1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3. DƯỢC LIỆU CHỨA GLYCOSID

Chương 3. DƯỢC LIỆU CHỨA GLYCOSID

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Chiết xuấtBài 1. DƯỢC LIỆU CHỨA GLYCOSID TIM

MỤC TIÊU

Sau khi học chương “Dược liệu chứa glycoside tim” sinh viên phải biết

được

1. Định nghĩa về glycoside tim.

2. Cấu trúc hóa học của glycosid tim.

3. Sự liên quan giữa cấu trúc hóa học và tác dụng của glycoside tim.

4. Tính chất, định tính, định lượng, và phương pháp đánh giá sinh vật của các

dược liệu chứa glycosid tim.

5. Các dược liệu chứa glycosid tim đã đưa vào giáo trình, chú trong: trúc đào,

các loài strophanthus, digital, đay.

NỘI DUNG

1. Định nghĩa

2. Phân bố trong thực vật

3. Cấu trúc hóa học

4. Sự liên quan giữa cấu trúc và tác dụng

5. Tính chất, định tính, định lượng

6. Các dược liệu

6.1. Lá trúc đào

6.2. Hạt thông thiên

6.3. Strophanthus

6.4. Strophanthus ở Việt Nam

6.5. Digital (dương địa hoàng)

6.6. Hạt đay

6.7. Hành biển

Bài 2. DƯỢC LIỆU CHỨA SAPONIN

MỤC TIÊU

Sau khi học chương “Dược liệu chứa saponin” sinh viên phải biết được

1. Định nghĩa saponin.

2. Cấu trúc hóa học saponin.

3. Các phương pháp để kiểm nghiệm dược liệu chứa saponin.

4. Phương pháp chung để chiết xuất saponin.5. Tác dụng và công dụng của saponin.

6. Các dược liệu chứa saponin đã được đưa vào giáo trình, chú trọng: Cam thảo,

Viễn chí, Cát cánh, Ngưa tất, Rau má, Ngũ gia bì chân chim, Nhân sâm, Tam

thất, Mạch môn.

NỘI DUNG

1. Định nghĩa

2. Cấu trúc hóa học

3. Các phương pháp để kiểm nghiệm dược liệu chứa saponin

4. Chiết xuất

5. Tác dụng và công dụng

6. Sự phân bố trong thực vật

7. Các dược liệu cụ thể

7.1. Cam thảo

7.2. Viễn chí

7.3. Cát cánh

7.4. Bồ kết

7.5. Ngưu tất

7.6. Rau má

7.7. Ngũ gia bì chân chim

7.8. Nhân sâm

7.9. Tam thất

7.10.Táo nhân

7.11.Cam thảo dây

7.12.Tỳ giải

7.13.Cây dứa mỹ

7.14.Khúc khắc

7.15.Mạch môn

7.16.Thiên môn

Bài 3. DƯỢC LIỆU CHỨA MONO VÀ DITERPENOID GLYCOSID

MỤC TIÊU

Sau khi học chương “Dược liệu chứa glycosid” sinh viên phải biết được

1. Cấu trúc hóa học nhóm Iridoid.

2. Phân loại nhóm Iridoid.

3. Tính chất, định tính Iridoid trong dược liệu.

4. Các dược liệu chứa Iridoid glycosid đã được đưa vào giáo trình: Sinh địa,

Dành dành, lá Mơ.5. Các dược liệu chứa diterpenoid đã được đưa vào giáo trình: Xuyên tâm liên,

Hy thiêm, Cỏ ngọt.

NỘI DUNG

1. Monoterpenoid glycoside

2. Diterpenoid glycoside

3. Dược liệu monoterpenoid glycoside

3.1. Sinh địa (địa hoàng)

3.2. Dành dành

3.3. Lá mơ

3.4. Huyền sâm

3.5. Đại

4. Dược liệu chứa diterpenoid

4.1. Xuyên tâm liên

4.2. Ké đầu ngựa

4.3. Hy thiêm

4.4. Cỏ ngọtBài 4. DƯỢC LIỆU CHỨA NHỮNG HỢP CHẤT ANTHRANOID

MỤC TIÊU

Sau khi học chương “Dược liệu chứa antranoid” sinh viên phải biết được

1. Đặc điểm cấu trúc của 3 nhóm anthranoid: nhóm phẩm nhuộm, nhóm nhuận

tẩy, nhóm dimer.

