges- Example (b)

• Vào ngày 15/5:

(1) Giá giao ngay là 325 cents/ pound.

 Doanh nghiệp trả 100,000 x$3.25= $325,000 để mua

đồng trên thị trường giao ngay.

 Tháng 5 là tháng giao hàng của hợp đồng tương lai,

giá tương lai vào ngày 15/5 sẽ rất gần giá giao ngay

(325). Doanh nghiệp thu được từ hợp đồng tương lai:

325 - 320= 5 cents / pound hoặc $5000 cho cả hợp

đồng.

Chi phí ròng doanh nghiệp phải bỏ ra là : $320,000 or

320 cents per pound.Long Hedges- Example (c)

• Vào ngày 15/5:

(1Giá giao ngay là 305 cents/pound.

 DN trả : 100,000 x$3.05= $305,000 mua đồng trên thị

trường giao ngay.

 Tháng 5 là tháng giao hàng của hợp đồng tương lai

nên vào ngày 15/5 giá tương lai rất gần giá giao ngay

(305). DN lỗ 320- 305= 15 cents per pound or $15000

từ hợp đồng tương lai.

Chi phí ròng $320,000 or 320 cents per pound.• Lựa chọn chiến lược phòng vệ mua (long

hedge) khi nhà đầu tư biết chắc sẽ mua

một hàng hóa xác định trong tương lai

hoặc muốn cố định mức giá vào ngày hơm

nay.

• Phòng vệ mua còn được sử dụng để hạn

chế rủi ro với các hoạt động bán khống cổ

phiếu  Bằng cách thực hiện hợp đồng

mua tương lai chỉ số cổ phiếu• Basis risk:

Trên thực tế nhà đầu tư khó đạt được việc loại bỏ tồn

bộ rủi ro khi phòng vệ trong các trường hợp:

+ Khơng có hợp đồng tương lai với tài sản cơ sở giống

với loại tài sản cần phòng ngừa rủi ro.

+ Không chắc chắn về thời điểm mua hoặc bán tài sản

cơ sở  không chắc chắn về kỳ hạn của hợp đồng

tương lai.

+ Có thể muốn đóng hợp đồng tương lai trước thời hạn

thay vì giao nhận thời hạn thực tế.

 Rủi ro phát sinh do sự không chắc chắn về khoản

tiền nhà đầu tư sẽ nhận được hay phải trả. Rủi ro đó

được gọi là basis risk.•  • Basis risk:

Basis= Giá giao ngay của tài sản được

phòng vệ - Giá của hợp đồng tương lai

 Basis bằng 0 vào ngày đáo hạn hợp đồng

tương lai, dương hoặc âm trước ngày đáo

hạn.

 Tại sao lại gọi là basis risk?Convergence of Futures to Spot

(Hedge initiated at time t1 and closed out at time t2)Futures

PriceSpot

Price

Time

t1t2Options, Futures, and Other Derivatives,

7th Edition, Copyright © John C. Hull 200839Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Phòng vệ rủi ro sử dụng hợp đồng tương lai

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×