Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết luận chương 3

Kết luận chương 3

Tải bản đầy đủ - 0trang

công ty, để mở rộng đầu tư và cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Các Tổng

công ty đã và đang trở thành nhóm khách hàng mục tiêu, mang lại tiềm năng về

doanh thu và lợi nhuận cho ngân hàng thương mại. Việc nghiên cứu các giải pháp

nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng đối với các Tổng công ty tại chi nhánh ngân

hàng NHNo&PTNT Hà Thành, trong điều kiện hiện nay có ý nghĩa quan trọng, giúp

cho hoạt động tín dụng của Chi nhánh phát triển ổn định, bền vững.

Sau khi nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn, luận văn đã hoàn thành một số

nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về tín dụng

và nâng cao chất lượng tín dụng đối với các Tổng cơng ty của ngân hàng thương

mại.

Thứ hai: Phân tích đánh giá một cách sâu sắc về thực trạng nâng cao chất

lượng tín dụng với các Tổng cơng ty tại chi nhánh NHNo&PTNT Hà Thành, từ đó

rút ra những điểm mạnh, những hạn chế và chỉ ra những nguyên nhân.

Thứ ba: Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đối với

các Tổng cơng ty tại chi nhánh NHNo&PTNT Hà Thành. Luận văn đưa ra một số

kiến nghị cụ thể đối với Chính phủ, các Bộ, Ngành liên quan, Ngân hàng Nhà nước,

Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, để việc

thực hiện các giải pháp được nhanh chóng thuận lợi.

KẾT LUẬN

Qua thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu của đề tài tơi có thể rút ra một số kết luận sau

đây:

Nền kinh tế thị trường đặt ra cho các ngân hàng thương mại những thuận lợi và

thách thức mới vì hoạt động tín dụng của ngân hàng ln gắn với mơi trường cũng

như các lĩnh vực của nền kinh tế. Mục tiêu kinh doanh hàng đầu của ngân hàng

thương mại là lợi nhuận, nhưng trên con đường tìm kiếm lợi nhuận các ngân hàng

thương mại luôn gặp phải một rào cản lớn – đó là rủi ro, đây là điều khó tránh khỏi.

93Tuy nhiên, mức độ rủi ro đó còn tùy thuộc vào cơ chế quản lý, điều hành, quy trình

tác nghiệp các hoạt động ngân hàng cũng như môi trương kinh doanh của ngân hàng.

Nâng cao hiệu quả, chất lượng tín dụng nói chung và đối với các Tổng cơng ty

nói riêng có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng

No&PTNT trong mọi thời kỳ, nhất là trong thời đại nền kinh tế thị trường như hiện

nay khi mà hoạt động tín dụng diễn ra cạnh tranh gay gắt và ngày càng khốc liệt. Chi

nhánh ngân hàng No&PTNT Hà Thành cũng khơng nằm ngồi quy luật chung đó.

Để tồn tại và phát triển ngân hàng No&PTNT Hà Thành đã sử dụng nhiều

biện pháp tích cực như kiện toàn bộ máy tổ chức, đánh giá khách quan thực trạng

hoạt động kinh doanh để tháy rõ kết quả đạt được và quan trọng hơn là tìm ra những

tồn tại và nguyên nhân của nó từ đó rút ra bài học thực tiễn sâu sắc, đồng thời chớp

lấy thời cơ vận hội mới để xác định rõ mụ đích kinh doanh và tìm ra giải pháp mở

rộng hoạt động kinh doanh, cụ thể:

- Trong công tác huy động vốn, ngân hàng No&PTNT Hà Thành đã sử dụng

nhiều biện pháp tích cực nhằm huy động tối đa nguồn vốn cho mở rộng và nâng cao

chất lượng tín dụng trong đó đã chú ý đến các hình thức huy động, lãi suất huy

động, cung cách phục vụ khách hàng tạo uy tín cho ngân hàng.

- Trong thời gian gần đây hoạt động tín dụng của No&PTNT Hà Thành có tốc

độ tăng trưởng tương đối cao do thực hiện tốt việc phân loại nợ, cân đối tốt nguồn

vốn huy động và nguồn vốn cho vay, thời hạn huy động và thời hạn cho vay, trong

đó đã vận dụng đúng quy định của ngân hàng Nhà nước, sử dụng 30% nguồn vốn

huy động ngắn hạn cho vay dài hạn.

