Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Định hướng phát triển quan hệ tín dụng giữa Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Hà Thành với các Tổng công ty trong thời gian tới

1 Định hướng phát triển quan hệ tín dụng giữa Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Hà Thành với các Tổng công ty trong thời gian tới

Tải bản đầy đủ - 0trang

khó khăn nhất định như: Hoạt động ngân hàng phải được đổi mới để phù hợp với

thông lệ quốc tế, nhưng về hiện tại cơng nghệ và trình độ cán bộ chưa hồn tồn

thích ứng. Đội ngũ cán bộ hiện nay tuy có nhiều kinh nghiệm và tâm huyết với nghề

nghiệp nhưng về chun mơn còn nhiều bất cập, gây khó khăn trong việc tiếp cận

với cơng nghệ mới.

Để đáp ứng những thay đổi của môi trường kinh doanh trong quá trình hội nhập

kinh tế quốc tế và sự cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại đang diễn ra quyết liệt.

Trước mắt những năm tới, hoạt động tín dụng vẫn là hoạt động đem lại nguồn thu lớn

nhất cho các ngân hàng thương mại. Ban lãnh đạo Chi nhánh đã đề ra những định

hướng phát triển hoạt động tín dụng nói chung và phát triển quan hệ tín dụng giữa Chi

nhánh với các Tổng công ty trong thời gian tới bao gồm những vấn đề sau:

Phương hướng tổng thể: Phát huy thành tích đã đạt được qua các năm qua.

Nhứng năm tới chi nhánh NHNo&PTNT Hà Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi

nhiệm vụ hoạt động kinh doanh theo các mục tiêu xác định, đó là:

- Theo dõi, nắm bắt thường xuyên những tác động, diễn biến tình hình tài

chính thế giới, trong nước để điều hành hoạt động kinh doanh cho phù hợp, chủ

động việc cân đối nguồn vốn. đảm bảo tính thanh khoản trong điều hành kế hoạch

kinh doanh..

- Xác định chiến lược huy động vốn một cách bài bản. Chú trọng tìm kiếm các

nguồn vốn có tính ổn định. Rà sốt, cơ cấu lại lãi suất các khoản tiền gửi của các tổ

chức theo phương châm vừa giữ được nguồn vốn vừa có lãi suất đầu vào hợp lý. Tiếp

tục cơ cấu lại nguồn vốn một cách hợp lý theo hướng tăng tỷ trọng nguồn vốn ổn

định, giảm tỷ trọng nguồn vốn có tính lỏng cao và kiểm soát được nguồn vốn này.

- Tiếp tục thực hiện việc khoán chỉ tiêu huy động vốn đối với nhóm và người

lao động, khốn tăng trưởng nguồn vốn đối với các Phòng giao dịch.

- Tăng trưởng tín dụng theo đúng định hướng của NHNo&PTNT Việt Nam và

trên cơ sở kế hoạch TW giao. Tăng trưởng tín dụng trên cơ sở nguồn vốn ổn định

bền vững.

71- Nâng cao chất lượng tín dụng giảm thấp nợ xấu trong kinh doanh.

- Tập trung nhiều biện pháp nghiệp vụ để đẩy mạnh hơn nữa thu về dịch vụ.

Phấn đấu đưa tỷ lệ thu dịch vụ trên tổng thu nhập đạt mục tiêu kế hoạch theo định

hướng của NHNo&PTNT Việt Nam. Thực hiện khoán chỉ tiêu thu dịch vụ đến các

phòng nghiệp vụ và phòng giao dịch. Phấn đấu đưa tăng thu dịch vụ năm 2011 đạt

trên 10 tỷ đồng.

- Phấn đấu chênh lệch thu chi tăng 10% so với năm trước.

- Đảm bảo thu nhập cho cán bộ như lương V1, V2. Phấn đấu có thưởng và

lương năng suất.

- Phấn đấu nâng cấp chi nhánh thành chi nhánh loại I.

Cụ thể:

* Nguồn vốn:

- Kế hoạch nguồn vốn năm 2011 phấn đấu đạt 2.700 tỷ đồng (bao gồm cả

ngoại tệ quy đổi), trong đó:

+ Nội tệ:2.350 tỷ đồng. Chiếm 87%/tổng nguồn.+ Ngoại tệ quy đổi:350 tỷ đồng. Chiếm 13%/tổng nguồnCụ thể (đã quy đổi):

+ Tiền gửi dân cư:900 tỷ đồng+ Tiền gửi TCKT:1.700 tỷ đồng+ Tiền gửi, tiền vay khác:100 tỷ đồng* Tăng trưởng tín dụng và dư nợ cho vay:

- Tăng trưởng tín dụng trên cơ sở tăng trưởng nguồn vốn ổn định. Chỉ xem

xét cho vay đối với các đơn vị, cá nhân làm ăn có hiệu quả và đáp ứng được các

điều kiện tín dụng.

