Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Sổ tay tín dụng ngân hàng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

I. Sổ tay tín dụng ngân hàng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

Tải bản đầy đủ - 0trang

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

NHNo&PTNT

NSNN

NHTM

CNTT

HĐKD

CBNV

TCKT

TWNgân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngân sách nhà nước

Ngân hàng thương mại

Công nghệ thông tin

Hoạt động kinh doanh

Cán bộ nhân viên

Tổ chức kinh tế

Trung ương97DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ

Sơ đồ 2.1

Bảng 2.1

Biểu đồ 2.1Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNo&PTNT Hà Thành

Khái quát tình hình huy động vốn từ năm 2007 đến năm 2010

Biểu đồ biểu hiện tỷ trọng Tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng từBiểu đồ 2.2năm 2007 – 2010

Biểu đồ biểu thị tỷ trọng tiền gửi thanh toán tại ngân hàng từ nămBiểu đồ 2.32007 – 2010

Biểu đồ biểu hiện tỷ trọng vốn điều chuyển tại ngân hàng từ nămBiểu đồ 2.42007 – 2010

Biểu đồ biểu hiện tổng nguồn vốn nội tệ ngân hàng huy độngBiểu đồ 2.5được từ 2007 - 2010

Biểu đồ biểu hiện tổng nguồn vốn ngoại tệ ngân hàng huy độngBảng 2.2

Bảng 2.3được qua các năm 2007 - 2010

Bảng danh sách khách hàng có quan hệ mật thiết với Chi nhánh

Doanh số cho vay – Thu nợ - Dư nợ

98Bảng 2.4

Bảng 2.5Cơ cấu dự nợ giai đoạn 2008 – 2009 tại Chi nhánh

Tình hình nợ quá hạn và nợ xấu tại ngân hàng trong giai đoạn 2008-Bảng 2.6

Bảng2.7

Bảng 2.82010

Bảng trích lập dự phòng xử lý rủi ro thu hồi nợ

Kết quả hoạt động dịch vụ

kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Hà Thành

Sơ đồ 2.2: Quy trình cho vay tại chi nhánh Hà Thành99Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Sổ tay tín dụng ngân hàng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×