- Chất lượng tín dụng của ngân hàng ngày càng đảm bảo tỷ lệ nợ quá hạn

giảm đi rõ rệt, nhất là nợ q hạn khó đòi.

Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như sau:

- Nguồn vốn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của nền kinh tế, cơ cấu

nguồn vốn chưa hợp lý, hình thức huy động còn đơn điệu, tốc độ tăng trưởng nguồn

vốn hàng năm còn thấp;

94- Hoạt động cho vay vẫn còn mang nặng tính bao cấp, cửa quyền...nghiệp vụ

chưa thơng thống, thủ tục còn rườm rà...

Những giải pháp được đề cập đều tập trung vào:

- Đổi mới phong cách làm việc, đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng

phục vụ khách hàng

- Đối với cơng cụ quản lý, bố trí màng lưới mơ hình hoạt động hợp lý đủ năng

lực hoạt động đảm bảo không ngừng nâng cao năng suất và chất lượng của đội ngũ

cán bộ ngân hàng.

- Giải pháp cũng đã chú ý đến việc nâng cao chất lượng tín dụng đối với các

Tổng công ty.

Để thực hiện tốt các giải pháp mang tính thực hành tác giả đã đề cập đến

những giải pháp tiền đề và thơng qua đó có những kiến nghị với các cấp, các ngành

tạo ra môi trường mang tính tồn diện hơn để tổ chức và triển khai thực hiện.

Tuy nhiên về giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các tổng cơng ty

là một vấn đề lớn; vấn đề nêu trong luận văn chắc chắn khơng tránh khour những

hạn chế và thiếu sót cần phải tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện hơn nữa mới có thể

đáp ứng như cầu phục vụ ngày càng cao của sự nghiệp phát triển kinh tế theo hướng

công nghiệp hóa – hiện đại hóa của Đảng và Nhà nước ta.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. Phan Thị Cúc – Giáo trình tín dụng ngân hàng – NXB Thống kê, năm 2008

B. TS . Nguyễn Minh Kiều - Tín Dụng Và Thẩm Định Tín Dụng Ngân Hàng – NXB

Tài chính, năm 2009

C. Nguyễn Minh Kiều – Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, lý thuyết, bài tập và bài

giải – NXB Thống kê.

D. TS. Phạm Thị Thu Hà, TS Nguyễn Thị Thu Thảo – Ngân hàng thương mại quản

trị và nghiệp vụ ngân hàng – NXB Thống kê năm 2002

95E. Hoàng Xuân Quế - Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương – NXB Thống kê năm 2002

F. Nguyễn Thị Nga Linh - Giáo trình lý thuyết tiền tệ và tín dụng – Trường Cao

Đẳng Nghề Việt Đức , năm 2011

G. ThS, Nguyễn Thị Ngọc Loan - Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Trường Đại

học Kinh tế, năm 2010.

H. Báo cáo tổng kết năm 2008, 2009, 2010 của Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp

và phát triển nông thôn Hà Thành

I. Sổ tay tín dụng ngân hàng của ngân hàng nơng nghiệp và phát triển nông thôn

Việt Nam.

K. Quyết định 1627/2001/QĐ – NHNN ngày 30/12/2001 của Thống đốc ngân hàng

Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo quy chế cho vay đối với khách hàng

L. Quyết định 127/2005/QĐ – NHNN ngày 03/2/2001 của Thống đốc ngân hàng

Nhà nước Việt Nam về sửa đổi bổ xung một số điều của quy chế cho vay kèm theo

QĐ 1627/2001/QĐ – NHNN

M. Quyết định 72/QĐ – HĐQT – TD ngày 31/3/2002 cỉa Chủ tịch Hội đồng quản trị

ngân hàng No&PTNT Việt Nam về quy định cho vay đối với khách hàng trong hệ

thống ngân hàng No&PTNT Việt Nam

O. Nguyễn Hữu Thắng – Những giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi

nhánh Ngân hàng Nơng nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương – Khóa luận

tốt nghiệp.

P. Trịnh Dỗn Bộ - Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp

vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nơng thơn Tây Hà Nội

– Khóa luận tốt nghiệp.96Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết luận chương 3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×