- Đầu tư tín dụng có chọn lọc, trọng tâm. Ưu tiên khách hàng truyền thống,

hoạt động kinh doanh có hiệu quả, có đối ứng nguồn vốn, dịch vụ... Chú trọng đầu

tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các doanh nghiệp nhỏ và vừa

trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu.

72Tổng dư nợ đầu tư cho nền kinh tế:2.000 tỷ đồng quy đổiTrong đó:1.750 tỷ đồng+ Tín dụng nội tệ:

+ Tín dụng ngoại tệ:250 tỷ đồngCụ thể:

+ Cho vay doanh nghiệp:1.700 tỷ đồng+ Cho vay cá thể, hộ SX:300 tỷ đồng+ Tín dụng phục vụ nơng nghiệp, nơng thơn chiếm 20%/tổng dư nợ.

+ Tín dụng uỷ thác đầu tư chiếm 5%/tổng dư nợ.

- Nâng cao chất lượng tín dụng. Rà sốt lại tồn bộ các khoản nợ quá hạn, nợ

xấu, nợ xử lý rủi ro và các khoản nợ tiềm ẩn rủi ro khác để tập trung xử lý. Phân

công rõ người, rõ việc cho từng cán bộ trong vấn đề xử lý nợ. Luôn đảm bảo đến

31/12/2011 tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

- Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ. Phát hiện và chấn chỉnh xử lý

kịp thời những tồn tại, sai sót phát sinh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Phát triển mạnh các sản phẩm dịch vụ. Khai thác tối đa các loại bảo lãnh

như: Bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh dư thầu và các loại

bảo lãnh khác theo đúng cơ chế tín dụng hiện hành. Vừa tăng nguồn thu từ các loại

hình tín dụng này vừa đáp ứng yêu cầu kế hoạch kinh doanh (đặc biệt là kế hoạch về

tăng trưởng tín dụng).

Làm tốt dịch vụ marketing để quảng bá thương hiệu, thu hút khách hàng.

Khai thác triệt để các dịch vụ khác nhằm cải thiện cơ cấu nguồn thu trong tổng thu

tài chính của chi nhánh.

Về mối quan hệ với Tổng cơng ty thì Chi nhánh cần thực hiện tốt những vấn

đề sau:

* Các căn cứ xây dựng:

Một là: Định hướng phát triển các Tổng công ty

Đảng, Nhà nước, Chính phủ đảm bảo thực hiện nhất quán chính sách phát

triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản

73lý của Nhà nước. Các Tổng công ty là bộ phận quan trọng cấu thành của nền kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển lâu dài và hợp tác trong mơi

trường cạnh tranh lành mạnh.

Chính phủ, các Bộ, Ngành và Địa phương tạo điều kiện cho các Tổng công ty

thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển bình đẳng, nhằm huy động tối đa mọi nguồn

lực sẵn có kết hợp với nguồn lực bên ngồi để phục vụ cho đầu tư phát triển kinh tế

xã hội.

Hai là: Năng lực hiện tại và tiểm năng phát triển các Tổng công ty trong

tương lai

Với những lợi thế về điều kiện tự nhiên, mơi trường đầu tư, chính sách hỗ trợ,

khẳ năng về vốn, nguồn nhân lực...trong thời gian tới, các Tổng cơng ty trên địa bàn

sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng và phát triển. Các Tổng công ty hoạt

động trên nhiều lĩnh vực, phong phú và đa dạng như: Sản xuất nông, lâm nghiệp,

sản xuất kinh doanh hàng tiểu thủ công nghiệp, sản xuất và chế biến các cụm công

nghiệp, kinh doanh thương mại dịch vụ....

Ba là: Định hướng hoạt động kinh doanh của ngân hàng

Chi nhánh NHNo&PTNT Hà Thành luôn hướng hoạt động của mình theo

mục tiêu chung của ngành, định hướng phát triển kinh tế của địa phương và theo

nhu cầu của thị trường. Hiện tại và trong tương lai các Tổng công ty là đối tượng

khách hàng mục tiêu mà các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và chi

nhánh NHNo&PTNT Hà Thành đang hướng tới.

* Định hướng

Xác định tín dụng đối với các Tổng công ty là bộ phận quan trọng trong hoạt

động tín dụng nói chung đem lại tiềm năng về doanh thu lâu dài cho Chi nhánh từ

hoạt động cấp tín dụng và sử dụng dịch vụ.

Mở rộng cho vay các Tổng công ty hoạt động trên mọi lĩnh vực, mọi thành

phần kinh tế. Tập trung cho vay các Tổng công ty làm đầu mối trong các làng nghề,74cụm cơng nghiệp, phục vụ cho mục đích chuyển dịch cơ cấu kinh tế; với các Tổng

công ty kinh doanh thương mại, bảo hiểm xã hội....

