Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Khái quát về chi nhánh ngân hàng NNPTNT Hà Thành

1 Khái quát về chi nhánh ngân hàng NNPTNT Hà Thành

Tải bản đầy đủ - 0trang

vào hoạt động từ ngày 01/01/2008. Đồng thời chuyển về địa chỉ: 236 Phố Lê Thanh

Nghị - Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hà Thành

(NHNo&PTNT Hà Thành) trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông

thôn Việt Nam (NHNo&PTNT VN), hoạt động theo luật các Tổ chức tín dụng và

điều lệ hoạt động của NHNo&PTNT Việt Nam. NHNo&PTNT Hà Thành là một

đơn vị hoạch toán độc lập nhưng vẫn có phần phụ thuộc vào NHNo&PTNT Việt

Nam, có quyền tự chủ kinh doanh, có con dấu riêng; có bảng cân đối tài khoản, có

cơ cấu tổ chức theo quy định tại khoản 3 điều 11 chương III và thực hiện các nhiệm

vụ theo điều 10 chương II tại quy chế tổ chức và hoạt động của NHNo&PTNT Việt

Nam, được mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN)

cũng như các tổ chức tín dụng khác trong cả nước. Kể từ ngày thành lập đến nay,

NHNo&PTNT Hà Thành đã và đang hoạt động kinh doanh trên cở sở tự kinh doanh,

tự bù đắp và có lãi.

Là chi nhánh mới được nâng cấp, hoạt động kinh doanh của Chi nhánh

NHNo&PTNT Hà Thành gặp rất nhiều khó khăn về mọi mặt, kể cả cơ sở vật chất,

đội ngũ cán bộ, chính sách tiền tệ, tín dụng… Cùng một lúc vừa phải trang bị cơ sở

vật chất, tạo dựng trụ sở của chi nhánh, các phòng giao dịch. Sửa chữa, mua sắm tài

sản cố định, công cụ lao động phụ vụ cho hoạt động kinh doanh vừa phải củng cố tổ

chức, sắp xếp bố trí cán bộ…nhằm duy trì hoạt động kinh doanh được liên tục.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm trong chỉ đạo điều hành của NHNo&PTNT Việt

Nam và sự đồng tâm hiệp lực của tập thể cán bộ công nhân viên của chi nhánh, chi

nhánh NHNo&PTNT Hà Thành đã từng bước vượt qua thử thách và đạt được những

kết quả kinh doanh khá khả quan trong thời gian gần đây.

2.1.2 Nhiệm vụ của Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Hà Thành

Là một trong những chi nhánh cấp 1 của NHNo&PTNT Việt Nam, ngân hàng

thương mại hàng đầu Việt Nam, chi nhánh NHNo&PTNT Hà Thành hoạt động trong

lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, tín dụng ngân hàng, có tư cách pháp nhân, có đầy đủ

33quyền và nghĩa vụ theo luật ngân hàng và luật doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, ngân hàng có nhiệm vụ chủ yếu sau:

 Huy động vốn ngắn hạn, trung và dài hạn của các tổ chức và cá nhân.

 Huy động, tiếp nhận các nguồn vốn ủy thác, đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu

của các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của NHNNo&PTNT Việt Nam.

 Thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển: Cho vay đầu tư phát triển; Hỗ trợ

sau đầu tư; Bảo lãnh tín dụng đầu tư.

 Thực hiện chính sách tín dụng xuất khẩu: Cho vay xuất khẩu; Bảo lãnh tín dụng

xuất khẩu; Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu.

 Cung cấp các dịch vụ thanh toán cho khách hàng và tham gia hệ thống thanh toán

trong nước và quốc tế phục vụ các hoạt động của Ngân hàng Phát triển theo qui định

của pháp luật.

 Vay vốn ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng khác.

 Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh

doanh, dịch vụ, đời sống các tổ chức, ngành kinh tế và các cá nhân.

 Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá.

 Thực hiện thanh toán giữa các khách hàng.

 Thực hiện kinh doanh ngoại tệ.

 Thanh toán quốc tế và thực hiện các dịch vụ khác liên quan.

 Thực hiện chuyển tiền trong và ngồi nước dưới nhiều hình thức.

 Thực hiện các nghiệp vụ tín dụng, tiền tệ khác.

2.1.3 Cơ cấu tổ chức

2.1.3.1.Cơ cấu tổ chức cán bộ của NHNo&PTNT Hà Thành

Hiện nay, chi nhánh NHNo&PTNT Hà Thành có 98 cán bộ, tăng 8 cán bộ so

với đầu năm.