2. Các phương pháp định tính và định lượng anthranoid trong dược liệu.

3. Nguyên tác chiết xuất anthranoid từ dược liệu.

4. Tác dụng sinh học và công dụng của anthranoid.

5. Các dược liệu chứa anthranoid đã được đưa vào giáo trình, chú trọng Phan tả

diệp và các dược liệu thuộc chi Cassia có trong nước ta, Đại hồng, các dược

liệu thuộc họ Polygonaceae có trong nước, ba kích, lơ hội.

NỘI DUNG

1. Khái niệm chung về anthranoid

2. Phân nhóm

2.1. Nhóm phẩm nhuộm

2.2. Nhóm nhuận tẩy2.3. Nhóm dimer

3. Tính chất và định tính

4. Sắc ký

5. Quang phổ

6. Định lượng

6.1. Phương pháp cân

6.2. Phương pháp so màu

6.3. Phương pháp thể tích của Tschirch và Schmitz

7. Chiết xuất

8. Tác dụng sinh lý và công dụng

9. Các dược liệu chứa anthranoid thuộc chi Cassia

9.1. Phan tả diệp

9.2. Thảo quyết minh

9.3. Cốt khí muồng

9.4. Muồng trâu

9.5. Ơ mơi

10. Các dược liệu chứa anthranoid thuộc họ Rau răm – Polygonaceae

10.1.Đại hồng

10.2.Cốt khí củ

10.3.Hà thủ ơ đỏ

10.4.Chút chít

10.5.Ba kích

10.6.Morinda citrifolia L.

10.7.Morinda umbellate L.

10.8.Lơ hội

Bài 5. DƯỢC LIỆU CHỨA FLAVONOID

MỤC TIÊU

Sau khi học chương “Dược liệu chứa flavonoid” sinh viên phải biết được

1. Cấu trúc hóa học của flavonoid bao gồm khung của flavonoid, phân loại

flavonoid.

2. Tính chất, định tính, định lượng flavonoid.

3. Chiết xuất flavonoid.

4. Tác dụng sinh học và công dụng của flavonoid.

5. Các dược liệu chứa flavonoid đã đưa vào giáo trình, chú trọng: Hoa hòe và

các dược liệu cho rutin, diếp cá, núc nác, kim ngân, râu mèo, actiso, hồng hoa,

xạ căn, dây mật, tơ mộc.

NỘI DỤNG1. Cấu trúc hóa học

1.1. Khung của flavonoid

1.2. Phân loại flavonoid

2. Sự phân bố flavonoid trong thực vật

3. Tính chất – định tính

4. Sắc ký

5. Quang phổ

6. Định lượng

7. Chiết xuất

8. Tác dụng sinh học của flavonoid.

9. Dược liệu chứa euflavonoid

9.1. Hoa hòe

9.2. Những nguồn dược liệu khác để chiết rutin

9.3. Diếp cá

9.4. Râu mèo

9.5. Rau nghể

9.6. Núc nác

9.7. Hoàng cầm

9.8. Kim ngân hoa

9.9. Actiso

9.10.Dâu

10. Các dược liệu thuộc chi Citrus họ Cam – Rutaceae

10.1.Hồng hoa

10.2.Xạ can

10.3.Dây mật

10.4.Hạt củ đậu

11. Dược liệu chứa neoflavonoid.

11.1.Tô mộc

Bài 6. DƯỢC LIỆU CHỨA COUMAZIN

MỤC TIÊU

Sau khi học chương “Dược liệu chứa coumazin” sinh viên phải biết được

1. Cấu trúc của 3 nhóm coumazin: coumazin đơn giản, furanơcumazin,

pyranocoumazin.

2. Lý tính và hóa tính của coumazin.

3. Các phương pháp phân tích coumazin

4. Chiết xuất coumazin.

5. Tác dụng và công dụng của coumazin6. Các dược liệu chứa coumazin đã được đưa vào giáo trình, chú trọng bạch

chỉ, tiền hồ, sài đất, mù u.