Xây dựng mối quan hệ bạn hàng lâu dài với các Tổng công ty. Thay đổi cơ

cấu dư nợ cho vay các Tổng công ty theo hướng tăng tỷ trọng cho vay ngắn hạn,

giảm tỷ trọng cho vay trung, dài hạn, tăng tỷ trọng cho vay các ngành dịch vụ.

3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với Tổng cơng ty tại Chi nhánh

Ngân hàng NNPTNT Hà Thành

Nhìn nhận về tiềm năng phát triển của các Tổng công ty, cùng với những lợi

thế và năng lực hiện có. Trên cơ sở mục tiêu và những định hướng phát triển của

ngành, để phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu, tận dụng cơ hội

để nâng cao chất lượng tín dụng đối với các Tổng công ty, Chi nhánh NHNo&PTNT

Hà Thành cần thực hiện các giải pháp chủ yếu sau:

3.2.1 Các giải pháp trực tiếp

Một là, Xây dựng thực hiện nhất quán chính sách tín dụng đối với các Tổng

cơng ty

Để đảm bảo hoạt động tín dụng được nâng cao hơn nữa. Căn cứ vào chính sách

tín dụng chung của ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam. Chi nhánh cần xây dựng cho

mình một chính sách tín dụng nói chung và tín dụng với các Tổng cơng ty nói riêng

trong từng giai đoạn thời kỳ cụ thể. Chính sách này cần được xây dựng trên cơ sở mục

tiêu nhất quán đối với các Tổng công ty, định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa

phương, mục tiêu phát triển của ngành ngân hàng, xu hướng phát triển kinh tế trong

nước và thế giới phù hợp với những điều kiện sẵn có của bản thân Chi nhánh.

Trước mắt chính sách này cần bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

Nâng cao chất lượng tín dụng với các Tổng công ty trên cơ sở nguồn vốn và

kiểm sốt chất lượng tín dụng.

Cơ cấu dư nợ cho vay các Tổng công ty

Cơ cấu theo kỳ hạn phải phù hợp với cơ cấu nguồn vốn. Cơ cấu theo ngành

phải căn cứ vào thế mạnh và khả năng phát triển của ngành ngề tại địa phương. Phát

75triển hoạt động tín dụng đối với các Tổng cơng ty trên cơ sở phải sàng lọc, lựa chọn

các Tổng công ty truyền thống, chiến lược, có uy tín hoạt động hiệu quả ở các lĩnh

vực có nhiều lợi thế và triển vọng về hợp tác trong tương lai.

Có chính sách cung ứng, hỗ trợ sản phẩm trên cơ sở cung ứng chọn gói kết

hợp cho vay với phát triển dịch vụ.

Cơ cấu lại hoạt động tín dụng và các hoạt động khác nhằm dạt mục tiêu phân

tán rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Xây dựng chính sách về quản lý rủi ro tín dụng, thực hiện các biện pháp kiểm

sốt rủi ro hiệu quả, phối hợp các cơ quan chức năng quản lý nợ xấu nhằm hạn chế

thấp nhất tổn thất cho ngân hàng.

Với chính sách này Chi nhánh ngân hàng NHNo&PTNT Hà Thành đã xác

định hướng đi lâu dài cho hoạt động tín dụng nói chung và tín dụng với các Tổng

cơng ty nói riêng, theo đó ưu thế về những kinh nghiệm kết hợp với đổi mới trong

hoạt động cho vay được phát huy.

Hai là, xây dựng và thực hiện chính sách khách hàng đồng bộ, phù hợp với

các Tổng công ty

Trong nền kinh tế thị trường khách hàng ln là người đóng vai trò quyết định

đến sự tồn tại đối với mỗi doanh nghiệp nói chung cũng như đối với các chi nhánh

ngân hàng thương mại nói riêng. Khách hàng là người lựa chọn sản phẩm trên thị

trường để phụ hợp với nhu cầu của mình. Trong kinh doanh ngân hàng cũng vậy

khách hàng có thể lựa chọn bất kỳ một ngân hàng nào thuận tiện nhất để giao dịch

như: gửi tiền, vay vốn hoặc sử dụng các dịch vụ ngân hàng.

Để giữ vững khách hàng truyền thống, thu hút khách hàng mới, cùng với việc

xây dựng thực hiện chính sách tín dụng là việc xây dựng và thực hiện chính sách

khách hàng một cách đồng bộ và phù hợp với các Tổng công ty tại địa phương. Các

chính sách này phải được triển khai thực hiện nhất quán, thể hiện thành cương lĩnh

trong hoạt động cho vay của Chi nhánh, tạo ra sự thống nhất, đồng bộ trong hoạt

động nhằm mở rộng, tăng trưởng tín dụng ổn định, bền vững.

76Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Định hướng phát triển quan hệ tín dụng giữa Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Hà Thành với các Tổng công ty trong thời gian tới

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×