Trong đó:

 Trình độ trên đại học: 07 người (chiếm 07%)

34 Trình độ đại học: 76 người (chiếm 78%)

 Trình độ cao đẳng: 03 người (chiếm 03%)

 Trình độ trung cấp: 06 người (chiếm 06%)

 Trình độ khác: 6 người (chiếm 06%)

Cán bộ cơng nhân viên được bố trí như sau:

 Ban giám đốc: 04 người (Giám đốc, 3 phó giám đốc)

 Trưởng phòng nghiệp vụ: 05 người

 Giám đốc phòng giao dịch : 05người

Cán bộ các phòng:

Phòng kế hoạch kinh doanh: 10 người

 Phòng kế tốn ngân quỹ : 20 người

 Phòng hành chính nhân sự : 13 người

 Phòng kiểm tra kiểm tốn nội bộ :2 người

 Phòng marketing : 8 người

 Phòng kinh doanh ngoại hối: 5 người

 Phòng giao dịch Kim Đồng: 8 người

 Phòng giao dịch Trương Định : 7 người

 Phòng giao dịch Chợ Mơ : 6 người

 Phòng giao dịch Kim Liên : 7 người

 Phòng giao dịch Lê Đại Hành : 8 người

Với trách nhiệm của một ngành cung ứng vốn cho phát triển kinh tế địa

phương, ngành Ngân hàng nói chung, chi nhánh NHNo&PTNT Hà Thành nói riêng

đã có đóng góp tích cực phục vụ cho chương trình phát triển kinh tế xã hội của

thành phố, nhất là trong khoảng thời gian gần đây, trên lĩnh vực huy động vốn để

cho vay các chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố, thể hiện thơng

qua sự tăng trưởng khối lượng tín dụng và thay đổi cơ cấu đầu tư, khối lượng thanh

toán qua các năm.

2.1.3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của NHNo&PTNT Hà Thành

Bộ máy tổ chức quản lý của chi nhánh NHNo&PTNT Hà Thành được thể

hiện qua sơ đồ sau:

35Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNo&PTNT Hà ThànhBAN GIÁM ĐỐCPhòng

Kế hoạchkinh doanhPhòng

Kế tốn

ngân quỹPhòng

Hành chính

nhân sựPhòng

MarketingPhòng

Kiểm tra

kiểm tốn nội

bộCác phòng giao dịchPGD

Chợ MơPGD

Kim ĐồngPGD

Trương ĐịnhPGD

Lê Đại HànhPGD

Kim Liêna) Phòng Kế hoạch – kinh doanh

Phòng Kế hoạch – kinh doanh có các nhiệm vụ sau đây:

- Trực tiếp quản lý cân đối nguồn vốn đẩm bảo các cơ cấu về kỳ hạn, loại tiền

tệ, loại tiền gửi... và quản lý các hệ số an toàn theo quy định. Tham mưu cho Giám

đốc chi nhánh điều hành nguồn vốn và chịu trách nhiệm đề xuất chiến lược khách

hàng, chiến lược huy động vốn tại địa phương và giải pháp phát triển nguồn vốn.36- Đầu mối, tham mưu cho Giám đốc xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn,

trung và dài hạn của NHNo&PTNT Hà Thành theo định hướng kinh doanh của

Ngân hàng Nông nghiệp.

- Đầu mối quản lý thông tin (thu thập, tổng hợp, quản lý lưu trữ, cung cấp) về

kế hoạch phát triển, tình hình thực hiện kế hoạch, thơng tin kinh tế, thơng tin phòng

ngừa rủi ro tín dụng, thông tin về nguồn vốn và huy động vốn, thông tin khách hàng

theo quy định.

- Chịu trách nhiệm về quản lý rủi ro trong lĩnh vực nguồn vốn, cân đối vốn và

kinh doanh tiền tệ theo quy chế, quy trình quản lý rủi ro, quản lý tài sản nợ (rủi ro

lãi suất, tỷ giá, kỳ hạn)

- Tổng hợp, theo dõi các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và quyết toán kế hoạch

đến các Chi nhánh NHNo&PTNT trên địa bàn

- Cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn và điều hòa vốn kinh doanh đối với các chi

nhánh NHNo&PTNT trên địa bàn

- Tổng hợp, phân tích hoạt động kinh doanh quý, năm. Dự thảo các báo cáo

sơ kết, tổng kết.

- Tổng hợp, báo cáo chuyên đề theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc chi nhánh NHNo&PTNT Hà

Thành giao.

b) Phòng Kế tốn ngân quỹ

Phòng Kế tốn ngân quỹ thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Trực tiếp hạch toán kế toán thống kê và thanh toán theo quy định của Ngân

hàng Nhà nước, NHNo&PTNT Việt Nam.

- Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tài chính, quyết tốn kế hoạch thu, chi tài chính,

quỹ tiền lương đối với các chi nhánh trên địa bàn trình ngân hàng cấp trên phê duyệt.

- Quản lý và sử dụng các quỹ chuyên dùng theo quy định của NHNo&PTNT

trên địa bàn.37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Khái quát về chi nhánh ngân hàng NNPTNT Hà Thành

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×