NỘI DUNG

1. Khái niệm chung về coumazin

2. Phân loại coumazin

3. Đặc điểm về cấu trúc

4. Tính chất

4.1. Lý tính

4.2. Hóa tính

5. Các phương pháp phân tính coumazin

5.1. Định tính

5.2. Sắc ký

5.3. Quang phổ

5.4. Định lượng

6. Chiết xuất

7. Sự phân bố trong tự nhiên

8. Tác dụng và cộng dụng

9. Các dược liệu trong nhóm

9.1. Ba dót

9.2. Mần tươi

9.3. Bạch chỉ

9.4. Tiền hồ

9.5. Sang sang

9.6. Quả ammi visnaga

9.7. Sài đất

9.8. Mù u

Bài 7. DƯỢC LIỆU CHỨA GLYCOSID CYANOGENIC

MỤC TIÊU

Sau khi học chương “Dược liệu chứa glycosid” sinh viên phải biết được

1. Các nhóm glycosid cyanogenic đặc biệt là nhóm những chất tương tự như

amygdalin.

2. Định tính phát hiện HCN sinh ra từ các glycoside cyanogenic.

3. Các dược liệu chứa cyanogenic đã đưa vào giáo trình.

NỘI DUNG1. Khái niệm chung về glycosid cyanogenic

2. Phân loại

3. Định tính

4. Các dược liệu trong nhóm

4.1. Quả mơ

4.2. Hạt đào

Bài 8. DƯỢC LIỆU CHỨA TANIN

MỤC TIÊU

Sau khi học chương “Dược liệu chứa tanin” sinh viên phải biết được

1. Định nghĩa về tannin

2. Phân biệt cấu trúc của 2 loại tannin chính

3. Định tính và định lượng tannin trong dược liệu.

4. Tác dụng sinh học của tannin

5. Các dược liệu chứa tanin đã đưa vào giáo trình.

NỘI DỤNG

1. Khái niệm chung về tannin

2. Phân loại

3. Chiết xuất

4. Tính chất và định tính

5. Sắc ký

6. Định lượng

7. Tác dụng và cơng dụng

8. Dược liệu trong nhóm

8.1. Ngũ bội tử

8.2. Ổi

8.3. Măng cụtChương 4. DƯỢC LIỆU CHỨA ACID HỮU CƠ

MỤC TIÊU* Về kiến thức

1. Trình bày được định nghĩa, phân tích được vai trò và cơng dụng của acid hữu

cơ.

2. Trình bày được 03 phương pháp chiết tách các acid hữu cơ.

3. Trình bày được tên Việt Nam - tên khoa học của cây thuốc, họ thực vật; đặc

điểm thực vật và phân bố; bộ phận dùng làm thuốc, thu hái và chế biến; thành

phần hố học chính; tác dụng và công dụng của các dược liệu chứa acid hữu cơ

trong giáo trình.

* Về kỹ năng

4. Nhận thức được bộ phận dùng làm thuốc của các dược liệu trong bài.

5. Sử dụng được các dụng cụ, hóa chất đảm an tồn trong q trình chiết xuất acid hữu cơ

6. Thực hiện đúng và đủ các bước của quy trình kỹ thuật chiết xuất, định tính

acid hữu cơ.

*Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

8. Rèn luyện được tính cẩn thận , chính xác khi tiến hành kỹ thuật chiết xuất, định tính

acid hữu cơ.

9. Rèn luyện được kỹ năng làm việc nhóm.

NỘI DUNG

1. Định nghĩa

2. Vai trò của acid hữu cơ trong cây

3. Công dụng

4. Chiết tác và xác định các aicd

5. Các dược liệu chứa acid hữu cơ

5.1. Chanh

5.2. Me

5.3. Sơn tra

6. Kỹ thuật định tính acid hữu cơ

6.1. Chuẩn bị

- Nguyên liệu: Chanh tươi, khế tươi.

- Hóa chất: Dung dịch NaHCO3, Ô tặc cốt.

- Dụng cụ: Ống nghiệm 5ml, ống hút, dao, cốc có mỏ, bocan thủy tinh.

6.2. Các bước tiến hànhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3. DƯỢC LIỆU CHỨA GLYCOSID

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×